Home / Slokas / Manyu Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada

Manyu Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada

44 Views

Manyu Suktam in Telugu

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ |
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 ||

మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః |
మన్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా సజోషా”ః || 2 ||

అభీ”హి మన్యో తవసస్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ |
అమిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భ’రా త్వం నః’ || 3 ||

త్వం హి మ”న్యో అభిభూ”త్యోజాః స్వయంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః |
విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వానస్మాస్వోజః పృత’నాసు ధేహి || 4 ||

అభాగః సన్నప పరే”తో అస్మి తవ క్రత్వా” తవిషస్య’ ప్రచేతః |
తం త్వా” మన్యో అక్రతుర్జి’హీళాహం స్వాతనూర్బ’లదేయా”య మేహి’ || 5 ||

అయం తే” అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర’తీచీనః స’హురే విశ్వధాయః |
మన్యో” వజ్రిన్నభి మామా వ’వృత్స్వహనా”వ దస్యూ”న్ ఋత బో”ధ్యాపేః || 6 ||

Ganesh Chaturthi 2014-152అభి ప్రేహి’ దక్షిణతో భ’వా మే‌உధా” వృత్రాణి’ జంఘనావ భూరి’ |
జుహోమి’ తే ధరుణం మధ్వో అగ్ర’ముభా ఉ’పాంశు ప్ర’థమా పి’బావ || 7 ||

త్వయా” మన్యో సరథ’మారుజంతో హర్ష’మాణాసో ధృషితా మ’రుత్వః |
తిగ్మేష’వ ఆయు’ధా సంశిశా”నా అభి ప్రయం”తు నరో” అగ్నిరూ”పాః || 8 ||

అగ్నిరి’వ మన్యో త్విషితః స’హస్వ సేనానీర్నః’ సహురే హూత ఏ”ధి |
హత్వాయ శత్రూన్ వి భ’జస్వ వేద ఓజో మిమా”నో విమృధో” నుదస్వ || 9 ||

సహ’స్వ మన్యో అభిమా”తిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర’మృణన్ ప్రేహి శత్రూ”న్ |
ఉగ్రం తే పాజో” నన్వా రు’రుధ్రే వశీ వశం” నయస ఏకజ త్వమ్ || 10 ||

ఏకో” బహూనామ’సి మన్యవీళితో విశం”విశం యుధయే సం శి’శాధి |
అకృ’త్తరుక్ త్వయా” యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం” విజయాయ’ కృణ్మహే || 11 ||

విజేషకృదింద్ర’ ఇవానవబ్రవో(ఓ)3’‌உస్మాకం” మన్యో అధిపా భ’వేహ |
ప్రియం తే నామ’ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత’ ఆబభూథ’ || 12 ||

ఆభూ”త్యా సహజా వ’జ్ర సాయక సహో” బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త’రమ్ |
క్రత్వా” నో మన్యో సహమేద్యే”ధి మహాధనస్య’ పురుహూత సంసృజి’ || 13 ||

సంసృ’ష్టం ధన’ముభయం” సమాకృ’తమస్మభ్యం” దత్తాం వరు’ణశ్చ మన్యుః |
భియం దధా”నా హృద’యేషు శత్ర’వః పరా”జితాసో అప నిల’యంతామ్ || 14 ||

ధన్వ’నాగాధన్వ’ నాజింజ’యేమ ధన్వ’నా తీవ్రాః సమదో” జయేమ |
ధనుః శత్రో”రపకామం కృ’ణోతి ధన్వ’ నాసర్వా”ః ప్రదిశో” జయేమ ||

భద్రం నో అపి’ వాతయ మనః’ ||

ఓం శాంతా’ పృథివీ శి’వమంతరిక్షం ద్యౌర్నో” దేవ్య‌உభ’యన్నో అస్తు |
శివా దిశః’ ప్రదిశ’ ఉద్దిశో” న‌உఆపో” విశ్వతః పరి’పాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Manyu Suktam in English

ṛgveda saṃhitā; maṇḍalaṃ 10; sūktaṃ 83,84

yaste” manyo‌உvi’dhad vajra sāyaka saha oja’ḥ puṣyati viśva’mānuṣak |
sāhyāma dāsamāryaṃ tvayā” yujā saha’skṛtena saha’sā saha’svatā || 1 ||

manyurindro” manyurevāsa’ devo manyur hotā varu’ṇo jātave”dāḥ |
manyuṃ viśa’ īḷate mānu’ṣīryāḥ pāhi no” manyo tapa’sā sajoṣā”ḥ || 2 ||

abhī”hi manyo tavasastavī”yān tapa’sā yujā vi ja’hi śatrū”n |
amitrahā vṛ’trahā da’syuhā ca viśvā vasūnyā bha’rā tvaṃ na’ḥ || 3 ||

tvaṃ hi ma”nyo abhibhū”tyojāḥ svayambhūrbhāmo” abhimātiṣāhaḥ |
viśvaca’r-ṣaṇiḥ sahu’riḥ sahā”vānasmāsvojaḥ pṛta’nāsu dhehi || 4 ||

abhāgaḥ sannapa pare”to asmi tava kratvā” taviṣasya’ pracetaḥ |
taṃ tvā” manyo akraturji’hīḷāhaṃ svātanūrba’ladeyā”ya mehi’ || 5 ||

ayaṃ te” asmyupa mehyarvāṅ pra’tīcīnaḥ sa’hure viśvadhāyaḥ |
manyo” vajrinnabhi māmā va’vṛtsvahanā”va dasyū”n ṛta bo”dhyāpeḥ || 6 ||

abhi prehi’ dakṣiṇato bha’vā me‌உdhā” vṛtrāṇi’ jaṅghanāva bhūri’ |
juhomi’ te dharuṇaṃ madhvo agra’mubhā u’pāṃśu pra’thamā pi’bāva || 7 ||

tvayā” manyo saratha’mārujanto harṣa’māṇāso dhṛṣitā ma’rutvaḥ |
tigmeṣa’va āyu’dhā saṃśiśā”nā abhi praya”ntu naro” agnirū”pāḥ || 8 ||

agniri’va manyo tviṣitaḥ sa’hasva senānīrna’ḥ sahure hūta e”dhi |
hatvāya śatrūn vi bha’jasva veda ojo mimā”no vimṛdho” nudasva || 9 ||

saha’sva manyo abhimā”timasme rujan mṛṇan pra’mṛṇan prehi śatrū”n |
ugraṃ te pājo” nanvā ru’rudhre vaśī vaśa”ṃ nayasa ekaja tvam || 10 ||

eko” bahūnāma’si manyavīḷito viśa”ṃviśaṃ yudhaye saṃ śi’śādhi |
akṛ’ttaruk tvayā” yujā vayaṃ dyumantaṃ ghoṣa”ṃ vijayāya’ kṛṇmahe || 11 ||

vijeṣakṛdindra’ ivānavabravo(o)3’‌உsmāka”ṃ manyo adhipā bha’veha |
priyaṃ te nāma’ sahure gṛṇīmasi vidmātamutsaṃ yata’ ābabhūtha’ || 12 ||

ābhū”tyā sahajā va’jra sāyaka saho” bibharṣyabhibhūta utta’ram |
kratvā” no manyo sahamedye”dhi mahādhanasya’ puruhūta saṃsṛji’ || 13 ||

saṃsṛ’ṣṭaṃ dhana’mubhaya”ṃ samākṛ’tamasmabhya”ṃ dattāṃ varu’ṇaśca manyuḥ |
bhiyaṃ dadhā”nā hṛda’yeṣu śatra’vaḥ parā”jitāso apa nila’yantām || 14 ||

dhanva’nāgādhanva’ nājiñja’yema dhanva’nā tīvrāḥ samado” jayema |
dhanuḥ śatro”rapakāmaṃ kṛ’ṇoti dhanva’ nāsarvā”ḥ pradiśo” jayema ||

bhadraṃ no api’ vātaya mana’ḥ ||

oṃ śāntā’ pṛthivī śi’vamantarikṣaṃ dyaurno” devya‌உbha’yanno astu |
śivā diśa’ḥ pradiśa’ uddiśo” na‌உāpo” viśvataḥ pari’pāntu sarvataḥ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Manyu Suktam in Tamil

றுக்வேத ஸம்ஹிதா; மம்டலம் 10; ஸூக்தம் 83,84

யஸ்தே” மன்யோ‌உவி’தத் வஜ்ர ஸாயக ஸஹ ஓஜஃ’ புஷ்யதி விஶ்வ’மானுஷக் |
ஸாஹ்யாம தாஸமார்யம் த்வயா” யுஜா ஸஹ’ஸ்க்றுதேன ஸஹ’ஸா ஸஹ’ஸ்வதா || 1 ||

மன்யுரிம்த்ரோ” மன்யுரேவாஸ’ தேவோ மன்யுர் ஹோதா வரு’ணோ ஜாதவே”தாஃ |
மன்யும் விஶ’ ஈளதே மானு’ஷீர்யாஃ பாஹி னோ” மன்யோ தப’ஸா ஸஜோஷா”ஃ || 2 ||

அபீ”ஹி மன்யோ தவஸஸ்தவீ”யான் தப’ஸா யுஜா வி ஜ’ஹி ஶத்ரூ”ன் |
அமித்ரஹா வ்று’த்ரஹா த’ஸ்யுஹா ச விஶ்வா வஸூன்யா ப’ரா த்வம் னஃ’ || 3 ||

த்வம் ஹி ம”ன்யோ அபிபூ”த்யோஜாஃ ஸ்வயம்பூர்பாமோ” அபிமாதிஷாஹஃ |
விஶ்வச’ர்-ஷணிஃ ஸஹு’ரிஃ ஸஹா”வானஸ்மாஸ்வோஜஃ ப்றுத’னாஸு தேஹி || 4 ||

அபாகஃ ஸன்னப பரே”தோ அஸ்மி தவ க்ரத்வா” தவிஷஸ்ய’ ப்ரசேதஃ |
தம் த்வா” மன்யோ அக்ரதுர்ஜி’ஹீளாஹம் ஸ்வாதனூர்ப’லதேயா”ய மேஹி’ || 5 ||

அயம் தே” அஸ்ம்யுப மேஹ்யர்வாங் ப்ர’தீசீனஃ ஸ’ஹுரே விஶ்வதாயஃ |
மன்யோ” வஜ்ரின்னபி மாமா வ’வ்றுத்ஸ்வஹனா”வ தஸ்யூ”ன் றுத போ”த்யாபேஃ || 6 ||

அபி ப்ரேஹி’ தக்ஷிணதோ ப’வா மே‌உதா” வ்றுத்ராணி’ ஜம்கனாவ பூரி’ |
ஜுஹோமி’ தே தருணம் மத்வோ அக்ர’முபா உ’பாம்ஶு ப்ர’தமா பி’பாவ || 7 ||

த்வயா” மன்யோ ஸரத’மாருஜம்தோ ஹர்ஷ’மாணாஸோ த்றுஷிதா ம’ருத்வஃ |
திக்மேஷ’வ ஆயு’தா ஸம்ஶிஶா”னா அபி ப்ரயம்”து னரோ” அக்னிரூ”பாஃ || 8 ||

அக்னிரி’வ மன்யோ த்விஷிதஃ ஸ’ஹஸ்வ ஸேனானீர்னஃ’ ஸஹுரே ஹூத ஏ”தி |
ஹத்வாய ஶத்ரூன் வி ப’ஜஸ்வ வேத ஓஜோ மிமா”னோ விம்றுதோ” னுதஸ்வ || 9 ||

ஸஹ’ஸ்வ மன்யோ அபிமா”திமஸ்மே ருஜன் ம்றுணன் ப்ர’ம்றுணன் ப்ரேஹி ஶத்ரூ”ன் |
உக்ரம் தே பாஜோ” னன்வா ரு’ருத்ரே வஶீ வஶம்” னயஸ ஏகஜ த்வம் || 10 ||

ஏகோ” பஹூனாம’ஸி மன்யவீளிதோ விஶம்”விஶம் யுதயே ஸம் ஶி’ஶாதி |
அக்று’த்தருக் த்வயா” யுஜா வயம் த்யுமம்தம் கோஷம்” விஜயாய’ க்றுண்மஹே || 11 ||

விஜேஷக்றுதிம்த்ர’ இவானவப்ரவோ(ஓ)3’‌உஸ்மாகம்” மன்யோ அதிபா ப’வேஹ |
ப்ரியம் தே னாம’ ஸஹுரே க்றுணீமஸி வித்மாதமுத்ஸம் யத’ ஆபபூத’ || 12 ||

ஆபூ”த்யா ஸஹஜா வ’ஜ்ர ஸாயக ஸஹோ” பிபர்ஷ்யபிபூத உத்த’ரம் |
க்ரத்வா” னோ மன்யோ ஸஹமேத்யே”தி மஹாதனஸ்ய’ புருஹூத ஸம்ஸ்றுஜி’ || 13 ||

ஸம்ஸ்று’ஷ்டம் தன’முபயம்” ஸமாக்று’தமஸ்மப்யம்” தத்தாம் வரு’ணஶ்ச மன்யுஃ |
பியம் ததா”னா ஹ்றுத’யேஷு ஶத்ர’வஃ பரா”ஜிதாஸோ அப னில’யம்தாம் || 14 ||

தன்வ’னாகாதன்வ’ னாஜிம்ஜ’யேம தன்வ’னா தீவ்ராஃ ஸமதோ” ஜயேம |
தனுஃ ஶத்ரோ”ரபகாமம் க்று’ணோதி தன்வ’ னாஸர்வா”ஃ ப்ரதிஶோ” ஜயேம ||

பத்ரம் னோ அபி’ வாதய மனஃ’ ||

ஓம் ஶாம்தா’ ப்றுதிவீ ஶி’வமம்தரிக்ஷம் த்யௌர்னோ” தேவ்ய‌உப’யன்னோ அஸ்து |
ஶிவா திஶஃ’ ப்ரதிஶ’ உத்திஶோ” ன‌உஆபோ” விஶ்வதஃ பரி’பாம்து ஸர்வதஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

Manyu Suktam in Malayalam
ഋഗ്വേദ സംഹിതാ; മംഡലം 10; സൂക്തം 83,84

യസ്തേ’ മന്യോ‌உവി’ധദ് വജ്ര സായക സഹ ഓജഃ’ പുഷ്യതി വിശ്വ’മാനുഷക് |
സാഹ്യാമ ദാസമാര്യം ത്വയാ’ യുജാ സഹ’സ്കൃതേന സഹ’സാ സഹ’സ്വതാ || 1 ||

മന്യുരിംദ്രോ’ മന്യുരേവാസ’ ദേവോ മന്യുര് ഹോതാ വരു’ണോ ജാതവേ’ദാഃ |
മന്യും വിശ’ ഈളതേ മാനു’ഷീര്യാഃ പാഹി നോ’ മന്യോ തപ’സാ സജോഷാ’ഃ || 2 ||

അഭീ’ഹി മന്യോ തവസസ്തവീ’യാന് തപ’സാ യുജാ വി ജ’ഹി ശത്രൂ’ന് |
അമിത്രഹാ വൃ’ത്രഹാ ദ’സ്യുഹാ ച വിശ്വാ വസൂന്യാ ഭ’രാ ത്വം നഃ’ || 3 ||

ത്വം ഹി മ’ന്യോ അഭിഭൂ’ത്യോജാഃ സ്വയംഭൂര്ഭാമോ’ അഭിമാതിഷാഹഃ |
വിശ്വച’ര്-ഷണിഃ സഹു’രിഃ സഹാ’വാനസ്മാസ്വോജഃ പൃത’നാസു ധേഹി || 4 ||

അഭാഗഃ സന്നപ പരേ’തോ അസ്മി തവ ക്രത്വാ’ തവിഷസ്യ’ പ്രചേതഃ |
തം ത്വാ’ മന്യോ അക്രതുര്ജി’ഹീളാഹം സ്വാതനൂര്ബ’ലദേയാ’യ മേഹി’ || 5 ||

അയം തേ’ അസ്മ്യുപ മേഹ്യര്വാങ് പ്ര’തീചീനഃ സ’ഹുരേ വിശ്വധായഃ |
മന്യോ’ വജ്രിന്നഭി മാമാ വ’വൃത്സ്വഹനാ’വ ദസ്യൂ’ന് ഋത ബോ’ധ്യാപേഃ || 6 ||

അഭി പ്രേഹി’ ദക്ഷിണതോ ഭ’വാ മേ‌உധാ’ വൃത്രാണി’ ജംഘനാവ ഭൂരി’ |
ജുഹോമി’ തേ ധരുണം മധ്വോ അഗ്ര’മുഭാ ഉ’പാംശു പ്ര’ഥമാ പി’ബാവ || 7 ||

ത്വയാ’ മന്യോ സരഥ’മാരുജംതോ ഹര്ഷ’മാണാസോ ധൃഷിതാ മ’രുത്വഃ |
തിഗ്മേഷ’വ ആയു’ധാ സംശിശാ’നാ അഭി പ്രയം’തു നരോ’ അഗ്നിരൂ’പാഃ || 8 ||

അഗ്നിരി’വ മന്യോ ത്വിഷിതഃ സ’ഹസ്വ സേനാനീര്നഃ’ സഹുരേ ഹൂത ഏ’ധി |
ഹത്വായ ശത്രൂന് വി ഭ’ജസ്വ വേദ ഓജോ മിമാ’നോ വിമൃധോ’ നുദസ്വ || 9 ||

സഹ’സ്വ മന്യോ അഭിമാ’തിമസ്മേ രുജന് മൃണന് പ്ര’മൃണന് പ്രേഹി ശത്രൂ’ന് |
ഉഗ്രം തേ പാജോ’ നന്വാ രു’രുധ്രേ വശീ വശം’ നയസ ഏകജ ത്വമ് || 10 ||

ഏകോ’ ബഹൂനാമ’സി മന്യവീളിതോ വിശം’വിശം യുധയേ സം ശി’ശാധി |
അകൃ’ത്തരുക് ത്വയാ’ യുജാ വയം ദ്യുമംതം ഘോഷം’ വിജയായ’ കൃണ്മഹേ || 11 ||

വിജേഷകൃദിംദ്ര’ ഇവാനവബ്രവോ(ഓ)3’‌உസ്മാകം’ മന്യോ അധിപാ ഭ’വേഹ |
പ്രിയം തേ നാമ’ സഹുരേ ഗൃണീമസി വിദ്മാതമുത്സം യത’ ആബഭൂഥ’ || 12 ||

ആഭൂ’ത്യാ സഹജാ വ’ജ്ര സായക സഹോ’ ബിഭര്ഷ്യഭിഭൂത ഉത്ത’രമ് |
ക്രത്വാ’ നോ മന്യോ സഹമേദ്യേ’ധി മഹാധനസ്യ’ പുരുഹൂത സംസൃജി’ || 13 ||

സംസൃ’ഷ്ടം ധന’മുഭയം’ സമാകൃ’തമസ്മഭ്യം’ ദത്താം വരു’ണശ്ച മന്യുഃ |
ഭിയം ദധാ’നാ ഹൃദ’യേഷു ശത്ര’വഃ പരാ’ജിതാസോ അപ നില’യംതാമ് || 14 ||

ധന്വ’നാഗാധന്വ’ നാജിംജ’യേമ ധന്വ’നാ തീവ്രാഃ സമദോ’ ജയേമ |
ധനുഃ ശത്രോ’രപകാമം കൃ’ണോതി ധന്വ’ നാസര്വാ’ഃ പ്രദിശോ’ ജയേമ ||

ഭദ്രം നോ അപി’ വാതയ മനഃ’ ||

ഓം ശാംതാ’ പൃഥിവീ ശി’വമംതരിക്ഷം ദ്യൗര്നോ’ ദേവ്യ‌உഭ’യന്നോ അസ്തു |
ശിവാ ദിശഃ’ പ്രദിശ’ ഉദ്ദിശോ’ ന‌உആപോ’ വിശ്വതഃ പരി’പാംതു സര്വതഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Manyu Suktam in Kannada
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84

ಯಸ್ತೇ” ಮನ್ಯೋ‌உವಿ’ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ’ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವ’ಮಾನುಷಕ್ |
ಸಾಹ್ಯಾಮ ದಾಸಮಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ಸಹ’ಸ್ಕೃತೇನ ಸಹ’ಸಾ ಸಹ’ಸ್ವತಾ || 1 ||

ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ” ಮನ್ಯುರೇವಾಸ’ ದೇವೋ ಮನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ ವರು’ಣೋ ಜಾತವೇ”ದಾಃ |
ಮನ್ಯುಂ ವಿಶ’ ಈಳತೇ ಮಾನು’ಷೀರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ನೋ” ಮನ್ಯೋ ತಪ’ಸಾ ಸಜೋಷಾ”ಃ || 2 ||

ಅಭೀ”ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತವಸಸ್ತವೀ”ಯಾನ್ ತಪ’ಸಾ ಯುಜಾ ವಿ ಜ’ಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಅಮಿತ್ರಹಾ ವೃ’ತ್ರಹಾ ದ’ಸ್ಯುಹಾ ಚ ವಿಶ್ವಾ ವಸೂನ್ಯಾ ಭ’ರಾ ತ್ವಂ ನಃ’ || 3 ||

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ”ನ್ಯೋ ಅಭಿಭೂ”ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭಾಮೋ” ಅಭಿಮಾತಿಷಾಹಃ |
ವಿಶ್ವಚ’ರ್-ಷಣಿಃ ಸಹು’ರಿಃ ಸಹಾ”ವಾನಸ್ಮಾಸ್ವೋಜಃ ಪೃತ’ನಾಸು ಧೇಹಿ || 4 ||

ಅಭಾಗಃ ಸನ್ನಪ ಪರೇ”ತೋ ಅಸ್ಮಿ ತವ ಕ್ರತ್ವಾ” ತವಿಷಸ್ಯ’ ಪ್ರಚೇತಃ |
ತಂ ತ್ವಾ” ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರತುರ್ಜಿ’ಹೀಳಾಹಂ ಸ್ವಾತನೂರ್ಬ’ಲದೇಯಾ”ಯ ಮೇಹಿ’ || 5 ||

ಅಯಂ ತೇ” ಅಸ್ಮ್ಯುಪ ಮೇಹ್ಯರ್ವಾಙ್ ಪ್ರ’ತೀಚೀನಃ ಸ’ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ |
ಮನ್ಯೋ” ವಜ್ರಿನ್ನಭಿ ಮಾಮಾ ವ’ವೃತ್ಸ್ವಹನಾ”ವ ದಸ್ಯೂ”ನ್ ಋತ ಬೋ”ಧ್ಯಾಪೇಃ || 6 ||

ಅಭಿ ಪ್ರೇಹಿ’ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಭ’ವಾ ಮೇ‌உಧಾ” ವೃತ್ರಾಣಿ’ ಜಂಘನಾವ ಭೂರಿ’ |
ಜುಹೋಮಿ’ ತೇ ಧರುಣಂ ಮಧ್ವೋ ಅಗ್ರ’ಮುಭಾ ಉ’ಪಾಂಶು ಪ್ರ’ಥಮಾ ಪಿ’ಬಾವ || 7 ||

ತ್ವಯಾ” ಮನ್ಯೋ ಸರಥ’ಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷ’ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮ’ರುತ್ವಃ |
ತಿಗ್ಮೇಷ’ವ ಆಯು’ಧಾ ಸಂಶಿಶಾ”ನಾ ಅಭಿ ಪ್ರಯಂ”ತು ನರೋ” ಅಗ್ನಿರೂ”ಪಾಃ || 8 ||

ಅಗ್ನಿರಿ’ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿತಃ ಸ’ಹಸ್ವ ಸೇನಾನೀರ್ನಃ’ ಸಹುರೇ ಹೂತ ಏ”ಧಿ |
ಹತ್ವಾಯ ಶತ್ರೂನ್ ವಿ ಭ’ಜಸ್ವ ವೇದ ಓಜೋ ಮಿಮಾ”ನೋ ವಿಮೃಧೋ” ನುದಸ್ವ || 9 ||

ಸಹ’ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅಭಿಮಾ”ತಿಮಸ್ಮೇ ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರ’ಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರೂ”ನ್ |
ಉಗ್ರಂ ತೇ ಪಾಜೋ” ನನ್ವಾ ರು’ರುಧ್ರೇ ವಶೀ ವಶಂ” ನಯಸ ಏಕಜ ತ್ವಮ್ || 10 ||

ಏಕೋ” ಬಹೂನಾಮ’ಸಿ ಮನ್ಯವೀಳಿತೋ ವಿಶಂ”ವಿಶಂ ಯುಧಯೇ ಸಂ ಶಿ’ಶಾಧಿ |
ಅಕೃ’ತ್ತರುಕ್ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ವಯಂ ದ್ಯುಮಂತಂ ಘೋಷಂ” ವಿಜಯಾಯ’ ಕೃಣ್ಮಹೇ || 11 ||

ವಿಜೇಷಕೃದಿಂದ್ರ’ ಇವಾನವಬ್ರವೋ(ಓ)3’‌உಸ್ಮಾಕಂ” ಮನ್ಯೋ ಅಧಿಪಾ ಭ’ವೇಹ |
ಪ್ರಿಯಂ ತೇ ನಾಮ’ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿದ್ಮಾತಮುತ್ಸಂ ಯತ’ ಆಬಭೂಥ’ || 12 ||

ಆಭೂ”ತ್ಯಾ ಸಹಜಾ ವ’ಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹೋ” ಬಿಭರ್ಷ್ಯಭಿಭೂತ ಉತ್ತ’ರಮ್ |
ಕ್ರತ್ವಾ” ನೋ ಮನ್ಯೋ ಸಹಮೇದ್ಯೇ”ಧಿ ಮಹಾಧನಸ್ಯ’ ಪುರುಹೂತ ಸಂಸೃಜಿ’ || 13 ||

ಸಂಸೃ’ಷ್ಟಂ ಧನ’ಮುಭಯಂ” ಸಮಾಕೃ’ತಮಸ್ಮಭ್ಯಂ” ದತ್ತಾಂ ವರು’ಣಶ್ಚ ಮನ್ಯುಃ |
ಭಿಯಂ ದಧಾ”ನಾ ಹೃದ’ಯೇಷು ಶತ್ರ’ವಃ ಪರಾ”ಜಿತಾಸೋ ಅಪ ನಿಲ’ಯಂತಾಮ್ || 14 ||

ಧನ್ವ’ನಾಗಾಧನ್ವ’ ನಾಜಿಂಜ’ಯೇಮ ಧನ್ವ’ನಾ ತೀವ್ರಾಃ ಸಮದೋ” ಜಯೇಮ |
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ”ರಪಕಾಮಂ ಕೃ’ಣೋತಿ ಧನ್ವ’ ನಾಸರ್ವಾ”ಃ ಪ್ರದಿಶೋ” ಜಯೇಮ ||

ಭದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿ’ ವಾತಯ ಮನಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಾ’ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ’ವಮಂತರಿಕ್ಷಂ ದ್ಯೌರ್ನೋ” ದೇವ್ಯ‌உಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು |
ಶಿವಾ ದಿಶಃ’ ಪ್ರದಿಶ’ ಉದ್ದಿಶೋ” ನ‌உಆಪೋ” ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿ’ಪಾಂತು ಸರ್ವತಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *