108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Pratyangira | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Prathyangira Fevi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।

ಆಶಾಮ್ಬರಾ ಮುಕ್ತಕಚಾ ಘನಚ್ಛವಿರ್ಧ್ಯೇಯಾ ಸ ಚರ್ಮಾಸಿಕರಾ ವಿಭೂಷಣಾ ।
ದಂಷ್ಟ್ರೋಗ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಗ್ರಸಿತಾಹಿತಾ ತ್ವಯಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಶಂಕರ ತೇಜಸೇರಿತಾ ॥

ಶ್ಯಾಮಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನಯನಲಸಿತಾಂ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರೋರ್ಧ್ವಕೇಶೀಂ
ಶೂಲಂ ಮುಂಡಂ ಚ ಸರ್ಪಂ ಡಮರೂಭುಜಯುತಾಂ ಕುನ್ತಲಾತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ಱಾಮ್ ।
ರಕ್ತೇಷ್ವಾಲೀಢಜಿಹ್ವಾಂ ಜ್ವಲದನಲಶಿಖಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಸಾವಿತ್ರಿಯುಕ್ತಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂ ತಾಂ ಮರಣರಿಪುವಿಷವ್ಯಾಧಿದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಾಮ್ ॥

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಜೂಟಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲರಾಕ್ಷಸನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕುಂಚಿತಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಶಿರೋಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುರಿತವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಪನ್ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ರಕ್ತಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯೋಲ್ಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮನ್ತ್ರವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಯನ್ತ್ರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕೃತ್ಯವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕುಮಾರಕಲ್ಪಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗರ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಡಾಸುನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕಾಮಧೇನುಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಯುಗನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಮಂಡಲಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಯೋನಿಚಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸುಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಾಜರಾಜಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲೇನ್ದುಮೌಲಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಲಿಂಗಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ದುರ್ಗಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪಾಶಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಶಿರಚ್ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ಜಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಕಾಲಿಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Prathyangira Devi:

108 Names of Shri Pratyangira | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil