Annamayya Keerthana Nimushamedategaka Malayalam And English With Meaning

Annamayya Keerthana - Nimushamedategaka Lyrics in Malayalam:

നിമുഷമെഡതെഗക ഹരി നിന്നു തലചി |
മമത നീ മീദനേ മരപി ബ്രതുകുടഗാക ||

നിദുരചേ കൊന്നാള്ളു നേരമുല കൊന്നാള്ളു
മുദിമിചേ കൊന്നാള്ളു മോസപോയി |
കദിസി കോരിനനു ഗതകാലംബു വച്ചുനേ
മദി മദിനെ യുംഡി ഏമരക ബതുകുട ഗാക ||

കഡു തനയുലകു കൊംത കാംതലകു നൊക കൊംത
വെഡയാസലകു കൊംത വെട്ടിസേസി |
അഡരി കാവലെനനിന അംദു സുഖമുന്നദാ
ചെഡക നീ സേവലേ സേസി ബതുകുടഗാക ||

ധനമു വെംട തഗിലി ധാന്യംബുനകു തഗിലി
തനവാരി തഗിലി കാതരുഡൈനനു |
കനു കലിഗി ശ്രീ വേംകടനാഥ കാതുവേ
കൊനസാഗി നിന്നുനേ കൊലിചി ബതുകുടഗാക ||

Annamayya Keerthanalu

Annamayya Keerthana - Nimushamedategaka Meaning:

Oh Lord Hari, let me think of you every minute. Let me forget myself and live in your love.

I spend some days in sleep, some days in evil deeds and some days arrogantly. I am mislead. Even if I beg will the past come back. Let me keep you in mind always and live.

I give a lot to my children , some part to my wife and some part to fulfill my petty desires. If I repent and want it back would it give me happiness. Is it not better to lead a pious life in your services.

I spend all my life in pursuit of riches and food. I spend my life in attachments only. Oh Venkatanadha, if I awake and worship, will you protect me? I'll certainly live in your service only

Annamayya Keerthana - Nimushamedategaka Lyrics in English:

nimusamedategaka hari ninnu talaci |
mamata ni midane marapi bratukutagaka ||

nidurace konnallu neramula konnallu
mudimice konnallu mosapoyi |
kadisi korinanu gatakalambu vaccune
madi madine yuṇdi emaraka batukuta gaka ||

kadu tanayulaku konta kantalaku noka konta
vedayasalaku konta vettisesi |
adari kavalenanina andu sukhamunnada
cedaka ni sevale sesi batukutagaka ||

dhanamu veṇta tagili dhanyambunaku tagili
tanavari tagili katarudainanu |
kanu kaligi sri venkatanatha katuve
konasagi ninnune kolici batukutagaka ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment