Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Malayalam and English

Devi Stotram - Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Malayalam:

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ

ന്യാസഃ
അസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ | ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ |
ചാമുംഡാ ദേവതാ | അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് | നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ | ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വമ് | ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ||

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച |
ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് |
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ || 1 ||

ബ്രഹ്മോവാച |
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സര്വഭൂതോപകാരകമ് |
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ || 2 ||

പ്രഥമം ശൈലപുത്രീ ച ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ |
തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുര്ഥകമ് || 3 ||

പഞ്ചമം സ്കന്ദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീതി ച |
സപ്തമം കാലരാത്രീതി മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമമ് || 4 ||

Devi Mahatmyam Devi Kavacham

നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുര്ഗാഃ പ്രകീര്തിതാഃ |
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ || 5 ||

അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോ രണേ |
വിഷമേ ദുര്ഗമേ ചൈവ ഭയാര്താഃ ശരണം ഗതാഃ || 6 ||

ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിദശുഭം രണസങ്കടേ |
നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം ന ഹി || 7 ||

യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം വൃദ്ധിഃ പ്രജായതേ |
യേ ത്വാം സ്മരന്തി ദേവേശി രക്ഷസേ താന്നസംശയഃ || 8 ||

പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ |
ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരൂഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ || 9 ||

മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ കൗമാരീ ശിഖിവാഹനാ |
ലക്ഷ്മീഃ പദ്മാസനാ ദേവീ പദ്മഹസ്താ ഹരിപ്രിയാ || 10 ||

ശ്വേതരൂപധരാ ദേവീ ഈശ്വരീ വൃഷവാഹനാ |
ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരൂഢാ സര്വാഭരണഭൂഷിതാ || 11 ||

ഇത്യേതാ മാതരഃ സര്വാഃ സര്വയോഗസമന്വിതാഃ |
നാനാഭരണാശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ || 12 ||

ദൃശ്യന്തേ രഥമാരൂഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ |
ശങ്ഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധമ് || 13 ||

ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച |
കുന്തായുധം ത്രിശൂലം ച ശാര്ങ്ഗമായുധമുത്തമമ് || 14 ||

ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച |
ധാരയന്ത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ || 15 ||

നമസ്തേ‌உസ്തു മഹാരൗദ്രേ മഹാഘോരപരാക്രമേ |
മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി || 16 ||

ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവര്ധിനി |
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈന്ദ്രീ ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവതാ || 17 ||

ദക്ഷിണേ‌உവതു വാരാഹീ നൈരൃത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ |
പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ || 18 ||

ഉദീച്യാം പാതു കൗമാരീ ഐശാന്യാം ശൂലധാരിണീ |
ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ || 19 ||

ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ |
ജയാ മേ ചാഗ്രതഃ പാതു വിജയാ പാതു പൃഷ്ഠതഃ || 20 ||

അജിതാ വാമപാര്ശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ |
ശിഖാമുദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂര്ധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ || 21 ||

മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ |
ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോര്മധ്യേ യമഘണ്ടാ ച നാസികേ || 22 ||

ശങ്ഖിനീ ചക്ഷുഷോര്മധ്യേ ശ്രോത്രയോര്ദ്വാരവാസിനീ |
കപോലൗ കാലികാ രക്ഷേത്കര്ണമൂലേ തു ശാങ്കരീ || 23 ||

നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചര്ചികാ |
അധരേ ചാമൃതകലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ || 24 ||

ദന്താന് രക്ഷതു കൗമാരീ കണ്ഠദേശേ തു ചണ്ഡികാ |
ഘണ്ടികാം ചിത്രഘണ്ടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ || 25 ||

കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സര്വമങ്ഗളാ |
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാളീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുര്ധരീ || 26 ||

നീലഗ്രീവാ ബഹിഃ കണ്ഠേ നലികാം നലകൂബരീ |
സ്കന്ധയോഃ ഖഡ്ഗിനീ രക്ഷേദ്ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ || 27 ||

ഹസ്തയോര്ദണ്ഡിനീ രക്ഷേദമ്ബികാ ചാങ്ഗുലീഷു ച |
നഖാഞ്ഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത്കുക്ഷൗ രക്ഷേത്കുലേശ്വരീ || 28 ||

സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാദേവീ മനഃശോകവിനാശിനീ |
ഹൃദയേ ലലിതാ ദേവീ ഉദരേ ശൂലധാരിണീ || 29 ||

നാഭൗ ച കാമിനീ രക്ഷേദ്ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ |
പൂതനാ കാമികാ മേഢ്രം ഗുദേ മഹിഷവാഹിനീ || 30 ||

കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേജ്ജാനുനീ വിന്ധ്യവാസിനീ |
ജങ്ഘേ മഹാബലാ രക്ഷേത്സര്വകാമപ്രദായിനീ || 31 ||

ഗുല്ഫയോര്നാരസിംഹീ ച പാദപൃഷ്ഠേ തു തൈജസീ |
പാദാങ്ഗുലീഷു ശ്രീ രക്ഷേത്പാദാധസ്തലവാസിനീ || 32 ||

നഖാന് ദംഷ്ട്രകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോര്ധ്വകേശിനീ |
രോമകൂപേഷു കൗബേരീ ത്വചം വാഗീശ്വരീ തഥാ || 33 ||

രക്തമജ്ജാവസാമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസി പാര്വതീ |
അന്ത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ || 34 ||

പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചൂഡാമണിസ്തഥാ |
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാമഭേദ്യാ സര്വസന്ധിഷു || 35 ||

ശുക്രം ബ്രഹ്മാണി! മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ |
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷേന്മേ ധര്മധാരിണീ || 36 ||

പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാനമുദാനം ച സമാനകമ് |
വജ്രഹസ്താ ച മേ രക്ഷേത്പ്രാണം കല്യാണശോഭനാ || 37 ||

രസേ രൂപേ ച ഗന്ധേ ച ശബ്ദേ സ്പര്ശേ ച യോഗിനീ |
സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ രക്ഷേന്നാരായണീ സദാ || 38 ||

ആയൂ രക്ഷതു വാരാഹീ ധര്മം രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ |
യശഃ കീര്തിം ച ലക്ഷ്മീം ച ധനം വിദ്യാം ച ചക്രിണീ || 39 ||

ഗോത്രമിന്ദ്രാണി! മേ രക്ഷേത്പശൂന്മേ രക്ഷ ചണ്ഡികേ |
പുത്രാന് രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീര്ഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ || 40 ||

പന്ഥാനം സുപഥാ രക്ഷേന്മാര്ഗം ക്ഷേമകരീ തഥാ |
രാജദ്വാരേ മഹാലക്ഷ്മീര്വിജയാ സര്വതഃ സ്ഥിതാ || 41 ||

രക്ഷാഹീനം തു യത്-സ്ഥാനം വര്ജിതം കവചേന തു |
തത്സര്വം രക്ഷ മേ ദേവി! ജയന്തീ പാപനാശിനീ || 42 ||

പദമേകം ന ഗച്ഛേത്തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ |
കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രൈവ ഗച്ഛതി || 43 ||

തത്ര തത്രാര്ഥലാഭശ്ച വിജയഃ സാര്വകാമികഃ |
യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതമ് || 44 ||

പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാന് |
നിര്ഭയോ ജായതേ മര്ത്യഃ സങ്ഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ || 45 ||

ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാന് |
ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് || 46 ||

യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ |
ദൈവീകലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോക്യേഷ്വപരാജിതഃ | 47 ||

ജീവേദ്വര്ഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യുവിവര്ജിതഃ |
നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സര്വേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ || 48 ||

സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ചൈവ കൃത്രിമം ചൈവ യദ്വിഷമ് |
അഭിചാരാണി സര്വാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ || 49 ||

ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ ജുലജാശ്ചോപദേശികാഃ |
സഹജാ കുലജാ മാലാ ഡാകിനീ ശാകിനീ തഥാ || 50 ||

അന്തരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാബലാഃ |
ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധര്വരാക്ഷസാഃ || 51 ||

ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയഃ |
നശ്യന്തി ദര്ശനാത്തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ || 52 ||

മാനോന്നതിര്ഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധികരം പരമ് |
യശസാ വര്ധതേ സോ‌உപി കീര്തിമംഡിതഭൂതലേ || 53 ||

ജപേത്സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ |
യാവദ്ഭൂമണ്ഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനമ് || 54 ||

താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സന്തതിഃ പുത്രപൗത്രികീ |
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭമ് || 55 ||

പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ |
ലഭതേ പരമം രൂപം ശിവേന സഹ മോദതേ || 56 ||

|| ഇതി വാരാഹപുരാണേ ഹരിഹരബ്രഹ്മ വിരചിതം ദേവ്യാഃ കവചം സംപൂര്ണമ് ||

Devi Stotram - Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

om namascandikayai

nyasah
asya sri candi kavacasya | brahma rsih | anustup chandah |
camunda devata | anganyasokta mataro bijam | navavarano mantrasaktih | digbandha devatah tatvam | sri jagadamba prityarthe saptasati pathangatvena jape viniyogah ||

om namascandikayai

markandeya uvaca |
om yadguhyam paramam loke sarvaraksakaram nrnam |
yanna kasyacidakhyatam tanme bruhi pitamaha || 1 ||

brahmovaca |
asti guhyatamam vipra sarvabhutopakarakam |
devyastu kavacam punyam tacchrnusva mahamune || 2 ||

prathamam sailaputri ca dvitiyam brahmacarini |
trtiyam candraghanteti kusmandeti caturthakam || 3 ||

pancamam skandamateti sastham katyayaniti ca |
saptamam kalaratriti mahagauriti castamam || 4 ||

navamam siddhidatri ca navadurgah prakirtitah |
uktanyetani namani brahmanaiva mahatmana || 5 ||

agnina dahyamanastu satrumadhye gato rane |
visame durgame caiva bhayartah saranam gatah || 6 ||

na tesam jayate kincidasubham ranasankate |
napadam tasya pasyami sokaduhkhabhayam na hi || 7 ||

yaistu bhaktya smrta nunam tesam vrddhih prajayate |
ye tvam smaranti devesi raksase tannasamsayah || 8 ||

pretasamstha tu camunda varahi mahisasana |
aindri gajasamarudha vaisnavi garudasana || 9 ||

mahesvari vrsarudha kaumari sikhivahana |
laksmih padmasana devi padmahasta haripriya || 10 ||

svetarupadhara devi isvari vrsavahana |
brahmi hamsasamarudha sarvabharanabhusita || 11 ||

ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah |
nanabharanasobhadhya nanaratnopasobhitah || 12 ||

drsyante rathamarudha devyah krodhasamakulah |
sankham cakram gadam saktim halam ca musalayudham || 13 ||

khetakam tomaram caiva parasum pasameva ca |
kuntayudham trisulam ca sarngamayudhamuttamam || 14 ||

daityanam dehanasaya bhaktanamabhayaya ca |
dharayantyayudhanittham devanam ca hitaya vai || 15 ||

namaste‌உstu maharaudre mahaghoraparakrame |
mahabale mahotsahe mahabhayavinasini || 16 ||

trahi mam devi duspreksye satrunam bhayavardhini |
pracyam raksatu mamaindri agneyyamagnidevata || 17 ||

daksine‌உvatu varahi nairrtyam khadgadharini |
praticyam varuni raksedvayavyam mrgavahini || 18 ||

udicyam patu kaumari aisanyam suladharini |
urdhvam brahmani me raksedadhastadvaisnavi tatha || 19 ||

evam dasa diso rakseccamunda savavahana |
jaya me cagratah patu vijaya patu prsthatah || 20 ||

ajita vamaparsve tu daksine caparajita |
sikhamudyotini rakseduma murdhni vyavasthita || 21 ||

maladhari lalate ca bhruvau raksedyasasvini |
trinetra ca bhruvormadhye yamaghanta ca nasike || 22 ||

sankhini caksusormadhye srotrayordvaravasini |
kapolau kalika raksetkarnamule tu sankari || 23 ||

nasikayam sugandha ca uttarosthe ca carcika |
adhare camrtakala jihvayam ca sarasvati || 24 ||

dantan raksatu kaumari kanthadese tu candika |
ghantikam citraghanta ca mahamaya ca taluke || 25 ||

kamaksi cibukam raksedvacam me sarvamangaḷa |
grivayam bhadrakaḷi ca prsthavamse dhanurdhari || 26 ||

nilagriva bahih kanthe nalikam nalakubari |
skandhayoh khadgini raksedbahu me vajradharini || 27 ||

hastayordandini raksedambika cangulisu ca |
nakhanchulesvari raksetkuksau raksetkulesvari || 28 ||

stanau raksenmahadevi manahsokavinasini |
hrdaye lalita devi udare suladharini || 29 ||

nabhau ca kamini raksedguhyam guhyesvari tatha |
putana kamika medhram gude mahisavahini || 30 ||

katyam bhagavati raksejjanuni vindhyavasini |
janghe mahabala raksetsarvakamapradayini || 31 ||

gulphayornarasimhi ca padaprsthe tu taijasi |
padangulisu sri raksetpadadhastalavasini || 32 ||

nakhan damstrakarali ca kesamscaivordhvakesini |
romakupesu kauberi tvacam vagisvari tatha || 33 ||

raktamajjavasamamsanyasthimedamsi parvati |
antrani kalaratrisca pittam ca mukutesvari || 34 ||

padmavati padmakose kaphe cudamanistatha |
jvalamukhi nakhajvalamabhedya sarvasandhisu || 35 ||

sukram brahmani! me raksecchayam chatresvari tatha |
ahankaram mano buddhim raksenme dharmadharini || 36 ||

pranapanau tatha vyanamudanam ca samanakam |
vajrahasta ca me raksetpranam kalyanasobhana || 37 ||

rase rupe ca gandhe ca sabde sparse ca yogini |
sattvam rajastamascaiva raksennarayani sada || 38 ||

ayu raksatu varahi dharmam raksatu vaisnavi |
yasah kirtim ca laksmim ca dhanam vidyam ca cakrini || 39 ||

gotramindrani! me raksetpasunme raksa candike |
putran raksenmahalaksmirbharyam raksatu bhairavi || 40 ||

panthanam supatha raksenmargam ksemakari tatha |
rajadvare mahalaksmirvijaya sarvatah sthita || 41 ||

raksahinam tu yat-sthanam varjitam kavacena tu |
tatsarvam raksa me devi! jayanti papanasini || 42 ||

padamekam na gacchettu yadicchecchubhamatmanah |
kavacenavrto nityam yatra yatraiva gacchati || 43 ||

tatra tatrarthalabhasca vijayah sarvakamikah |
yam yam cintayate kamam tam tam prapnoti niscitam || 44 ||

paramaisvaryamatulam prapsyate bhutale puman |
nirbhayo jayate martyah sangramesvaparajitah || 45 ||

trailokye tu bhavetpujyah kavacenavrtah puman |
idam tu devyah kavacam devanamapi durlabham || 46 ||

yah pathetprayato nityam trisandhyam sraddhayanvitah |
daivikala bhavettasya trailokyesvaparajitah | 47 ||

jivedvarsasatam sagramapamrtyuvivarjitah |
nasyanti vyadhayah sarve lutavisphotakadayah || 48 ||

sthavaram jangamam caiva krtrimam caiva yadvisam |
abhicarani sarvani mantrayantrani bhutale || 49 ||

bhucarah khecarascaiva julajascopadesikah |
sahaja kulaja mala dakini sakini tatha || 50 ||

antariksacara ghora dakinyasca mahabalah |
grahabhutapisacasca yaksagandharvaraksasah || 51 ||

brahmaraksasavetalah kusmanda bhairavadayah |
nasyanti darsanattasya kavace hrdi samsthite || 52 ||

manonnatirbhavedrannastejovrddhikaram param |
yasasa vardhate so‌உpi kirtimanditabhutale || 53 ||

japetsaptasatim candim krtva tu kavacam pura |
yavadbhumandalam dhatte sasailavanakananam || 54 ||

tavattisthati medinyam santatih putrapautriki |
dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham || 55 ||

prapnoti puruso nityam mahamayaprasadatah |
labhate paramam rupam sivena saha modate || 56 ||

|| iti varahapurane hariharabrahma viracitam devyah kavacam sampurnam ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment