Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in Kannada:

ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕವಿದ್ಯುತಿಮ್ ಇಂದುಕಿರೀಟಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ ನಯನತ್ರಯಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವರದಾಂಕುಶಪಾಶಭೀತಿಕರಾಂ ಪ್ರಭಜೇ ಭುವನೇಶೀಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ||1||

ದೇವ್ಯಾ ಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರೇ
ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್|
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟಲಾಭಾ-
ದ್ವಿಕಾಸಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜ ವಿಕಾಸಿತಾಶಾಃ || 2 ||

ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರೇ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ಜಗತೋ‌உಭಿಲಸ್ಯ|
ಪ್ರಸೀದವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿವಿಶ್ವಂ
ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಆಧಾರ ಭೂತಾ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕಾ
ಮಹೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಯತಃ ಸ್ಥಿತಾಸಿ
ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಯಾ ತ್ವಯೈತ
ದಾಪ್ಯಾಯತೇ ಕೃತ್ಸ್ನಮಲಂಘ್ಯ ವೀರ್ಯೇ ||4||

ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೀಶಕ್ತಿರನಂತವೀರ್ಯಾ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ|
ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ದೇವಿಸಮಸ್ತ ಮೇತತ್-
ತ್ತ್ವಂ ವೈ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿಹೇತುಃ ||5||

ವಿದ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತವ ದೇವಿ ಭೇದಾಃ|
ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಕಲಾ ಜಗತ್ಸು|
ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಂಬಯೈತತ್
ಕಾತೇ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತವ್ಯಪರಾಪರೋಕ್ತಿಃ ||6||

ಸರ್ವ ಭೂತಾ ಯದಾ ದೇವೀ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ|
ತ್ವಂ ಸ್ತುತಾ ಸ್ತುತಯೇ ಕಾ ವಾ ಭವಂತು ಪರಮೋಕ್ತಯಃ ||7||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ|
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||8||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರದಾಯಿನಿ|
ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪರತೌ ಶಕ್ತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||9||

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ|
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||10||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ|
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||11||

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ|
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||12||

ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಸ್ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ|
ಕೌಶಾಂಭಃ ಕ್ಷರಿಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||13||

ತ್ರಿಶೂಲಚಂದ್ರಾಹಿಧರೇ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹಿನಿ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||14||

ಮಯೂರ ಕುಕ್ಕುಟವೃತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧರೇ‌உನಘೇ|
ಕೌಮಾರೀರೂಪಸಂಸ್ಥಾನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||15||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಶಾರ್ಂಗಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧೇ|
ಪ್ರಸೀದ ವೈಷ್ಣವೀರೂಪೇನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||16||

ಗೃಹೀತೋಗ್ರಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ತ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂಧರೇ|
ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||17||

ನೃಸಿಂಹರೂಪೇಣೋಗ್ರೇಣ ಹಂತುಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಕೃತೋದ್ಯಮೇ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಸಹಿತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||18||

ಕಿರೀಟಿನಿ ಮಹಾವಜ್ರೇ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲೇ|
ವೃತ್ರಪ್ರಾಣಹಾರೇ ಚೈಂದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||19||

ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೇ|
ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||20||

ದಂಷ್ತ್ರಾಕರಾಳ ವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೇ|
ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||21||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿಧ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇ ಪುಷ್ಟಿ ಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ|
ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||22||

ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ ಬಾಭ್ರವಿ ತಾಮಸಿ|
ನಿಯತೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||23||

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ|
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||24||

ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಮ್|
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||25||

ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳಮತ್ಯುಗ್ರಮಶೇಷಾಸುರಸೂದನಮ್|
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ಭೀತಿರ್ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ||26||

ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನಾಪೂರ್ಯ ಯಾ ಜಗತ್|
ಸಾ ಘಂಟಾ ಪಾತು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸುತಾನಿವ||27||

ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಪಂಕಚರ್ಚಿತಸ್ತೇ ಕರೋಜ್ವಲಃ|
ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೇ ತ್ವಾಂ ನತಾ ವಯಮ್||28||

ರೋಗಾನಶೇಷಾನಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾ
ರುಷ್ಟಾ ತು ಕಾಮಾ ಸಕಲಾನಭೀಷ್ಟಾನ್
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ|
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ||29||

ಏತತ್ಕೃತಂ ಯತ್ಕದನಂ ತ್ವಯಾದ್ಯ
ದರ್ಮದ್ವಿಷಾಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಮ್|
ರೂಪೈರನೇಕೈರ್ಭಹುಧಾತ್ಮಮೂರ್ತಿಂ
ಕೃತ್ವಾಂಭಿಕೇ ತತ್ಪ್ರಕರೋತಿ ಕಾನ್ಯಾ||30||

ವಿದ್ಯಾಸು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿವೇಕ ದೀಪೇ
ಷ್ವಾದ್ಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಚ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
ಮಮತ್ವಗರ್ತೇ‌உತಿ ಮಹಾಂಧಕಾರೇ
ವಿಭ್ರಾಮಯತ್ಯೇತದತೀವ ವಿಶ್ವಮ್||31||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಯತ್ರೋ ಗ್ರವಿಷಾಶ್ಚ ನಾಗಾ
ಯತ್ರಾರಯೋ ದಸ್ಯುಬಲಾನಿ ಯತ್ರ|
ದವಾನಲೋ ಯತ್ರ ತಥಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಮ್||32||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಂ
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಧಾರಯಸೀತಿ ವಿಶ್ವಮ್|
ವಿಶ್ವೇಶವಂಧ್ಯಾ ಭವತೀ ಭವಂತಿ
ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾ ಯೇತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾಃ||33||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಿಪಾಲಯ ನೋ‌உರಿ
ಭೀತೇರ್ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾಸುರವದಾದಧುನೈವ ಸದ್ಯಃ|
ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು
ಉತ್ಪಾತಪಾಕಜನಿತಾಂಶ್ಚ ಮಹೋಪಸರ್ಗಾನ್||34||

ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿ ಹಾರಿಣಿ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮೀಡ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ||35||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||36||

ವರದಾಹಂ ಸುರಗಣಾ ಪರಂ ಯನ್ಮನಸೇಚ್ಚಥ|
ತಂ ವೃಣುಧ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಕಮ್ ||37||

ದೇವಾ ಊಚುಃ||38||

ಸರ್ವಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರಿ|
ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾಕಾರ್ಯ ಮಸ್ಮದ್ವೈರಿ ವಿನಾಶನಮ್||39||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||40||

ವೈವಸ್ವತೇ‌உಂತರೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಯುಗೇ|
ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚೈವಾನ್ಯಾವುತ್ಪತ್ಸ್ಯೇತೇ ಮಹಾಸುರೌ ||41||

ನಂದಗೋಪಗೃಹೇ ಜಾತಾ ಯಶೋದಾಗರ್ಭ ಸಂಭವಾ|
ತತಸ್ತೌನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ||42||

ಪುನರಪ್ಯತಿರೌದ್ರೇಣ ರೂಪೇಣ ಪೃಥಿವೀತಲೇ|
ಅವತೀರ್ಯ ಹವಿಷ್ಯಾಮಿ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾಂಸ್ತು ದಾನವಾನ್ ||43||

ಭಕ್ಷ್ಯ ಯಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಾನುಗ್ರಾನ್ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ರಕ್ತದಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾಃ||44||

ತತೋ ಮಾಂ ದೇವತಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಚ ಮಾನವಾಃ|
ಸ್ತುವಂತೋ ವ್ಯಾಹರಿಷ್ಯಂತಿ ಸತತಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಮ್||45||

ಭೂಯಶ್ಚ ಶತವಾರ್ಷಿಕ್ಯಾಮ್ ಅನಾವೃಷ್ಟ್ಯಾಮನಂಭಸಿ|
ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾ ಭೂಮೌ ಸಂಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯಯೋನಿಜಾ ||46||

ತತಃ ಶತೇನ ನೇತ್ರಾಣಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಮುನೀನ್
ಕೀರ್ತಿಯಿಷ್ಯಂತಿ ಮನುಜಾಃ ಶತಾಕ್ಷೀಮಿತಿ ಮಾಂ ತತಃ||47||

ತತೋ‌உ ಹಮಖಿಲಂ ಲೋಕಮಾತ್ಮದೇಹಸಮುದ್ಭವೈಃ|
ಭರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುರಾಃ ಶಾಕೈರಾವೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಾಣ ಧಾರಕೈಃ||48||

ಶಾಕಂಭರೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ತದಾ ಯಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಭುವಿ|
ತತ್ರೈವ ಚ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಮ್||49||

ದುರ್ಗಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಪುನಶ್ಚಾಹಂ ಯದಾಭೀಮಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹಿಮಾಚಲೇ||50||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕ್ಷಯಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮುನೀನಾಂ ತ್ರಾಣ ಕಾರಣಾತ್|
ತದಾ ಮಾಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ತೋಷ್ಯಂತ್ಯಾನ ಮ್ರಮೂರ್ತಯಃ||51||

ಭೀಮಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಯದಾರುಣಾಖ್ಯಸ್ತ್ರೈಲೊಕ್ಯೇ ಮಹಾಬಾಧಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ||52||

ತದಾಹಂ ಭ್ರಾಮರಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾಸಜ್ಖ್ಯೇಯಷಟ್ಪದಮ್|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಸುರಮ್||53||

ಭ್ರಾಮರೀತಿಚ ಮಾಂ ಲೋಕಾ ಸ್ತದಾಸ್ತೋಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವತಃ|
ಇತ್ಥಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧಾ ದಾನವೋತ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||54||

ತದಾ ತದಾವತೀರ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮ್ಯರಿಸಂಕ್ಷಯಮ್ ||55||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜಾಧಿಷ್ತಾಯೈ ಗರುಡವಾಹನ್ಯೈ ನಾರಯಣೀ ದೇವ್ಯೈ-ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram Lyrics in English

narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah ||

dhyanam
om balarkavidyutim indukiritam tungakucam nayanatrayayuktam |
smeramukhim varadankusapasabhitikaram prabhaje bhuvanesim ||

rsiruvaca||1||

devya hate tatra mahasurendre
sendrah sura vahnipurogamastam|
katyayanim tustuvuristalabha-
dvikasivaktrabja vikasitasah || 2 ||

devi prapannartihare prasida
prasida matarjagato‌உbhilasya|
prasidavisvesvari pahivisvam
tvamisvari devi caracarasya ||3||

adhara bhuta jagatastvameka
mahisvarupena yatah sthitasi
apam svarupa sthitaya tvayaita
dapyayate krtsnamalanghya virye ||4||

tvam vaisnavisaktiranantavirya
visvasya bijam paramasi maya|
sammohitam devisamasta metat-
ttvam vai prasanna bhuvi muktihetuh ||5||

vidyah samastastava devi bhedah|
striyah samastah sakala jagatsu|
tvayaikaya puritamambayaitat
kate stutih stavyaparaparoktih ||6||

sarva bhuta yada devi bhukti muktipradayini|
tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah ||7||

sarvasya buddhirupena janasya hrdi samsthite|
svargapavargade devi narayani namo‌உstute ||8||

kalakasthadirupena parinama pradayini|
visvasyoparatau sakte narayani namostute ||9||

sarva mangala mangalye sive sarvartha sadhike|
saranye trayambake gauri narayani namo‌உstute ||10||

srstisthitivinasanam saktibhute sanatani|
gunasraye gunamaye narayani namo‌உstute ||11||

saranagata dinarta paritranaparayane|
sarvasyartihare devi narayani namo‌உstute ||12||

hamsayukta vimanasthe brahmani rupadharini|
kausambhah ksarike devi narayani namo‌உstute ||13||

trisulacandrahidhare mahavrsabhavahini|
mahesvari svarupena narayani namo‌உstute ||14||

mayura kukkutavrte mahasaktidhare‌உnaghe|
kaumarirupasamsthane narayani namostute||15||

sankhacakragadasarngagrhitaparamayudhe|
prasida vaisnavirupenarayani namo‌உstute||16||

grhitogramahacakre damstroddhrtavasundhare|
varaharupini sive narayani namostute||17||

nrsimharupenogrena hantum daityan krtodyame|
trailokyatranasahite narayani namo‌உstute||18||

kiritini mahavajre sahasranayanojjvale|
vrtrapranahare caindri narayani namo‌உstute ||19||

sivadutisvarupena hatadaitya mahabale|
ghorarupe maharave narayani namo‌உstute||20||

damstrakarala vadane siromalavibhusane|
camunde mundamathane narayani namo‌உstute||21||

laksmi lajje mahavidhye sraddhe pusti svadhe dhruve|
maharatri mahamaye narayani namo‌உstute||22||

medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi|
niyate tvam prasidese narayani namo‌உstute||23||

sarvasvarupe sarvese sarvasaktisamanvite|
bhayebhyastrahi no devi durge devi namo‌உstute ||24||

etatte vadanam saumyam locanatrayabhusitam|
patu nah sarvabhutebhyah katyayini namo‌உstute ||25||

jvalakaralamatyugramasesasurasudanam|
trisulam patu no bhitirbhadrakali namo‌உstute||26||

hinasti daityatejamsi svanenapurya ya jagat|
sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva||27||

asurasrgvasapankacarcitaste karojvalah|
subhaya khadgo bhavatu candike tvam nata vayam||28||

roganasesanapahamsi tusta
rusta tu kama sakalanabhistan
tvamasritanam na vipannaranam|
tvamasrita srayatam prayanti||29||

etatkrtam yatkadanam tvayadya
darmadvisam devi mahasuranam|
rupairanekairbhahudhatmamurtim
krtvambhike tatprakaroti kanya||30||

vidyasu sastresu viveka dipe
svadyesu vakyesu ca ka tvadanya
mamatvagarte‌உti mahandhakare
vibhramayatyetadativa visvam||31||

raksamsi yatro gravisasca naga
yatrarayo dasyubalani yatra|
davanalo yatra tathabdhimadhye
tatra sthita tvam paripasi visvam||32||

visvesvari tvam paripasi visvam
visvatmika dharayasiti visvam|
visvesavandhya bhavati bhavanti
visvasraya yetvayi bhaktinamrah||33||

devi prasida paripalaya no‌உri
bhiternityam yathasuravadadadhunaiva sadyah|
papani sarva jagatam prasamam nayasu
utpatapakajanitamsca mahopasargan||34||

pranatanam prasida tvam devi visvarti harini|
trailokyavasinamidye lokanam varada bhava||35||

devyuvaca||36||

varadaham suragana param yanmanaseccatha|
tam vrnudhvam prayacchami jagatamupakarakam ||37||

deva ucuh||38||

sarvabadha prasamanam trailokyasyakhilesvari|
evameva tvayakarya masmadvairi vinasanam||39||

devyuvaca||40||
vaivasvate‌உntare prapte astavimsatime yuge|
sumbho nisumbhascaivanyavutpatsyete mahasurau ||41||

nandagopagrhe jata yasodagarbha sambhava|
tatastaunasayisyami vindhyacalanivasini||42||

punarapyatiraudrena rupena prthivitale|
avatirya havisyami vaipracittamstu danavan ||43||

bhaksya yantyasca tanugran vaipracittan mahasuran|
raktadanta bhavisyanti dadimikusumopamah||44||

tato mam devatah svarge martyaloke ca manavah|
stuvanto vyaharisyanti satatam raktadantikam||45||

bhuyasca satavarsikyam anavrstyamanambhasi|
munibhih samstuta bhumau sambhavisyamyayonija ||46||

tatah satena netranam niriksisyamyaham munin
kirtiyisyanti manujah sataksimiti mam tatah||47||

tato‌உ hamakhilam lokamatmadehasamudbhavaih|
bharisyami surah sakairavrsteh prana dharakaih||48||

sakambhariti vikhyatim tada yasyamyaham bhuvi|
tatraiva ca vadhisyami durgamakhyam mahasuram||49||

durgadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
punascaham yadabhimam rupam krtva himacale||50||

raksamsi ksayayisyami muninam trana karanat|
tada mam munayah sarve stosyantyana mramurtayah||51||

bhimadeviti vikhyatam tanme nama bhavisyati|
yadarunakhyastrailokye mahabadham karisyati||52||

tadaham bhramaram rupam krtvasajkhyeyasatpadam|
trailokyasya hitarthaya vadhisyami mahasuram||53||

bhramaritica mam loka stadastosyanti sarvatah|
ittham yada yada badha danavottha bhavisyati||54||

tada tadavatiryaham karisyamyarisanksayam ||55||
|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye narayanistutirnama ekadaso‌உdhyayah samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai laksmibijadhistayai garudavahanyai narayani devyai-mahahutim samarpayami namah svaha ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment