Home / Slokas / Durga Suktam

Durga Suktam

34 Views

Durga Suktam in Telugu
ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ |
స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః ||

తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ |
దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ ||

అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” |
పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః ||

విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితా‌உతి’పర్-షి |
అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”‌உస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ ||

పృతనా జితగ్ం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్‍మ్ హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ |
స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితా‌உత్యగ్నిః ||

ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ సత్సి’ |
స్వాంచా”‌உగ్నే తనువం’ పిప్రయ’స్వాస్మభ్యం’ చ సౌభ’గమాయ’జస్వ ||

గోభిర్జుష్ట’మయుజో నిషి’క్తం తవేం”ద్ర విష్ణోరనుసంచ’రేమ |
నాక’స్య పృష్ఠమభి సంవసా’నో వైష్ణ’వీం లోక ఇహ మా’దయంతామ్ ||

ఓం కాత్యాయనాయ’ విద్మహే’ కన్యకుమారి’ ధీమహి | తన్నో’ దుర్గిః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Durga Suktam in English
Ganesh Chaturthi 2014-162oṃ || jātave’dase sunavāma soma’ marātīyato nida’hāti veda’ḥ |
sa na’ḥ par-ṣadati’ durgāṇi viśvā’ nāveva sindhu’ṃ duritā‌உtyagniḥ ||

tāmagniva’rṇāṃ tapa’sā jvalantīṃ vai’rocanīṃ ka’rmaphaleṣu juṣṭā”m |
durgāṃ devīgṃ śara’ṇamahaṃ prapa’dye sutara’si tarase’ nama’ḥ ||

agne tvaṃ pā’rayā navyo’ asmānth-svastibhirati’ durgāṇi viśvā” |
pūśca’ pṛthvī ba’hulā na’ urvī bhavā’ tokāya tana’yāya śaṃyoḥ ||

viśvā’ni no durgahā’ jātavedaḥ sindhunna nāvā du’ritā‌உti’par-ṣi |
agne’ atrivanmana’sā gṛṇāno”‌உsmāka’ṃ bodhyavitā tanūnā”m ||

pṛtanā jitagṃ saha’mānamugramagnigṃ hu’vema paramāth-sadhasthā”t |
sa na’ḥ par-ṣadati’ durgāṇi viśvā kṣāma’ddevo ati’ duritā‌உtyagniḥ ||

pratnoṣi’ kamīḍyo’ adhvareṣu’ sanācca hotā navya’śca satsi’ |
svāñcā”‌உgne tanuva’ṃ pipraya’svāsmabhya’ṃ ca saubha’gamāya’jasva ||

gobhirjuṣṭa’mayujo niṣi’ktaṃ tave”ndra viṣṇoranusañca’rema |
nāka’sya pṛṣṭhamabhi saṃvasā’no vaiṣṇa’vīṃ loka iha mā’dayantām ||

oṃ kātyāyanāya’ vidmahe’ kanyakumāri’ dhīmahi | tanno’ durgiḥ pracodayā”t ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Durga Suktam in Tamil
ஓம் || ஜாதவே’தஸே ஸுனவாம ஸோம’ மராதீயதோ னித’ஹாதி வேதஃ’ |
ஸ னஃ’ பர்-ஷததி’ துர்காணி விஶ்வா’ னாவேவ ஸிம்தும்’ துரிதா‌உத்யக்னிஃ ||

தாமக்னிவ’ர்ணாம் தப’ஸா ஜ்வலம்தீம் வை’ரோசனீம் க’ர்மபலேஷு ஜுஷ்டா”ம் |
துர்காம் தேவீக்‍ம் ஶர’ணமஹம் ப்ரப’த்யே ஸுதர’ஸி தரஸே’ னமஃ’ ||

அக்னே த்வம் பா’ரயா னவ்யோ’ அஸ்மாம்த்-ஸ்வஸ்திபிரதி’ துர்காணி விஶ்வா” |
பூஶ்ச’ ப்றுத்வீ ப’ஹுலா ன’ உர்வீ பவா’ தோகாய தன’யாய ஶம்யோஃ ||

விஶ்வா’னி னோ துர்கஹா’ ஜாதவேதஃ ஸிம்துன்ன னாவா து’ரிதா‌உதி’பர்-ஷி |
அக்னே’ அத்ரிவன்மன’ஸா க்றுணானோ”‌உஸ்மாகம்’ போத்யவிதா தனூனா”ம் ||

ப்றுதனா ஜிதக்ம் ஸஹ’மானமுக்ரமக்னிக்‍ம் ஹு’வேம பரமாத்-ஸதஸ்தா”த் |
ஸ னஃ’ பர்-ஷததி’ துர்காணி விஶ்வா க்ஷாம’த்தேவோ அதி’ துரிதா‌உத்யக்னிஃ ||

ப்ரத்னோஷி’ கமீட்யோ’ அத்வரேஷு’ ஸனாச்ச ஹோதா னவ்ய’ஶ்ச ஸத்ஸி’ |
ஸ்வாம்சா”‌உக்னே தனுவம்’ பிப்ரய’ஸ்வாஸ்மப்யம்’ ச ஸௌப’கமாய’ஜஸ்வ ||

கோபிர்ஜுஷ்ட’மயுஜோ னிஷி’க்தம் தவேம்”த்ர விஷ்ணோரனுஸம்ச’ரேம |
னாக’ஸ்ய ப்றுஷ்டமபி ஸம்வஸா’னோ வைஷ்ண’வீம் லோக இஹ மா’தயம்தாம் ||

ஓம் காத்யாயனாய’ வித்மஹே’ கன்யகுமாரி’ தீமஹி | தன்னோ’ துர்கிஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Durga Suktam in Malayalam
ഓം || ജാതവേ’ദസേ സുനവാമ സോമ’ മരാതീയതോ നിദ’ഹാതി വേദഃ’ |
സ നഃ’ പര്-ഷദതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ’ നാവേവ സിംധും’ ദുരിതാ‌உത്യഗ്നിഃ ||

താമഗ്നിവ’ര്ണാം തപ’സാ ജ്വലംതീം വൈ’രോചനീം ക’ര്മഫലേഷു ജുഷ്ടാ’മ് |
ദുര്ഗാം ദേവീഗ്‍മ് ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ സുതര’സി തരസേ’ നമഃ’ ||

അഗ്നേ ത്വം പാ’രയാ നവ്യോ’ അസ്മാംഥ്-സ്വസ്തിഭിരതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ’ |
പൂശ്ച’ പൃഥ്വീ ബ’ഹുലാ ന’ ഉര്വീ ഭവാ’ തോകായ തന’യായ ശംയോഃ ||

വിശ്വാ’നി നോ ദുര്ഗഹാ’ ജാതവേദഃ സിംധുന്ന നാവാ ദു’രിതാ‌உതി’പര്-ഷി |
അഗ്നേ’ അത്രിവന്മന’സാ ഗൃണാനോ’‌உസ്മാകം’ ബോധ്യവിതാ തനൂനാ’മ് ||

പൃതനാ ജിതഗ്ം സഹ’മാനമുഗ്രമഗ്നിഗ്‍മ് ഹു’വേമ പരമാഥ്-സധസ്ഥാ’ത് |
സ നഃ’ പര്-ഷദതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ ക്ഷാമ’ദ്ദേവോ അതി’ ദുരിതാ‌உത്യഗ്നിഃ ||

പ്രത്നോഷി’ കമീഡ്യോ’ അധ്വരേഷു’ സനാച്ച ഹോതാ നവ്യ’ശ്ച സത്സി’ |
സ്വാംചാ’‌உഗ്നേ തനുവം’ പിപ്രയ’സ്വാസ്മഭ്യം’ ച സൗഭ’ഗമായ’ജസ്വ ||

ഗോഭിര്ജുഷ്ട’മയുജോ നിഷി’ക്തം തവേം’ദ്ര വിഷ്ണോരനുസംച’രേമ |
നാക’സ്യ പൃഷ്ഠമഭി സംവസാ’നോ വൈഷ്ണ’വീം ലോക ഇഹ മാ’ദയംതാമ് ||

ഓം കാത്യായനായ’ വിദ്മഹേ’ കന്യകുമാരി’ ധീമഹി | തന്നോ’ ദുര്ഗിഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Durga Suktam in Kannada
ಓಂ || ಜಾತವೇ’ದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ’ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದ’ಹಾತಿ ವೇದಃ’ |
ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ’ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ ||

ತಾಮಗ್ನಿವ’ರ್ಣಾಂ ತಪ’ಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈ’ರೋಚನೀಂ ಕ’ರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾ”ಮ್ |
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗ್‍ಮ್ ಶರ’ಣಮಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ ಸುತರ’ಸಿ ತರಸೇ’ ನಮಃ’ ||

ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾ’ರಯಾ ನವ್ಯೋ’ ಅಸ್ಮಾಂಥ್-ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ” |
ಪೂಶ್ಚ’ ಪೃಥ್ವೀ ಬ’ಹುಲಾ ನ’ ಉರ್ವೀ ಭವಾ’ ತೋಕಾಯ ತನ’ಯಾಯ ಶಂಯೋಃ ||

ವಿಶ್ವಾ’ನಿ ನೋ ದುರ್ಗಹಾ’ ಜಾತವೇದಃ ಸಿಂಧುನ್ನ ನಾವಾ ದು’ರಿತಾ‌உತಿ’ಪರ್-ಷಿ |
ಅಗ್ನೇ’ ಅತ್ರಿವನ್ಮನ’ಸಾ ಗೃಣಾನೋ”‌உಸ್ಮಾಕಂ’ ಬೋಧ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾ”ಮ್ ||

ಪೃತನಾ ಜಿತಗ್ಂ ಸಹ’ಮಾನಮುಗ್ರಮಗ್ನಿಗ್‍ಮ್ ಹು’ವೇಮ ಪರಮಾಥ್-ಸಧಸ್ಥಾ”ತ್ |
ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಕ್ಷಾಮ’ದ್ದೇವೋ ಅತಿ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ ||

ಪ್ರತ್ನೋಷಿ’ ಕಮೀಡ್ಯೋ’ ಅಧ್ವರೇಷು’ ಸನಾಚ್ಚ ಹೋತಾ ನವ್ಯ’ಶ್ಚ ಸತ್ಸಿ’ |
ಸ್ವಾಂಚಾ”‌உಗ್ನೇ ತನುವಂ’ ಪಿಪ್ರಯ’ಸ್ವಾಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಚ ಸೌಭ’ಗಮಾಯ’ಜಸ್ವ ||

ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟ’ಮಯುಜೋ ನಿಷಿ’ಕ್ತಂ ತವೇಂ”ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋರನುಸಂಚ’ರೇಮ |
ನಾಕ’ಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಮಭಿ ಸಂವಸಾ’ನೋ ವೈಷ್ಣ’ವೀಂ ಲೋಕ ಇಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ ||

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ಕನ್ಯಕುಮಾರಿ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *