Home / Slokas / Ganapati Atharva Sheersham

Ganapati Atharva Sheersham

24 Views

Ganapati Atharva Sheersham in Telugu

|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ||

ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం నమ’స్తే గణప’తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి | త్వమేవ కేవలం కర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేవలం హర్తా’‌உసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా’‌உసి నిత్యమ్ || 1 ||
ఋ’తం వచ్మి | స’త్యం వచ్మి || 2 ||

అవ త్వం మామ్ | అవ’ వక్తారమ్” | అవ’ శ్రోతారమ్” | అవ’ దాతారమ్” | అవ’ ధాతారమ్” | అవానూచానమ’వ శిష్యమ్ | అవ’ పశ్చాత్తా”త్ | అవ’ పురస్తా”త్ | అవోత్తరాత్తా”త్ | అవ’ దక్షిణాత్తా”త్ | అవ’ చోర్ధ్వాత్తా”త్ | అవాధరాత్తా”త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి’ సమంతాత్ || 3 ||

Ganesh Chaturthi 2014-234త్వం వాఙ్మయ’స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ’స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందా‌உద్వి’తీయో‌உసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి | త్వం ఙ్ఞానమయో విఙ్ఞాన’మయో‌உసి || 4 ||

సర్వం జగదిదం త్వ’త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ’త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ’మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి’ ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపో‌உనలో‌உని’లో నభః | త్వం చత్వారి వా”క్పదాని || 5 ||

త్వం గుణత్ర’యాతీతః | త్వమ్ అవస్థాత్ర’యాతీతః | త్వం దేహత్ర’యాతీతః | త్వం కాలత్ర’యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో’‌உసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర’యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ’ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || 6 ||

గణాదిం” పూర్వ’ముచ్చార్య వర్ణాదీం” స్తదనంతరమ్ | అనుస్వారః ప’రతరః | అర్ధే”ందులసితమ్ | తారే’ణ ఋద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను’స్వరూపమ్ | గకారః పూ”ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య’మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా”ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త’రరూపమ్ | నాదః’ సంధానమ్ | సగ్ంహి’తా సంధిః | సైషా గణే’శవిద్యా | గణ’క ఋషిః | నిచృద్గాయ’త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి’ర్దేవతా | ఓం గం గణప’తయే నమః || 7 ||

ఏకదంతాయ’ విద్మహే’ వక్రతుండాయ’ ధీమహి |
తన్నో’ దంతిః ప్రచోదయా”త్ || 8 ||

ఏకదన్తం చ’తుర్హస్తం పాశమం’కుశధారి’ణమ్ | రదం’ చ వర’దం హస్తైర్బిభ్రాణం’ మూషకధ్వ’జమ్ | రక్తం’ లంబోద’రం శూర్పకర్ణకం’ రక్తవాస’సమ్ | రక్త’గంధాను’లిప్తాంగం రక్తపు’ష్పైః సుపూజి’తమ్ | భక్తా’నుకంపి’నం దేవం జగత్కా’రణమచ్యు’తమ్ | ఆవి’ర్భూతం చ’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే”ః పురుషాత్ప’రమ్ | ఏవం’ ధ్యాయతి’ యో నిత్యం స యోగీ’ యోగినాం వ’రః || 9 ||

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే‌உస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః || 10 ||

ఏతదథర్వశీర్షం యో‌உధీతే | స బ్రహ్మభూయా’య కల్పతే | స సర్వవిఘ్నై”ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ’మేధతే | స పంచమహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ’ధీయానో దివసకృతం పాపం’ నాశయతి | ప్రాతర’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం’ నాశయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర’యుంజానో పాపో‌உపా’పో భవతి | ధర్మార్థకామమోక్షం’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ’ న దేయమ్ | యో యది మో’హాద్ దాస్యతి స పాపీ’యాన్ భవతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ’మధీతే | తం తమనే’న సాధయేత్ || 11 ||

అనేన గణపతిమ’భిషించతి | స వా’గ్మీ భవతి | చతుర్థ్యామన’శ్నన్ జపతి స విద్యా’వాన్ భవతి | ఇత్యథర్వ’ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా’చనేతి || 12 ||

యో దూర్వాంకు’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప’మో భవతి | యో లా’జైర్యజతి స యశో’వాన్ భవతి | స మేధా’వాన్ భవతి | యో మోదకసహస్రే’ణ యజతి స వాఞ్ఛితఫలమ’వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స’ర్వం లభతే || 13 ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా’హయిత్వా సూర్యవర్చ’స్వీ భవతి | సూర్యగ్రహే మ’హానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమ’ంత్రో భవతి | మహావిఘ్నా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ’విద్భవతి స సర్వ’విద్భవతి | య ఏ’వం వేద | ఇత్యు’పనిష’త్ || 14 ||

ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Ganapati Atharva Sheersham in English
|| gaṇapatyatharvaśīrṣopaniṣat (śrī gaṇeṣātharvaṣīrṣam) ||

oṃ bhadraṃ karṇe’bhiḥ śṛṇuyāma’ devāḥ | bhadraṃ pa’śyemākṣabhiryaja’trāḥ | sthirairaṅgai”stuṣṭhuvāg-ṃ sa’stanūbhi’ḥ | vyaśe’ma devahi’taṃ yadāyu’ḥ | svasti na indro’ vṛddhaśra’vāḥ | svasti na’ḥ pūṣā viśvave’dāḥ | svasti nastārkṣyo ari’ṣṭanemiḥ | svasti no bṛhaspati’rdadhātu ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ nama’ste gaṇapa’taye | tvameva pratyakṣaṃ tattva’masi | tvameva kevalaṃ kartā’‌உsi | tvameva kevalaṃ dhartā’‌உsi | tvameva kevalaṃ hartā’‌உsi | tvameva sarvaṃ khalvida’ṃ brahmāsi | tvaṃ sākṣādātmā’‌உsi nityam || 1 ||
ṛ’taṃ vacmi | sa’tyaṃ vacmi || 2 ||

ava tvaṃ mām | ava’ vaktāram” | ava’ śrotāram” | ava’ dātāram” | ava’ dhātāram” | avānūcānama’va śiṣyam | ava’ paścāttā”t | ava’ purastā”t | avottarāttā”t | ava’ dakṣiṇāttā”t | ava’ cordhvāttā”t | avādharāttā”t | sarvato māṃ pāhi pāhi’ samantāt || 3 ||

tvaṃ vāṅmaya’stvaṃ cinmayaḥ | tvamānandamaya’stvaṃ brahmamayaḥ | tvaṃ saccidānandā‌உdvi’tīyo‌உsi | tvaṃ pratyakṣaṃ brahmā’si | tvaṃ ṅñānamayo viṅñāna’mayo‌உsi || 4 ||

sarvaṃ jagadidaṃ tva’tto jāyate | sarvaṃ jagadidaṃ tva’ttastiṣṭhati | sarvaṃ jagadidaṃ tvayi laya’meṣyati | sarvaṃ jagadidaṃ tvayi’ pratyeti | tvaṃ bhūmirāpo‌உnalo‌உni’lo nabhaḥ | tvaṃ catvāri vā”kpadāni || 5 ||

tvaṃ guṇatra’yātītaḥ | tvam avasthātra’yātītaḥ | tvaṃ dehatra’yātītaḥ | tvaṃ kālatra’yātītaḥ | tvaṃ mūlādhārasthito’‌உsi nityam | tvaṃ śaktitra’yātmakaḥ | tvāṃ yogino dhyāya’nti nityam | tvaṃ brahmā tvaṃ viṣṇustvaṃ rudrastvamindrastvamagnistvaṃ vāyustvaṃ sūryastvaṃ candramāstvaṃ brahma bhūrbhuvaḥ svarom || 6 ||

gaṇādiṃ” pūrva’muccārya varṇādī”ṃ stadanantaram | anusvāraḥ pa’rataraḥ | ardhe”ndulasitam | tāre’ṇa ṛddham | etattava manu’svarūpam | gakāraḥ pū”rvarūpam | akāro madhya’marūpam | anusvāraścā”ntyarūpam | bindurutta’rarūpam | nāda’ḥ sandhānam | sagṃhi’tā sandhiḥ | saiṣā gaṇe’śavidyā | gaṇa’ka ṛṣiḥ | nicṛdgāya’trīcchandaḥ | śrī mahāgaṇapati’rdevatā | oṃ gaṃ gaṇapa’taye namaḥ || 7 ||

ekadantāya’ vidmahe’ vakratuṇḍāya’ dhīmahi |
tanno’ dantiḥ pracodayā”t || 8 ||

ekadantaṃ ca’turhastaṃ pāśama’ṅkuśadhāri’ṇam | rada’ṃ ca vara’daṃ hastairbibhrāṇa’ṃ mūṣakadhva’jam | rakta’ṃ lamboda’raṃ śūrpakarṇaka’ṃ raktavāsa’sam | rakta’gandhānu’liptāṅgaṃ raktapu’ṣpaiḥ supūji’tam | bhaktā’nukampi’naṃ devaṃ jagatkā’raṇamacyu’tam | āvi’rbhūtaṃ ca’ sṛṣṭyādau prakṛte”ḥ puruṣātpa’ram | eva’ṃ dhyāyati’ yo nityaṃ sa yogī’ yogināṃ va’raḥ || 9 ||

namo vrātapataye namo gaṇapataye namaḥ pramathapataye namaste‌உstu lambodarāyaikadantāya vighnavināśine śivasutāya śrīvaradamūrtaye
namaḥ || 10 ||

etadatharvaśīrṣaṃ yo‌உdhīte | sa brahmabhūyā’ya kalpate | sa sarvavighnai”rna bādhyate | sa sarvataḥ sukha’medhate | sa pañcamahāpāpā”t pramucyate | sāyama’dhīyāno divasakṛtaṃ pāpa’ṃ nāśayati | prātara’dhīyāno rātrikṛtaṃ pāpa’ṃ nāśayati | sāyaṃ prātaḥ pra’yuñjāno pāpo‌உpā’po bhavati | dharmārthakāmamokṣa’ṃ ca vindati | idamatharvaśīrṣamaśiṣyāya’ na deyam | yo yadi mo’hād dāsyati sa pāpī’yān bhavati | sahasrāvartanādyaṃ yaṃ kāma’madhīte | taṃ tamane’na sādhayet || 11 ||

anena gaṇapatima’bhiṣiñcati | sa vā’gmī bhavati | caturthyāmana’śnan japati sa vidyā’vān bhavati | ityatharva’ṇavākyam | brahmādyācara’ṇaṃ vidyānna bibheti kadā’caneti || 12 ||

yo dūrvāṅku’rairyajati sa vaiśravaṇopa’mo bhavati | yo lā’jairyajati sa yaśo’vān bhavati | sa medhā’vān bhavati | yo modakasahasre’ṇa yajati sa vāñchitaphalama’vāpnoti | yaḥ sājya sami’dbhiryajati sa sarvaṃ labhate sa sa’rvaṃ labhate || 13 ||

aṣṭau brāhmaṇān samyag grā’hayitvā sūryavarca’svī bhavati | sūryagrahe ma’hānadyāṃ pratimāsannidhau vā japtvā siddhama’ntro bhavati | mahāvighnā”t pramucyate | mahādoṣā”t pramucyate | mahāpāpā”t pramucyate | mahāpratyavāyā”t pramucyate | sa sarva’vidbhavati sa sarva’vidbhavati | ya e’vaṃ veda | ityu’paniṣa’t || 14 ||

oṃ bhadraṃ karṇe’bhiḥ śṛṇuyāma’ devāḥ | bhadraṃ pa’śyemākṣabhiryaja’trāḥ | sthirairaṅgai”stuṣṭhuvāg-ṃ sa’stanūbhi’ḥ | vyaśe’ma devahi’taṃ yadāyu’ḥ | svasti na indro’ vṛddhaśra’vāḥ | svasti na’ḥ pūṣā viśvave’dāḥ | svasti nastārkṣyo ari’ṣṭanemiḥ | svasti no bṛhaspati’rdadhātu ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||
Ganapati Atharva Sheersham in Tamil
|| கணபத்யதர்வஶீர்ஷோபனிஷத் (ஶ்ரீ கணேஷாதர்வஷீர்ஷம்) ||

ஓம் பத்ரம் கர்ணே’பிஃ ஶ்றுணுயாம’ தேவாஃ | பத்ரம் ப’ஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜ’த்ராஃ | ஸ்திரைரங்கை”ஸ்துஷ்டுவாக்‍ம் ஸ’ஸ்தனூபிஃ’ | வ்யஶே’ம தேவஹி’தம் யதாயுஃ’ | ஸ்வஸ்தி ன இன்த்ரோ’ வ்றுத்தஶ்ர’வாஃ | ஸ்வஸ்தி னஃ’ பூஷா விஶ்வவே’தாஃ | ஸ்வஸ்தி னஸ்தார்க்ஷ்யோ அரி’ஷ்டனேமிஃ | ஸ்வஸ்தி னோ ப்றுஹஸ்பதி’ர்ததாது ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

ஓம் னம’ஸ்தே கணப’தயே | த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்த்வ’மஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தா’‌உஸி | த்வமேவ கேவலம் தர்தா’‌உஸி | த்வமேவ கேவலம் ஹர்தா’‌உஸி | த்வமேவ ஸர்வம் கல்விதம்’ ப்ரஹ்மாஸி | த்வம் ஸாக்ஷாதாத்மா’‌உஸி னித்யம் || 1 ||
று’தம் வச்மி | ஸ’த்யம் வச்மி || 2 ||

அவ த்வம் மாம் | அவ’ வக்தாரம்” | அவ’ ஶ்ரோதாரம்” | அவ’ தாதாரம்” | அவ’ தாதாரம்” | அவானூசானம’வ ஶிஷ்யம் | அவ’ பஶ்சாத்தா”த் | அவ’ புரஸ்தா”த் | அவோத்தராத்தா”த் | அவ’ தக்ஷிணாத்தா”த் | அவ’ சோர்த்வாத்தா”த் | அவாதராத்தா”த் | ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி’ ஸமன்தாத் || 3 ||

த்வம் வாங்மய’ஸ்த்வம் சின்மயஃ | த்வமானன்தமய’ஸ்த்வம் ப்ரஹ்மமயஃ | த்வம் ஸச்சிதானன்தா‌உத்வி’தீயோ‌உஸி | த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்வம் ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞான’மயோ‌உஸி || 4 ||

ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வ’த்தோ ஜாயதே | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வ’த்தஸ்திஷ்டதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி லய’மேஷ்யதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி’ ப்ரத்யேதி | த்வம் பூமிராபோ‌உனலோ‌உனி’லோ னபஃ | த்வம் சத்வாரி வா”க்பதானி || 5 ||

த்வம் குணத்ர’யாதீதஃ | த்வம் அவஸ்தாத்ர’யாதீதஃ | த்வம் தேஹத்ர’யாதீதஃ | த்வம் காலத்ர’யாதீதஃ | த்வம் மூலாதாரஸ்திதோ’‌உஸி னித்யம் | த்வம் ஶக்தித்ர’யாத்மகஃ | த்வாம் யோகினோ த்யாய’ன்தி னித்யம் | த்வம் ப்ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்ரஸ்த்வமின்த்ரஸ்த்வமக்னிஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சன்த்ரமாஸ்த்வம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஃ ஸ்வரோம் || 6 ||

கணாதிம்” பூர்வ’முச்சார்ய வர்ணாதீம்” ஸ்ததனன்தரம் | அனுஸ்வாரஃ ப’ரதரஃ | அர்தே”ன்துலஸிதம் | தாரே’ண றுத்தம் | எதத்தவ மனு’ஸ்வரூபம் | ககாரஃ பூ”ர்வரூபம் | அகாரோ மத்ய’மரூபம் | அனுஸ்வாரஶ்சா”ன்த்யரூபம் | பின்துருத்த’ரரூபம் | னாதஃ’ ஸன்தானம் | ஸக்ம்ஹி’தா ஸன்திஃ | ஸைஷா கணே’ஶவித்யா | கண’க றுஷிஃ | னிச்றுத்காய’த்ரீச்சன்தஃ | ஶ்ரீ மஹாகணபதி’ர்தேவதா | ஓம் கம் கணப’தயே னமஃ || 7 ||

ஏகதன்தாய’ வித்மஹே’ வக்ரதுண்டாய’ தீமஹி |
தன்னோ’ தன்திஃ ப்ரசோதயா”த் || 8 ||

ஏகதன்தம் ச’துர்ஹஸ்தம் பாஶமம்’குஶதாரி’ணம் | ரதம்’ ச வர’தம் ஹஸ்தைர்பிப்ராணம்’ மூஷகத்வ’ஜம் | ரக்தம்’ லம்போத’ரம் ஶூர்பகர்ணகம்’ ரக்தவாஸ’ஸம் | ரக்த’கன்தானு’லிப்தாங்கம் ரக்தபு’ஷ்பைஃ ஸுபூஜி’தம் | பக்தா’னுகம்பி’னம் தேவம் ஜகத்கா’ரணமச்யு’தம் | ஆவி’ர்பூதம் ச’ ஸ்றுஷ்ட்யாதௌ ப்ரக்றுதே”ஃ புருஷாத்ப’ரம் | ஏவம்’ த்யாயதி’ யோ னித்யம் ஸ யோகீ’ யோகினாம் வ’ரஃ || 9 ||

னமோ வ்ராதபதயே னமோ கணபதயே னமஃ ப்ரமதபதயே னமஸ்தே‌உஸ்து லம்போதராயைகதன்தாய விக்னவினாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீவரதமூர்தயே
னமஃ || 10 ||

ஏதததர்வஶீர்ஷம் யோ‌உதீதே | ஸ ப்ரஹ்மபூயா’ய கல்பதே | ஸ ஸர்வவிக்னை”ர்ன பாத்யதே | ஸ ஸர்வதஃ ஸுக’மேததே | ஸ பஞ்சமஹாபாபா”த் ப்ரமுச்யதே | ஸாயம’தீயானோ திவஸக்றுதம் பாபம்’ னாஶயதி | ப்ராதர’தீயானோ ராத்ரிக்றுதம் பாபம்’ னாஶயதி | ஸாயம் ப்ராதஃ ப்ர’யுஞ்ஜானோ பாபோ‌உபா’போ பவதி | தர்மார்தகாமமோக்ஷம்’ ச வின்ததி | இதமதர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய’ ன தேயம் | யோ யதி மோ’ஹாத் தாஸ்யதி ஸ பாபீ’யான் பவதி | ஸஹஸ்ராவர்தனாத்யம் யம் காம’மதீதே | தம் தமனே’ன ஸாதயேத் || 11 ||

அனேன கணபதிம’பிஷிஞ்சதி | ஸ வா’க்மீ பவதி | சதுர்த்யாமன’ஶ்னன் ஜபதி ஸ வித்யா’வான் பவதி | இத்யதர்வ’ணவாக்யம் | ப்ரஹ்மாத்யாசர’ணம் வித்யான்ன பிபேதி கதா’சனேதி || 12 ||

யோ தூர்வாங்கு’ரைர்யஜதி ஸ வைஶ்ரவணோப’மோ பவதி | யோ லா’ஜைர்யஜதி ஸ யஶோ’வான் பவதி | ஸ மேதா’வான் பவதி | யோ மோதகஸஹஸ்ரே’ண யஜதி ஸ வாஞ்சிதபலம’வாப்னோதி | யஃ ஸாஜ்ய ஸமி’த்பிர்யஜதி ஸ ஸர்வம் லபதே ஸ ஸ’ர்வம் லபதே || 13 ||

அஷ்டௌ ப்ராஹ்மணான் ஸம்யக் க்ரா’ஹயித்வா ஸூர்யவர்ச’ஸ்வீ பவதி | ஸூர்யக்ரஹே ம’ஹானத்யாம் ப்ரதிமாஸன்னிதௌ வா ஜப்த்வா ஸித்தம’ன்த்ரோ பவதி | மஹாவிக்னா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாதோஷா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாபாபா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாப்ரத்யவாயா”த் ப்ரமுச்யதே | ஸ ஸர்வ’வித்பவதி ஸ ஸர்வ’வித்பவதி | ய ஏ’வம் வேத | இத்யு’பனிஷ’த் || 14 ||

ஓம் பத்ரம் கர்ணே’பிஃ ஶ்றுணுயாம’ தேவாஃ | பத்ரம் ப’ஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜ’த்ராஃ | ஸ்திரைரங்கை”ஸ்துஷ்டுவாக்‍ம் ஸ’ஸ்தனூபிஃ’ | வ்யஶே’ம தேவஹி’தம் யதாயுஃ’ | ஸ்வஸ்தி ன இன்த்ரோ’ வ்றுத்தஶ்ர’வாஃ | ஸ்வஸ்தி னஃ’ பூஷா விஶ்வவே’தாஃ | ஸ்வஸ்தி னஸ்தார்க்ஷ்யோ அரி’ஷ்டனேமிஃ | ஸ்வஸ்தி னோ ப்றுஹஸ்பதி’ர்ததாது ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||
Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam
|| ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ||

ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

ഓം നമ’സ്തേ ഗണപ’തയേ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ’മസി | ത്വമേവ കേവലം കര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ധര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ഹര്താ’‌உസി | ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം’ ബ്രഹ്മാസി | ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ’‌உസി നിത്യമ് || 1 ||
ഋ’തം വച്മി | സ’ത്യം വച്മി || 2 ||

അവ ത്വം മാമ് | അവ’ വക്താരമ്’ | അവ’ ശ്രോതാരമ്’ | അവ’ ദാതാരമ്’ | അവ’ ധാതാരമ്’ | അവാനൂചാനമ’വ ശിഷ്യമ് | അവ’ പശ്ചാത്താ’ത് | അവ’ പുരസ്താ’ത് | അവോത്തരാത്താ’ത് | അവ’ ദക്ഷിണാത്താ’ത് | അവ’ ചോര്ധ്വാത്താ’ത് | അവാധരാത്താ’ത് | സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി’ സമന്താത് || 3 ||

ത്വം വാങ്മയ’സ്ത്വം ചിന്മയഃ | ത്വമാനന്ദമയ’സ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ | ത്വം സച്ചിദാനന്ദാ‌உദ്വി’തീയോ‌உസി | ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന’മയോ‌உസി || 4 ||

സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തോ ജായതേ | സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തസ്തിഷ്ഠതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ’മേഷ്യതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി’ പ്രത്യേതി | ത്വം ഭൂമിരാപോ‌உനലോ‌உനി’ലോ നഭഃ | ത്വം ചത്വാരി വാ’ക്പദാനി || 5 ||

ത്വം ഗുണത്ര’യാതീതഃ | ത്വമ് അവസ്ഥാത്ര’യാതീതഃ | ത്വം ദേഹത്ര’യാതീതഃ | ത്വം കാലത്ര’യാതീതഃ | ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ’‌உസി നിത്യമ് | ത്വം ശക്തിത്ര’യാത്മകഃ | ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ’ന്തി നിത്യമ് | ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് || 6 ||

ഗണാദിം’ പൂര്വ’മുച്ചാര്യ വര്ണാദീം’ സ്തദനന്തരമ് | അനുസ്വാരഃ പ’രതരഃ | അര്ധേ’ന്ദുലസിതമ് | താരേ’ണ ഋദ്ധമ് | എതത്തവ മനു’സ്വരൂപമ് | ഗകാരഃ പൂ’ര്വരൂപമ് | അകാരോ മധ്യ’മരൂപമ് | അനുസ്വാരശ്ചാ’ന്ത്യരൂപമ് | ബിന്ദുരുത്ത’രരൂപമ് | നാദഃ’ സന്ധാനമ് | സഗ്ംഹി’താ സന്ധിഃ | സൈഷാ ഗണേ’ശവിദ്യാ | ഗണ’ക ഋഷിഃ | നിചൃദ്ഗായ’ത്രീച്ഛന്ദഃ | ശ്രീ മഹാഗണപതി’ര്ദേവതാ | ഓം ഗം ഗണപ’തയേ നമഃ || 7 ||

ഏകദന്തായ’ വിദ്മഹേ’ വക്രതുണ്ഡായ’ ധീമഹി |
തന്നോ’ ദന്തിഃ പ്രചോദയാ’ത് || 8 ||

ഏകദന്തം ച’തുര്ഹസ്തം പാശമം’കുശധാരി’ണമ് | രദം’ ച വര’ദം ഹസ്തൈര്ബിഭ്രാണം’ മൂഷകധ്വ’ജമ് | രക്തം’ ലംബോദ’രം ശൂര്പകര്ണകം’ രക്തവാസ’സമ് | രക്ത’ഗന്ധാനു’ലിപ്താങ്ഗം രക്തപു’ഷ്പൈഃ സുപൂജി’തമ് | ഭക്താ’നുകമ്പി’നം ദേവം ജഗത്കാ’രണമച്യു’തമ് | ആവി’ര്ഭൂതം ച’ സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേ’ഃ പുരുഷാത്പ’രമ് | ഏവം’ ധ്യായതി’ യോ നിത്യം സ യോഗീ’ യോഗിനാം വ’രഃ || 9 ||

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേ‌உസ്തു ലമ്ബോദരായൈകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ
നമഃ || 10 ||

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോ‌உധീതേ | സ ബ്രഹ്മഭൂയാ’യ കല്പതേ | സ സര്വവിഘ്നൈ’ര്ന ബാധ്യതേ | സ സര്വതഃ സുഖ’മേധതേ | സ പഞ്ചമഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സായമ’ധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം’ നാശയതി | പ്രാതര’ധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം’ നാശയതി | സായം പ്രാതഃ പ്ര’യുഞ്ജാനോ പാപോ‌உപാ’പോ ഭവതി | ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം’ ച വിന്ദതി | ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ’ ന ദേയമ് | യോ യദി മോ’ഹാദ് ദാസ്യതി സ പാപീ’യാന് ഭവതി | സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ’മധീതേ | തം തമനേ’ന സാധയേത് || 11 ||

അനേന ഗണപതിമ’ഭിഷിഞ്ചതി | സ വാ’ഗ്മീ ഭവതി | ചതുര്ഥ്യാമന’ശ്നന് ജപതി സ വിദ്യാ’വാന് ഭവതി | ഇത്യഥര്വ’ണവാക്യമ് | ബ്രഹ്മാദ്യാചര’ണം വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ’ചനേതി || 12 ||

യോ ദൂര്വാങ്കു’രൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപ’മോ ഭവതി | യോ ലാ’ജൈര്യജതി സ യശോ’വാന് ഭവതി | സ മേധാ’വാന് ഭവതി | യോ മോദകസഹസ്രേ’ണ യജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമ’വാപ്നോതി | യഃ സാജ്യ സമി’ദ്ഭിര്യജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ’ര്വം ലഭതേ || 13 ||

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ’ഹയിത്വാ സൂര്യവര്ച’സ്വീ ഭവതി | സൂര്യഗ്രഹേ മ’ഹാനദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമ’ന്ത്രോ ഭവതി | മഹാവിഘ്നാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാദോഷാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപ്രത്യവായാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സ സര്വ’വിദ്ഭവതി സ സര്വ’വിദ്ഭവതി | യ ഏ’വം വേദ | ഇത്യു’പനിഷ’ത് || 14 ||

ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||
Ganapati Atharva Sheersham in Kannada
|| ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಮ್) ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ನಮ’ಸ್ತೇ ಗಣಪ’ತಯೇ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವ’ಮಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ’ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ || 1 ||
ಋ’ತಂ ವಚ್ಮಿ | ಸ’ತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ || 2 ||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ್ | ಅವ’ ವಕ್ತಾರಮ್” | ಅವ’ ಶ್ರೋತಾರಮ್” | ಅವ’ ದಾತಾರಮ್” | ಅವ’ ಧಾತಾರಮ್” | ಅವಾನೂಚಾನಮ’ವ ಶಿಷ್ಯಮ್ | ಅವ’ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವಾಧರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ’ ಸಮಂತಾತ್ || 3 ||

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ | ತ್ವಮಾನಂದಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ | ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ‌உದ್ವಿ’ತೀಯೋ‌உಸಿ | ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಂ ಙ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಙ್ಞಾನ’ಮಯೋ‌உಸಿ || 4 ||

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತೋ ಜಾಯತೇ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ’ಮೇಷ್ಯತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ’ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ | ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋ‌உನಲೋ‌உನಿ’ಲೋ ನಭಃ | ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ”ಕ್ಪದಾನಿ || 5 ||

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಮ್ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ’ಯಾತ್ಮಕಃ | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ’ಂತಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ || 6 ||

ಗಣಾದಿಂ” ಪೂರ್ವ’ಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂ” ಸ್ತದನಂತರಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ’ರತರಃ | ಅರ್ಧೇ”ಂದುಲಸಿತಮ್ | ತಾರೇ’ಣ ಋದ್ಧಮ್ | ಎತತ್ತವ ಮನು’ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಗಕಾರಃ ಪೂ”ರ್ವರೂಪಮ್ | ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ’ಮರೂಪಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾ”ಂತ್ಯರೂಪಮ್ | ಬಿಂದುರುತ್ತ’ರರೂಪಮ್ | ನಾದಃ’ ಸಂಧಾನಮ್ | ಸಗ್ಂಹಿ’ತಾ ಸಂಧಿಃ | ಸೈಷಾ ಗಣೇ’ಶವಿದ್ಯಾ | ಗಣ’ಕ ಋಷಿಃ | ನಿಚೃದ್ಗಾಯ’ತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ’ರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪ’ತಯೇ ನಮಃ || 7 ||

ಏಕದಂತಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ’ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || 8 ||

ಏಕದನ್ತಂ ಚ’ತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂ’ಕುಶಧಾರಿ’ಣಮ್ | ರದಂ’ ಚ ವರ’ದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ’ ಮೂಷಕಧ್ವ’ಜಮ್ | ರಕ್ತಂ’ ಲಂಬೋದ’ರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ’ ರಕ್ತವಾಸ’ಸಮ್ | ರಕ್ತ’ಗಂಧಾನು’ಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪು’ಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿ’ತಮ್ | ಭಕ್ತಾ’ನುಕಂಪಿ’ನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾ’ರಣಮಚ್ಯು’ತಮ್ | ಆವಿ’ರ್ಭೂತಂ ಚ’ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇ”ಃ ಪುರುಷಾತ್ಪ’ರಮ್ | ಏವಂ’ ಧ್ಯಾಯತಿ’ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ’ ಯೋಗಿನಾಂ ವ’ರಃ || 9 ||

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ
ನಮಃ || 10 ||

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋ‌உಧೀತೇ | ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ’ಯ ಕಲ್ಪತೇ | ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ”ರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ’ಮೇಧತೇ | ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸಾಯಮ’ಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಪ್ರಾತರ’ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ’ಯುಂಜಾನೋ ಪಾಪೋ‌உಪಾ’ಪೋ ಭವತಿ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ’ ಚ ವಿಂದತಿ | ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ’ ನ ದೇಯಮ್ | ಯೋ ಯದಿ ಮೋ’ಹಾದ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀ’ಯಾನ್ ಭವತಿ | ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ’ಮಧೀತೇ | ತಂ ತಮನೇ’ನ ಸಾಧಯೇತ್ || 11 ||

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ’ಭಿಷಿಂಚತಿ | ಸ ವಾ’ಗ್ಮೀ ಭವತಿ | ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ’ಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಇತ್ಯಥರ್ವ’ಣವಾಕ್ಯಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಚರ’ಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ’ಚನೇತಿ || 12 ||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು’ರೈರ್ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ’ಮೋ ಭವತಿ | ಯೋ ಲಾ’ಜೈರ್ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಸ ಮೇಧಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ’ಣ ಯಜತಿ ಸ ವಾಞ್ಛಿತಫಲಮ’ವಾಪ್ನೋತಿ | ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ’ದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ’ರ್ವಂ ಲಭತೇ || 13 ||

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ’ಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ’ಸ್ವೀ ಭವತಿ | ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ’ಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮ’ಂತ್ರೋ ಭವತಿ | ಮಹಾವಿಘ್ನಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾದೋಷಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ | ಯ ಏ’ವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯು’ಪನಿಷ’ತ್ || 14 ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *