Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 Stotram Lyrics in Kannada:

ದೇವ್ಯಾ ದೂತ ಸಂವಾದೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ||
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರ ಋಷಿಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂಧಃ |ಭೀಮಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಭ್ರಾಮರೀ ಬೀಜಮ್ | ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ವಮ್ | ಸಾಮವೇದಃ | ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ | ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖ ಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧದತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಂ
ಗೌರೀ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ ಆಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಂ||

||ಋಷಿರುವಾಚ|| || 1 ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ಪುರಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಾಭ್ಯಾಮಸುರಾಭ್ಯಾಂ ಶಚೀಪತೇಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಯಙ್ಞ್ಯ ಭಾಗಾಶ್ಚ ಹೃತಾ ಮದಬಲಾಶ್ರಯಾತ್ ||2||

ತಾವೇವ ಸೂರ್ಯತಾಮ್ ತದ್ವದಧಿಕಾರಂ ತಥೈಂದವಂ
ಕೌಬೇರಮಥ ಯಾಮ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಂತೇ ವರುಣಸ್ಯ ಚ
ತಾವೇವ ಪವನರ್ದ್ಧಿ‌உಂ ಚ ಚಕ್ರತುರ್ವಹ್ನಿ ಕರ್ಮಚ
ತತೋ ದೇವಾ ವಿನಿರ್ಧೂತಾ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯಾಃ ಪರಾಜಿತಾಃ ||3||

ಹೃತಾಧಿಕಾರಾಸ್ತ್ರಿದಶಾಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವೇ ನಿರಾಕೃತಾ|
ಮಹಾಸುರಾಭ್ಯಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಸಂಸ್ಮರಂತ್ಯಪರಾಜಿತಾಂ ||4||
ತಯಾಸ್ಮಾಕಂ ವರೋ ದತ್ತೋ ಯಧಾಪತ್ಸು ಸ್ಮೃತಾಖಿಲಾಃ|
ಭವತಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ಪರಮಾಪದಃ ||5||
ಇತಿಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ದೇವಾ ಹಿಮವಂತಂ ನಗೇಶ್ವರಂ|
ಜಗ್ಮುಸ್ತತ್ರ ತತೋ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಂ ಪ್ರತುಷ್ಟುವುಃ ||6||

ದೇವಾ ಊಚುಃ
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ|
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮತಾಂ ||7||

ರೌದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಗೌರ್ಯೈ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ಚೇಂದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸುಖಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ||8||

ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ಪ್ರಣತಾ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ|
ನೈರೃತ್ಯೈ ಭೂಭೃತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ||9||

ದುರ್ಗಾಯೈ ದುರ್ಗಪಾರಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ
ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ||10||

ಅತಿಸೌಮ್ಯತಿರೌದ್ರಾಯೈ ನತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನಮೋ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಕೃತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||11||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ಧಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||12 ||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||13||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||14||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||15||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||16||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||17||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||18||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ತೃಷ್ಣಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||19||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕ್ಷಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||20||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||21||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಲಜ್ಜಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||22||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||23||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||24||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||25||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||26||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||27||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಸ್ಮೃತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||28||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||29||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ತುಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||30||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||31||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||32||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ|
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||33||

ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತ ದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||34||

ಸ್ತುತಾಸುರೈಃ ಪೂರ್ವಮಭೀಷ್ಟ ಸಂಶ್ರಯಾತ್ತಥಾ
ಸುರೇಂದ್ರೇಣ ದಿನೇಷುಸೇವಿತಾ|
ಕರೋತುಸಾ ನಃ ಶುಭಹೇತುರೀಶ್ವರೀ
ಶುಭಾನಿ ಭದ್ರಾಣ್ಯ ಭಿಹಂತು ಚಾಪದಃ ||35||

ಯಾ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಚೋದ್ಧತದೈತ್ಯತಾಪಿತೈ
ರಸ್ಮಾಭಿರೀಶಾಚಸುರೈರ್ನಮಶ್ಯತೇ|
ಯಾಚ ಸ್ಮತಾ ತತ್‍ಕ್ಷಣ ಮೇವ ಹಂತಿ ನಃ
ಸರ್ವಾ ಪದೋಭಕ್ತಿವಿನಮ್ರಮೂರ್ತಿಭಿಃ ||36||

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಏವಂ ಸ್ತವಾಭಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರ ಪಾರ್ವತೀ|
ಸ್ನಾತುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ತೋಯೇ ಜಾಹ್ನವ್ಯಾ ನೃಪನಂದನ ||37||

ಸಾಬ್ರವೀತ್ತಾನ್ ಸುರಾನ್ ಸುಭ್ರೂರ್ಭವದ್ಭಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ‌உತ್ರ ಕಾ
ಶರೀರಕೋಶತಶ್ಚಾಸ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ಭೂತಾ‌உ ಬ್ರವೀಚ್ಛಿವಾ ||38||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮೈತತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಶುಂಭದೈತ್ಯ ನಿರಾಕೃತೈಃ
ದೇವೈಃ ಸಮೇತೈಃ ಸಮರೇ ನಿಶುಂಭೇನ ಪರಾಜಿತೈಃ ||39||

ಶರೀರಕೋಶಾದ್ಯತ್ತಸ್ಯಾಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ನಿಃಸೃತಾಂಬಿಕಾ|
ಕೌಶಿಕೀತಿ ಸಮಸ್ತೇಷು ತತೋ ಲೋಕೇಷು ಗೀಯತೇ ||40||

ತಸ್ಯಾಂವಿನಿರ್ಗತಾಯಾಂ ತು ಕೃಷ್ಣಾಭೂತ್ಸಾಪಿ ಪಾರ್ವತೀ|
ಕಾಳಿಕೇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮಾಚಲಕೃತಾಶ್ರಯಾ ||41||

ತತೋ‌உಂಬಿಕಾಂ ಪರಂ ರೂಪಂ ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ |
ದದರ್ಶ ಚಣ್ದೋ ಮುಣ್ದಶ್ಚ ಭೃತ್ಯೌ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||42||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಶುಂಭಾಯ ಚಾಖ್ಯಾತಾ ಸಾತೀವ ಸುಮನೋಹರಾ|
ಕಾಪ್ಯಾಸ್ತೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಸ ಯಂತೀ ಹಿಮಾಚಲಮ್ ||43||

ನೈವ ತಾದೃಕ್ ಕ್ವಚಿದ್ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಂ ಕೇನಚಿದುತ್ತಮಮ್|
ಙ್ಞಾಯತಾಂ ಕಾಪ್ಯಸೌ ದೇವೀ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಚಾಸುರೇಶ್ವರ ||44||

ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ ಮತಿಚಾರ್ವಂಜ್ಗೀ ದ್ಯೋತಯಂತೀದಿಶಸ್ತ್ವಿಷಾ|
ಸಾತುತಿಷ್ಟತಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ತಾಂ ಭವಾನ್ ದ್ರಷ್ಟು ಮರ್ಹತಿ ||45||

ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಮಣಯೋ ಗಜಾಶ್ವಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ|
ತ್ರೈ ಲೋಕ್ಯೇತು ಸಮಸ್ತಾನಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಭಾಂತಿತೇ ಗೃಹೇ ||46||

ಐರಾವತಃ ಸಮಾನೀತೋ ಗಜರತ್ನಂ ಪುನರ್ದರಾತ್|
ಪಾರಿಜಾತ ತರುಶ್ಚಾಯಂ ತಥೈವೋಚ್ಚೈಃ ಶ್ರವಾ ಹಯಃ ||47||

ವಿಮಾನಂ ಹಂಸಸಂಯುಕ್ತಮೇತತ್ತಿಷ್ಠತಿ ತೇ‌உಂಗಣೇ|
ರತ್ನಭೂತ ಮಿಹಾನೀತಂ ಯದಾಸೀದ್ವೇಧಸೋ‌உದ್ಭುತಂ ||48||

ನಿಧಿರೇಷ ಮಹಾ ಪದ್ಮಃ ಸಮಾನೀತೋ ಧನೇಶ್ವರಾತ್|
ಕಿಂಜಲ್ಕಿನೀಂ ದದೌ ಚಾಬ್ಧಿರ್ಮಾಲಾಮಮ್ಲಾನಪಜ್ಕಜಾಂ ||49||

ಛತ್ರಂ ತೇವಾರುಣಂ ಗೇಹೇ ಕಾಂಚನಸ್ರಾವಿ ತಿಷ್ಠತಿ|
ತಥಾಯಂ ಸ್ಯಂದನವರೋ ಯಃ ಪುರಾಸೀತ್ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ||50||

ಮೃತ್ಯೋರುತ್ಕ್ರಾಂತಿದಾ ನಾಮ ಶಕ್ತಿರೀಶ ತ್ವಯಾ ಹೃತಾ|
ಪಾಶಃ ಸಲಿಲ ರಾಜಸ್ಯ ಭ್ರಾತುಸ್ತವ ಪರಿಗ್ರಹೇ ||51||

ನಿಶುಂಭಸ್ಯಾಬ್ಧಿಜಾತಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾ ರತ್ನ ಜಾತಯಃ|
ವಹ್ನಿಶ್ಚಾಪಿ ದದೌ ತುಭ್ಯ ಮಗ್ನಿಶೌಚೇ ಚ ವಾಸಸೀ ||52||

ಏವಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನ್ಯಾಹೃತಾನಿ ತೇ
ಸ್ತ್ರ್ರೀ ರತ್ನ ಮೇಷಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ತ್ವಯಾ ಕಸ್ಮಾನ್ನ ಗೃಹ್ಯತೇ ||53||

ಋಷಿರುವಾಚ|
ನಿಶಮ್ಯೇತಿ ವಚಃ ಶುಂಭಃ ಸ ತದಾ ಚಂಡಮುಂಡಯೋಃ|
ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಸುಗ್ರೀವಂ ದೂತಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಂ ||54||

ಇತಿ ಚೇತಿ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಸಾ ಗತ್ವಾ ವಚನಾನ್ಮಮ|
ಯಥಾ ಚಾಭ್ಯೇತಿ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಲಘು ||55||

ಸತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಶೈಲೋದ್ದೋಶೇ‌உತಿಶೋಭನೇ|
ಸಾದೇವೀ ತಾಂ ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ ||56||

ದೂತ ಉವಾಚ||
ದೇವಿ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರಃ ಶುಂಭಸ್ತ್ರೆಲೋಕ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
ದೂತೋ‌உಹಂ ಪ್ರೇಷಿ ತಸ್ತೇನ ತ್ವತ್ಸಕಾಶಮಿಹಾಗತಃ ||57||

ಅವ್ಯಾಹತಾಙ್ಞಃ ಸರ್ವಾಸು ಯಃ ಸದಾ ದೇವಯೋನಿಷು|
ನಿರ್ಜಿತಾಖಿಲ ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಸ ಯದಾಹ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ||58||

ಮಮತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಖಿಲಂ ಮಮದೇವಾ ವಶಾನುಗಾಃ|
ಯಙ್ಞಭಾಗಾನಹಂ ಸರ್ವಾನುಪಾಶ್ನಾಮಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||59||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇವರರತ್ನಾನಿ ಮಮ ವಶ್ಯಾನ್ಯಶೇಷತಃ|
ತಥೈವ ಗಜರತ್ನಂ ಚ ಹೃತಂ ದೇವೇಂದ್ರವಾಹನಂ ||60||

ಕ್ಷೀರೋದಮಥನೋದ್ಭೂತ ಮಶ್ವರತ್ನಂ ಮಮಾಮರೈಃ|
ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸಸಂಙ್ಞಂ ತತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿತಂ ||61||

ಯಾನಿಚಾನ್ಯಾನಿ ದೇವೇಷು ಗಂಧರ್ವೇಷೂರಗೇಷು ಚ |
ರತ್ನಭೂತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ತಾನಿ ಮಯ್ಯೇವ ಶೋಭನೇ ||62||

ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಭೂತಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಲೋಕೇ ಮನ್ಯಾ ಮಹೇ ವಯಂ|
ಸಾ ತ್ವಮಸ್ಮಾನುಪಾಗಚ್ಛ ಯತೋ ರತ್ನಭುಜೋ ವಯಂ ||63||

ಮಾಂವಾ ಮಮಾನುಜಂ ವಾಪಿ ನಿಶುಂಭಮುರುವಿಕ್ರಮಮ್|
ಭಜತ್ವಂ ಚಂಚಲಾಪಾಜ್ಗಿ ರತ್ನ ಭೂತಾಸಿ ವೈ ಯತಃ ||64||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸೇ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹಾತ್|
ಏತದ್ಭುದ್ಥ್ಯಾ ಸಮಾಲೋಚ್ಯ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹತಾಂ ವ್ರಜ ||65||

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾ ತದಾ ದೇವೀ ಗಂಭೀರಾಂತಃಸ್ಮಿತಾ ಜಗೌ|
ದುರ್ಗಾ ಭಗವತೀ ಭದ್ರಾ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||66||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||
ಸತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ನಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಯೋದಿತಮ್|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾಪಿ ತಾದೃಶಃ ||67||

ಕಿಂ ತ್ವತ್ರ ಯತ್ಪ್ರತಿಙ್ಞಾತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ತತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕಥಮ್|
ಶ್ರೂಯತಾಮಲ್ಪಭುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ತ್ಪ್ರತಿಙ್ಞಾ ಯಾ ಕೃತಾ ಪುರಾ ||68||

ಯೋಮಾಮ್ ಜಯತಿ ಸಜ್ಗ್ರಾಮೇ ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ|
ಯೋಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೇ ಸ ಮೇ ಭರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||69||

ತದಾಗಚ್ಛತು ಶುಂಭೋ‌உತ್ರ ನಿಶುಂಭೋ ವಾ ಮಹಾಸುರಃ|
ಮಾಂ ಜಿತ್ವಾ ಕಿಂ ಚಿರೇಣಾತ್ರ ಪಾಣಿಂಗೃಹ್ಣಾತುಮೇಲಘು ||70||

ದೂತ ಉವಾಚ||
ಅವಲಿಪ್ತಾಸಿ ಮೈವಂ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮಮಾಗ್ರತಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಕಃ ಪುಮಾಂಸ್ತಿಷ್ಟೇದ್ ಅಗ್ರೇ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||71||

ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ನ ವೈ ಯುಧಿ|
ಕಿಂ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸುಮ್ಮುಖೇ ದೇವಿ ಪುನಃ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ವಮೇಕಿಕಾ ||72||

ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾಸ್ತಸ್ಥುರ್ಯೇಷಾಂ ನ ಸಂಯುಗೇ|
ಶುಂಭಾದೀನಾಂ ಕಥಂ ತೇಷಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಸಿ ಸಮ್ಮುಖಮ್ ||73||

ಸಾತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಮಯೈವೋಕ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ|
ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ನಿರ್ಧೂತ ಗೌರವಾ ಮಾ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ||74||

ದೇವ್ಯುವಾಚ|
ಏವಮೇತದ್ ಬಲೀ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿವೀರ್ಯವಾನ್|
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಪ್ರತಿಙ್ಞಾ ಮೇ ಯದನಾಲೋಚಿತಾಪುರಾ ||75||

ಸತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಮಯೋಕ್ತಂ ತೇ ಯದೇತತ್ತ್ಸರ್ವ ಮಾದೃತಃ|
ತದಾಚಕ್ಷ್ವಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ಸ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಕರೋತು ಯತ್ ||76||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ದೇವ್ಯಾ ದೂತ ಸಂವಾದೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 Stotram Lyrics in English

devya duta samvado nama pancamo dhyayah ||
asya sri uttaracaritrasya rudra rsih | sri mahasarasvati devata | anustupchandhah |bhima saktih | bhramari bijam | suryastatvam | samavedah | svarupam | sri mahasarasvatiprityarthe | uttaracaritrapathe viniyogah ||

dhyanam
ghantasulahalani sankha musale cakram dhanuh sayakam
hastabjairdhadatim ghanantavilasacchitamsutulyaprabham
gauri deha samudbhavam trijagatam adharabhutam maha
purvamatra sarasvati manubhaje sumbhadidaityardinim||

||rsiruvaca|| || 1 ||

pura sumbhanisumbhabhyamasurabhyam sacipateh
trailokyam yannya bhagasca hrta madabalasrayat ||2||

taveva suryatam tadvadadhikaram tathaindavam
kauberamatha yamyam cakrante varunasya ca
taveva pavanarddhi‌உm ca cakraturvahni karmaca
tato deva vinirdhuta bhrastarajyah parajitah ||3||

hrtadhikarastridasastabhyam sarve nirakrta|
mahasurabhyam tam devim samsmarantyaparajitam ||4||

tayasmakam varo datto yadhapatsu smrtakhilah|
bhavatam nasayisyami tatksanatparamapadah ||5||

itikrtva matim deva himavantam nagesvaram|
jagmustatra tato devim visnumayam pratustuvuh ||6||

deva ucuh
namo devyai mahadevyai sivayai satatam namah|
namah prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah smatam ||6||

raudraya namo nityayai gauryai dhatryai namo namah
jyotsnayai cendurupinyai sukhayai satatam namah ||8||

kaḷyanyai pranata vrddhyai siddhyai kurmo namo namah|
nairrtyai bhubhrtam laksmai sarvanyai te namo namah ||9||

durgayai durgaparayai sarayai sarvakarinyai
khyatyai tathaiva krsnayai dhumrayai satatam namah ||10||

atisaumyatiraudrayai natastasyai namo namah
namo jagatpratisthayai devyai krtyai namo namah ||11||

yadevi sarvabhutesu visnumayeti sabdhita|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||12 ||

yadevi sarvabhutesu cetanetyabhidhiyate|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||13||

yadevi sarvabhutesu buddhirupena samsthita|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||14||

yadevi sarvabhutesu nidrarupena samsthita|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||15||

yadevi sarvabhutesu ksudharupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||16||

yadevi sarvabhutesu chayarupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||17||

yadevi sarvabhutesu saktirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||18||

yadevi sarvabhutesu trsnarupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||19||

yadevi sarvabhutesu ksantirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||20||

yadevi sarvabhutesu jatirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||21||

yadevi sarvabhutesu lajjarupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||22||

yadevi sarvabhutesu santirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||23||

yadevi sarvabhutesu sraddharupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||24||

yadevi sarvabhutesu kantirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||25||

yadevi sarvabhutesu laksmirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||26||

yadevi sarvabhutesu vrttirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||27||

yadevi sarvabhutesu smrtirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||28||

yadevi sarvabhutesu dayarupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||29||

yadevi sarvabhutesu tustirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||30||

yadevi sarvabhutesu matrrupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||31||

yadevi sarvabhutesu bhrantirupena samsthita
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||32||

indriyanamadhisthatri bhutanam cakhilesu ya|
bhutesu satatam tasyai vyapti devyai namo namah ||33||

citirupena ya krtsnameta dvyapya sthita jagat
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamah ||34||

stutasuraih purvamabhista samsrayattatha
surendrena dinesusevita|
karotusa nah subhaheturisvari
subhani bhadranya bhihantu capadah ||35||

ya sampratam coddhatadaityatapitai
rasmabhirisacasurairnamasyate|
yaca smata tat-ksana meva hanti nah
sarva padobhaktivinamramurtibhih ||36||

rsiruvaca||
evam stavabhi yuktanam devanam tatra parvati|
snatumabhyayayau toye jahnavya nrpanandana ||37||

sabravittan suran subhrurbhavadbhih stuyate‌உtra ka
sarirakosatascasyah samudbhuta‌உ bravicchiva ||38||

stotram mamaitatkriyate sumbhadaitya nirakrtaih
devaih sametaih samare nisumbhena parajitaih ||39||

sarirakosadyattasyah parvatya nihsrtambika|
kausikiti samastesu tato lokesu giyate ||40||

tasyamvinirgatayam tu krsnabhutsapi parvati|
kaḷiketi samakhyata himacalakrtasraya ||41||

tato‌உmbikam param rupam bibhranam sumanoharam |
dadarsa cando mundasca bhrtyau sumbhanisumbhayoh ||42||

tabhyam sumbhaya cakhyata sativa sumanohara|
kapyaste stri maharaja bhasa yanti himacalam ||43||

naiva tadrk kvacidrupam drstam kenaciduttamam|
nnayatam kapyasau devi grhyatam casuresvara ||44||

stri ratna maticarvanjgi dyotayantidisastvisa|
satutistati daityendra tam bhavan drastu marhati ||45||

yani ratnani manayo gajasvadini vai prabho|
trai lokyetu samastani sampratam bhantite grhe ||46||

airavatah samanito gajaratnam punardarat|
parijata taruscayam tathaivoccaih srava hayah ||47||

vimanam hamsasamyuktametattisthati te‌உngane|
ratnabhuta mihanitam yadasidvedhaso‌உdbhutam ||48||

nidhiresa maha padmah samanito dhanesvarat|
kinjalkinim dadau cabdhirmalamamlanapajkajam ||49||

chatram tevarunam gehe kancanasravi tisthati|
tathayam syandanavaro yah purasitprajapateh ||50||

mrtyorutkrantida nama saktirisa tvaya hrta|
pasah salila rajasya bhratustava parigrahe ||51||

nisumbhasyabdhijatasca samasta ratna jatayah|
vahniscapi dadau tubhya magnisauce ca vasasi ||52||

evam daityendra ratnani samastanyahrtani te
strri ratna mesa kalyani tvaya kasmanna grhyate ||53||
rsiruvaca|
nisamyeti vacah sumbhah sa tada canḍamunḍayoh|
presayamasa sugrivam dutam devya mahasuram ||54||

iti ceti ca vaktavya sa gatva vacananmama|
yatha cabhyeti sampritya tatha karyam tvaya laghu ||55||

satatra gatva yatraste sailoddose‌உtisobhane|
sadevi tam tatah praha slaksnam madhuraya gira ||56||

duta uvaca||
devi daityesvarah sumbhastrelokye paramesvarah|
duto‌உham presi tastena tvatsakasamihagatah ||57||

avyahatannah sarvasu yah sada devayonisu|
nirjitakhila daityarih sa yadaha srnusva tat ||58||

mamatrailokya makhilam mamadeva vasanugah|
yannabhaganaham sarvanupasnami prthak prthak ||59||

trailokyevararatnani mama vasyanyasesatah|
tathaiva gajaratnam ca hrtam devendravahanam ||60||

ksirodamathanodbhuta masvaratnam mamamaraih|
uccaihsravasasamnnam tatpranipatya samarpitam ||61||

yanicanyani devesu gandharvesuragesu ca |
ratnabhutani bhutani tani mayyeva sobhane ||62||

stri ratnabhutam tam devim loke manya mahe vayam|
sa tvamasmanupagaccha yato ratnabhujo vayam ||63||

mamva mamanujam vapi nisumbhamuruvikramam|
bhajatvam cancalapajgi ratna bhutasi vai yatah ||64||

paramaisvarya matulam prapsyase matparigrahat|
etadbhudthya samalocya matparigrahatam vraja ||65||

rsiruvaca||
ityukta sa tada devi gambhirantahsmita jagau|
durga bhagavati bhadra yayedam dharyate jagat ||66||

devyuvaca||
satya muktam tvaya natra mithyakincittvayoditam|
trailokyadhipatih sumbho nisumbhascapi tadrsah ||67||

kim tvatra yatpratinnatam mithya tatkriyate katham|
sruyatamalpabhuddhitvat tpratinna ya krta pura ||68||

yomam jayati sajgrame yo me darpam vyapohati|
yome pratibalo loke sa me bharta bhavisyati ||69||

tadagacchatu sumbho‌உtra nisumbho va mahasurah|
mam jitva kim cirenatra paningrhnatumelaghu ||70||

duta uvaca||
avaliptasi maivam tvam devi bruhi mamagratah|
trailokyekah pumamstisted agre sumbhanisumbhayoh ||71||

anyesamapi daityanam sarve deva na vai yudhi|
kim tisthanti summukhe devi punah stri tvamekika ||72||

indradyah sakala devastasthuryesam na samyuge|
sumbhadinam katham tesam stri prayasyasi sammukham ||73||

satvam gaccha mayaivokta parsvam sumbhanisumbhayoh|
kesakarsana nirdhuta gaurava ma gamisyasi||74||

devyuvaca|
evametad bali sumbho nisumbhascativiryavan|
kim karomi pratinna me yadanalocitapura ||75||

satvam gaccha mayoktam te yadetattsarva madrtah|
tadacaksva surendraya sa ca yuktam karotu yat ||76||

|| iti sri markanḍeya purane savarnike manvantare devi mahatmye devya duta samvado nama pancamo dhyayah samaptam ||

ahuti
klim jayanti sangayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai dhumraksyai visnumayadi caturvimsad devatabhyo mahahutim samarpayami namah svaha ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment