Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Malayalam and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in Malayalam:

ശുമ്ഭനിശുമ്ഭസേനാനീധൂമ്രലോചനവധോ നാമ ഷഷ്ടോ ധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
നഗാധീശ്വര വിഷ്ത്രാം ഫണി ഫണോത്ത്ംസോരു രത്നാവളീ
ഭാസ്വദ് ദേഹ ലതാം നിഭൗ നേത്രയോദ്ഭാസിതാമ് |
മാലാ കുംഭ കപാല നീരജ കരാം ചംദ്രാ അര്ധ ചൂഢാംബരാം
സര്വേശ്വര ഭൈരവാംഗ നിലയാം പദ്മാവതീചിംതയേ ||

ഋഷിരുവാച ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ഇത്യാകര്ണ്യ വചോ ദേവ്യാഃ സ ദൂതോ‌உമര്ഷപൂരിതഃ |
സമാചഷ്ട സമാഗമ്യ ദൈത്യരാജായ വിസ്തരാത് || 2 ||

തസ്യ ദൂതസ്യ തദ്വാക്യമാകര്ണ്യാസുരരാട് തതഃ |
സ ക്രോധഃ പ്രാഹ ദൈത്യാനാമധിപം ധൂമ്രലോചനമ് ||3||

ഹേ ധൂമ്രലോചനാശു ത്വം സ്വസൈന്യ പരിവാരിതഃ|
താമാനയ ബല്ലാദ്ദുഷ്ടാം കേശാകര്ഷണ വിഹ്വലാമ് ||4||

തത്പരിത്രാണദഃ കശ്ചിദ്യദി വോത്തിഷ്ഠതേ‌உപരഃ|
സ ഹന്തവ്യോ‌உമരോവാപി യക്ഷോ ഗന്ധര്വ ഏവ വാ ||5||

ഋഷിരുവാച ||6||

തേനാജ്ഞപ്തസ്തതഃ ശീഘ്രം സ ദൈത്യോ ധൂമ്രലോചനഃ|
വൃതഃ ഷഷ്ട്യാ സഹസ്രാണാമ് അസുരാണാംദ്രുതംയമൗ ||7||

ന ദൃഷ്ട്വാ താം തതോ ദേവീം തുഹിനാചല സംസ്ഥിതാം|
ജഗാദോച്ചൈഃ പ്രയാഹീതി മൂലം ശുമ്ബനിശുമ്ഭയോഃ ||8||

ന ചേത്പ്രീത്യാദ്യ ഭവതീ മദ്ഭര്താരമുപൈഷ്യതി
തതോ ബലാന്നയാമ്യേഷ കേശാകര്ഷണവിഹ്വലാമ് ||9||

ദേവ്യുവാച ||10||

ദൈത്യേശ്വരേണ പ്രഹിതോ ബലവാന്ബലസംവൃതഃ|
ബലാന്നയസി മാമേവം തതഃ കിം തേ കരോമ്യഹമ് ||11||

ഋഷിരുവാച ||12||

ഇത്യുക്തഃ സോ‌உഭ്യധാവത്താമ് അസുരോ ധൂമ്രലോചനഃ|
ഹൂങ്കാരേണൈവ തം ഭസ്മ സാ ചകാരാമ്ബികാ തദാ ||13||

അഥ ക്രുദ്ധം മഹാസൈന്യമ് അസുരാണാം തഥാമ്ബികാ|
വവര്ഷ സായുകൈസ്തീക്ഷ്ണൈസ്തഥാ ശക്തിപരശ്വധൈഃ ||14||

തതോ ധുതസടഃ കോപാത്കൃത്വാ നാദം സുഭൈരവമ്|
പപാതാസുര സേനായാം സിംഹോ ദേവ്യാഃ സ്വവാഹനഃ ||15||

കാംശ്ചിത്കരപ്രഹാരേണ ദൈത്യാനാസ്യേന ചാപാരാന്|
ആക്രാന്ത്യാ ചാധരേണ്യാന് ജഘാന സ മഹാസുരാന് ||16||

കേഷാഞ്ചിത്പാടയാമാസ നഖൈഃ കോഷ്ഠാനി കേസരീ|
തഥാ തലപ്രഹാരേണ ശിരാംസി കൃതവാന് പൃഥക് ||17||

വിച്ഛിന്നബാഹുശിരസഃ കൃതാസ്തേന തഥാപരേ|
പപൗച രുധിരം കോഷ്ഠാദന്യേഷാം ധുതകേസരഃ ||18||

ക്ഷണേന തദ്ബലം സര്വം ക്ഷയം നീതം മഹാത്മനാ|
തേന കേസരിണാ ദേവ്യാ വാഹനേനാതികോപിനാ ||19||

ശ്രുത്വാ തമസുരം ദേവ്യാ നിഹതം ധൂമ്രലോചനമ്|
ബലം ച ക്ഷയിതം കൃത്സ്നം ദേവീ കേസരിണാ തതഃ ||20||

ചുകോപ ദൈത്യാധിപതിഃ ശുമ്ഭഃ പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ|
ആജ്ഞാപയാമാസ ച തൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ ||21||

ഹേചണ്ഡ ഹേ മുണ്ഡ ബലൈര്ബഹുഭിഃ പരിവാരിതൗ
തത്ര ഗച്ഛത ഗത്വാ ച സാ സമാനീയതാം ലഘു ||22||

കേശേഷ്വാകൃഷ്യ ബദ്ധ്വാ വാ യദി വഃ സംശയോ യുധി|
തദാശേഷാ യുധൈഃ സര്വൈര് അസുരൈര്വിനിഹന്യതാം ||23||

തസ്യാം ഹതായാം ദുഷ്ടായാം സിംഹേ ച വിനിപാതിതേ|
ശീഘ്രമാഗമ്യതാം ബദ്വാ ഗൃഹീത്വാതാമഥാമ്ബികാമ് ||24||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേമന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭസേനാനീധൂമ്രലോചനവധോ നാമ ഷഷ്ടോ ധ്യായഃ ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram Lyrics in English

sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||

dhyanam
nagadhisvara vistram phani phanottmsoru ratnavaḷi
bhasvad deha latam nibhau netrayodbhasitam |
mala kumbha kapala niraja karam candra ardha cuḍhambaram
sarvesvara bhairavanga nilayam padmavaticintaye ||

rsiruvaca ||1||

ityakarnya vaco devyah sa duto‌உmarsapuritah |
samacasta samagamya daityarajaya vistarat || 2 ||

tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarat tatah |
sa krodhah praha daityanamadhipam dhumralocanam ||3||

he dhumralocanasu tvam svasainya parivaritah|
tamanaya balladdustam kesakarsana vihvalam ||4||

tatparitranadah kascidyadi vottisthate‌உparah|
sa hantavyo‌உmarovapi yakso gandharva eva va ||5||

rsiruvaca ||6||

tenannaptastatah sighram sa daityo dhumralocanah|
vrtah sastya sahasranam asuranandrutamyamau ||7||

na drstva tam tato devim tuhinacala samsthitam|
jagadoccaih prayahiti mulam sumbanisumbhayoh ||8||

na cetprityadya bhavati madbhartaramupaisyati
tato balannayamyesa kesakarsanavihvalam ||9||

devyuvaca ||10||

daityesvarena prahito balavanbalasamvrtah|
balannayasi mamevam tatah kim te karomyaham ||11||

rsiruvaca ||12||

ityuktah so‌உbhyadhavattam asuro dhumralocanah|
hunkarenaiva tam bhasma sa cakarambika tada ||13||

atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika|
vavarsa sayukaistiksnaistatha saktiparasvadhaih ||14||

tato dhutasatah kopatkrtva nadam subhairavam|
papatasura senayam simho devyah svavahanah ||15||

kamscitkarapraharena daityanasyena caparan|
akrantya cadharenyan jaghana sa mahasuran ||16||

kesancitpatayamasa nakhaih kosthani kesari|
tatha talapraharena siramsi krtavan prthak ||17||

vicchinnabahusirasah krtastena tathapare|
papauca rudhiram kosthadanyesam dhutakesarah ||18||

ksanena tadbalam sarvam ksayam nitam mahatmana|
tena kesarina devya vahanenatikopina ||19||

srutva tamasuram devya nihatam dhumralocanam|
balam ca ksayitam krtsnam devi kesarina tatah ||20||

cukopa daityadhipatih sumbhah prasphuritadharah|
annapayamasa ca tau canḍamunḍau mahasurau ||21||

hecanḍa he munḍa balairbahubhih parivaritau
tatra gacchata gatva ca sa samaniyatam laghu ||22||

kesesvakrsya baddhva va yadi vah samsayo yudhi|
tadasesa yudhaih sarvair asurairvinihanyatam ||23||

tasyam hatayam dustayam simhe ca vinipatite|
sighramagamyatam badva grhitvatamathambikam ||24||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||
ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment