Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Malayalam:

ദേവ ദേവം ഭജേ ദിവ്യപ്രഭാവമ് |
രാവണാസുരവൈരി രണപുംഗവമ് ||

രാജവരശേഖരം രവികുലസുധാകരം
ആജാനുബാഹു നീലാഭ്രകായമ് |
രാജാരി കോദംഡ രാജ ദീക്ഷാഗുരും
രാജീവലോചനം രാമചംദ്രമ് ||

നീലജീമൂത സന്നിഭശരീരം ഘനവി-
ശാലവക്ഷം വിമല ജലജനാഭമ് |
താലാഹിനഗഹരം ധര്മസംസ്ഥാപനം
ഭൂലലനാധിപം ഭോഗിശയനമ് ||

പംകജാസനവിനുത പരമനാരായണം
ശംകരാര്ജിത ജനക ചാപദളനമ് |
ലംകാ വിശോഷണം ലാലിതവിഭീഷണം
വെംകടേശം സാധു വിബുധ വിനുതമ് ||

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Meaning

Worship the Lord of all Gods.He is glorious. He is the enemy of the demon king Ravana. He is valiant.

He is the most eminent king. He is the moon of the Sun dynasty. He is very handsome with perfect body. He is blue. He wields the bow of Parashurama the enemy of Kshatriya clan. His eyes resemble a lotus.

He is unblemished. His navel is like lotus. Garuda the destroyer of serpents is his vehicle. He established Dharma He is the lord of Sita the daughter of the earth. He majestically reclines on Adi Sesha.

He is adored by Brahma seated on lotus. He is the supreme Narayana. He lifted the invincible bow of Janaka which was obtained from Siva. He conquered Lanka and comforted Vibhishana. He is Venkatesa who is worshipped by sages and learned.

Also Read :

Deva Devam Bhaje Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil