108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Pratyangira | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Prathyangira Fevi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीप्रत्यङ्गिराष्टोत्तरशतनामावली ॥

अथ ध्यानम् ।

आशाम्बरा मुक्तकचा घनच्छविर्ध्येया स चर्मासिकरा विभूषणा ।
दंष्ट्रोग्रवक्त्रा ग्रसिताहिता त्वया प्रत्यङ्गिरा शङ्कर तेजसेरिता ॥

श्यामाभ्यां वेदहस्तां त्रिनयनलसितां सिंहवक्त्रोर्ध्वकेशीं
शूलं मुण्डं च सर्पं डमरूभुजयुतां कुन्तलात्युग्रदंष्ट्ऱाम् ।
रक्तेष्वालीढजिह्वां ज्वलदनलशिखां गायत्रीसावित्रियुक्तां
ध्यायेत्प्रत्यङ्गिरां तां मरणरिपुविषव्याधिदारिद्र्यनाशाम् ॥

ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ॐ ॐकाररूपिण्यै नमः ।
ॐ विश्वरूपायै नमः ।
ॐ विरूपाक्षप्रियायै नमः ।
ॐ जटाजूटकारिण्यै नमः ।
ॐ कपालमालालङ्कृतायै नमः ।
ॐ नागेन्द्रभूषणायै नमः ।
ॐ नागयज्ञोपवीतधारिण्यै नमः ।
ॐ सकलराक्षसनाशिन्यै नमः ।
ॐ श्मशानवासिन्यै नमः । १० ।

ॐ कुञ्चितकेशिन्यै नमः ।
ॐ कपालखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ रक्तनेत्रज्वालिन्यै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ।
ॐ ज्वालाकरालवदनायै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ हेमवत्यै नमः ।
ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ।
ॐ सिंहमुख्यै नमः । २० ।

ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनायै नमः ।
ॐ शङ्करप्राणवल्लभायै नमः ।
ॐ लक्ष्मीवाणीसेवितायै नमः ।
ॐ कृपारूपिण्यै नमः ।
ॐ कृष्णाङ्ग्यै नमः ।
ॐ प्रेतवाहनायै नमः ।
ॐ प्रेतभोगिन्यै नमः ।
ॐ प्रेतभोजिन्यै नमः ।
ॐ शिवानुग्रहवल्लभायै नमः । ३० ।

ॐ पञ्चप्रेतासनायै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ वनवासिन्यै नमः ।
ॐ अणिमादिगुणाश्रयायै नमः ।
ॐ रक्तप्रियायै नमः ।
ॐ शाकमांसप्रियायै नमः ।
ॐ नरशिरोमालालङ्कृतायै नमः ।
ॐ अट्टहासिन्यै नमः ।
ॐ करालवदनायै नमः ।
ॐ ललज्जिह्वायै नमः । ४० ।

ॐ ह्रींकारायै नमः ।
ॐ ह्रींविभूत्यै नमः ।
ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
ॐ भूतनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वदुरितविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सकलापन्नाशिन्यै नमः ।
ॐ अष्टभैरवसेवितायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ डाकिनीपरिसेवितायै नमः । ५० ।

ॐ रक्तान्नप्रियायै नमः ।
ॐ मांसनिष्ठायै नमः ।
ॐ मधुपानप्रियोल्लासिन्यै नमः ।
ॐ डमरुकधारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तप्रियायै नमः ।
ॐ परमन्त्रविदारिण्यै नमः ।
ॐ परयन्त्रनाशिन्यै नमः ।
ॐ परकृत्यविध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ महाप्रज्ञायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः । ६० ।

ॐ कुमारकल्पसेवितायै नमः ।
ॐ सिंहवाहनायै नमः ।
ॐ सिंहगर्जिन्यै नमः ।
ॐ पूर्णचन्द्रनिभायै नमः ।
ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ भण्डासुनिषेवितायै नमः ।
ॐ प्रसन्नरूपधारिण्यै नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सकलैश्वर्यधारिण्यै नमः ।
ॐ नवग्रहरूपिण्यै नमः । ७० ।

ॐ कामधेनुप्रगल्भायै नमः ।
ॐ योगमायायुगन्धरायै नमः ।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धिविद्यायै नमः ।
ॐ खड्गमण्डलसुपूजितायै नमः ।
ॐ सालग्रामनिवासिन्यै नमः ।
ॐ योनिरूपिण्यै नमः ।
ॐ नवयोनिचक्रात्मिकायै नमः ।
ॐ श्रीचक्रसुचारिण्यै नमः । ८० ।

ॐ राजराजसुपूजितायै नमः ।
ॐ निग्रहानुग्रहायै नमः ।
ॐ सभानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ बालेन्दुमौलिसेवितायै नमः ।
ॐ गङ्गाधरालिङ्गितायै नमः ।
ॐ वीररूपायै नमः ।
ॐ वराभयप्रदायै नमः ।
ॐ वासुदेवविशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः ।
ॐ हिमाद्रिनिवासिन्यै नमः । ९० ।

ॐ दुर्गारूपायै नमः ।
ॐ दुर्गतिहारिण्यै नमः ।
ॐ ईषणात्रयनाशिन्यै नमः ।
ॐ महाभीषणायै नमः ।
ॐ कैवल्यफलप्रदायै नमः ।
ॐ आत्मसंरक्षिण्यै नमः ।
ॐ सकलशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
ॐ नागपाशधारिण्यै नमः ।
ॐ सकलविघ्ननाशिन्यै नमः ।
ॐ परमन्त्रतन्त्राकर्षिण्यै नमः । १०० ।

ॐ सर्वदुष्टप्रदुष्टशिरच्छेदिन्यै नमः ।
ॐ महामन्त्रयन्त्रतन्त्ररक्षिण्यै नमः ।
ॐ नीलकण्ठिन्यै नमः ।
ॐ घोररूपिण्यै नमः ।
ॐ विजयाम्बायै नमः ।
ॐ धूर्जटिन्यै नमः ।
ॐ महाभैरवप्रियायै नमः ।
ॐ महाभद्रकालिप्रत्यङ्गिरायै नमः । १०८ ।

इति श्रीप्रत्यङ्गिराष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Prathyangira Devi:

108 Names of Shri Pratyangira | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil