1000 Names of Lord Shiva | Siva Sahasranama Stotram

Sri Maha Vishnu said These Names:

Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu || 10 ||

Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasara-sandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya || 20 ||

Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva || 30 ||

Madadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka || 40 ||

Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gopta, Brahma || 50 ||

Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana || 60 ||

Lord Shiva

Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuberabandhu, Shrikanatha, Lokavarnottama || 70 ||

Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama || 80 ||

Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Data, Dayakara. || 90 ||

Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta || 100 ||

Mahoushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma || 110 ||

Somarata, Sukhi, Sompapa, Amritapa, Soumya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya || 120 ||

Suhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharshi || 130 ||

Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara || 140 ||

Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha || 150 ||

Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhaya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma || 160 ||

Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha || 170 ||

Bhasmapriya, Bhasmashyai, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha || 180 ||

Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana || 190 ||

Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya || 200 ||

Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Pourana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara || 210 ||

Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Para-vara, Sulabha || 220 ||

Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana || 230 ||

Kshama, Jnanavana, Achaleshvara,Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarashi || 240 ||

Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama || 250 ||

Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna || 260 ||

Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya || 270 ||

Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalekshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani || 280 ||

Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahm-amrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma || 290 ||

Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Dirghatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva || 300 ||

Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Parmatapa, Samvatsarakara, Mantra-pratyaya, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara || 310 ||

Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu || 320 ||

Vasumana, Satya, Sarvapaphara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta || 330 ||

Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanantha || 340 ||

Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahotsaha, Mahabala, Mahabuddhi || 350 ||

Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati || 360 ||

Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma || 370 ||

Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana || 380 ||

Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta || 390 ||

Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimochana || 400 ||

Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balonmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta || 410 ||

Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Guruda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara || 420 ||

Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Tridhuli, Shipivishta || 430 ||

Shivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirma, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati || 440 ||

Maghavana, Koushika, Gomana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda || 450 ||

Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi || 460 ||

Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti || 470 ||

Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharta || 480 ||

Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha || 490 ||

Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi , Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana || 500 ||

Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha || 510 ||

Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi || 520 ||

Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha || 530 ||

Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara,, Shishu, Giriraha, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi || 540 ||

Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu || 550 ||

Jnanaskandamahaniti, Vishvotipatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha || 560 ||

Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Paphari || 570 ||

Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna || 580 ||

Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Puruhuta, Purushruta, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama || 590 ||

Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanbhutarata, Dhvani, Araga, Nayandyaksha || 600 ||

Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya || 610 ||

Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri || 620 ||

Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragranti, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakapa, Mahakalpa, Kalpaviriksha, Kaladhara || 630 ||

Alankarishnu, Achala, Rochishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi || 640 ||

Shatrupreamathi, Padapasana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata || 650 ||

Brihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamisraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila || 660 ||

Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru || 670 ||

Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara || 680 ||

Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreye || 690 ||

Nishshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishalya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chatrubhava || 700 ||

Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka || 710 ||

Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramurddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi || 720 ||

Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika || 730 ||

Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramphala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada || 740 ||

Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara || 750 ||

Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara || 760 ||

Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari || 790 ||

Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha,
Yogadhyaksha || 780 ||

Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrit, Dharmasambhava, Dambha || 790 ||

Alobha, Arthavit, Shambhu, Sarvahbutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-phutaloka, Trymbaka || 800 ||

Nagabhushana, Andhakari, Makhaveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu || 810 ||

Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita || 820 ||

Punya, Sukumara, Sulochana, Samageyapriya, Akrura, Punyakirti, Anaymaya, Manojava, Tirthakara, Jatila || 830 ||

Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka || 840 ||

Kaladhara, Mahakala, Bhuasatyapraryana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu || 850 ||

Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kanta, Sarvashastrahadvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagranti || 860 ||

Anu, Shuchismita, Prasannatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakra, Jaleshvara, Tumbavina || 870 ||

Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trllokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva,
Vyaktavyakta || 880 ||

Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramandhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapala, Hamsa, Hamsagati || 890 ||

Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasa-Shikharavasi, Sarvavasi, Sadagati || 900 ||

Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapa, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya || 910 ||

Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara,
Nirmoha || 920 ||

Nirupadrava, Darpha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha || 930 ||

Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaryaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana || 940 ||

Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrit, Suprita, Sumukha, Suksha || 950 ||

Sukara, Dakshinaila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda,
Adhrita || 960 ||

Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka,
Shrutiprakasha || 970 ||

Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrit, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya,Bhushana,
Bhuti || 980 ||

Bhutakrit, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti || 990 ||

Vivikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta || 1000 ||

Related Tags

Comments

comment userB.Niranjan Raju2017-11-04

Sir, good afternoon sir I want Telugu version of Sri Vishnu Krutha Shiva sahasranama stotram, pleas send to my email sir.

Reply
comment userTemples in India information2017-11-04

Dear B.Niranjan Raju Yes we will try our best and send to your email as soon as possible. Regards

Reply

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment