Annamayya Keerthana Radha Madhava Rati Charitamiti Malayalam And English With Meaning

Annamayya Keerthana - Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in Malayalam:

രാധാമാധവരതിചരിതമിതി
ബോധാവഹം ശ്രുതിഭൂഷണമ് ||

ഗഹനേ ദ്വാവപി ഗത്വാ ഗത്വാ
രഹസി രതിം പ്രേരയതി സതി |
വിഹരതസ്തദാ വിലസംതൗ
വിഹതഗൃഹാശൗ വിവശൗ തൗ ||

ലജ്ജാശഭള വിലാസലീലയാ
കജ്ജലനയന വികാരേണ |
ഹൃജ്ജാവ്യവനഹിത ഹൃദയാ രതി
സ്സജ്ജാ സംഭ്രമചപലാ ജാതാ ||

Annamacharya Sankeerthanalu

പുരതോ യാംതം പുരുഷം വകുളൈഃ
കുരംടകൈര്വാ കുടജൈര്വാ |
പരമം പ്രഹരതി പശ്ചാല്ലഗ്നാ-
ഗിരം വിനാസി വികിരതി മുദമ് ||

ഹരി സുരഭൂരുഹ മാരോഹതീവ
ചരണേന കടിം സംവേഷ്ട്യ |
പരിരംചണ സംപാദിതപുലകൈ
സ്സുരുചിര്ജാതാ സുമലതികേവ ||

വിധുമുഖദര്ശന വികളിതലജ്ജാ-
ത്വധരബിംബഫലമാസ്വാദ്യ |
മധുരോപായനമാര്ഗേണ കുചൗ
നിധിവദ ത്വാ നിത്യസുഖമിതാ ||

സുരുചിരകേതക സുമദള നഖരൈ-
ര്വരചിബുകം സാ പരിവൃത്യ |
തരുണിമസിംധൗ തദീയദൃഗ്ജല-
ചരയുഗളം സംസക്തം ചകാര ||

വചന വിലാസൈര്വശീകൃത തം
നിചുലകുംജ മാനിതദേശേ |
പ്രചുരസൈകതേ പല്ലവശയനേ-
രചിതരതികളാ രാഗേണാസ ||

അഭിനവകല്യാണാംചിതരൂപാ-
വഭിനിവേശ സംയതചിത്തൗ |
ബഭൂവതു സ്തത്പരൗ വേംകട
വിഭുനാ സാ തദ്വിധിനാ സതയാ ||

സച ലജ്ജാവീക്ഷണോ ഭവതി തം
കചഭരാം ഗംധം ഘ്രാപയതി |
നചലതിചേന്മാനവതീ തഥാപി
കുചസംഗാദനുകൂലയതി ||

അവനതശിരസാപ്യതി സുഭഗം
വിവിധാലാപൈര്വിവശയതി |
പ്രവിമല കരരുഹരചന വിലാസൈ
ര്ഭുവനപതി തം ഭൂഷയതി ||

ലതാഗൃഹമേളനം നവസൈ
കതവൈഭവ സൗഖ്യം ദൃഷ്ട്വാ |
തതസ്തതശ്ചരസൗ കേലീ-
വ്രതചര്യാം താം വാംഛംതൗ |

വനകുസുമ വിശദവരവാസനയാ-
ഘനസാരരജോഗംധൈശ്ച |
ജനയതി പവനേ സപദി വികാരം-
വനിതാ പുരുഷൗ ജനിതാശൗ ||

ഏവം വിചരന് ഹേലാ വിമുഖ-
ശ്രീവേംകടഗിരി ദേവോയമ് |
പാവനരാധാപരിരംഭസുഖ-
ശ്രീ വൈഭവസുസ്ഥിരോ ഭവതി ||

Annamayya Keerthana - Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in English:

radhamadhavaraticaritamiti
bodhavaham srutibhusanam ||

gahane dvavapi gatva gatva
rahasi ratim prerayati sati |
viharatastada vilasantau
vihatagrhasau vivasau tau ||

lajjasabhala vilasalilaya
kajjalanayana vikarena |
hrjjavyavanahita hrdaya rati
ssajja sambhramacapala jata ||

purato yantam purusam vakulaih
kurantakairva kutajairva |
paramam praharati pascallagna-
giram vinasi vikirati mudam ||

hari surabhuruha marohativa
caranena katim samvestya |
parirancana sampaditapulakai
ssurucirjata sumalatikeva ||

vidhumukhadarsana vikalitalajja-
tvadharabimbaphalamasvadya |
madhuropayanamargena kucau
nidhivada tva nityasukhamita ||

suruciraketaka sumadala nakharai-
rvaracibukam sa parivrtya |
tarunimasindhau tadiyadrgjala-
carayugalam samsaktam cakara ||

vacana vilasairvasikrta tam
niculakunja manitadese |
pracurasaikate pallavasayane-
racitaratikala ragenasa ||

abhinavakalyanancitarupa-
vabhinivesa samyatacittau |
babhuvatu statparau venkata
vibhuna sa tadvidhina sataya ||

saca lajjaviksano bhavati tam
kacabharam gandham ghrapayati |
nacalaticenmanavati tathapi
kucasangadanukulayati ||

avanatasirasapyati subhagam
vividhalapairvivasayati |
pravimala kararuharacana vilasai
rbhuvanapati tam bhusayati ||

latagrhamelanam navasai
katavaibhava saukhyam drstva |
tatastatascarasau keli-
vratacaryam tam vamchantau |

vanakusuma visadavaravasanaya-
ghanasararajogandhaisca |
janayati pavane sapadi vikaram-
vanita purusau janitasau ||

evam vicaran hela vimukha-
srivenkatagiri devoyam |
pavanaradhaparirambhasukha-
sri vaibhavasusthiro bhavati ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment