Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Tamil and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in Tamil:

ஶக்ராதிஸ்துதிர்னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ||

த்யானம்
காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைர் அரி குல பயதாம் மௌளி பத்தேம்து ரேகாம்
ஶம்க சக்ர க்றுபாணம் த்ரிஶிக மபி கரைர் உத்வஹன்தீம் த்ரின்ற்த்ராம் |
ஸிம்ஹ ஸ்கம்தாதிரூடாம் த்ரிபுவன மகிலம் தேஜஸா பூரயம்தீம்
த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶ பரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்தி காமைஃ ||
றுஷிருவாச ||1||

ஶக்ராதயஃ ஸுரகணா னிஹதே‌உதிவீர்யே
தஸ்மின்துராத்மனி ஸுராரிபலே ச தேவ்யா |
தாம் துஷ்டுவுஃ ப்ரணதினம்ரஶிரோதராம்ஸா
வாக்பிஃ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்கமசாருதேஹாஃ || 2 ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

தேவ்யா யயா ததமிதம் ஜகதாத்மஶக்த்யா
னிஃஶேஷதேவகணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா |
தாமம்பிகாமகிலதேவமஹர்ஷிபூஜ்யாம்
பக்த்யா னதாஃ ஸ்ம விததாதுஶுபானி ஸா னஃ ||3||

யஸ்யாஃ ப்ரபாவமதுலம் பகவானனன்தோ
ப்ரஹ்மா ஹரஶ்ச னஹி வக்துமலம் பலம் ச |
ஸா சண்டிகா‌உகில ஜகத்பரிபாலனாய
னாஶாய சாஶுபபயஸ்ய மதிம் கரோது ||4||

யா ஶ்ரீஃ ஸ்வயம் ஸுக்றுதினாம் பவனேஷ்வலக்ஷ்மீஃ
பாபாத்மனாம் க்றுததியாம் ஹ்றுதயேஷு புத்திஃ |
ஶ்ரத்தா ஸதாம் குலஜனப்ரபவஸ்ய லஜ்ஜா
தாம் த்வாம் னதாஃ ஸ்ம பரிபாலய தேவி விஶ்வம் ||5||

கிம் வர்ணயாம தவரூப மசின்த்யமேதத்
கிஞ்சாதிவீர்யமஸுரக்ஷயகாரி பூரி |
கிம் சாஹவேஷு சரிதானி தவாத்புதானி
ஸர்வேஷு தேவ்யஸுரதேவகணாதிகேஷு | ||6||

ஹேதுஃ ஸமஸ்தஜகதாம் த்ரிகுணாபி தோஷைஃ
ன ஜ்ஞாயஸே ஹரிஹராதிபிரவ்யபாரா |
ஸர்வாஶ்ரயாகிலமிதம் ஜகதம்ஶபூதம்
அவ்யாக்றுதா ஹி பரமா ப்ரக்றுதிஸ்த்வமாத்யா ||7||

யஸ்யாஃ ஸமஸ்தஸுரதா ஸமுதீரணேன
த்றுப்திம் ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகேஷு தேவி |
ஸ்வாஹாஸி வை பித்று கணஸ்ய ச த்றுப்தி ஹேது
ருச்சார்யஸே த்வமத ஏவ ஜனைஃ ஸ்வதாச ||8||

யா முக்திஹேதுரவிசின்த்ய மஹாவ்ரதா த்வம்
அப்யஸ்யஸே ஸுனியதேன்த்ரியதத்வஸாரைஃ |
மோக்ஷார்திபிர்முனிபிரஸ்தஸமஸ்ததோஷை
ர்வித்யா‌உஸி ஸா பகவதீ பரமா ஹி தேவி ||9||

ஶப்தாத்மிகா ஸுவிமலர்க்யஜுஷாம் னிதானம்
முத்கீதரம்யபதபாடவதாம் ச ஸாம்னாம் |
தேவீ த்ரயீ பகவதீ பவபாவனாய
வார்தாஸி ஸர்வ ஜகதாம் பரமார்திஹன்த்ரீ ||10||

மேதாஸி தேவி விதிதாகிலஶாஸ்த்ரஸாரா
துர்கா‌உஸி துர்கபவஸாகரஸனௌரஸங்கா |
ஶ்ரீஃ கைட பாரிஹ்றுதயைகக்றுதாதிவாஸா
கௌரீ த்வமேவ ஶஶிமௌளிக்றுத ப்ரதிஷ்டா ||11||

ஈஷத்ஸஹாஸமமலம் பரிபூர்ண சன்த்ர
பிம்பானுகாரி கனகோத்தமகான்திகான்தம் |
அத்யத்புதம் ப்ரஹ்றுதமாத்தருஷா ததாபி
வக்த்ரம் விலோக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுரேண ||12||

த்றுஷ்ட்வாது தேவி குபிதம் ப்ருகுடீகராள
முத்யச்சஶாங்கஸத்றுஶச்சவி யன்ன ஸத்யஃ |
ப்ராணான் முமோச மஹிஷஸ்தததீவ சித்ரம்
கைர்ஜீவ்யதே ஹி குபிதான்தகதர்ஶனேன | ||13||

தேவிப்ரஸீத பரமா பவதீ பவாய
ஸத்யோ வினாஶயஸி கோபவதீ குலானி |
விஜ்ஞாதமேதததுனைவ யதஸ்தமேதத்
ன்னீதம் பலம் ஸுவிபுலம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ||14||

தே ஸம்மதா ஜனபதேஷு தனானி தேஷாம்
தேஷாம் யஶாம்ஸி ன ச ஸீததி தர்மவர்கஃ |
தன்யாஸ்த‌ஏவ னிப்றுதாத்மஜப்றுத்யதாரா
யேஷாம் ஸதாப்யுதயதா பவதீ ப்ரஸன்னா ||15||

தர்ம்யாணி தேவி ஸகலானி ஸதைவ கர்மானி
ண்யத்யாத்றுதஃ ப்ரதிதினம் ஸுக்றுதீ கரோதி |
ஸ்வர்கம் ப்ரயாதி ச ததோ பவதீ ப்ரஸாதா
ல்லோகத்ரயே‌உபி பலதா னனு தேவி தேன ||16||

துர்கே ஸ்ம்றுதா ஹரஸி பீதி மஶேஶ ஜன்தோஃ
ஸ்வஸ்தைஃ ஸ்ம்றுதா மதிமதீவ ஶுபாம் ததாஸி |
தாரித்ர்யதுஃகபயஹாரிணி கா த்வதன்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதார்த்ரசித்தா ||17||

ஏபிர்ஹதைர்ஜகதுபைதி ஸுகம் ததைதே
குர்வன்து னாம னரகாய சிராய பாபம் |
ஸம்க்ராமம்றுத்யுமதிகம்ய திவம்ப்ரயான்து
மத்வேதி னூனமஹிதான்வினிஹம்ஸி தேவி ||18||

த்றுஷ்ட்வைவ கிம் ன பவதீ ப்ரகரோதி பஸ்ம
ஸர்வாஸுரானரிஷு யத்ப்ரஹிணோஷி ஶஸ்த்ரம் |
லோகான்ப்ரயான்து ரிபவோ‌உபி ஹி ஶஸ்த்ரபூதா
இத்தம் மதிர்பவதி தேஷ்வஹி தே‌உஷுஸாத்வீ ||19||

கட்க ப்ரபானிகரவிஸ்புரணைஸ்ததோக்ரைஃ
ஶூலாக்ரகான்தினிவஹேன த்றுஶோ‌உஸுராணாம் |
யன்னாகதா விலயமம்ஶுமதிம்துகண்ட
யோக்யானனம் தவ விலோக யதாம் ததேதத் ||20||

துர்வ்றுத்த வ்றுத்த ஶமனம் தவ தேவி ஶீலம்
ரூபம் ததைததவிசின்த்யமதுல்யமன்யைஃ |
வீர்யம் ச ஹன்த்று ஹ்றுததேவபராக்ரமாணாம்
வைரிஷ்வபி ப்ரகடிதைவ தயா த்வயேத்தம் ||21||

கேனோபமா பவது தே‌உஸ்ய பராக்ரமஸ்ய
ரூபம் ச ஶத்றுபய கார்யதிஹாரி குத்ர |
சித்தேக்றுபா ஸமரனிஷ்டுரதா ச த்றுஷ்டா
த்வய்யேவ தேவி வரதே புவனத்ரயே‌உபி ||22||

த்ரைலோக்யமேததகிலம் ரிபுனாஶனேன
த்ராதம் த்வயா ஸமரமூர்தனி தே‌உபி ஹத்வா |
னீதா திவம் ரிபுகணா பயமப்யபாஸ்தம்
அஸ்மாகமுன்மதஸுராரிபவம் னமஸ்தே ||23||

ஶூலேன பாஹி னோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே |
கண்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ||24||

ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சண்டிகே ரக்ஷ தக்ஷிணே |
ப்ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரீ ||25||

ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரன்திதே |
யானி சாத்யன்த கோராணி தைரக்ஷாஸ்மாம்ஸ்ததாபுவம் ||26||

கட்கஶூலகதாதீனி யானி சாஸ்த்ராணி தே‌உம்பிகே |
கரபல்லவஸங்கீனி தைரஸ்மான்ரக்ஷ ஸர்வதஃ ||27||

றுஷிருவாச ||28||

ஏவம் ஸ்துதா ஸுரைர்திவ்யைஃ குஸுமைர்னன்தனோத்பவைஃ |
அர்சிதா ஜகதாம் தாத்ரீ ததா கன்தானு லேபனைஃ ||29||

பக்த்யா ஸமஸ்தைஸ்ரி ஶைர்திவ்யைர்தூபைஃ ஸுதூபிதா |
ப்ராஹ ப்ரஸாதஸுமுகீ ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான்| ||30||

தேவ்யுவாச ||31||

வ்ரியதாம் த்ரிதஶாஃ ஸர்வே யதஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதம் ||32||

தேவா ஊசு ||33||

பகவத்யா க்றுதம் ஸர்வம் ன கிஞ்சிதவஶிஷ்யதே |
யதயம் னிஹதஃ ஶத்ரு ரஸ்மாகம் மஹிஷாஸுரஃ ||34||

யதிசாபி வரோ தேய ஸ்த்வயா‌உஸ்மாகம் மஹேஶ்வரி |
ஸம்ஸ்ம்றுதா ஸம்ஸ்ம்றுதா த்வம் னோ ஹிம் ஸேதாஃபரமாபதஃ||35||

யஶ்ச மர்த்யஃ ஸ்தவைரேபிஸ்த்வாம் ஸ்தோஷ்யத்யமலானனே |
தஸ்ய வித்தர்த்திவிபவைர்தனதாராதி ஸம்பதாம் ||36||

வ்றுத்தயே‌உ ஸ்மத்ப்ரஸன்னா த்வம் பவேதாஃ ஸர்வதாம்பிகே ||37||

றுஷிருவாச ||38||

இதி ப்ரஸாதிதா தேவைர்ஜகதோ‌உர்தே ததாத்மனஃ |
ததேத்யுக்த்வா பத்ரகாளீ பபூவான்தர்ஹிதா ன்றுப ||39||

இத்யேதத்கதிதம் பூப ஸம்பூதா ஸா யதாபுரா |
தேவீ தேவஶரீரேப்யோ ஜகத்ப்ரயஹிதைஷிணீ ||40||

புனஶ்ச கௌரீ தேஹாத்ஸா ஸமுத்பூதா யதாபவத் |
வதாய துஷ்ட தைத்யானாம் ததா ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||41||

ரக்ஷணாய ச லோகானாம் தேவானாமுபகாரிணீ |
தச்ச்று ணுஷ்வ மயாக்யாதம் யதாவத்கதயாமிதே
ஹ்ரீம் ஓம் ||42||

|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶக்ராதிஸ்துதிர்னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஹ்ரீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 Stotram Lyrics in English

sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa ||

dhyanam
kalabhrabham kaṭaksair ari kula bhayadam mauḷi baddhendu rekham
sankha cakra krpanam trisikha mapi karair udvahantim trintram |
simha skandadhirudham tribhuvana makhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasa parivrtam sevitam siddhi kamaia ||

rsiruvaca ||1||

sakradayaa suragana nihate‌உtivirye
tasminduratmani suraribale ca devya |
tam tusṭuvua pranatinamrasirodharamsa
vagbhia praharsapulakodgamacarudehaa || 2 ||

devya yaya tatamidam jagadatmasaktya
niasesadevaganasaktisamuhamurtya |
tamambikamakhiladevamaharsipujyam
bhaktya nataa sma vidadhatusubhani sa naa ||3||

yasyaa prabhavamatulam bhagavanananto
brahma harasca nahi vaktumalam balam ca |
sa candika‌உkhila jagatparipalanaya
nasaya casubhabhayasya matim karotu ||4||

ya sria svayam sukrtinam bhavanesvalaksmia
papatmanam krtadhiyam hrdayesu buddhia |
sradtha satam kulajanaprabhavasya lajja
tam tvam nataa sma paripalaya devi visvam ||5||

kim varnayama tavarupa macintyametat
kincativiryamasuraksayakari bhuri |
kim cahavesu caritani tavatbhutani
sarvesu devyasuradevaganadikesu | ||6||

hetua samastajagatam trigunapi dosaia
na nnayase hariharadibhiravyapara |
sarvasrayakhilamidam jagadamsabhutam
avyakrta hi parama prakrtistvamadya ||7||

yasyaa samastasurata samudiranena
trptim prayati sakalesu makhesu devi |
svahasi vai pitr ganasya ca trpti hetu
ruccaryase tvamata eva janaia svadhaca ||8||

ya muktiheturavicintya mahavrata tvam
abhyasyase suniyatendriyatatvasaraia |
moksarthibhirmunibhirastasamastadosai
rvidya‌உsi sa bhagavati parama hi devi ||9||

sabdatmika suvimalargyajusam nidhanam
mudgitharamyapadapaṭhavatam ca samnam |
devi trayi bhagavati bhavabhavanaya
vartasi sarva jagatam paramartihantri ||10||

medhasi devi viditakhilasastrasara
durga‌உsi durgabhavasagarasanaurasanga |
sria kaiṭa bharihrdayaikakrtadhivasa
gauri tvameva sasimauḷikrta pratisṭha ||11||

isatsahasamamalam paripurna candra
bimbanukari kanakottamakantikantam |
atyadbhutam prahrtamattarusa tathapi
vaktram vilokya sahasa mahisasurena ||12||

drsṭvatu devi kupitam bhrukuṭikaraḷa
mudyacchasankasadrsacchavi yanna sadyaa |
pranan mumoca mahisastadativa citram
kairjivyate hi kupitantakadarsanena | ||13||

deviprasida parama bhavati bhavaya
sadyo vinasayasi kopavati kulani |
vinnatametadadhunaiva yadastametat
nnitam balam suvipulam mahisasurasya ||14||

te sammata janapadesu dhanani tesam
tesam yasamsi na ca sidati dharmavargaa |
dhanyasta–eva nibhrtatmajabhrtyadara
yesam sadabhyudayada bhavati prasanna ||15||

dharmyani devi sakalani sadaiva karmani
nyatyadrtaa pratidinam sukrti karoti |
svargam prayati ca tato bhavati prasada
llokatraye‌உpi phalada nanu devi tena ||16||

durge smrta harasi bhiti masesa jantoa
svasthaia smrta matimativa subham dadasi |
daridryaduakhabhayaharini ka tvadanya
sarvopakarakaranaya sadardracitta ||17||

ebhirhatairjagadupaiti sukham tathaite
kurvantu nama narakaya ciraya papam |
sangramamrtyumadhigamya divamprayantu
matveti nunamahitanvinihamsi devi ||18||

drsṭvaiva kim na bhavati prakaroti bhasma
sarvasuranarisu yatprahinosi sastram |
lokanprayantu ripavo‌உpi hi sastraputa
ittham matirbhavati tesvahi te‌உsusadhvi ||19||

khadga prabhanikaravisphuranaistadhograia
sulagrakantinivahena drso‌உsuranam |
yannagata vilayamamsumadindukhanda
yogyananam tava viloka yatam tadetat ||20||

durvrtta vrtta samanam tava devi silam
rupam tathaitadavicintyamatulyamanyaia |
viryam ca hantr hrtadevaparakramanam
vairisvapi prakaṭitaiva daya tvayettham ||21||

kenopama bhavatu te‌உsya parakramasya
rupam ca satrbhaya karyatihari kutra |
cittekrpa samaranisṭurata ca drsṭa
tvayyeva devi varade bhuvanatraye‌உpi ||22||

trailokyametadakhilam ripunasanena
tratam tvaya samaramurdhani te‌உpi hatva |
nita divam ripugana bhayamapyapastam
asmakamunmadasuraribhavam namaste ||23||

sulena pahi no devi pahi khadgena cambhike |
ghanṭasvanena naa pahi capajyanisvanena ca ||24||

pracyam raksa praticyam ca candike raksa daksine |
bhramanenatmasulasya uttarasyam tathesvari ||25||

saumyani yani rupani trailokye vicarantite |
yani catyanta ghorani tairaksasmamstathabhuvam ||26||

khadgasulagadadini yani castrani te‌உmbike |
karapallavasangini tairasmanraksa sarvataa ||27||

rsiruvaca ||28||

evam stuta surairdivyaia kusumairnandanodbhavaia |
arcita jagatam dhatri tatha gandhanu lepanaia ||29||

bhaktya samastaisri sairdivyairdhupaia sudhupita |
praha prasadasumukhi samastan pranatan suran| ||30||

devyuvaca ||31||

vriyatam tridasaa sarve yadasmatto‌உbhivanchitam ||32||

deva ucu ||33||
bhagavatya krtam sarvam na kincidavasisyate |
yadayam nihataa satru rasmakam mahisasuraa ||34||

yadicapi varo deya stvaya‌உsmakam mahesvari |
samsmrta samsmrta tvam no him sethaaparamapadaa||35||

yasca martyaa stavairebhistvam stosyatyamalanane |
tasya vittarddhivibhavairdhanadaradi sampadam ||36||

vrddaye‌உ smatprasanna tvam bhavethaa sarvadambhike ||37||

rsiruvaca ||38||

iti prasadita devairjagato‌உrthe tathatmanaa |
tathetyuktva bhadrakaḷi babhuvantarhita nrpa ||39||

ityetatkathitam bhupa sambhuta sa yathapura |
devi devasarirebhyo jagatprayahitaisini ||40||

punasca gauri dehatsa samudbhuta yathabhavat |
vadhaya dusṭa daityanam tatha sumbhanisumbhayoa ||41||

raksanaya ca lokanam devanamupakarini |
tacchr nusva mayakhyatam yathavatkathayamite
hrim om ||42||

|| jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye sakradistutirnama caturdho‌உdhyayaa samaptam ||

ahuti
hrim jayanti sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai sri mahalaksmyai laksmi bijadisṭayai mahahutim samarpayami namaa svaha ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment