Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Kannada and English

Devi Stotram - Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Kannada:

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಋಷಿಃ| ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ| ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀರ್ದೇವತಾ| ಮಂತ್ರೋದಿತಾ ದೇವ್ಯೋಬೀಜಂ|
ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಃ| ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಮಂತ್ರಸ್ತತ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂದಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಠಾಂ ಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಂ|
ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನ ಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಂ||
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತ ವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತ ಘಟಸ್ತನೀಂ|
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್||
ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಂ|

ಅಥವಾ
ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷನ ಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವ ಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

Devi Mahatmyam Argala Stotram

ಓಂ ಜಯತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ|
ಜಯ ಸರ್ವ ಗತೇ ದೇವಿ ಕಾಳ ರಾತ್ರಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||1||

ಮಧುಕೈಠಭವಿದ್ರಾವಿ ವಿಧಾತ್ರು ವರದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಂತೀ ಮಂಗಳಾ ಕಾಳೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕಪಾಲಿನೀ ||2||

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾ ಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||3||

ಮಹಿಷಾಸುರ ನಿರ್ನಾಶಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಖದೇ ನಮಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||4||

ಧೂಮ್ರನೇತ್ರ ವಧೇ ದೇವಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ದಾಯಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||5||

ರಕ್ತ ಬೀಜ ವಧೇ ದೇವಿ ಚಂಡ ಮುಂಡ ವಿನಾಶಿನಿ |
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||6||

ನಿಶುಂಭಶುಂಭ ನಿರ್ನಾಶಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶುಭದೇ ನಮಃ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||7||

ವಂದಿ ತಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||8||

ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಚರಿತೇ ಸರ್ವ ಶತೃ ವಿನಾಶಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||9||

ನತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಾಪರ್ಣೇ ದುರಿತಾಪಹೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||10||

ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯೋಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಚಂಡಿಕೇ ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಿನಿ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||11||

ಚಂಡಿಕೇ ಸತತಂ ಯುದ್ಧೇ ಜಯಂತೀ ಪಾಪನಾಶಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||12||

ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇವೀ ಪರಂ ಸುಖಂ|
ರೂಪಂ ಧೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ಧೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||13||

ವಿಧೇಹಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||14||

ವಿಧೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ ವಿಧೇಹಿ ಬಲಮುಚ್ಚಕೈಃ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||15||

ಸುರಾಸುರಶಿರೋ ರತ್ನ ನಿಘೃಷ್ಟಚರಣೇ‌உಂಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||16||

ವಿಧ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತಂಚ ಮಾಂ ಕುರು|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||17||

ದೇವಿ ಪ್ರಚಂಡ ದೋರ್ದಂಡ ದೈತ್ಯ ದರ್ಪ ನಿಷೂದಿನಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||18||

ಪ್ರಚಂಡ ದೈತ್ಯದರ್ಪಘ್ನೇ ಚಂಡಿಕೇ ಪ್ರಣತಾಯಮೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||19||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||20||

ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಸ್ತುತೇ ದೇವಿ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾಂಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||21||

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾನಾಥಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||22||

ಇಂದ್ರಾಣೀ ಪತಿಸದ್ಭಾವ ಪೂಜಿತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||23||

ದೇವಿ ಭಕ್ತಜನೋದ್ದಾಮ ದತ್ತಾನಂದೋದಯೇ‌உಂಬಿಕೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||24||

ಭಾರ್ಯಾಂ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಮನೋವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣೀಂ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||25||

ತಾರಿಣೀಂ ದುರ್ಗ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಸ್ಯಾಚಲೋದ್ಬವೇ|
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ||26||

ಇದಂಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ|
ಸಪ್ತಶತೀಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ವರಮಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಂ ||27||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Devi Stotram - Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in English

asyasri argala stotra mantrasya visnuh rsih| anustupchandah| sri mahalaksirdevata| mantrodita devyobijam|
navarno mantra saktih| sri saptasati mantrastatvam sri jagadanda prityarthe saptasati patham gatvena jape viniyogah||

dhyanam
om bandhuka kusumabhasam pañcamundadhivasinim|
sphuraccandrakalaratna mukutam mundamalinim||
trinetram rakta vasanam pinonnata ghatastanim|
pustakam caksamalam ca varam cabhayakam kramat||
dadhatim samsmarennityamuttaramnayamanitam|

athava
ya candi madhukaitabhadi daityadalani ya mahisonmulini
ya dhumreksana candamundamathani ya rakta bijasani|
saktih sumbhanisumbhadaityadalani ya siddhi datri para
sa devi nava koti murti sahita mam patu visvesvari||

om namascandikayai
markandeya uvaca

om jayatvam devi camunde jaya bhutapaharini|
jaya sarva gate devi kala ratri namo‌உstute ||1||

madhukaithabhavidravi vidhatru varade namah
om jayanti maṅgala kali bhadrakali kapalini ||2||

durga siva ksama dhatri svaha svadha namo‌உstute
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||3||

mahisasura nirnasi bhaktanam sukhade namah|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||4||

dhumranetra vadhe devi dharma kamartha dayini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||5||

rakta bija vadhe devi canda munda vinasini |
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||6||

nisumbhasumbha nirnasi trailokya subhade namah
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||7||

vandi taṅghriyuge devi sarvasaubhagya dayini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||8||

acintya rupa carite sarva satr vinasini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||9||

natebhyah sarvada bhaktya caparne duritapahe|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||10||

stuvadbhyobhaktipurvam tvam candike vyadhi nasini
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||11||

candike satatam yuddhe jayanti papanasini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||12||

dehi saubhagyamarogyam dehi devi param sukham|
rupam dhehi jayam dehi yaso dhehi dviso jahi ||13||

vidhehi devi kalyanam vidhehi vipulam sriyam|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||14||

vidhehi dvisatam nasam vidhehi balamuccakaih|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||15||

surasurasiro ratna nighrstacarane‌உmbike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||16||

vidhyavantam yasasvantam laksmivantañca mam kuru|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||17||

devi pracanda dordanda daitya darpa nisudini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||18||

pracanda daityadarpaghne candike pranatayame|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||19||

caturbhuje caturvaktra samstute paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||20||

krsnena samstute devi sasvadbhaktya sadambike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||21||

himacalasutanathasamstute paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||22||

indrani patisadbhava pujite paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||23||

devi bhaktajanoddama dattanandodaye‌உmbike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||24||

bharyam manoramam dehi manovrttanusarinim|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||25||

tarinim durga samsara sagara syacalodbave|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||26||

idamstotram pathitva tu mahastotram pathennarah|
saptasatim samaradhya varamapnoti durlabham ||27||

|| iti srī argala stotraṃ samaptam ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment