Home / Slokas / Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Devanagari

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Devanagari

72 Views

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in English
oṃ kṛṣṇāya namaḥ
oṃ kamalanāthāya namaḥ
oṃ vāsudevāya namaḥ
oṃ sanātanāya namaḥ
oṃ vasudevātmajāya namaḥ
oṃ puṇyāya namaḥ
oṃ līlāmānuṣa vigrahāya namaḥ
oṃ vatsa kaustubhadharāya namaḥ
oṃ yaśodāvatsalāya namaḥ
oṃ hariye namaḥ || 10 ||
oṃ caturbhujātta sakrāsigadā namaḥ
oṃ śaṅkhāmbujāyudhāyujā namaḥ
oṃ devakīnandanāya namaḥ
oṃ śrīśāya namaḥ
oṃ nandagopapriyātmajāya namaḥ
oṃ yamunāveda saṃhāriṇe namaḥ
oṃ balabhadra priyānujāya namaḥ
oṃ pūtanājīvita harāya namaḥ
oṃ śakaṭāsura bhañjanāya namaḥ
oṃ nandavrajajanānandine namaḥ || 20 ||

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali

oṃ saccidānanda vigrahāya namaḥ
oṃ navanīta viliptāṅgāya namaḥ
oṃ anaghāya namaḥ
oṃ navanītaharāya namaḥ
oṃ mucukunda prasādakāya namaḥ
oṃ ṣoḍaśastrī sahasreśāya namaḥ
oṃ tribhaṅgine namaḥ
oṃ madhurākrutaye namaḥ
oṃ śukavāgamṛtābdīndave namaḥ || 30 ||
oṃ govindāya namaḥ
oṃ yogināmpataye namaḥ
oṃ vatsavāṭicarāya namaḥ
oṃ anantaya namaḥ
oṃ dhenukāsura bhañjanāya namaḥ
oṃ tṛṇīkṛta tṛṇāvartāya namaḥ
oṃ yamaḷārjuna bhañjanāya namaḥ
oṃ uttalottālabhetre namaḥ
oṃ tamālaśyāmalā kṛtiye namaḥ
oṃ gopagopīśvarāya namaḥ
oṃ yogine namaḥ
oṃ koṭisūrya samaprabhāya namaḥ || 40 ||

oṃ ilāpataye namaḥ
oṃ parañjyotiṣe namaḥ
oṃ yādavendrāya namaḥ
oṃ yadūdvahāya namaḥ
oṃ vanamāline namaḥ
oṃ pītavasane namaḥ
oṃ pārijātāpaharakāya namaḥ
oṃ govarthanāca loddartre namaḥ
oṃ gopālāya namaḥ
oṃ sarvapālakāya namaḥ || 50 ||
oṃ ajāya namaḥ
oṃ nirañjanāya namaḥ
oṃ kāmajanakāya namaḥ
oṃ kañjalocanāya namaḥ
oṃ madhughne namaḥ
oṃ madhurānāthāya namaḥ
oṃ dvārakānāyakāya namaḥ
oṃ baline namaḥ
oṃ bṛndāvanānta sañcāriṇe namaḥ || 60 ||

tulasīdāmabhūṣanāya namaḥ
oṃ śamantakamaṇerhartre namaḥ
oṃ naranārayaṇātmakāya namaḥ
oṃ kujja kṛṣṇāmbaradharāya namaḥ
oṃ māyine namaḥ
oṃ parama puruṣāya namaḥ
oṃ muṣṭikāsura cāṇūra namaḥ
oṃ mallayuddaviśāradāya namaḥ
oṃ saṃsāravairiṇe namaḥ
oṃ kaṃsāraye namaḥ
oṃ murāraye namaḥ || 70 ||
oṃ narakāntakāya namaḥ
oṃ kriṣṇāvyasana karśakāya namaḥ
oṃ śiśupālaśira ccetre namaḥ
oṃ duryodana kulāntakāya namaḥ
oṃ vidurākrūravaradāya namaḥ
oṃ viśvarūpapradarśakāya namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satyasaṅkalpāya namaḥ
oṃ satyabhāmāratāya namaḥ
oṃ jayine namaḥ
oṃ subhadrā pūrvajāya namaḥ || 80 ||

oṃ viṣṇave namaḥ
oṃ bhīṣmamukti pradāyakāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ
oṃ jagannāthāya namaḥ
oṃ veṇunāda viśāradāya namaḥ
oṃ vṛṣabhāsura vidvaṃsine namaḥ
oṃ bāṇāsura karāntakṛte namaḥ
oṃ yudhiṣṭira pratiṣṭātre namaḥ
oṃ barhibarhā vataṃsakāya namaḥ
oṃ pārdhasāradiye namaḥ || 90 ||
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ gītāmṛta mahodhadhiye namaḥ
oṃ kāḷīya phaṇimāṇikyaraṃ namaḥ
oṃ jita śrīpadāmbujāya namaḥ
oṃ dāmodarāya namaḥ
oṃ yaṅña bhoktre namaḥ
oṃ dānavendra vināśakāya namaḥ
oṃ nārāyaṇāya namaḥ
oṃ parabrahmaṇe namaḥ
oṃ pannagāśana vāhanāya namaḥ || 100 ||

oṃ jalakrīḍā samāsakta gopī
vastrāpahara kāya namaḥ
oṃ puṇya ślokāya namaḥ
oṃ tīrdha kṛte namaḥ
oṃ veda vedyāya namaḥ
oṃ dayānidhaye namaḥ
oṃ sarva tīrdhātmakāya namaḥ
oṃ sarvagra harūpiṇe namaḥ
oṃ oṃ parātparāya namaḥ || 108 ||
śrī ananta padmanābha aṣṭottara śatanāmāvaḷi sampūrṇam

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Telugu:
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం కమలనాథాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః
ఓం పుణ్యాయ నమః
ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
ఓం వత్స కౌస్తుభధరాయ నమః
ఓం యశోదావత్సలాయ నమః
ఓం హరియే నమః || 10 ||
ఓం చతుర్భుజాత్త సక్రాసిగదా నమః
ఓం శంఖాంబుజాయుధాయుజా నమః
ఓం దేవకీనందనాయ నమః
ఓం శ్రీశాయ నమః
ఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః
ఓం యమునావేద సంహారిణే నమః
ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః
ఓం పూతనాజీవిత హరాయ నమః
ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః
ఓం నందవ్రజజనానందినే నమః || 20 ||

ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం నవనీత విలిప్తాంగాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం నవనీతహరాయ నమః
ఓం ముచుకుంద ప్రసాదకాయ నమః
ఓం షోడశస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః
ఓం త్రిభంగినే నమః
ఓం మధురాక్రుతయే నమః
ఓం శుకవాగమృతాబ్దీందవే నమః || 30 ||
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం యోగినాంపతయే నమః
ఓం వత్సవాటిచరాయ నమః
ఓం అనంతయ నమః
ఓం ధేనుకాసుర భంజనాయ నమః
ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః
ఓం యమళార్జున భంజనాయ నమః
ఓం ఉత్తలోత్తాలభేత్రే నమః
ఓం తమాలశ్యామలా కృతియే నమః
ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయ నమః || 40 ||

ఓం ఇలాపతయే నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం యదూద్వహాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పీతవసనే నమః
ఓం పారిజాతాపహరకాయ నమః
ఓం గోవర్థనాచ లోద్దర్త్రే నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం సర్వపాలకాయ నమః || 50 ||
ఓం అజాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం కామజనకాయ నమః
ఓం కంజలోచనాయ నమః
ఓం మధుఘ్నే నమః
ఓం మధురానాథాయ నమః
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః || 60 ||

తులసీదామభూషనాయ నమః
ఓం శమంతకమణేర్హర్త్రే నమః
ఓం నరనారయణాత్మకాయ నమః
ఓం కుజ్జ కృష్ణాంబరధరాయ నమః
ఓం మాయినే నమః
ఓం పరమ పురుషాయ నమః
ఓం ముష్టికాసుర చాణూర నమః
ఓం మల్లయుద్దవిశారదాయ నమః
ఓం సంసారవైరిణే నమః
ఓం కంసారయే నమః
ఓం మురారయే నమః || 70 ||
ఓం నరకాంతకాయ నమః
ఓం క్రిష్ణావ్యసన కర్శకాయ నమః
ఓం శిశుపాలశిర చ్చేత్రే నమః
ఓం దుర్యోదన కులాంతకాయ నమః
ఓం విదురాక్రూరవరదాయ నమః
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః
ఓం సత్యభామారతాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః || 80 ||

ఓం విష్ణవే నమః
ఓం భీష్మముక్తి ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం జగన్నాథాయ నమః
ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః
ఓం వృషభాసుర విద్వంసినే నమః
ఓం బాణాసుర కరాంతకృతే నమః
ఓం యుధిష్టిర ప్రతిష్టాత్రే నమః
ఓం బర్హిబర్హా వతంసకాయ నమః
ఓం పార్ధసారదియే నమః || 90 ||
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం గీతామృత మహొధధియే నమః
ఓం కాళీయ ఫణిమాణిక్యరం నమః
ఓం జిత శ్రీపదాంబుజాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం యఙ్ఞ భోక్త్రే నమః
ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః || 100 ||

ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపీ
వస్త్రాపహర కాయ నమః
ఓం పుణ్య శ్లోకాయ నమః
ఓం తీర్ధ కృతే నమః
ఓం వేద వేద్యాయ నమః
ఓం దయానిధయే నమః
ఓం సర్వ తీర్ధాత్మకాయ నమః
ఓం సర్వగ్ర హరూపిణే నమః
ఓం ఓం పరాత్పరాయ నమః || 108 ||
శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణమ్

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Tamil:
ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ
ஓம் கமலனாதாய னமஃ
ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ
ஓம் ஸனாதனாய னமஃ
ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய னமஃ
ஓம் புண்யாய னமஃ
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் வத்ஸ கௌஸ்துபதராய னமஃ
ஓம் யஶோதாவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஹரியே னமஃ || 10 ||
ஓம் சதுர்புஜாத்த ஸக்ராஸிகதா னமஃ
ஓம் ஶம்காம்புஜாயுதாயுஜா னமஃ
ஓம் தேவகீனம்தனாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீஶாய னமஃ
ஓம் னம்தகோபப்ரியாத்மஜாய னமஃ
ஓம் யமுனாவேத ஸம்ஹாரிணே னமஃ
ஓம் பலபத்ர ப்ரியானுஜாய னமஃ
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய னமஃ
ஓம் ஶகடாஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் னம்தவ்ரஜஜனானம்தினே னமஃ || 20 ||

ஓம் ஸச்சிதானம்த விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் னவனீத விலிப்தாம்காய னமஃ
ஓம் அனகாய னமஃ
ஓம் னவனீதஹராய னமஃ
ஓம் முசுகும்த ப்ரஸாதகாய னமஃ
ஓம் ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய னமஃ
ஓம் த்ரிபம்கினே னமஃ
ஓம் மதுராக்ருதயே னமஃ
ஓம் ஶுகவாகம்றுதாப்தீம்தவே னமஃ || 30 ||
ஓம் கோவிம்தாய னமஃ
ஓம் யோகினாம்பதயே னமஃ
ஓம் வத்ஸவாடிசராய னமஃ
ஓம் அனம்தய னமஃ
ஓம் தேனுகாஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் த்றுணீக்றுத த்றுணாவர்தாய னமஃ
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் உத்தலோத்தாலபேத்ரே னமஃ
ஓம் தமாலஶ்யாமலா க்றுதியே னமஃ
ஓம் கோபகோபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய னமஃ || 40 ||

ஓம் இலாபதயே னமஃ
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் யாதவேம்த்ராய னமஃ
ஓம் யதூத்வஹாய னமஃ
ஓம் வனமாலினே னமஃ
ஓம் பீதவஸனே னமஃ
ஓம் பாரிஜாதாபஹரகாய னமஃ
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே னமஃ
ஓம் கோபாலாய னமஃ
ஓம் ஸர்வபாலகாய னமஃ || 50 ||
ஓம் அஜாய னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாய னமஃ
ஓம் காமஜனகாய னமஃ
ஓம் கம்ஜலோசனாய னமஃ
ஓம் மதுக்னே னமஃ
ஓம் மதுரானாதாய னமஃ
ஓம் த்வாரகானாயகாய னமஃ
ஓம் பலினே னமஃ
ஓம் ப்றும்தாவனாம்த ஸம்சாரிணே னமஃ || 60 ||

துலஸீதாமபூஷனாய னமஃ
ஓம் ஶமம்தகமணேர்ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் னரனாரயணாத்மகாய னமஃ
ஓம் குஜ்ஜ க்றுஷ்ணாம்பரதராய னமஃ
ஓம் மாயினே னமஃ
ஓம் பரம புருஷாய னமஃ
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர னமஃ
ஓம் மல்லயுத்தவிஶாரதாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே னமஃ
ஓம் கம்ஸாரயே னமஃ
ஓம் முராரயே னமஃ || 70 ||
ஓம் னரகாம்தகாய னமஃ
ஓம் க்ரிஷ்ணாவ்யஸன கர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஶிஶுபாலஶிர ச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் துர்யோதன குலாம்தகாய னமஃ
ஓம் விதுராக்ரூரவரதாய னமஃ
ஓம் விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ
ஓம் ஸத்யஸம்கல்பாய னமஃ
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய னமஃ
ஓம் ஜயினே னமஃ
ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாய னமஃ || 80 ||

ஓம் விஷ்ணவே னமஃ
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ
ஓம் ஜகன்னாதாய னமஃ
ஓம் வேணுனாத விஶாரதாய னமஃ
ஓம் வ்றுஷபாஸுர வித்வம்ஸினே னமஃ
ஓம் பாணாஸுர கராம்தக்றுதே னமஃ
ஓம் யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ
ஓம் பர்ஹிபர்ஹா வதம்ஸகாய னமஃ
ஓம் பார்தஸாரதியே னமஃ || 90 ||
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே னமஃ
ஓம் காளீய பணிமாணிக்யரம் னமஃ
ஓம் ஜித ஶ்ரீபதாம்புஜாய னமஃ
ஓம் தாமோதராய னமஃ
ஓம் யஜ்ஞ போக்த்ரே னமஃ
ஓம் தானவேம்த்ர வினாஶகாய னமஃ
ஓம் னாராயணாய னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ
ஓம் பன்னகாஶன வாஹனாய னமஃ || 100 ||

ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீ
வஸ்த்ராபஹர காய னமஃ
ஓம் புண்ய ஶ்லோகாய னமஃ
ஓம் தீர்த க்றுதே னமஃ
ஓம் வேத வேத்யாய னமஃ
ஓம் தயானிதயே னமஃ
ஓம் ஸர்வ தீர்தாத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ர ஹரூபிணே னமஃ
ஓம் ஓம் பராத்பராய னமஃ || 108 ||
ஶ்ரீ அனம்த பத்மனாப அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Kannada:
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಸಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖಾಂಬುಜಾಯುಧಾಯುಜಾ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇದ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕ್ರುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||

ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಥನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ || 60 ||

ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಮಂತಕಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ನರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರಿಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿರ ಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋದನ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ || 80 ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾ ವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರದಿಯೇ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತ ಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಙ್ಞ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ || 100 ||

ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ಗೋಪೀ
ವಸ್ತ್ರಾಪಹರ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧ ಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರ ಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||
ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Malayalam:
ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം കമലനാഥായ നമഃ
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ
ഓം പുണ്യായ നമഃ
ഓം ലീലാമാനുഷ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം വത്സ കൗസ്തുഭധരായ നമഃ
ഓം യശോദാവത്സലായ നമഃ
ഓം ഹരിയേ നമഃ || 10 ||
ഓം ചതുര്ഭുജാത്ത സക്രാസിഗദാ നമഃ
ഓം ശംഖാംബുജായുധായുജാ നമഃ
ഓം ദേവകീനംദനായ നമഃ
ഓം ശ്രീശായ നമഃ
ഓം നംദഗോപപ്രിയാത്മജായ നമഃ
ഓം യമുനാവേദ സംഹാരിണേ നമഃ
ഓം ബലഭദ്ര പ്രിയാനുജായ നമഃ
ഓം പൂതനാജീവിത ഹരായ നമഃ
ഓം ശകടാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം നംദവ്രജജനാനംദിനേ നമഃ || 20 ||

ഓം സച്ചിദാനംദ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം നവനീത വിലിപ്താംഗായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം നവനീതഹരായ നമഃ
ഓം മുചുകുംദ പ്രസാദകായ നമഃ
ഓം ഷോഡശസ്ത്രീ സഹസ്രേശായ നമഃ
ഓം ത്രിഭംഗിനേ നമഃ
ഓം മധുരാക്രുതയേ നമഃ
ഓം ശുകവാഗമൃതാബ്ദീംദവേ നമഃ || 30 ||
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം യോഗിനാംപതയേ നമഃ
ഓം വത്സവാടിചരായ നമഃ
ഓം അനംതയ നമഃ
ഓം ധേനുകാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം തൃണീകൃത തൃണാവര്തായ നമഃ
ഓം യമളാര്ജുന ഭംജനായ നമഃ
ഓം ഉത്തലോത്താലഭേത്രേ നമഃ
ഓം തമാലശ്യാമലാ കൃതിയേ നമഃ
ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം കോടിസൂര്യ സമപ്രഭായ നമഃ || 40 ||

ഓം ഇലാപതയേ നമഃ
ഓം പരംജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്രായ നമഃ
ഓം യദൂദ്വഹായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പീതവസനേ നമഃ
ഓം പാരിജാതാപഹരകായ നമഃ
ഓം ഗോവര്ഥനാച ലോദ്ദര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം സര്വപാലകായ നമഃ || 50 ||
ഓം അജായ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം കാമജനകായ നമഃ
ഓം കംജലോചനായ നമഃ
ഓം മധുഘ്നേ നമഃ
ഓം മധുരാനാഥായ നമഃ
ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ
ഓം ബലിനേ നമഃ
ഓം ബൃംദാവനാംത സംചാരിണേ നമഃ || 60 ||

തുലസീദാമഭൂഷനായ നമഃ
ഓം ശമംതകമണേര്ഹര്ത്രേ നമഃ
ഓം നരനാരയണാത്മകായ നമഃ
ഓം കുജ്ജ കൃഷ്ണാംബരധരായ നമഃ
ഓം മായിനേ നമഃ
ഓം പരമ പുരുഷായ നമഃ
ഓം മുഷ്ടികാസുര ചാണൂര നമഃ
ഓം മല്ലയുദ്ദവിശാരദായ നമഃ
ഓം സംസാരവൈരിണേ നമഃ
ഓം കംസാരയേ നമഃ
ഓം മുരാരയേ നമഃ || 70 ||
ഓം നരകാംതകായ നമഃ
ഓം ക്രിഷ്ണാവ്യസന കര്ശകായ നമഃ
ഓം ശിശുപാലശിര ച്ചേത്രേ നമഃ
ഓം ദുര്യോദന കുലാംതകായ നമഃ
ഓം വിദുരാക്രൂരവരദായ നമഃ
ഓം വിശ്വരൂപപ്രദര്ശകായ നമഃ
ഓം സത്യവാചേ നമഃ
ഓം സത്യസംകല്പായ നമഃ
ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ
ഓം ജയിനേ നമഃ
ഓം സുഭദ്രാ പൂര്വജായ നമഃ || 80 ||

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ഭീഷ്മമുക്തി പ്രദായകായ നമഃ
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം വേണുനാദ വിശാരദായ നമഃ
ഓം വൃഷഭാസുര വിദ്വംസിനേ നമഃ
ഓം ബാണാസുര കരാംതകൃതേ നമഃ
ഓം യുധിഷ്ടിര പ്രതിഷ്ടാത്രേ നമഃ
ഓം ബര്ഹിബര്ഹാ വതംസകായ നമഃ
ഓം പാര്ധസാരദിയേ നമഃ || 90 ||
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം ഗീതാമൃത മഹൊധധിയേ നമഃ
ഓം കാളീയ ഫണിമാണിക്യരം നമഃ
ഓം ജിത ശ്രീപദാംബുജായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം യജ്ഞ ഭോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ദാനവേംദ്ര വിനാശകായ നമഃ
ഓം നാരായണായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം പന്നഗാശന വാഹനായ നമഃ || 100 ||

ഓം ജലക്രീഡാ സമാസക്ത ഗോപീ
വസ്ത്രാപഹര കായ നമഃ
ഓം പുണ്യ ശ്ലോകായ നമഃ
ഓം തീര്ധ കൃതേ നമഃ
ഓം വേദ വേദ്യായ നമഃ
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ
ഓം സര്വ തീര്ധാത്മകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്ര ഹരൂപിണേ നമഃ
ഓം ഓം പരാത്പരായ നമഃ || 108 ||
ശ്രീ അനംത പദ്മനാഭ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സംപൂര്ണമ്

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Devanagari:
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ कमलनाथाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः
ॐ वत्स कौस्तुभधराय नमः
ॐ यशोदावत्सलाय नमः
ॐ हरिये नमः ॥ 10 ॥
ॐ चतुर्भुजात्त सक्रासिगदा नमः
ॐ शङ्खाम्बुजायुधायुजा नमः
ॐ देवकीनन्दनाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः
ॐ यमुनावेद संहारिणे नमः
ॐ बलभद्र प्रियानुजाय नमः
ॐ पूतनाजीवित हराय नमः
ॐ शकटासुर भञ्जनाय नमः
ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः ॥ 20 ॥

ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः
ॐ नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ नवनीतहराय नमः
ॐ मुचुकुन्द प्रसादकाय नमः
ॐ षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः
ॐ त्रिभङ्गिने नमः
ॐ मधुराक्रुतये नमः
ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः ॥ 30 ॥
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ योगिनाम्पतये नमः
ॐ वत्सवाटिचराय नमः
ॐ अनन्तय नमः
ॐ धेनुकासुर भञ्जनाय नमः
ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः
ॐ यमलार्जुन भञ्जनाय नमः
ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः
ॐ तमालश्यामला कृतिये नमः
ॐ गोपगोपीश्वराय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ कोटिसूर्य समप्रभाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ इलापतये नमः
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः
ॐ यादवेन्द्राय नमः
ॐ यदूद्वहाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पीतवसने नमः
ॐ पारिजातापहरकाय नमः
ॐ गोवर्थनाच लोद्दर्त्रे नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ 50 ॥
ॐ अजाय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ कामजनकाय नमः
ॐ कञ्जलोचनाय नमः
ॐ मधुघ्ने नमः
ॐ मधुरानाथाय नमः
ॐ द्वारकानायकाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः ॥ 60 ॥

तुलसीदामभूषनाय नमः
ॐ शमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः
ॐ नरनारयणात्मकाय नमः
ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ परम पुरुषाय नमः
ॐ मुष्टिकासुर चाणूर नमः
ॐ मल्लयुद्दविशारदाय नमः
ॐ संसारवैरिणे नमः
ॐ कंसारये नमः
ॐ मुरारये नमः ॥ 70 ॥
ॐ नरकान्तकाय नमः
ॐ क्रिष्णाव्यसन कर्शकाय नमः
ॐ शिशुपालशिर च्चेत्रे नमः
ॐ दुर्योदन कुलान्तकाय नमः
ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यभामारताय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः ॥ 80 ॥

ॐ विष्णवे नमः
ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः
ॐ जगन्नाथाय नमः
ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः
ॐ वृषभासुर विद्वंसिने नमः
ॐ बाणासुर करान्तकृते नमः
ॐ युधिष्टिर प्रतिष्टात्रे नमः
ॐ बर्हिबर्हा वतंसकाय नमः
ॐ पार्धसारदिये नमः ॥ 90 ॥
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ गीतामृत महोधधिये नमः
ॐ कालीय फणिमाणिक्यरं नमः
ॐ जित श्रीपदाम्बुजाय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ यज्ञ भोक्त्रे नमः
ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः ॥ 100 ॥

ॐ जलक्रीडा समासक्त गोपी
वस्त्रापहर काय नमः
ॐ पुण्य श्लोकाय नमः
ॐ तीर्ध कृते नमः
ॐ वेद वेद्याय नमः
ॐ दयानिधये नमः
ॐ सर्व तीर्धात्मकाय नमः
ॐ सर्वग्र हरूपिणे नमः
ॐ ॐ परात्पराय नमः ॥ 108 ॥
श्री अनन्त पद्मनाभ अष्टोत्तर शतनामावलि सम्पूर्णम्

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE