Home / Slokas / Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

111 Views

Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) in Telugu

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ – 3 ప్రశ్నః – 1
తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకమ్ – 1

ఓం || అగ్నిర్నః’ పాతు కృత్తి’కాః | నక్ష’త్రం దేవమి’ంద్రియమ్ | ఇదమా’సాం విచక్షణమ్ | హవిరాసం జు’హోతన | యస్య భాంతి’ రశ్మయో యస్య’ కేతవః’ | యస్యేమా విశ్వా భువ’నాని సర్వా” | స కృత్తి’కాభిరభిసంవసా’నః | అగ్నిర్నో’ దేవస్సు’వితే ద’ధాతు || 1 ||

ప్రజాప’తే రోహిణీవే’తు పత్నీ” | విశ్వరూ’పా బృహతీ చిత్రభా’నుః | సా నో’ యఙ్ఞస్య’ సువితే ద’ధాతు | యథా జీవే’మ శరదస్సవీ’రాః | రోహిణీ దేవ్యుద’గాత్పురస్తా”త్ | విశ్వా’ రూపాణి’ ప్రతిమోద’మానా | ప్రజాప’తిగ్‍మ్ హవిషా’ వర్ధయ’ంతీ | ప్రియా దేవానాముప’యాతు యఙ్ఞమ్ || 2 ||

సోమో రాజా’ మృగశీర్షేణ ఆగన్న్’ | శివం నక్ష’త్రం ప్రియమ’స్య ధామ’ | ఆప్యాయ’మానో బహుధా జనే’షు | రేతః’ ప్రజాం యజ’మానే దధాతు | యత్తే నక్ష’త్రం మృగశీర్షమస్తి’ | ప్రియగ్‍మ్ రా’జన్ ప్రియత’మం ప్రియాణా”మ్ | తస్మై’ తే సోమ హవిషా’ విధేమ | శన్న’ ఏధి ద్విపదే శం చతు’ష్పదే || 3 ||

ఆర్ద్రయా’ రుద్రః ప్రథ’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో’ దేవానాం పతి’రఘ్నియానా”మ్ | నక్ష’త్రమస్య హవిషా’ విధేమ | మా నః’ ప్రజాగ్‍మ్ రీ’రిషన్మోత వీరాన్ | హేతి రుద్రస్య పరి’ణో వృణక్తు | ఆర్ద్రా నక్ష’త్రం జుషతాగ్‍మ్ హవిర్నః’ | ప్రముంచమా’నౌ దురితాని విశ్వా” | అపాఘశగ్‍మ్’ సన్నుదతామరా’తిమ్ | || 4||

పున’ర్నో దేవ్యది’తిస్పృణోతు | పున’ర్వసూనః పునరేతాం” యఙ్ఞమ్ | పున’ర్నో దేవా అభియ’ంతు సర్వే” | పునః’ పునర్వో హవిషా’ యజామః | ఏవా న దేవ్యది’తిరనర్వా | విశ్వ’స్య భర్త్రీ జగ’తః ప్రతిష్ఠా | పున’ర్వసూ హవిషా’ వర్ధయ’ంతీ | ప్రియం దేవానా-మప్యే’తు పాథః’ || 5||

బృహస్పతిః’ ప్రథమం జాయ’మానః | తిష్యం’ నక్ష’త్రమభి సంబ’భూవ | శ్రేష్ఠో’ దేవానాం పృత’నాసుజిష్ణుః | దిశో‌உను సర్వా అభ’యన్నో అస్తు | తిష్యః’ పురస్తా’దుత మ’ధ్యతో నః’ | బృహస్పతి’ర్నః పరి’పాతు పశ్చాత్ | బాధే’తాంద్వేషో అభ’యం కృణుతామ్ | సువీర్య’స్య పత’యస్యామ || 6 ||

ఇదగ్‍మ్ సర్పేభ్యో’ హవిర’స్తు జుష్టమ్” | ఆశ్రేషా యేషా’మనుయంతి చేతః’ | యే అంతరి’క్షం పృథివీం క్షియంతి’ | తే న’స్సర్పాసో హవమాగ’మిష్ఠాః | యే రో’చనే సూర్యస్యాపి’ సర్పాః | యే దివం’ దేవీమను’సంచర’ంతి | యేషా’మశ్రేషా అ’నుయంతి కామమ్” | తేభ్య’స్సర్పేభ్యో మధు’మజ్జుహోమి || 7 ||

ఉప’హూతాః పితరో యే మఘాసు’ | మనో’జవసస్సుకృత’స్సుకృత్యాః | తే నో నక్ష’త్రే హవమాగ’మిష్ఠాః | స్వధాభి’ర్యఙ్ఞం ప్రయ’తం జుషంతామ్ | యే అ’గ్నిదగ్ధా యే‌உన’గ్నిదగ్ధాః | యే’‌உముల్లోకం పితరః’ క్షియంతి’ | యాగ్‍శ్చ’ విద్మయాగ్మ్ ఉ’ చ న ప్ర’విద్మ | మఘాసు’ యఙ్ఞగ్‍మ్ సుకృ’తం జుషంతామ్ || 8||

Ganesh Chaturthi 2014-250గవాం పతిః ఫల్గు’నీనామసి త్వమ్ | తద’ర్యమన్ వరుణమిత్ర చారు’ | తం త్వా’ వయగ్‍మ్ స’నితారగ్‍మ్’ సనీనామ్ | జీవా జీవ’ంతముప సంవి’శేమ | యేనేమా విశ్వా భువ’నాని సంజి’తా | యస్య’ దేవా అ’నుసంయంతి చేతః’ | అర్యమా రాజా‌உజరస్తు వి’ష్మాన్ | ఫల్గు’నీనామృషభో రో’రవీతి || 9 ||

శ్రేష్ఠో’ దేవానాం” భగవో భగాసి | తత్త్వా’ విదుః ఫల్గు’నీస్తస్య’ విత్తాత్ | అస్మభ్యం’ క్షత్రమజరగ్‍మ్’ సువీర్యమ్” | గోమదశ్వ’వదుపసన్ను’దేహ | భగో’హ దాతా భగ ఇత్ప్ర’దాతా | భగో’ దేవీః ఫల్గు’నీరావి’వేశ | భగస్యేత్తం ప్ర’సవం గ’మేమ | యత్ర’ దేవైస్స’ధమాదం’ మదేమ | || 10 ||

ఆయాతు దేవస్స’వితోప’యాతు | హిరణ్యయే’న సువృతా రథే’న | వహన్, హస్తగ్‍మ్’ సుభగ్‍మ్’ విద్మనాప’సమ్ | ప్రయచ్ఛ’ంతం పపు’రిం పుణ్యమచ్ఛ’ | హస్తః ప్రయ’చ్ఛ త్వమృతం వసీ’యః | దక్షి’ణేన ప్రతి’గృభ్ణీమ ఏనత్ | దాతార’మద్య స’వితా వి’దేయ | యో నో హస్తా’య ప్రసువాతి’ యఙ్ఞమ్ ||11 ||

త్వష్టా నక్ష’త్రమభ్యే’తి చిత్రామ్ | సుభగ్‍మ్ స’సంయువతిగ్‍మ్ రాచ’మానామ్ | నివేశయ’న్నమృతాన్మర్త్యాగ్’శ్చ | రూపాణి’ పిగ్ంశన్ భువ’నాని విశ్వా” | తన్నస్త్వష్టా తదు’ చిత్రా విచ’ష్టామ్ | తన్నక్ష’త్రం భూరిదా అ’స్తు మహ్యమ్” | తన్నః’ ప్రజాం వీరవ’తీగ్‍మ్ సనోతు | గోభి’ర్నో అశ్వైస్సమ’నక్తు యఙ్ఞమ్ || 12 ||

వాయుర్నక్ష’త్రమభ్యే’తి నిష్ట్యా”మ్ | తిగ్మశృం’గో వృషభో రోరు’వాణః | సమీరయన్ భువ’నా మాతరిశ్వా” | అప ద్వేషాగ్‍మ్’సి నుదతామరా’తీః | తన్నో’ వాయస్తదు నిష్ట్యా’ శృణోతు | తన్నక్ష’త్రం భూరిదా అ’స్తు మహ్యమ్” | తన్నో’ దేవాసో అను’జానంతు కామమ్” | యథా తరే’మ దురితాని విశ్వా” || 13 ||

దూరమస్మచ్ఛత్ర’వో యంతు భీతాః | తది’ంద్రాగ్నీ కృ’ణుతాం తద్విశా’ఖే | తన్నో’ దేవా అను’మదంతు యఙ్ఞమ్ | పశ్చాత్ పురస్తాదభ’యన్నో అస్తు | నక్ష’త్రాణామధి’పత్నీ విశా’ఖే | శ్రేష్ఠా’వింద్రాగ్నీ భువ’నస్య గోపౌ | విషూ’చశ్శత్రూ’నపబాధ’మానౌ | అపక్షుధ’న్నుదతామరా’తిమ్ | || 14 ||

పూర్ణా పశ్చాదుత పూర్ణా పురస్తా”త్ | ఉన్మ’ధ్యతః పౌ”ర్ణమాసీ జి’గాయ | తస్యాం” దేవా అధి’సంవస’ంతః | ఉత్తమే నాక’ ఇహ మా’దయంతామ్ | పృథ్వీ సువర్చా’ యువతిః సజోషా”ః | పౌర్ణమాస్యుద’గాచ్ఛోభ’మానా | ఆప్యాయయ’ంతీ దురితాని విశ్వా” | ఉరుం దుహాం యజ’మానాయ యఙ్ఞమ్ |

ఋద్ధ్యాస్మ’ హవ్యైర్నమ’సోపసద్య’ | మిత్రం దేవం మి’త్రధేయం’ నో అస్తు | అనూరాధాన్, హవిషా’ వర్ధయ’ంతః | శతం జీ’వేమ శరదః సవీ’రాః | చిత్రం నక్ష’త్రముద’గాత్పురస్తా”త్ | అనూరాధా స ఇతి యద్వద’ంతి | తన్మిత్ర ఏ’తి పథిభి’ర్దేవయానై”ః | హిరణ్యయైర్విత’తైరంతరి’క్షే || 16 ||

ఇంద్రో” జ్యేష్ఠామను నక్ష’త్రమేతి | యస్మి’న్ వృత్రం వృ’త్ర తూర్యే’ తతార’ | తస్మి’న్వయ-మమృతం దుహా’నాః | క్షుధ’ంతరేమ దురి’తిం దురి’ష్టిమ్ | పురందరాయ’ వృషభాయ’ ధృష్ణవే” | అషా’ఢాయ సహ’మానాయ మీఢుషే” | ఇంద్రా’య జ్యేష్ఠా మధు’మద్దుహా’నా | ఉరుం కృ’ణోతు యజ’మానాయ లోకమ్ | || 17 ||

మూలం’ ప్రజాం వీరవ’తీం విదేయ | పరా”చ్యేతు నిరృ’తిః పరాచా | గోభిర్నక్ష’త్రం పశుభిస్సమ’క్తమ్ | అహ’ర్భూయాద్యజ’మానాయ మహ్యమ్” | అహ’ర్నో అద్య సు’వితే ద’దాతు | మూలం నక్ష’త్రమితి యద్వద’ంతి | పరా’చీం వాచా నిరృ’తిం నుదామి | శివం ప్రజాయై’ శివమ’స్తు మహ్యమ్” || 18 ||

యా దివ్యా ఆపః పయ’సా సంబభూవుః | యా అంతరి’క్ష ఉత పార్థి’వీర్యాః | యాసా’మషాఢా అ’నుయంతి కామమ్” | తా న ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు | యాశ్చ కూప్యా యాశ్చ’ నాద్యా”స్సముద్రియా”ః | యాశ్చ’ వైశంతీరుత ప్రా’సచీర్యాః | యాసా’మషాఢా మధు’ భక్షయ’ంతి | తా న ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు ||19 ||

తన్నో విశ్వే ఉప’ శృణ్వంతు దేవాః | తద’షాఢా అభిసంయ’ంతు యఙ్ఞమ్ | తన్నక్ష’త్రం ప్రథతాం పశుభ్యః’ | కృషిర్వృష్టిర్యజ’మానాయ కల్పతామ్ | శుభ్రాః కన్యా’ యువతయ’స్సుపేశ’సః | కర్మకృత’స్సుకృతో’ వీర్యా’వతీః | విశ్వా”న్ దేవాన్, హవిషా’ వర్ధయ’ంతీః | అషాఢాః కామముపా’యంతు యఙ్ఞమ్ || 20 ||

యస్మిన్ బ్రహ్మాభ్యజ’యత్సర్వ’మేతత్ | అముంచ’ లోకమిదమూ’చ సర్వమ్” | తన్నో నక్ష’త్రమభిజిద్విజిత్య’ | శ్రియం’ దధాత్వహృ’ణీయమానమ్ | ఉభౌ లోకౌ బ్రహ్మ’ణా సంజి’తేమౌ | తన్నో నక్ష’త్రమభిజిద్విచ’ష్టామ్ | తస్మి’న్వయం పృత’నాస్సంజ’యేమ | తన్నో’ దేవాసో అను’జానంతు కామమ్” || 21 ||

శృణ్వంతి’ శ్రోణామమృత’స్య గోపామ్ | పుణ్యా’మస్యా ఉప’శృణోమి వాచమ్” | మహీం దేవీం విష్ణు’పత్నీమజూర్యామ్ | ప్రతీచీ’ మేనాగ్‍మ్ హవిషా’ యజామః | త్రేధా విష్ణు’రురుగాయో విచ’క్రమే | మహీం దివం’ పృథివీమంతరి’క్షమ్ | తచ్ఛ్రోణైతిశ్రవ’-ఇచ్ఛమా’నా | పుణ్యగ్గ్ శ్లోకం యజ’మానాయ కృణ్వతీ || 22 ||

అష్టౌ దేవా వస’వస్సోమ్యాసః’ | చత’స్రో దేవీరజరాః శ్రవి’ష్ఠాః | తే యఙ్ఞం పా”ంతు రజ’సః పురస్తా”త్ | సంవత్సరీణ’మమృతగ్గ్’ స్వస్తి | యఙ్ఞం నః’ పాంతు వస’వః పురస్తా”త్ | దక్షిణతో’‌உభియ’ంతు శ్రవి’ష్ఠాః | పుణ్యన్నక్ష’త్రమభి సంవి’శామ | మా నో అరా’తిరఘశగ్ంసా‌உగన్న్’ || 23 ||

క్షత్రస్య రాజా వరు’ణో‌உధిరాజః | నక్ష’త్రాణాగ్‍మ్ శతభి’షగ్వసి’ష్ఠః | తౌ దేవేభ్యః’ కృణుతో దీర్ఘమాయుః’ | శతగ్‍మ్ సహస్రా’ భేషజాని’ ధత్తః | యఙ్ఞన్నో రాజా వరు’ణ ఉప’యాతు | తన్నో విశ్వే’ అభి సంయ’ంతు దేవాః | తన్నో నక్ష’త్రగ్‍మ్ శతభి’షగ్జుషాణమ్ | దీర్ఘమాయుః ప్రతి’రద్భేషజాని’ || 24 ||

అజ ఏక’పాదుద’గాత్పురస్తా”త్ | విశ్వా’ భూతాని’ ప్రతి మోద’మానః | తస్య’ దేవాః ప్ర’సవం య’ంతి సర్వే” | ప్రోష్ఠపదాసో’ అమృత’స్య గోపాః | విభ్రాజ’మానస్సమిధా న ఉగ్రః | ఆ‌உంతరి’క్షమరుహదగంద్యామ్ | తగ్‍మ్ సూర్యం’ దేవమజమేక’పాదమ్ | ప్రోష్ఠపదాసో అను’యంతి సర్వే” || 25 ||

అహి’ర్బుధ్నియః ప్రథ’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో’ దేవానా’ముత మాను’షాణామ్ | తం బ్రా”హ్మణాస్సో’మపాస్సోమ్యాసః’ | ప్రోష్ఠపదాసో’ అభిర’క్షంతి సర్వే” | చత్వార ఏక’మభి కర్మ’ దేవాః | ప్రోష్ఠపదా స ఇతి యాన్, వద’ంతి | తే బుధ్నియం’ పరిషద్యగ్గ్’ స్తువంతః’ | అహిగ్‍మ్’ రక్షంతి నమ’సోపసద్య’ || 26 ||

పూషా రేవత్యన్వే’తి పంథా”మ్ | పుష్టిపతీ’ పశుపా వాజ’బస్త్యౌ | ఇమాని’ హవ్యా ప్రయ’తా జుషాణా | సుగైర్నో యానైరుప’యాతాం యఙ్ఞమ్ | క్షుద్రాన్ పశూన్ ర’క్షతు రేవతీ’ నః | గావో’ నో అశ్వాగ్మ్ అన్వే’తు పూషా | అన్నగ్ం రక్ష’ంతౌ బహుధా విరూ’పమ్ | వాజగ్‍మ్’ సనుతాం యజ’మానాయ యఙ్ఞమ్ || 27 ||

తదశ్వినా’వశ్వయుజోప’యాతామ్ | శుభంగమి’ష్ఠౌ సుయమే’భిరశ్వై”ః | స్వం నక్ష’త్రగ్‍మ్ హవిషా యజ’ంతౌ | మధ్వాసంపృ’క్తౌ యజు’షా సమ’క్తౌ | యౌ దేవానాం” భిషజౌ” హవ్యవాహౌ | విశ్వ’స్య దూతావమృత’స్య గోపౌ | తౌ నక్షత్రం జుజుషాణోప’యాతామ్ | నమో‌உశ్విభ్యాం” కృణుమో‌உశ్వయుగ్భ్యా”మ్ || 28 ||

అప’ పాప్మానం భర’ణీర్భరంతు | తద్యమో రాజా భగ’వాన్, విచ’ష్టామ్ | లోకస్య రాజా’ మహతో మహాన్, హి | సుగం నః పంథామభ’యం కృణోతు | యస్మిన్నక్ష’త్రే యమ ఏతి రాజా” | యస్మి’న్నేనమభ్యషిం’చంత దేవాః | తద’స్య చిత్రగ్‍మ్ హవిషా’ యజామ | అప’ పాప్మానం భర’ణీర్భరంతు || 29 ||

నివేశ’నీ సంగమ’నీ వసూ’నాం విశ్వా’ రూపాణి వసూ”న్యావేశయ’ంతీ | సహస్రపోషగ్‍మ్ సుభగా రరా’ణా సా న ఆగన్వర్చ’సా సంవిదానా | యత్తే’ దేవా అద’ధుర్భాగధేయమమా’వాస్యే సంవస’ంతో మహిత్వా | సా నో’ యఙ్ఞం పి’పృహి విశ్వవారే రయిన్నో’ ధేహి సుభగే సువీరమ్” || 30 ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ |
Nakshatra Suktam in English
taittirīya brahmaṇam | aṣṭakam – 3 praśnaḥ – 1
taittirīya saṃhitāḥ | kāṇḍa 3 prapāṭhakaḥ – 5 anuvākam – 1

oṃ || agnirna’ḥ pātu kṛtti’kāḥ | nakṣa’traṃ devami’ndriyam | idamā’sāṃ vicakṣaṇam | havirāsaṃ ju’hotana | yasya bhānti’ raśmayo yasya’ ketava’ḥ | yasyemā viśvā bhuva’nāni sarvā” | sa kṛtti’kābhirabhisaṃvasā’naḥ | agnirno’ devassu’vite da’dhātu || 1 ||

prajāpa’te rohiṇīve’tu patnī” | viśvarū’pā bṛhatī citrabhā’nuḥ | sā no’ yaṅñasya’ suvite da’dhātu | yathā jīve’ma śaradassavī’rāḥ | rohiṇī devyuda’gātpurastā”t | viśvā’ rūpāṇi’ pratimoda’mānā | prajāpa’tigṃ haviṣā’ vardhaya’ntī | priyā devānāmupa’yātu yaṅñam || 2 ||

somo rājā’ mṛgaśīrṣeṇa āgann’ | śivaṃ nakṣa’traṃ priyama’sya dhāma’ | āpyāya’māno bahudhā jane’ṣu | reta’ḥ prajāṃ yaja’māne dadhātu | yatte nakṣa’traṃ mṛgaśīrṣamasti’ | priyagṃ rā’jan priyata’maṃ priyāṇā”m | tasmai’ te soma haviṣā’ vidhema | śanna’ edhi dvipade śaṃ catu’ṣpade || 3 ||

ārdrayā’ rudraḥ pratha’mā na eti | śreṣṭho’ devānāṃ pati’raghniyānā”m | nakṣa’tramasya haviṣā’ vidhema | mā na’ḥ prajāgṃ rī’riṣanmota vīrān | heti rudrasya pari’ṇo vṛṇaktu | ārdrā nakṣa’traṃ juṣatāgṃ havirna’ḥ | pramuñcamā’nau duritāni viśvā” | apāghaśag’ṃ sannudatāmarā’tim | || 4||

puna’rno devyadi’tispṛṇotu | puna’rvasūnaḥ punaretā”ṃ yaṅñam | puna’rno devā abhiya’ntu sarve” | puna’ḥ punarvo haviṣā’ yajāmaḥ | evā na devyadi’tiranarvā | viśva’sya bhartrī jaga’taḥ pratiṣṭhā | puna’rvasū haviṣā’ vardhaya’ntī | priyaṃ devānā-mapye’tu pātha’ḥ || 5||

bṛhaspati’ḥ prathamaṃ jāya’mānaḥ | tiṣya’ṃ nakṣa’tramabhi samba’bhūva | śreṣṭho’ devānāṃ pṛta’nāsujiṣṇuḥ | diśo‌உnu sarvā abha’yanno astu | tiṣya’ḥ purastā’duta ma’dhyato na’ḥ | bṛhaspati’rnaḥ pari’pātu paścāt | bādhe’tāndveṣo abha’yaṃ kṛṇutām | suvīrya’sya pata’yasyāma || 6 ||

idagṃ sarpebhyo’ havira’stu juṣṭam” | āśreṣā yeṣā’manuyanti ceta’ḥ | ye antari’kṣaṃ pṛthivīṃ kṣiyanti’ | te na’ssarpāso havamāga’miṣṭhāḥ | ye ro’cane sūryasyāpi’ sarpāḥ | ye diva’ṃ devīmanu’sañcara’nti | yeṣā’maśreṣā a’nuyanti kāmam” | tebhya’ssarpebhyo madhu’majjuhomi || 7 ||

upa’hūtāḥ pitaro ye maghāsu’ | mano’javasassukṛta’ssukṛtyāḥ | te no nakṣa’tre havamāga’miṣṭhāḥ | svadhābhi’ryaṅñaṃ praya’taṃ juṣantām | ye a’gnidagdhā ye‌உna’gnidagdhāḥ | ye’‌உmullokaṃ pitara’ḥ kṣiyanti’ | yāg-śca’ vidmayāgm u’ ca na pra’vidma | maghāsu’ yaṅñagṃ sukṛ’taṃ juṣantām || 8||

gavāṃ patiḥ phalgu’nīnāmasi tvam | tada’ryaman varuṇamitra cāru’ | taṃ tvā’ vayagṃ sa’nitārag’ṃ sanīnām | jīvā jīva’ntamupa saṃvi’śema | yenemā viśvā bhuva’nāni sañji’tā | yasya’ devā a’nusaṃyanti ceta’ḥ | aryamā rājā‌உjarastu vi’ṣmān | phalgu’nīnāmṛṣabho ro’ravīti || 9 ||

śreṣṭho’ devānā”ṃ bhagavo bhagāsi | tattvā’ viduḥ phalgu’nīstasya’ vittāt | asmabhya’ṃ kṣatramajarag’ṃ suvīryam” | gomadaśva’vadupasannu’deha | bhago’ha dātā bhaga itpra’dātā | bhago’ devīḥ phalgu’nīrāvi’veśa | bhagasyettaṃ pra’savaṃ ga’mema | yatra’ devaissa’dhamāda’ṃ madema | || 10 ||

āyātu devassa’vitopa’yātu | hiraṇyaye’na suvṛtā rathe’na | vahan, hastag’ṃ subhag’ṃ vidmanāpa’sam | prayaccha’ntaṃ papu’riṃ puṇyamaccha’ | hastaḥ praya’ccha tvamṛtaṃ vasī’yaḥ | dakṣi’ṇena prati’gṛbhṇīma enat | dātāra’madya sa’vitā vi’deya | yo no hastā’ya prasuvāti’ yaṅñam ||11 ||

tvaṣṭā nakṣa’tramabhye’ti citrām | subhagṃ sa’saṃyuvatigṃ rāca’mānām | niveśaya’nnamṛtānmartyāg’śca | rūpāṇi’ pigṃśan bhuva’nāni viśvā” | tannastvaṣṭā tadu’ citrā vica’ṣṭām | tannakṣa’traṃ bhūridā a’stu mahyam” | tanna’ḥ prajāṃ vīrava’tīgṃ sanotu | gobhi’rno aśvaissama’naktu yaṅñam || 12 ||

vāyurnakṣa’tramabhye’ti niṣṭyā”m | tigmaśṛ’ṅgo vṛṣabho roru’vāṇaḥ | samīrayan bhuva’nā mātariśvā” | apa dveṣāg’ṃsi nudatāmarā’tīḥ | tanno’ vāyastadu niṣṭyā’ śṛṇotu | tannakṣa’traṃ bhūridā a’stu mahyam” | tanno’ devāso anu’jānantu kāmam” | yathā tare’ma duritāni viśvā” || 13 ||

dūramasmacchatra’vo yantu bhītāḥ | tadi’ndrāgnī kṛ’ṇutāṃ tadviśā’khe | tanno’ devā anu’madantu yaṅñam | paścāt purastādabha’yanno astu | nakṣa’trāṇāmadhi’patnī viśā’khe | śreṣṭhā’vindrāgnī bhuva’nasya gopau | viṣū’caśśatrū’napabādha’mānau | apakṣudha’nnudatāmarā’tim | || 14 ||

pūrṇā paścāduta pūrṇā purastā”t | unma’dhyataḥ pau”rṇamāsī ji’gāya | tasyā”ṃ devā adhi’saṃvasa’ntaḥ | uttame nāka’ iha mā’dayantām | pṛthvī suvarcā’ yuvatiḥ sajoṣā”ḥ | paurṇamāsyuda’gācchobha’mānā | āpyāyaya’ntī duritāni viśvā” | uruṃ duhāṃ yaja’mānāya yaṅñam |

ṛddhyāsma’ havyairnama’sopasadya’ | mitraṃ devaṃ mi’tradheya’ṃ no astu | anūrādhān, haviṣā’ vardhaya’ntaḥ | śataṃ jī’vema śaradaḥ savī’rāḥ | citraṃ nakṣa’tramuda’gātpurastā”t | anūrādhā sa iti yadvada’nti | tanmitra e’ti pathibhi’rdevayānai”ḥ | hiraṇyayairvita’tairantari’kṣe || 16 ||

indro” jyeṣṭhāmanu nakṣa’trameti | yasmi’n vṛtraṃ vṛ’tra tūrye’ tatāra’ | tasmi’nvaya-mamṛtaṃ duhā’nāḥ | kṣudha’ntarema duri’tiṃ duri’ṣṭim | purandarāya’ vṛṣabhāya’ dhṛṣṇave” | aṣā’ḍhāya saha’mānāya mīḍhuṣe” | indrā’ya jyeṣṭhā madhu’madduhā’nā | uruṃ kṛ’ṇotu yaja’mānāya lokam | || 17 ||

mūla’ṃ prajāṃ vīrava’tīṃ videya | parā”cyetu nirṛ’tiḥ parācā | gobhirnakṣa’traṃ paśubhissama’ktam | aha’rbhūyādyaja’mānāya mahyam” | aha’rno adya su’vite da’dātu | mūlaṃ nakṣa’tramiti yadvada’nti | parā’cīṃ vācā nirṛ’tiṃ nudāmi | śivaṃ prajāyai’ śivama’stu mahyam” || 18 ||

yā divyā āpaḥ paya’sā sambabhūvuḥ | yā antari’kṣa uta pārthi’vīryāḥ | yāsā’maṣāḍhā a’nuyanti kāmam” | tā na āpaḥ śagg syonā bha’vantu | yāśca kūpyā yāśca’ nādyā”ssamudriyā”ḥ | yāśca’ vaiśantīruta prā’sacīryāḥ | yāsā’maṣāḍhā madhu’ bhakṣaya’nti | tā na āpaḥ śagg syonā bha’vantu ||19 ||

tanno viśve upa’ śṛṇvantu devāḥ | tada’ṣāḍhā abhisaṃya’ntu yaṅñam | tannakṣa’traṃ prathatāṃ paśubhya’ḥ | kṛṣirvṛṣṭiryaja’mānāya kalpatām | śubhrāḥ kanyā’ yuvataya’ssupeśa’saḥ | karmakṛta’ssukṛto’ vīryā’vatīḥ | viśvā”n devān, haviṣā’ vardhaya’ntīḥ | aṣāḍhāḥ kāmamupā’yantu yaṅñam || 20 ||

yasmin brahmābhyaja’yatsarva’metat | amuñca’ lokamidamū’ca sarvam” | tanno nakṣa’tramabhijidvijitya’ | śriya’ṃ dadhātvahṛ’ṇīyamānam | ubhau lokau brahma’ṇā sañji’temau | tanno nakṣa’tramabhijidvica’ṣṭām | tasmi’nvayaṃ pṛta’nāssañja’yema | tanno’ devāso anu’jānantu kāmam” || 21 ||

śṛṇvanti’ śroṇāmamṛta’sya gopām | puṇyā’masyā upa’śṛṇomi vācam” | mahīṃ devīṃ viṣṇu’patnīmajūryām | pratīcī’ menāgṃ haviṣā’ yajāmaḥ | tredhā viṣṇu’rurugāyo vica’krame | mahīṃ diva’ṃ pṛthivīmantari’kṣam | tacchroṇaitiśrava’-icchamā’nā | puṇyagg ślokaṃ yaja’mānāya kṛṇvatī || 22 ||

aṣṭau devā vasa’vassomyāsa’ḥ | cata’sro devīrajarāḥ śravi’ṣṭhāḥ | te yaṅñaṃ pā”ntu raja’saḥ purastā”t | saṃvatsarīṇa’mamṛtagg’ svasti | yaṅñaṃ na’ḥ pāntu vasa’vaḥ purastā”t | dakṣiṇato’‌உbhiya’ntu śravi’ṣṭhāḥ | puṇyannakṣa’tramabhi saṃvi’śāma | mā no arā’tiraghaśagṃsā‌உgann’ || 23 ||

kṣatrasya rājā varu’ṇo‌உdhirājaḥ | nakṣa’trāṇāgṃ śatabhi’ṣagvasi’ṣṭhaḥ | tau devebhya’ḥ kṛṇuto dīrghamāyu’ḥ | śatagṃ sahasrā’ bheṣajāni’ dhattaḥ | yaṅñanno rājā varu’ṇa upa’yātu | tanno viśve’ abhi saṃya’ntu devāḥ | tanno nakṣa’tragṃ śatabhi’ṣagjuṣāṇam | dīrghamāyuḥ prati’radbheṣajāni’ || 24 ||

aja eka’pāduda’gātpurastā”t | viśvā’ bhūtāni’ prati moda’mānaḥ | tasya’ devāḥ pra’savaṃ ya’nti sarve” | proṣṭhapadāso’ amṛta’sya gopāḥ | vibhrāja’mānassamidhā na ugraḥ | ā‌உntari’kṣamaruhadagandyām | tagṃ sūrya’ṃ devamajameka’pādam | proṣṭhapadāso anu’yanti sarve” || 25 ||

ahi’rbudhniyaḥ pratha’mā na eti | śreṣṭho’ devānā’muta mānu’ṣāṇām | taṃ brā”hmaṇāsso’mapāssomyāsa’ḥ | proṣṭhapadāso’ abhira’kṣanti sarve” | catvāra eka’mabhi karma’ devāḥ | proṣṭhapadā sa iti yān, vada’nti | te budhniya’ṃ pariṣadyagg’ stuvanta’ḥ | ahig’ṃ rakṣanti nama’sopasadya’ || 26 ||

pūṣā revatyanve’ti panthā”m | puṣṭipatī’ paśupā vāja’bastyau | imāni’ havyā praya’tā juṣāṇā | sugairno yānairupa’yātāṃ yaṅñam | kṣudrān paśūn ra’kṣatu revatī’ naḥ | gāvo’ no aśvāgm anve’tu pūṣā | annagṃ rakṣa’ntau bahudhā virū’pam | vājag’ṃ sanutāṃ yaja’mānāya yaṅñam || 27 ||

tadaśvinā’vaśvayujopa’yātām | śubhaṅgami’ṣṭhau suyame’bhiraśvai”ḥ | svaṃ nakṣa’tragṃ haviṣā yaja’ntau | madhvāsampṛ’ktau yaju’ṣā sama’ktau | yau devānā”ṃ bhiṣajau” havyavāhau | viśva’sya dūtāvamṛta’sya gopau | tau nakṣatraṃ jujuṣāṇopa’yātām | namo‌உśvibhyā”ṃ kṛṇumo‌உśvayugbhyā”m || 28 ||

apa’ pāpmānaṃ bhara’ṇīrbharantu | tadyamo rājā bhaga’vān, vica’ṣṭām | lokasya rājā’ mahato mahān, hi | sugaṃ naḥ panthāmabha’yaṃ kṛṇotu | yasminnakṣa’tre yama eti rājā” | yasmi’nnenamabhyaṣi’ñcanta devāḥ | tada’sya citragṃ haviṣā’ yajāma | apa’ pāpmānaṃ bhara’ṇīrbharantu || 29 ||

niveśa’nī saṅgama’nī vasū’nāṃ viśvā’ rūpāṇi vasū”nyāveśaya’ntī | sahasrapoṣagṃ subhagā rarā’ṇā sā na āganvarca’sā saṃvidānā | yatte’ devā ada’dhurbhāgadheyamamā’vāsye saṃvasa’nto mahitvā | sā no’ yaṅñaṃ pi’pṛhi viśvavāre rayinno’ dhehi subhage suvīram” || 30 ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ |

Nakshatra Suktam in Tamil
தைத்திரீய ப்ரஹ்மணம் | அஷ்டகம் – 3 ப்ரஶ்னஃ – 1
தைத்திரீய ஸம்ஹிதாஃ | காண்ட 3 ப்ரபாடகஃ – 5 அனுவாகம் – 1

ஓம் || அக்னிர்னஃ’ பாது க்றுத்தி’காஃ | னக்ஷ’த்ரம் தேவமி’ன்த்ரியம் | இதமா’ஸாம் விசக்ஷணம் | ஹவிராஸம் ஜு’ஹோதன | யஸ்ய பான்தி’ ரஶ்மயோ யஸ்ய’ கேதவஃ’ | யஸ்யேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸர்வா” | ஸ க்றுத்தி’காபிரபிஸம்வஸா’னஃ | அக்னிர்னோ’ தேவஸ்ஸு’விதே த’தாது || 1 ||

ப்ரஜாப’தே ரோஹிணீவே’து பத்னீ” | விஶ்வரூ’பா ப்றுஹதீ சித்ரபா’னுஃ | ஸா னோ’ யஜ்ஞஸ்ய’ ஸுவிதே த’தாது | யதா ஜீவே’ம ஶரதஸ்ஸவீ’ராஃ | ரோஹிணீ தேவ்யுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ ரூபாணி’ ப்ரதிமோத’மானா | ப்ரஜாப’திக்‍ம் ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீ | ப்ரியா தேவானாமுப’யாது யஜ்ஞம் || 2 ||

ஸோமோ ராஜா’ ம்றுகஶீர்ஷேண ஆகன்ன்’ | ஶிவம் னக்ஷ’த்ரம் ப்ரியம’ஸ்ய தாம’ | ஆப்யாய’மானோ பஹுதா ஜனே’ஷு | ரேதஃ’ ப்ரஜாம் யஜ’மானே ததாது | யத்தே னக்ஷ’த்ரம் ம்றுகஶீர்ஷமஸ்தி’ | ப்ரியக்‍ம் ரா’ஜன் ப்ரியத’மம் ப்ரியாணா”ம் | தஸ்மை’ தே ஸோம ஹவிஷா’ விதேம | ஶன்ன’ ஏதி த்விபதே ஶம் சது’ஷ்பதே || 3 ||

ஆர்த்ரயா’ ருத்ரஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் பதி’ரக்னியானா”ம் | னக்ஷ’த்ரமஸ்ய ஹவிஷா’ விதேம | மா னஃ’ ப்ரஜாக்‍ம் ரீ’ரிஷன்மோத வீரான் | ஹேதி ருத்ரஸ்ய பரி’ணோ வ்றுணக்து | ஆர்த்ரா னக்ஷ’த்ரம் ஜுஷதாக்‍ம் ஹவிர்னஃ’ | ப்ரமுஞ்சமா’னௌ துரிதானி விஶ்வா” | அபாகஶக்ம்’ ஸன்னுததாமரா’திம் | || 4||

புன’ர்னோ தேவ்யதி’திஸ்ப்றுணோது | புன’ர்வஸூனஃ புனரேதாம்” யஜ்ஞம் | புன’ர்னோ தேவா அபிய’ன்து ஸர்வே” | புனஃ’ புனர்வோ ஹவிஷா’ யஜாமஃ | ஏவா ன தேவ்யதி’திரனர்வா | விஶ்வ’ஸ்ய பர்த்ரீ ஜக’தஃ ப்ரதிஷ்டா | புன’ர்வஸூ ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீ | ப்ரியம் தேவானா-மப்யே’து பாதஃ’ || 5||

ப்றுஹஸ்பதிஃ’ ப்ரதமம் ஜாய’மானஃ | திஷ்யம்’ னக்ஷ’த்ரமபி ஸம்ப’பூவ | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் ப்றுத’னாஸுஜிஷ்ணுஃ | திஶோ‌உனு ஸர்வா அப’யன்னோ அஸ்து | திஷ்யஃ’ புரஸ்தா’துத ம’த்யதோ னஃ’ | ப்றுஹஸ்பதி’ர்னஃ பரி’பாது பஶ்சாத் | பாதே’தான்த்வேஷோ அப’யம் க்றுணுதாம் | ஸுவீர்ய’ஸ்ய பத’யஸ்யாம || 6 ||

இதக்‍ம் ஸர்பேப்யோ’ ஹவிர’ஸ்து ஜுஷ்டம்” | ஆஶ்ரேஷா யேஷா’மனுயன்தி சேதஃ’ | யே அன்தரி’க்ஷம் ப்றுதிவீம் க்ஷியன்தி’ | தே ன’ஸ்ஸர்பாஸோ ஹவமாக’மிஷ்டாஃ | யே ரோ’சனே ஸூர்யஸ்யாபி’ ஸர்பாஃ | யே திவம்’ தேவீமனு’ஸஞ்சர’ன்தி | யேஷா’மஶ்ரேஷா அ’னுயன்தி காமம்” | தேப்ய’ஸ்ஸர்பேப்யோ மது’மஜ்ஜுஹோமி || 7 ||

உப’ஹூதாஃ பிதரோ யே மகாஸு’ | மனோ’ஜவஸஸ்ஸுக்றுத’ஸ்ஸுக்றுத்யாஃ | தே னோ னக்ஷ’த்ரே ஹவமாக’மிஷ்டாஃ | ஸ்வதாபி’ர்யஜ்ஞம் ப்ரய’தம் ஜுஷன்தாம் | யே அ’க்னிதக்தா யே‌உன’க்னிதக்தாஃ | யே’‌உமுல்லோகம் பிதரஃ’ க்ஷியன்தி’ | யாக்‍ஶ்ச’ வித்மயாக்ம் உ’ ச ன ப்ர’வித்ம | மகாஸு’ யஜ்ஞக்‍ம் ஸுக்று’தம் ஜுஷன்தாம் || 8||

கவாம் பதிஃ பல்கு’னீனாமஸி த்வம் | தத’ர்யமன் வருணமித்ர சாரு’ | தம் த்வா’ வயக்‍ம் ஸ’னிதாரக்ம்’ ஸனீனாம் | ஜீவா ஜீவ’ன்தமுப ஸம்வி’ஶேம | யேனேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸஞ்ஜி’தா | யஸ்ய’ தேவா அ’னுஸம்யன்தி சேதஃ’ | அர்யமா ராஜா‌உஜரஸ்து வி’ஷ்மான் | பல்கு’னீனாம்றுஷபோ ரோ’ரவீதி || 9 ||

ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம்” பகவோ பகாஸி | தத்த்வா’ விதுஃ பல்கு’னீஸ்தஸ்ய’ வித்தாத் | அஸ்மப்யம்’ க்ஷத்ரமஜரக்ம்’ ஸுவீர்யம்” | கோமதஶ்வ’வதுபஸன்னு’தேஹ | பகோ’ஹ தாதா பக இத்ப்ர’தாதா | பகோ’ தேவீஃ பல்கு’னீராவி’வேஶ | பகஸ்யேத்தம் ப்ர’ஸவம் க’மேம | யத்ர’ தேவைஸ்ஸ’தமாதம்’ மதேம | || 10 ||

ஆயாது தேவஸ்ஸ’விதோப’யாது | ஹிரண்யயே’ன ஸுவ்றுதா ரதே’ன | வஹன், ஹஸ்தக்ம்’ ஸுபக்ம்’ வித்மனாப’ஸம் | ப்ரயச்ச’ன்தம் பபு’ரிம் புண்யமச்ச’ | ஹஸ்தஃ ப்ரய’ச்ச த்வம்றுதம் வஸீ’யஃ | தக்ஷி’ணேன ப்ரதி’க்றுப்ணீம ஏனத் | தாதார’மத்ய ஸ’விதா வி’தேய | யோ னோ ஹஸ்தா’ய ப்ரஸுவாதி’ யஜ்ஞம் ||11 ||

த்வஷ்டா னக்ஷ’த்ரமப்யே’தி சித்ராம் | ஸுபக்‍ம் ஸ’ஸம்யுவதிக்‍ம் ராச’மானாம் | னிவேஶய’ன்னம்றுதான்மர்த்யாக்’ஶ்ச | ரூபாணி’ பிக்ம்ஶன் புவ’னானி விஶ்வா” | தன்னஸ்த்வஷ்டா தது’ சித்ரா விச’ஷ்டாம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னஃ’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீக்‍ம் ஸனோது | கோபி’ர்னோ அஶ்வைஸ்ஸம’னக்து யஜ்ஞம் || 12 ||

வாயுர்னக்ஷ’த்ரமப்யே’தி னிஷ்ட்யா”ம் | திக்மஶ்றும்’கோ வ்றுஷபோ ரோரு’வாணஃ | ஸமீரயன் புவ’னா மாதரிஶ்வா” | அப த்வேஷாக்ம்’ஸி னுததாமரா’தீஃ | தன்னோ’ வாயஸ்தது னிஷ்ட்யா’ ஶ்றுணோது | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” | யதா தரே’ம துரிதானி விஶ்வா” || 13 ||

தூரமஸ்மச்சத்ர’வோ யன்து பீதாஃ | ததி’ன்த்ராக்னீ க்று’ணுதாம் தத்விஶா’கே | தன்னோ’ தேவா அனு’மதன்து யஜ்ஞம் | பஶ்சாத் புரஸ்தாதப’யன்னோ அஸ்து | னக்ஷ’த்ராணாமதி’பத்னீ விஶா’கே | ஶ்ரேஷ்டா’வின்த்ராக்னீ புவ’னஸ்ய கோபௌ | விஷூ’சஶ்ஶத்ரூ’னபபாத’மானௌ | அபக்ஷுத’ன்னுததாமரா’திம் | || 14 ||

பூர்ணா பஶ்சாதுத பூர்ணா புரஸ்தா”த் | உன்ம’த்யதஃ பௌ”ர்ணமாஸீ ஜி’காய | தஸ்யாம்” தேவா அதி’ஸம்வஸ’ன்தஃ | உத்தமே னாக’ இஹ மா’தயன்தாம் | ப்றுத்வீ ஸுவர்சா’ யுவதிஃ ஸஜோஷா”ஃ | பௌர்ணமாஸ்யுத’காச்சோப’மானா | ஆப்யாயய’ன்தீ துரிதானி விஶ்வா” | உரும் துஹாம் யஜ’மானாய யஜ்ஞம் |

றுத்த்யாஸ்ம’ ஹவ்யைர்னம’ஸோபஸத்ய’ | மித்ரம் தேவம் மி’த்ரதேயம்’ னோ அஸ்து | அனூராதான், ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தஃ | ஶதம் ஜீ’வேம ஶரதஃ ஸவீ’ராஃ | சித்ரம் னக்ஷ’த்ரமுத’காத்புரஸ்தா”த் | அனூராதா ஸ இதி யத்வத’ன்தி | தன்மித்ர ஏ’தி பதிபி’ர்தேவயானை”ஃ | ஹிரண்யயைர்வித’தைரன்தரி’க்ஷே || 16 ||

இன்த்ரோ” ஜ்யேஷ்டாமனு னக்ஷ’த்ரமேதி | யஸ்மி’ன் வ்றுத்ரம் வ்று’த்ர தூர்யே’ ததார’ | தஸ்மி’ன்வய-மம்றுதம் துஹா’னாஃ | க்ஷுத’ன்தரேம துரி’திம் துரி’ஷ்டிம் | புரன்தராய’ வ்றுஷபாய’ த்றுஷ்ணவே” | அஷா’டாய ஸஹ’மானாய மீடுஷே” | இன்த்ரா’ய ஜ்யேஷ்டா மது’மத்துஹா’னா | உரும் க்று’ணோது யஜ’மானாய லோகம் | || 17 ||

மூலம்’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீம் விதேய | பரா”ச்யேது னிர்று’திஃ பராசா | கோபிர்னக்ஷ’த்ரம் பஶுபிஸ்ஸம’க்தம் | அஹ’ர்பூயாத்யஜ’மானாய மஹ்யம்” | அஹ’ர்னோ அத்ய ஸு’விதே த’தாது | மூலம் னக்ஷ’த்ரமிதி யத்வத’ன்தி | பரா’சீம் வாசா னிர்று’திம் னுதாமி | ஶிவம் ப்ரஜாயை’ ஶிவம’ஸ்து மஹ்யம்” || 18 ||

யா திவ்யா ஆபஃ பய’ஸா ஸம்பபூவுஃ | யா அன்தரி’க்ஷ உத பார்தி’வீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா அ’னுயன்தி காமம்” | தா ன ஆபஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஶ்ச கூப்யா யாஶ்ச’ னாத்யா”ஸ்ஸமுத்ரியா”ஃ | யாஶ்ச’ வைஶன்தீருத ப்ரா’ஸசீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா மது’ பக்ஷய’ன்தி | தா ன ஆபஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து ||19 ||

தன்னோ விஶ்வே உப’ ஶ்றுண்வன்து தேவாஃ | தத’ஷாடா அபிஸம்ய’ன்து யஜ்ஞம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் ப்ரததாம் பஶுப்யஃ’ | க்றுஷிர்வ்றுஷ்டிர்யஜ’மானாய கல்பதாம் | ஶுப்ராஃ கன்யா’ யுவதய’ஸ்ஸுபேஶ’ஸஃ | கர்மக்றுத’ஸ்ஸுக்றுதோ’ வீர்யா’வதீஃ | விஶ்வா”ன் தேவான், ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீஃ | அஷாடாஃ காமமுபா’யன்து யஜ்ஞம் || 20 ||

யஸ்மின் ப்ரஹ்மாப்யஜ’யத்ஸர்வ’மேதத் | அமுஞ்ச’ லோகமிதமூ’ச ஸர்வம்” | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விஜித்ய’ | ஶ்ரியம்’ ததாத்வஹ்று’ணீயமானம் | உபௌ லோகௌ ப்ரஹ்ம’ணா ஸஞ்ஜி’தேமௌ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விச’ஷ்டாம் | தஸ்மி’ன்வயம் ப்றுத’னாஸ்ஸஞ்ஜ’யேம | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” || 21 ||

ஶ்றுண்வன்தி’ ஶ்ரோணாமம்றுத’ஸ்ய கோபாம் | புண்யா’மஸ்யா உப’ஶ்றுணோமி வாசம்” | மஹீம் தேவீம் விஷ்ணு’பத்னீமஜூர்யாம் | ப்ரதீசீ’ மேனாக்‍ம் ஹவிஷா’ யஜாமஃ | த்ரேதா விஷ்ணு’ருருகாயோ விச’க்ரமே | மஹீம் திவம்’ ப்றுதிவீமன்தரி’க்ஷம் | தச்ச்ரோணைதிஶ்ரவ’-இச்சமா’னா | புண்யக்க் ஶ்லோகம் யஜ’மானாய க்றுண்வதீ || 22 ||

அஷ்டௌ தேவா வஸ’வஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | சத’ஸ்ரோ தேவீரஜராஃ ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | தே யஜ்ஞம் பா”ன்து ரஜ’ஸஃ புரஸ்தா”த் | ஸம்வத்ஸரீண’மம்றுதக்க்’ ஸ்வஸ்தி | யஜ்ஞம் னஃ’ பான்து வஸ’வஃ புரஸ்தா”த் | தக்ஷிணதோ’‌உபிய’ன்து ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | புண்யன்னக்ஷ’த்ரமபி ஸம்வி’ஶாம | மா னோ அரா’திரகஶக்ம்ஸா‌உகன்ன்’ || 23 ||

க்ஷத்ரஸ்ய ராஜா வரு’ணோ‌உதிராஜஃ | னக்ஷ’த்ராணாக்‍ம் ஶதபி’ஷக்வஸி’ஷ்டஃ | தௌ தேவேப்யஃ’ க்றுணுதோ தீர்கமாயுஃ’ | ஶதக்‍ம் ஸஹஸ்ரா’ பேஷஜானி’ தத்தஃ | யஜ்ஞன்னோ ராஜா வரு’ண உப’யாது | தன்னோ விஶ்வே’ அபி ஸம்ய’ன்து தேவாஃ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரக்‍ம் ஶதபி’ஷக்ஜுஷாணம் | தீர்கமாயுஃ ப்ரதி’ரத்பேஷஜானி’ || 24 ||

அஜ ஏக’பாதுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ பூதானி’ ப்ரதி மோத’மானஃ | தஸ்ய’ தேவாஃ ப்ர’ஸவம் ய’ன்தி ஸர்வே” | ப்ரோஷ்டபதாஸோ’ அம்றுத’ஸ்ய கோபாஃ | விப்ராஜ’மானஸ்ஸமிதா ன உக்ரஃ | ஆ‌உன்தரி’க்ஷமருஹதகன்த்யாம் | தக்‍ம் ஸூர்யம்’ தேவமஜமேக’பாதம் | ப்ரோஷ்டபதாஸோ அனு’யன்தி ஸர்வே” || 25 ||

அஹி’ர்புத்னியஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானா’முத மானு’ஷாணாம் | தம் ப்ரா”ஹ்மணாஸ்ஸோ’மபாஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | ப்ரோஷ்டபதாஸோ’ அபிர’க்ஷன்தி ஸர்வே” | சத்வார ஏக’மபி கர்ம’ தேவாஃ | ப்ரோஷ்டபதா ஸ இதி யான், வத’ன்தி | தே புத்னியம்’ பரிஷத்யக்க்’ ஸ்துவன்தஃ’ | அஹிக்ம்’ ரக்ஷன்தி னம’ஸோபஸத்ய’ || 26 ||

பூஷா ரேவத்யன்வே’தி பன்தா”ம் | புஷ்டிபதீ’ பஶுபா வாஜ’பஸ்த்யௌ | இமானி’ ஹவ்யா ப்ரய’தா ஜுஷாணா | ஸுகைர்னோ யானைருப’யாதாம் யஜ்ஞம் | க்ஷுத்ரான் பஶூன் ர’க்ஷது ரேவதீ’ னஃ | காவோ’ னோ அஶ்வாக்ம் அன்வே’து பூஷா | அன்னக்ம் ரக்ஷ’ன்தௌ பஹுதா விரூ’பம் | வாஜக்ம்’ ஸனுதாம் யஜ’மானாய யஜ்ஞம் || 27 ||

ததஶ்வினா’வஶ்வயுஜோப’யாதாம் | ஶுபங்கமி’ஷ்டௌ ஸுயமே’பிரஶ்வை”ஃ | ஸ்வம் னக்ஷ’த்ரக்‍ம் ஹவிஷா யஜ’ன்தௌ | மத்வாஸம்ப்று’க்தௌ யஜு’ஷா ஸம’க்தௌ | யௌ தேவானாம்” பிஷஜௌ” ஹவ்யவாஹௌ | விஶ்வ’ஸ்ய தூதாவம்றுத’ஸ்ய கோபௌ | தௌ னக்ஷத்ரம் ஜுஜுஷாணோப’யாதாம் | னமோ‌உஶ்விப்யாம்” க்றுணுமோ‌உஶ்வயுக்ப்யா”ம் || 28 ||

அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து | தத்யமோ ராஜா பக’வான், விச’ஷ்டாம் | லோகஸ்ய ராஜா’ மஹதோ மஹான், ஹி | ஸுகம் னஃ பன்தாமப’யம் க்றுணோது | யஸ்மின்னக்ஷ’த்ரே யம ஏதி ராஜா” | யஸ்மி’ன்னேனமப்யஷிம்’சன்த தேவாஃ | தத’ஸ்ய சித்ரக்‍ம் ஹவிஷா’ யஜாம | அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து || 29 ||

னிவேஶ’னீ ஸங்கம’னீ வஸூ’னாம் விஶ்வா’ ரூபாணி வஸூ”ன்யாவேஶய’ன்தீ | ஸஹஸ்ரபோஷக்‍ம் ஸுபகா ரரா’ணா ஸா ன ஆகன்வர்ச’ஸா ஸம்விதானா | யத்தே’ தேவா அத’துர்பாகதேயமமா’வாஸ்யே ஸம்வஸ’ன்தோ மஹித்வா | ஸா னோ’ யஜ்ஞம் பி’ப்றுஹி விஶ்வவாரே ரயின்னோ’ தேஹி ஸுபகே ஸுவீரம்” || 30 ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ |

Nakshatra Suktam in Malayalam
തൈത്തിരീയ ബ്രഹ്മണമ് | അഷ്ടകമ് – 3 പ്രശ്നഃ – 1
തൈത്തിരീയ സംഹിതാഃ | കാണ്ഡ 3 പ്രപാഠകഃ – 5 അനുവാകമ് – 1

ഓം || അഗ്നിര്നഃ’ പാതു കൃത്തി’കാഃ | നക്ഷ’ത്രം ദേവമി’ന്ദ്രിയമ് | ഇദമാ’സാം വിചക്ഷണമ് | ഹവിരാസം ജു’ഹോതന | യസ്യ ഭാന്തി’ രശ്മയോ യസ്യ’ കേതവഃ’ | യസ്യേമാ വിശ്വാ ഭുവ’നാനി സര്വാ’ | സ കൃത്തി’കാഭിരഭിസംവസാ’നഃ | അഗ്നിര്നോ’ ദേവസ്സു’വിതേ ദ’ധാതു || 1 ||

പ്രജാപ’തേ രോഹിണീവേ’തു പത്നീ’ | വിശ്വരൂ’പാ ബൃഹതീ ചിത്രഭാ’നുഃ | സാ നോ’ യജ്ഞസ്യ’ സുവിതേ ദ’ധാതു | യഥാ ജീവേ’മ ശരദസ്സവീ’രാഃ | രോഹിണീ ദേവ്യുദ’ഗാത്പുരസ്താ’ത് | വിശ്വാ’ രൂപാണി’ പ്രതിമോദ’മാനാ | പ്രജാപ’തിഗ്‍മ് ഹവിഷാ’ വര്ധയ’ന്തീ | പ്രിയാ ദേവാനാമുപ’യാതു യജ്ഞമ് || 2 ||

സോമോ രാജാ’ മൃഗശീര്ഷേണ ആഗന്ന്’ | ശിവം നക്ഷ’ത്രം പ്രിയമ’സ്യ ധാമ’ | ആപ്യായ’മാനോ ബഹുധാ ജനേ’ഷു | രേതഃ’ പ്രജാം യജ’മാനേ ദധാതു | യത്തേ നക്ഷ’ത്രം മൃഗശീര്ഷമസ്തി’ | പ്രിയഗ്‍മ് രാ’ജന് പ്രിയത’മം പ്രിയാണാ’മ് | തസ്മൈ’ തേ സോമ ഹവിഷാ’ വിധേമ | ശന്ന’ ഏധി ദ്വിപദേ ശം ചതു’ഷ്പദേ || 3 ||

ആര്ദ്രയാ’ രുദ്രഃ പ്രഥ’മാ ന ഏതി | ശ്രേഷ്ഠോ’ ദേവാനാം പതി’രഘ്നിയാനാ’മ് | നക്ഷ’ത്രമസ്യ ഹവിഷാ’ വിധേമ | മാ നഃ’ പ്രജാഗ്‍മ് രീ’രിഷന്മോത വീരാന് | ഹേതി രുദ്രസ്യ പരി’ണോ വൃണക്തു | ആര്ദ്രാ നക്ഷ’ത്രം ജുഷതാഗ്‍മ് ഹവിര്നഃ’ | പ്രമുഞ്ചമാ’നൗ ദുരിതാനി വിശ്വാ’ | അപാഘശഗ്ം’ സന്നുദതാമരാ’തിമ് | || 4||

പുന’ര്നോ ദേവ്യദി’തിസ്പൃണോതു | പുന’ര്വസൂനഃ പുനരേതാം’ യജ്ഞമ് | പുന’ര്നോ ദേവാ അഭിയ’ന്തു സര്വേ’ | പുനഃ’ പുനര്വോ ഹവിഷാ’ യജാമഃ | ഏവാ ന ദേവ്യദി’തിരനര്വാ | വിശ്വ’സ്യ ഭര്ത്രീ ജഗ’തഃ പ്രതിഷ്ഠാ | പുന’ര്വസൂ ഹവിഷാ’ വര്ധയ’ന്തീ | പ്രിയം ദേവാനാ-മപ്യേ’തു പാഥഃ’ || 5||

ബൃഹസ്പതിഃ’ പ്രഥമം ജായ’മാനഃ | തിഷ്യം’ നക്ഷ’ത്രമഭി സംബ’ഭൂവ | ശ്രേഷ്ഠോ’ ദേവാനാം പൃത’നാസുജിഷ്ണുഃ | ദിശോ‌உനു സര്വാ അഭ’യന്നോ അസ്തു | തിഷ്യഃ’ പുരസ്താ’ദുത മ’ധ്യതോ നഃ’ | ബൃഹസ്പതി’ര്നഃ പരി’പാതു പശ്ചാത് | ബാധേ’താന്ദ്വേഷോ അഭ’യം കൃണുതാമ് | സുവീര്യ’സ്യ പത’യസ്യാമ || 6 ||

ഇദഗ്‍മ് സര്പേഭ്യോ’ ഹവിര’സ്തു ജുഷ്ടമ്’ | ആശ്രേഷാ യേഷാ’മനുയന്തി ചേതഃ’ | യേ അന്തരി’ക്ഷം പൃഥിവീം ക്ഷിയന്തി’ | തേ ന’സ്സര്പാസോ ഹവമാഗ’മിഷ്ഠാഃ | യേ രോ’ചനേ സൂര്യസ്യാപി’ സര്പാഃ | യേ ദിവം’ ദേവീമനു’സഞ്ചര’ന്തി | യേഷാ’മശ്രേഷാ അ’നുയന്തി കാമമ്’ | തേഭ്യ’സ്സര്പേഭ്യോ മധു’മജ്ജുഹോമി || 7 ||

ഉപ’ഹൂതാഃ പിതരോ യേ മഘാസു’ | മനോ’ജവസസ്സുകൃത’സ്സുകൃത്യാഃ | തേ നോ നക്ഷ’ത്രേ ഹവമാഗ’മിഷ്ഠാഃ | സ്വധാഭി’ര്യജ്ഞം പ്രയ’തം ജുഷന്താമ് | യേ അ’ഗ്നിദഗ്ധാ യേ‌உന’ഗ്നിദഗ്ധാഃ | യേ’‌உമുല്ലോകം പിതരഃ’ ക്ഷിയന്തി’ | യാഗ്‍ശ്ച’ വിദ്മയാഗ്മ് ഉ’ ച ന പ്ര’വിദ്മ | മഘാസു’ യജ്ഞഗ്‍മ് സുകൃ’തം ജുഷന്താമ് || 8||

ഗവാം പതിഃ ഫല്ഗു’നീനാമസി ത്വമ് | തദ’ര്യമന് വരുണമിത്ര ചാരു’ | തം ത്വാ’ വയഗ്‍മ് സ’നിതാരഗ്ം’ സനീനാമ് | ജീവാ ജീവ’ന്തമുപ സംവി’ശേമ | യേനേമാ വിശ്വാ ഭുവ’നാനി സഞ്ജി’താ | യസ്യ’ ദേവാ അ’നുസംയന്തി ചേതഃ’ | അര്യമാ രാജാ‌உജരസ്തു വി’ഷ്മാന് | ഫല്ഗു’നീനാമൃഷഭോ രോ’രവീതി || 9 ||

ശ്രേഷ്ഠോ’ ദേവാനാം’ ഭഗവോ ഭഗാസി | തത്ത്വാ’ വിദുഃ ഫല്ഗു’നീസ്തസ്യ’ വിത്താത് | അസ്മഭ്യം’ ക്ഷത്രമജരഗ്ം’ സുവീര്യമ്’ | ഗോമദശ്വ’വദുപസന്നു’ദേഹ | ഭഗോ’ഹ ദാതാ ഭഗ ഇത്പ്ര’ദാതാ | ഭഗോ’ ദേവീഃ ഫല്ഗു’നീരാവി’വേശ | ഭഗസ്യേത്തം പ്ര’സവം ഗ’മേമ | യത്ര’ ദേവൈസ്സ’ധമാദം’ മദേമ | || 10 ||

ആയാതു ദേവസ്സ’വിതോപ’യാതു | ഹിരണ്യയേ’ന സുവൃതാ രഥേ’ന | വഹന്, ഹസ്തഗ്ം’ സുഭഗ്ം’ വിദ്മനാപ’സമ് | പ്രയച്ഛ’ന്തം പപു’രിം പുണ്യമച്ഛ’ | ഹസ്തഃ പ്രയ’ച്ഛ ത്വമൃതം വസീ’യഃ | ദക്ഷി’ണേന പ്രതി’ഗൃഭ്ണീമ ഏനത് | ദാതാര’മദ്യ സ’വിതാ വി’ദേയ | യോ നോ ഹസ്താ’യ പ്രസുവാതി’ യജ്ഞമ് ||11 ||

ത്വഷ്ടാ നക്ഷ’ത്രമഭ്യേ’തി ചിത്രാമ് | സുഭഗ്‍മ് സ’സംയുവതിഗ്‍മ് രാച’മാനാമ് | നിവേശയ’ന്നമൃതാന്മര്ത്യാഗ്’ശ്ച | രൂപാണി’ പിഗ്ംശന് ഭുവ’നാനി വിശ്വാ’ | തന്നസ്ത്വഷ്ടാ തദു’ ചിത്രാ വിച’ഷ്ടാമ് | തന്നക്ഷ’ത്രം ഭൂരിദാ അ’സ്തു മഹ്യമ്’ | തന്നഃ’ പ്രജാം വീരവ’തീഗ്‍മ് സനോതു | ഗോഭി’ര്നോ അശ്വൈസ്സമ’നക്തു യജ്ഞമ് || 12 ||

വായുര്നക്ഷ’ത്രമഭ്യേ’തി നിഷ്ട്യാ’മ് | തിഗ്മശൃം’ഗോ വൃഷഭോ രോരു’വാണഃ | സമീരയന് ഭുവ’നാ മാതരിശ്വാ’ | അപ ദ്വേഷാഗ്ം’സി നുദതാമരാ’തീഃ | തന്നോ’ വായസ്തദു നിഷ്ട്യാ’ ശൃണോതു | തന്നക്ഷ’ത്രം ഭൂരിദാ അ’സ്തു മഹ്യമ്’ | തന്നോ’ ദേവാസോ അനു’ജാനന്തു കാമമ്’ | യഥാ തരേ’മ ദുരിതാനി വിശ്വാ’ || 13 ||

ദൂരമസ്മച്ഛത്ര’വോ യന്തു ഭീതാഃ | തദി’ന്ദ്രാഗ്നീ കൃ’ണുതാം തദ്വിശാ’ഖേ | തന്നോ’ ദേവാ അനു’മദന്തു യജ്ഞമ് | പശ്ചാത് പുരസ്താദഭ’യന്നോ അസ്തു | നക്ഷ’ത്രാണാമധി’പത്നീ വിശാ’ഖേ | ശ്രേഷ്ഠാ’വിന്ദ്രാഗ്നീ ഭുവ’നസ്യ ഗോപൗ | വിഷൂ’ചശ്ശത്രൂ’നപബാധ’മാനൗ | അപക്ഷുധ’ന്നുദതാമരാ’തിമ് | || 14 ||

പൂര്ണാ പശ്ചാദുത പൂര്ണാ പുരസ്താ’ത് | ഉന്മ’ധ്യതഃ പൗ’ര്ണമാസീ ജി’ഗായ | തസ്യാം’ ദേവാ അധി’സംവസ’ന്തഃ | ഉത്തമേ നാക’ ഇഹ മാ’ദയന്താമ് | പൃഥ്വീ സുവര്ചാ’ യുവതിഃ സജോഷാ’ഃ | പൗര്ണമാസ്യുദ’ഗാച്ഛോഭ’മാനാ | ആപ്യായയ’ന്തീ ദുരിതാനി വിശ്വാ’ | ഉരും ദുഹാം യജ’മാനായ യജ്ഞമ് |

ഋദ്ധ്യാസ്മ’ ഹവ്യൈര്നമ’സോപസദ്യ’ | മിത്രം ദേവം മി’ത്രധേയം’ നോ അസ്തു | അനൂരാധാന്, ഹവിഷാ’ വര്ധയ’ന്തഃ | ശതം ജീ’വേമ ശരദഃ സവീ’രാഃ | ചിത്രം നക്ഷ’ത്രമുദ’ഗാത്പുരസ്താ’ത് | അനൂരാധാ സ ഇതി യദ്വദ’ന്തി | തന്മിത്ര ഏ’തി പഥിഭി’ര്ദേവയാനൈ’ഃ | ഹിരണ്യയൈര്വിത’തൈരന്തരി’ക്ഷേ || 16 ||

ഇന്ദ്രോ’ ജ്യേഷ്ഠാമനു നക്ഷ’ത്രമേതി | യസ്മി’ന് വൃത്രം വൃ’ത്ര തൂര്യേ’ തതാര’ | തസ്മി’ന്വയ-മമൃതം ദുഹാ’നാഃ | ക്ഷുധ’ന്തരേമ ദുരി’തിം ദുരി’ഷ്ടിമ് | പുരന്ദരായ’ വൃഷഭായ’ ധൃഷ്ണവേ’ | അഷാ’ഢായ സഹ’മാനായ മീഢുഷേ’ | ഇന്ദ്രാ’യ ജ്യേഷ്ഠാ മധു’മദ്ദുഹാ’നാ | ഉരും കൃ’ണോതു യജ’മാനായ ലോകമ് | || 17 ||

മൂലം’ പ്രജാം വീരവ’തീം വിദേയ | പരാ’ച്യേതു നിരൃ’തിഃ പരാചാ | ഗോഭിര്നക്ഷ’ത്രം പശുഭിസ്സമ’ക്തമ് | അഹ’ര്ഭൂയാദ്യജ’മാനായ മഹ്യമ്’ | അഹ’ര്നോ അദ്യ സു’വിതേ ദ’ദാതു | മൂലം നക്ഷ’ത്രമിതി യദ്വദ’ന്തി | പരാ’ചീം വാചാ നിരൃ’തിം നുദാമി | ശിവം പ്രജായൈ’ ശിവമ’സ്തു മഹ്യമ്’ || 18 ||

യാ ദിവ്യാ ആപഃ പയ’സാ സമ്ബഭൂവുഃ | യാ അന്തരി’ക്ഷ ഉത പാര്ഥി’വീര്യാഃ | യാസാ’മഷാഢാ അ’നുയന്തി കാമമ്’ | താ ന ആപഃ ശഗ്ഗ് സ്യോനാ ഭ’വന്തു | യാശ്ച കൂപ്യാ യാശ്ച’ നാദ്യാ’സ്സമുദ്രിയാ’ഃ | യാശ്ച’ വൈശന്തീരുത പ്രാ’സചീര്യാഃ | യാസാ’മഷാഢാ മധു’ ഭക്ഷയ’ന്തി | താ ന ആപഃ ശഗ്ഗ് സ്യോനാ ഭ’വന്തു ||19 ||

തന്നോ വിശ്വേ ഉപ’ ശൃണ്വന്തു ദേവാഃ | തദ’ഷാഢാ അഭിസംയ’ന്തു യജ്ഞമ് | തന്നക്ഷ’ത്രം പ്രഥതാം പശുഭ്യഃ’ | കൃഷിര്വൃഷ്ടിര്യജ’മാനായ കല്പതാമ് | ശുഭ്രാഃ കന്യാ’ യുവതയ’സ്സുപേശ’സഃ | കര്മകൃത’സ്സുകൃതോ’ വീര്യാ’വതീഃ | വിശ്വാ’ന് ദേവാന്, ഹവിഷാ’ വര്ധയ’ന്തീഃ | അഷാഢാഃ കാമമുപാ’യന്തു യജ്ഞമ് || 20 ||

യസ്മിന് ബ്രഹ്മാഭ്യജ’യത്സര്വ’മേതത് | അമുഞ്ച’ ലോകമിദമൂ’ച സര്വമ്’ | തന്നോ നക്ഷ’ത്രമഭിജിദ്വിജിത്യ’ | ശ്രിയം’ ദധാത്വഹൃ’ണീയമാനമ് | ഉഭൗ ലോകൗ ബ്രഹ്മ’ണാ സഞ്ജി’തേമൗ | തന്നോ നക്ഷ’ത്രമഭിജിദ്വിച’ഷ്ടാമ് | തസ്മി’ന്വയം പൃത’നാസ്സഞ്ജ’യേമ | തന്നോ’ ദേവാസോ അനു’ജാനന്തു കാമമ്’ || 21 ||

ശൃണ്വന്തി’ ശ്രോണാമമൃത’സ്യ ഗോപാമ് | പുണ്യാ’മസ്യാ ഉപ’ശൃണോമി വാചമ്’ | മഹീം ദേവീം വിഷ്ണു’പത്നീമജൂര്യാമ് | പ്രതീചീ’ മേനാഗ്‍മ് ഹവിഷാ’ യജാമഃ | ത്രേധാ വിഷ്ണു’രുരുഗായോ വിച’ക്രമേ | മഹീം ദിവം’ പൃഥിവീമന്തരി’ക്ഷമ് | തച്ഛ്രോണൈതിശ്രവ’-ഇച്ഛമാ’നാ | പുണ്യഗ്ഗ് ശ്ലോകം യജ’മാനായ കൃണ്വതീ || 22 ||

അഷ്ടൗ ദേവാ വസ’വസ്സോമ്യാസഃ’ | ചത’സ്രോ ദേവീരജരാഃ ശ്രവി’ഷ്ഠാഃ | തേ യജ്ഞം പാ’ന്തു രജ’സഃ പുരസ്താ’ത് | സംവത്സരീണ’മമൃതഗ്ഗ്’ സ്വസ്തി | യജ്ഞം നഃ’ പാന്തു വസ’വഃ പുരസ്താ’ത് | ദക്ഷിണതോ’‌உഭിയ’ന്തു ശ്രവി’ഷ്ഠാഃ | പുണ്യന്നക്ഷ’ത്രമഭി സംവി’ശാമ | മാ നോ അരാ’തിരഘശഗ്ംസാ‌உഗന്ന്’ || 23 ||

ക്ഷത്രസ്യ രാജാ വരു’ണോ‌உധിരാജഃ | നക്ഷ’ത്രാണാഗ്‍മ് ശതഭി’ഷഗ്വസി’ഷ്ഠഃ | തൗ ദേവേഭ്യഃ’ കൃണുതോ ദീര്ഘമായുഃ’ | ശതഗ്‍മ് സഹസ്രാ’ ഭേഷജാനി’ ധത്തഃ | യജ്ഞന്നോ രാജാ വരു’ണ ഉപ’യാതു | തന്നോ വിശ്വേ’ അഭി സംയ’ന്തു ദേവാഃ | തന്നോ നക്ഷ’ത്രഗ്‍മ് ശതഭി’ഷഗ്ജുഷാണമ് | ദീര്ഘമായുഃ പ്രതി’രദ്ഭേഷജാനി’ || 24 ||

അജ ഏക’പാദുദ’ഗാത്പുരസ്താ’ത് | വിശ്വാ’ ഭൂതാനി’ പ്രതി മോദ’മാനഃ | തസ്യ’ ദേവാഃ പ്ര’സവം യ’ന്തി സര്വേ’ | പ്രോഷ്ഠപദാസോ’ അമൃത’സ്യ ഗോപാഃ | വിഭ്രാജ’മാനസ്സമിധാ ന ഉഗ്രഃ | ആ‌உന്തരി’ക്ഷമരുഹദഗന്ദ്യാമ് | തഗ്‍മ് സൂര്യം’ ദേവമജമേക’പാദമ് | പ്രോഷ്ഠപദാസോ അനു’യന്തി സര്വേ’ || 25 ||

അഹി’ര്ബുധ്നിയഃ പ്രഥ’മാ ന ഏതി | ശ്രേഷ്ഠോ’ ദേവാനാ’മുത മാനു’ഷാണാമ് | തം ബ്രാ’ഹ്മണാസ്സോ’മപാസ്സോമ്യാസഃ’ | പ്രോഷ്ഠപദാസോ’ അഭിര’ക്ഷന്തി സര്വേ’ | ചത്വാര ഏക’മഭി കര്മ’ ദേവാഃ | പ്രോഷ്ഠപദാ സ ഇതി യാന്, വദ’ന്തി | തേ ബുധ്നിയം’ പരിഷദ്യഗ്ഗ്’ സ്തുവന്തഃ’ | അഹിഗ്ം’ രക്ഷന്തി നമ’സോപസദ്യ’ || 26 ||

പൂഷാ രേവത്യന്വേ’തി പന്ഥാ’മ് | പുഷ്ടിപതീ’ പശുപാ വാജ’ബസ്ത്യൗ | ഇമാനി’ ഹവ്യാ പ്രയ’താ ജുഷാണാ | സുഗൈര്നോ യാനൈരുപ’യാതാം യജ്ഞമ് | ക്ഷുദ്രാന് പശൂന് ര’ക്ഷതു രേവതീ’ നഃ | ഗാവോ’ നോ അശ്വാഗ്മ് അന്വേ’തു പൂഷാ | അന്നഗ്ം രക്ഷ’ന്തൗ ബഹുധാ വിരൂ’പമ് | വാജഗ്ം’ സനുതാം യജ’മാനായ യജ്ഞമ് || 27 ||

തദശ്വിനാ’വശ്വയുജോപ’യാതാമ് | ശുഭങ്ഗമി’ഷ്ഠൗ സുയമേ’ഭിരശ്വൈ’ഃ | സ്വം നക്ഷ’ത്രഗ്‍മ് ഹവിഷാ യജ’ന്തൗ | മധ്വാസമ്പൃ’ക്തൗ യജു’ഷാ സമ’ക്തൗ | യൗ ദേവാനാം’ ഭിഷജൗ’ ഹവ്യവാഹൗ | വിശ്വ’സ്യ ദൂതാവമൃത’സ്യ ഗോപൗ | തൗ നക്ഷത്രം ജുജുഷാണോപ’യാതാമ് | നമോ‌உശ്വിഭ്യാം’ കൃണുമോ‌உശ്വയുഗ്ഭ്യാ’മ് || 28 ||

അപ’ പാപ്മാനം ഭര’ണീര്ഭരന്തു | തദ്യമോ രാജാ ഭഗ’വാന്, വിച’ഷ്ടാമ് | ലോകസ്യ രാജാ’ മഹതോ മഹാന്, ഹി | സുഗം നഃ പന്ഥാമഭ’യം കൃണോതു | യസ്മിന്നക്ഷ’ത്രേ യമ ഏതി രാജാ’ | യസ്മി’ന്നേനമഭ്യഷിം’ചന്ത ദേവാഃ | തദ’സ്യ ചിത്രഗ്‍മ് ഹവിഷാ’ യജാമ | അപ’ പാപ്മാനം ഭര’ണീര്ഭരന്തു || 29 ||

നിവേശ’നീ സങ്ഗമ’നീ വസൂ’നാം വിശ്വാ’ രൂപാണി വസൂ’ന്യാവേശയ’ന്തീ | സഹസ്രപോഷഗ്‍മ് സുഭഗാ രരാ’ണാ സാ ന ആഗന്വര്ച’സാ സംവിദാനാ | യത്തേ’ ദേവാ അദ’ധുര്ഭാഗധേയമമാ’വാസ്യേ സംവസ’ന്തോ മഹിത്വാ | സാ നോ’ യജ്ഞം പി’പൃഹി വിശ്വവാരേ രയിന്നോ’ ധേഹി സുഭഗേ സുവീരമ്’ || 30 ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ |

Nakshatra Suktam in Kannada
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1

ಓಂ || ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ದೇವಮಿ’ಂದ್ರಿಯಮ್ | ಇದಮಾ’ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ಹವಿರಾಸಂ ಜು’ಹೋತನ | ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ’ ರಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ’ ಕೇತವಃ’ | ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸರ್ವಾ” | ಸ ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಭಿರಭಿಸಂವಸಾ’ನಃ | ಅಗ್ನಿರ್ನೋ’ ದೇವಸ್ಸು’ವಿತೇ ದ’ಧಾತು || 1 ||

ಪ್ರಜಾಪ’ತೇ ರೋಹಿಣೀವೇ’ತು ಪತ್ನೀ” | ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಬೃಹತೀ ಚಿತ್ರಭಾ’ನುಃ | ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಸ್ಯ’ ಸುವಿತೇ ದ’ಧಾತು | ಯಥಾ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದಸ್ಸವೀ’ರಾಃ | ರೋಹಿಣೀ ದೇವ್ಯುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ’ ಪ್ರತಿಮೋದ’ಮಾನಾ | ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾನಾಮುಪ’ಯಾತು ಯಙ್ಞಮ್ || 2 ||

ಸೋಮೋ ರಾಜಾ’ ಮೃಗಶೀರ್ಷೇಣ ಆಗನ್ನ್’ | ಶಿವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮ’ಸ್ಯ ಧಾಮ’ | ಆಪ್ಯಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಜನೇ’ಷು | ರೇತಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ಯಜ’ಮಾನೇ ದಧಾತು | ಯತ್ತೇ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀರ್ಷಮಸ್ತಿ’ | ಪ್ರಿಯಗ್‍ಮ್ ರಾ’ಜನ್ ಪ್ರಿಯತ’ಮಂ ಪ್ರಿಯಾಣಾ”ಮ್ | ತಸ್ಮೈ’ ತೇ ಸೋಮ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಶನ್ನ’ ಏಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ || 3 ||

ಆರ್ದ್ರಯಾ’ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪತಿ’ರಘ್ನಿಯಾನಾ”ಮ್ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಸ್ಯ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಮಾ ನಃ’ ಪ್ರಜಾಗ್‍ಮ್ ರೀ’ರಿಷನ್ಮೋತ ವೀರಾನ್ | ಹೇತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪರಿ’ಣೋ ವೃಣಕ್ತು | ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿರ್ನಃ’ | ಪ್ರಮುಂಚಮಾ’ನೌ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಅಪಾಘಶಗ್‍ಮ್’ ಸನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 4||

ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿಸ್ಪೃಣೋತು | ಪುನ’ರ್ವಸೂನಃ ಪುನರೇತಾಂ” ಯಙ್ಞಮ್ | ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವಾ ಅಭಿಯ’ಂತು ಸರ್ವೇ” | ಪುನಃ’ ಪುನರ್ವೋ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ಏವಾ ನ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿರನರ್ವಾ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ಭರ್ತ್ರೀ ಜಗ’ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ | ಪುನ’ರ್ವಸೂ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಂ ದೇವಾನಾ-ಮಪ್ಯೇ’ತು ಪಾಥಃ’ || 5||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ’ ಪ್ರಥಮಂ ಜಾಯ’ಮಾನಃ | ತಿಷ್ಯಂ’ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂಬ’ಭೂವ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪೃತ’ನಾಸುಜಿಷ್ಣುಃ | ದಿಶೋ‌உನು ಸರ್ವಾ ಅಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ತಿಷ್ಯಃ’ ಪುರಸ್ತಾ’ದುತ ಮ’ಧ್ಯತೋ ನಃ’ | ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ನಃ ಪರಿ’ಪಾತು ಪಶ್ಚಾತ್ | ಬಾಧೇ’ತಾಂದ್ವೇಷೋ ಅಭ’ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ | ಸುವೀರ್ಯ’ಸ್ಯ ಪತ’ಯಸ್ಯಾಮ || 6 ||

ಇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ’ ಹವಿರ’ಸ್ತು ಜುಷ್ಟಮ್” | ಆಶ್ರೇಷಾ ಯೇಷಾ’ಮನುಯಂತಿ ಚೇತಃ’ | ಯೇ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ತೇ ನ’ಸ್ಸರ್ಪಾಸೋ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಯೇ ರೋ’ಚನೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ ಸರ್ಪಾಃ | ಯೇ ದಿವಂ’ ದೇವೀಮನು’ಸಂಚರ’ಂತಿ | ಯೇಷಾ’ಮಶ್ರೇಷಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತೇಭ್ಯ’ಸ್ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಮಧು’ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ || 7 ||

ಉಪ’ಹೂತಾಃ ಪಿತರೋ ಯೇ ಮಘಾಸು’ | ಮನೋ’ಜವಸಸ್ಸುಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತ್ಯಾಃ | ತೇ ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಸ್ವಧಾಭಿ’ರ್ಯಙ್ಞಂ ಪ್ರಯ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ | ಯೇ ಅ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾ ಯೇ‌உನ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ | ಯೇ’‌உಮುಲ್ಲೋಕಂ ಪಿತರಃ’ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ಯಾಗ್‍ಶ್ಚ’ ವಿದ್ಮಯಾಗ್ಮ್ ಉ’ ಚ ನ ಪ್ರ’ವಿದ್ಮ | ಮಘಾಸು’ ಯಙ್ಞಗ್‍ಮ್ ಸುಕೃ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ || 8||

ಗವಾಂ ಪತಿಃ ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮಸಿ ತ್ವಮ್ | ತದ’ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ ಚಾರು’ | ತಂ ತ್ವಾ’ ವಯಗ್‍ಮ್ ಸ’ನಿತಾರಗ್‍ಮ್’ ಸನೀನಾಮ್ | ಜೀವಾ ಜೀವ’ಂತಮುಪ ಸಂವಿ’ಶೇಮ | ಯೇನೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸಂಜಿ’ತಾ | ಯಸ್ಯ’ ದೇವಾ ಅ’ನುಸಂಯಂತಿ ಚೇತಃ’ | ಅರ್ಯಮಾ ರಾಜಾ‌உಜರಸ್ತು ವಿ’ಷ್ಮಾನ್ | ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮೃಷಭೋ ರೋ’ರವೀತಿ || 9 ||

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ” ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ | ತತ್ತ್ವಾ’ ವಿದುಃ ಫಲ್ಗು’ನೀಸ್ತಸ್ಯ’ ವಿತ್ತಾತ್ | ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಕ್ಷತ್ರಮಜರಗ್‍ಮ್’ ಸುವೀರ್ಯಮ್” | ಗೋಮದಶ್ವ’ವದುಪಸನ್ನು’ದೇಹ | ಭಗೋ’ಹ ದಾತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ’ದಾತಾ | ಭಗೋ’ ದೇವೀಃ ಫಲ್ಗು’ನೀರಾವಿ’ವೇಶ | ಭಗಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ’ಸವಂ ಗ’ಮೇಮ | ಯತ್ರ’ ದೇವೈಸ್ಸ’ಧಮಾದಂ’ ಮದೇಮ | || 10 ||

ಆಯಾತು ದೇವಸ್ಸ’ವಿತೋಪ’ಯಾತು | ಹಿರಣ್ಯಯೇ’ನ ಸುವೃತಾ ರಥೇ’ನ | ವಹನ್, ಹಸ್ತಗ್‍ಮ್’ ಸುಭಗ್‍ಮ್’ ವಿದ್ಮನಾಪ’ಸಮ್ | ಪ್ರಯಚ್ಛ’ಂತಂ ಪಪು’ರಿಂ ಪುಣ್ಯಮಚ್ಛ’ | ಹಸ್ತಃ ಪ್ರಯ’ಚ್ಛ ತ್ವಮೃತಂ ವಸೀ’ಯಃ | ದಕ್ಷಿ’ಣೇನ ಪ್ರತಿ’ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ | ದಾತಾರ’ಮದ್ಯ ಸ’ವಿತಾ ವಿ’ದೇಯ | ಯೋ ನೋ ಹಸ್ತಾ’ಯ ಪ್ರಸುವಾತಿ’ ಯಙ್ಞಮ್ ||11 ||

ತ್ವಷ್ಟಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ | ಸುಭಗ್‍ಮ್ ಸ’ಸಂಯುವತಿಗ್‍ಮ್ ರಾಚ’ಮಾನಾಮ್ | ನಿವೇಶಯ’ನ್ನಮೃತಾನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್’ಶ್ಚ | ರೂಪಾಣಿ’ ಪಿಗ್ಂಶನ್ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ತನ್ನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತದು’ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಗ್‍ಮ್ ಸನೋತು | ಗೋಭಿ’ರ್ನೋ ಅಶ್ವೈಸ್ಸಮ’ನಕ್ತು ಯಙ್ಞಮ್ || 12 ||

ವಾಯುರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ”ಮ್ | ತಿಗ್ಮಶೃಂ’ಗೋ ವೃಷಭೋ ರೋರು’ವಾಣಃ | ಸಮೀರಯನ್ ಭುವ’ನಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾ” | ಅಪ ದ್ವೇಷಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ನುದತಾಮರಾ’ತೀಃ | ತನ್ನೋ’ ವಾಯಸ್ತದು ನಿಷ್ಟ್ಯಾ’ ಶೃಣೋತು | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” | ಯಥಾ ತರೇ’ಮ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” || 13 ||

ದೂರಮಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ’ವೋ ಯಂತು ಭೀತಾಃ | ತದಿ’ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಕೃ’ಣುತಾಂ ತದ್ವಿಶಾ’ಖೇ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾ ಅನು’ಮದಂತು ಯಙ್ಞಮ್ | ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸ್ತಾದಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಮಧಿ’ಪತ್ನೀ ವಿಶಾ’ಖೇ | ಶ್ರೇಷ್ಠಾ’ವಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಭುವ’ನಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ವಿಷೂ’ಚಶ್ಶತ್ರೂ’ನಪಬಾಧ’ಮಾನೌ | ಅಪಕ್ಷುಧ’ನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 14 ||

ಪೂರ್ಣಾ ಪಶ್ಚಾದುತ ಪೂರ್ಣಾ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಉನ್ಮ’ಧ್ಯತಃ ಪೌ”ರ್ಣಮಾಸೀ ಜಿ’ಗಾಯ | ತಸ್ಯಾಂ” ದೇವಾ ಅಧಿ’ಸಂವಸ’ಂತಃ | ಉತ್ತಮೇ ನಾಕ’ ಇಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ | ಪೃಥ್ವೀ ಸುವರ್ಚಾ’ ಯುವತಿಃ ಸಜೋಷಾ”ಃ | ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯುದ’ಗಾಚ್ಛೋಭ’ಮಾನಾ | ಆಪ್ಯಾಯಯ’ಂತೀ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಉರುಂ ದುಹಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ |

ಋದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ’ ಹವ್ಯೈರ್ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ | ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿ’ತ್ರಧೇಯಂ’ ನೋ ಅಸ್ತು | ಅನೂರಾಧಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತಃ | ಶತಂ ಜೀ’ವೇಮ ಶರದಃ ಸವೀ’ರಾಃ | ಚಿತ್ರಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಅನೂರಾಧಾ ಸ ಇತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ತನ್ಮಿತ್ರ ಏ’ತಿ ಪಥಿಭಿ’ರ್ದೇವಯಾನೈ”ಃ | ಹಿರಣ್ಯಯೈರ್ವಿತ’ತೈರಂತರಿ’ಕ್ಷೇ || 16 ||

ಇಂದ್ರೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನು ನಕ್ಷ’ತ್ರಮೇತಿ | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ ವೃತ್ರಂ ವೃ’ತ್ರ ತೂರ್ಯೇ’ ತತಾರ’ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯ-ಮಮೃತಂ ದುಹಾ’ನಾಃ | ಕ್ಷುಧ’ಂತರೇಮ ದುರಿ’ತಿಂ ದುರಿ’ಷ್ಟಿಮ್ | ಪುರಂದರಾಯ’ ವೃಷಭಾಯ’ ಧೃಷ್ಣವೇ” | ಅಷಾ’ಢಾಯ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ಮೀಢುಷೇ” | ಇಂದ್ರಾ’ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಮಧು’ಮದ್ದುಹಾ’ನಾ | ಉರುಂ ಕೃ’ಣೋತು ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಲೋಕಮ್ | || 17 ||

ಮೂಲಂ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಂ ವಿದೇಯ | ಪರಾ”ಚ್ಯೇತು ನಿರೃ’ತಿಃ ಪರಾಚಾ | ಗೋಭಿರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪಶುಭಿಸ್ಸಮ’ಕ್ತಮ್ | ಅಹ’ರ್ಭೂಯಾದ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಮಹ್ಯಮ್” | ಅಹ’ರ್ನೋ ಅದ್ಯ ಸು’ವಿತೇ ದ’ದಾತು | ಮೂಲಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಿತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ಪರಾ’ಚೀಂ ವಾಚಾ ನಿರೃ’ತಿಂ ನುದಾಮಿ | ಶಿವಂ ಪ್ರಜಾಯೈ’ ಶಿವಮ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” || 18 ||

ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಆಪಃ ಪಯ’ಸಾ ಸಂಬಭೂವುಃ | ಯಾ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷ ಉತ ಪಾರ್ಥಿ’ವೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಶ್ಚ ಕೂಪ್ಯಾ ಯಾಶ್ಚ’ ನಾದ್ಯಾ”ಸ್ಸಮುದ್ರಿಯಾ”ಃ | ಯಾಶ್ಚ’ ವೈಶಂತೀರುತ ಪ್ರಾ’ಸಚೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಮಧು’ ಭಕ್ಷಯ’ಂತಿ | ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು ||19 ||

ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ಉಪ’ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇವಾಃ | ತದ’ಷಾಢಾ ಅಭಿಸಂಯ’ಂತು ಯಙ್ಞಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪಶುಭ್ಯಃ’ | ಕೃಷಿರ್ವೃಷ್ಟಿರ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ | ಶುಭ್ರಾಃ ಕನ್ಯಾ’ ಯುವತಯ’ಸ್ಸುಪೇಶ’ಸಃ | ಕರ್ಮಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತೋ’ ವೀರ್ಯಾ’ವತೀಃ | ವಿಶ್ವಾ”ನ್ ದೇವಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀಃ | ಅಷಾಢಾಃ ಕಾಮಮುಪಾ’ಯಂತು ಯಙ್ಞಮ್ || 20 ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಜ’ಯತ್ಸರ್ವ’ಮೇತತ್ | ಅಮುಂಚ’ ಲೋಕಮಿದಮೂ’ಚ ಸರ್ವಮ್” | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಜಿತ್ಯ’ | ಶ್ರಿಯಂ’ ದಧಾತ್ವಹೃ’ಣೀಯಮಾನಮ್ | ಉಭೌ ಲೋಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಸಂಜಿ’ತೇಮೌ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯಂ ಪೃತ’ನಾಸ್ಸಂಜ’ಯೇಮ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” || 21 ||

ಶೃಣ್ವಂತಿ’ ಶ್ರೋಣಾಮಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಮ್ | ಪುಣ್ಯಾ’ಮಸ್ಯಾ ಉಪ’ಶೃಣೋಮಿ ವಾಚಮ್” | ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣು’ಪತ್ನೀಮಜೂರ್ಯಾಮ್ | ಪ್ರತೀಚೀ’ ಮೇನಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ತ್ರೇಧಾ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಗಾಯೋ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ | ಮಹೀಂ ದಿವಂ’ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ | ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿಶ್ರವ’-ಇಚ್ಛಮಾ’ನಾ | ಪುಣ್ಯಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ || 22 ||

ಅಷ್ಟೌ ದೇವಾ ವಸ’ವಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಚತ’ಸ್ರೋ ದೇವೀರಜರಾಃ ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ತೇ ಯಙ್ಞಂ ಪಾ”ಂತು ರಜ’ಸಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಸಂವತ್ಸರೀಣ’ಮಮೃತಗ್ಗ್’ ಸ್ವಸ್ತಿ | ಯಙ್ಞಂ ನಃ’ ಪಾಂತು ವಸ’ವಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ದಕ್ಷಿಣತೋ’‌உಭಿಯ’ಂತು ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ಪುಣ್ಯನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂವಿ’ಶಾಮ | ಮಾ ನೋ ಅರಾ’ತಿರಘಶಗ್ಂಸಾ‌உಗನ್ನ್’ || 23 ||

ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ‌உಧಿರಾಜಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ವಸಿ’ಷ್ಠಃ | ತೌ ದೇವೇಭ್ಯಃ’ ಕೃಣುತೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ | ಶತಗ್‍ಮ್ ಸಹಸ್ರಾ’ ಭೇಷಜಾನಿ’ ಧತ್ತಃ | ಯಙ್ಞನ್ನೋ ರಾಜಾ ವರು’ಣ ಉಪ’ಯಾತು | ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ’ ಅಭಿ ಸಂಯ’ಂತು ದೇವಾಃ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ಜುಷಾಣಮ್ | ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರತಿ’ರದ್ಭೇಷಜಾನಿ’ || 24 ||

ಅಜ ಏಕ’ಪಾದುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ ಪ್ರತಿ ಮೋದ’ಮಾನಃ | ತಸ್ಯ’ ದೇವಾಃ ಪ್ರ’ಸವಂ ಯ’ಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ | ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ ನ ಉಗ್ರಃ | ಆ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಮರುಹದಗಂದ್ಯಾಮ್ | ತಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೇವಮಜಮೇಕ’ಪಾದಮ್ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ ಅನು’ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ” || 25 ||

ಅಹಿ’ರ್ಬುಧ್ನಿಯಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾ’ಮುತ ಮಾನು’ಷಾಣಾಮ್ | ತಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣಾಸ್ಸೋ’ಮಪಾಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಭಿರ’ಕ್ಷಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ಚತ್ವಾರ ಏಕ’ಮಭಿ ಕರ್ಮ’ ದೇವಾಃ | ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ ಸ ಇತಿ ಯಾನ್, ವದ’ಂತಿ | ತೇ ಬುಧ್ನಿಯಂ’ ಪರಿಷದ್ಯಗ್ಗ್’ ಸ್ತುವಂತಃ’ | ಅಹಿಗ್‍ಮ್’ ರಕ್ಷಂತಿ ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ || 26 ||

ಪೂಷಾ ರೇವತ್ಯನ್ವೇ’ತಿ ಪಂಥಾ”ಮ್ | ಪುಷ್ಟಿಪತೀ’ ಪಶುಪಾ ವಾಜ’ಬಸ್ತ್ಯೌ | ಇಮಾನಿ’ ಹವ್ಯಾ ಪ್ರಯ’ತಾ ಜುಷಾಣಾ | ಸುಗೈರ್ನೋ ಯಾನೈರುಪ’ಯಾತಾಂ ಯಙ್ಞಮ್ | ಕ್ಷುದ್ರಾನ್ ಪಶೂನ್ ರ’ಕ್ಷತು ರೇವತೀ’ ನಃ | ಗಾವೋ’ ನೋ ಅಶ್ವಾಗ್ಮ್ ಅನ್ವೇ’ತು ಪೂಷಾ | ಅನ್ನಗ್ಂ ರಕ್ಷ’ಂತೌ ಬಹುಧಾ ವಿರೂ’ಪಮ್ | ವಾಜಗ್‍ಮ್’ ಸನುತಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ || 27 ||

ತದಶ್ವಿನಾ’ವಶ್ವಯುಜೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ಶುಭಂಗಮಿ’ಷ್ಠೌ ಸುಯಮೇ’ಭಿರಶ್ವೈ”ಃ | ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ ಯಜ’ಂತೌ | ಮಧ್ವಾಸಂಪೃ’ಕ್ತೌ ಯಜು’ಷಾ ಸಮ’ಕ್ತೌ | ಯೌ ದೇವಾನಾಂ” ಭಿಷಜೌ” ಹವ್ಯವಾಹೌ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ದೂತಾವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ತೌ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಜುಜುಷಾಣೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ನಮೋ‌உಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ” ಕೃಣುಮೋ‌உಶ್ವಯುಗ್ಭ್ಯಾ”ಮ್ || 28 ||

ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು | ತದ್ಯಮೋ ರಾಜಾ ಭಗ’ವಾನ್, ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ಲೋಕಸ್ಯ ರಾಜಾ’ ಮಹತೋ ಮಹಾನ್, ಹಿ | ಸುಗಂ ನಃ ಪಂಥಾಮಭ’ಯಂ ಕೃಣೋತು | ಯಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಯಮ ಏತಿ ರಾಜಾ” | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ನೇನಮಭ್ಯಷಿಂ’ಚಂತ ದೇವಾಃ | ತದ’ಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮ | ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು || 29 ||

ನಿವೇಶ’ನೀ ಸಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ’ನಾಂ ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ ವಸೂ”ನ್ಯಾವೇಶಯ’ಂತೀ | ಸಹಸ್ರಪೋಷಗ್‍ಮ್ ಸುಭಗಾ ರರಾ’ಣಾ ಸಾ ನ ಆಗನ್ವರ್ಚ’ಸಾ ಸಂವಿದಾನಾ | ಯತ್ತೇ’ ದೇವಾ ಅದ’ಧುರ್ಭಾಗಧೇಯಮಮಾ’ವಾಸ್ಯೇ ಸಂವಸ’ಂತೋ ಮಹಿತ್ವಾ | ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಂ ಪಿ’ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರಯಿನ್ನೋ’ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸುವೀರಮ್” || 30 ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ |

Nakshatra Suktam in Bengali
তৈত্তিরীয় ব্রহ্মণম | অষ্টকম – 3 প্রশ্নঃ – 1
তৈত্তিরীয় সংহিতাঃ | কাণ্ড 3 প্রপাঠকঃ – 5 অনুবাকম – 1

ওং || অগ্নির্নঃ’ পাতু কৃত্তি’কাঃ | নক্ষ’ত্রং দেবমি’ন্দ্রিয়ম | ইদমা’সাং বিচক্ষণম | হবিরাসং জু’হোতন | য়স্য় ভান্তি’ রশ্ময়ো য়স্য়’ কেতবঃ’ | য়স্য়েমা বিশ্বা ভুব’নানি সর্বা” | স কৃত্তি’কাভিরভিসংবসা’নঃ | অগ্নির্নো’ দেবস্সু’বিতে দ’ধাতু || 1 ||

প্রজাপ’তে রোহিণীবে’তু পত্নী” | বিশ্বরূ’পা বৃহতী চিত্রভা’নুঃ | সা নো’ য়জ্ঞস্য়’ সুবিতে দ’ধাতু | য়থা জীবে’ম শরদস্সবী’রাঃ | রোহিণী দেব্য়ুদ’গাত্পুরস্তা”ত | বিশ্বা’ রূপাণি’ প্রতিমোদ’মানা | প্রজাপ’তিগ্‍ম হবিষা’ বর্ধয়’ন্তী | প্রিয়া দেবানামুপ’য়াতু য়জ্ঞম || 2 ||

সোমো রাজা’ মৃগশীরষেণ আগন্ন’ | শিবং নক্ষ’ত্রং প্রিয়ম’স্য় ধাম’ | আপ্য়ায়’মানো বহুধা জনে’ষু | রেতঃ’ প্রজাং য়জ’মানে দধাতু | য়ত্তে নক্ষ’ত্রং মৃগশীরষমস্তি’ | প্রিয়গ্‍ম রা’জন প্রিয়ত’মং প্রিয়াণা”ম | তস্মৈ’ তে সোম হবিষা’ বিধেম | শন্ন’ এধি দ্বিপদে শং চতু’ষ্পদে || 3 ||

আর্দ্রয়া’ রুদ্রঃ প্রথ’মা ন এতি | শ্রেষ্ঠো’ দেবানাং পতি’রঘ্নিয়ানা”ম | নক্ষ’ত্রমস্য় হবিষা’ বিধেম | মা নঃ’ প্রজাগ্‍ম রী’রিষন্মোত বীরান | হেতি রুদ্রস্য় পরি’ণো বৃণক্তু | আর্দ্রা নক্ষ’ত্রং জুষতাগ্‍ম হবির্নঃ’ | প্রমুঞ্চমা’নৌ দুরিতানি বিশ্বা” | অপাঘশগং’ সন্নুদতামরা’তিম | || 4||

পুন’র্নো দেব্য়দি’তিস্পৃণোতু | পুন’র্বসূনঃ পুনরেতাং” য়জ্ঞম | পুন’র্নো দেবা অভিয়’ন্তু সর্বে” | পুনঃ’ পুনর্বো হবিষা’ য়জামঃ | এবা ন দেব্য়দি’তিরনর্বা | বিশ্ব’স্য় ভর্ত্রী জগ’তঃ প্রতিষ্ঠা | পুন’র্বসূ হবিষা’ বর্ধয়’ন্তী | প্রিয়ং দেবানা-মপ্য়ে’তু পাথঃ’ || 5||

বৃহস্পতিঃ’ প্রথমং জায়’মানঃ | তিষ্য়ং’ নক্ষ’ত্রমভি সংব’ভূব | শ্রেষ্ঠো’ দেবানাং পৃত’নাসুজিষ্ণুঃ | দিশো‌உনু সর্বা অভ’য়ন্নো অস্তু | তিষ্য়ঃ’ পুরস্তা’দুত ম’ধ্য়তো নঃ’ | বৃহস্পতি’র্নঃ পরি’পাতু পশ্চাত | বাধে’তান্দ্বেষো অভ’য়ং কৃণুতাম | সুবীর্য়’স্য় পত’য়স্য়াম || 6 ||

ইদগ্‍ম সর্পেভ্য়ো’ হবির’স্তু জুষ্টম” | আশ্রেষা য়েষা’মনুয়ন্তি চেতঃ’ | য়ে অন্তরি’ক্ষং পৃথিবীং ক্ষিয়ন্তি’ | তে ন’স্সর্পাসো হবমাগ’মিষ্ঠাঃ | য়ে রো’চনে সূর্য়স্য়াপি’ সর্পাঃ | য়ে দিবং’ দেবীমনু’সঞ্চর’ন্তি | য়েষা’মশ্রেষা অ’নুয়ন্তি কামম” | তেভ্য়’স্সর্পেভ্য়ো মধু’মজ্জুহোমি || 7 ||

উপ’হূতাঃ পিতরো য়ে মঘাসু’ | মনো’জবসস্সুকৃত’স্সুকৃত্য়াঃ | তে নো নক্ষ’ত্রে হবমাগ’মিষ্ঠাঃ | স্বধাভি’র্য়জ্ঞং প্রয়’তং জুষন্তাম | য়ে অ’গ্নিদগ্ধা য়ে‌உন’গ্নিদগ্ধাঃ | য়ে’‌உমুল্লোকং পিতরঃ’ ক্ষিয়ন্তি’ | য়াগ্‍শ্চ’ বিদ্ময়াগ্ম উ’ চ ন প্র’বিদ্ম | মঘাসু’ য়জ্ঞগ্‍ম সুকৃ’তং জুষন্তাম || 8||

গবাং পতিঃ ফল্গু’নীনামসি ত্বম | তদ’র্য়মন বরুণমিত্র চারু’ | তং ত্বা’ বয়গ্‍ম স’নিতারগং’ সনীনাম | জীবা জীব’ন্তমুপ সংবি’শেম | য়েনেমা বিশ্বা ভুব’নানি সঞ্জি’তা | য়স্য়’ দেবা অ’নুসংয়ন্তি চেতঃ’ | অর্য়মা রাজা‌உজরস্তু বি’ষ্মান | ফল্গু’নীনামৃষভো রো’রবীতি || 9 ||

শ্রেষ্ঠো’ দেবানাং” ভগবো ভগাসি | তত্ত্বা’ বিদুঃ ফল্গু’নীস্তস্য়’ বিত্তাত | অস্মভ্য়ং’ ক্ষত্রমজরগং’ সুবীর্য়ম” | গোমদশ্ব’বদুপসন্নু’দেহ | ভগো’হ দাতা ভগ ইত্প্র’দাতা | ভগো’ দেবীঃ ফল্গু’নীরাবি’বেশ | ভগস্য়েত্তং প্র’সবং গ’মেম | য়ত্র’ দেবৈস্স’ধমাদং’ মদেম | || 1০ ||

আয়াতু দেবস্স’বিতোপ’য়াতু | হিরণ্য়য়ে’ন সুবৃতা রথে’ন | বহন, হস্তগং’ সুভগং’ বিদ্মনাপ’সম | প্রয়চ্ছ’ন্তং পপু’রিং পুণ্য়মচ্ছ’ | হস্তঃ প্রয়’চ্ছ ত্বমৃতং বসী’য়ঃ | দক্ষি’ণেন প্রতি’গৃভ্ণীম এনত | দাতার’মদ্য় স’বিতা বি’দেয় | য়ো নো হস্তা’য় প্রসুবাতি’ য়জ্ঞম ||11 ||

ত্বষ্টা নক্ষ’ত্রমভ্য়ে’তি চিত্রাম | সুভগ্‍ম স’সংয়ুবতিগ্‍ম রাচ’মানাম | নিবেশয়’ন্নমৃতান্মর্ত্য়াগ’শ্চ | রূপাণি’ পিগংশন ভুব’নানি বিশ্বা” | তন্নস্ত্বষ্টা তদু’ চিত্রা বিচ’ষ্টাম | তন্নক্ষ’ত্রং ভূরিদা অ’স্তু মহ্য়ম” | তন্নঃ’ প্রজাং বীরব’তীগ্‍ম সনোতু | গোভি’র্নো অশ্বৈস্সম’নক্তু য়জ্ঞম || 12 ||

বায়ুর্নক্ষ’ত্রমভ্য়ে’তি নিষ্ট্য়া”ম | তিগ্মশৃং’গো বৃষভো রোরু’বাণঃ | সমীরয়ন ভুব’না মাতরিশ্বা” | অপ দ্বেষাগং’সি নুদতামরা’তীঃ | তন্নো’ বায়স্তদু নিষ্ট্য়া’ শৃণোতু | তন্নক্ষ’ত্রং ভূরিদা অ’স্তু মহ্য়ম” | তন্নো’ দেবাসো অনু’জানন্তু কামম” | য়থা তরে’ম দুরিতানি বিশ্বা” || 13 ||

দূরমস্মচ্ছত্র’বো য়ন্তু ভীতাঃ | তদি’ন্দ্রাগ্নী কৃ’ণুতাং তদ্বিশা’খে | তন্নো’ দেবা অনু’মদন্তু য়জ্ঞম | পশ্চাত পুরস্তাদভ’য়ন্নো অস্তু | নক্ষ’ত্রাণামধি’পত্নী বিশা’খে | শ্রেষ্ঠা’বিন্দ্রাগ্নী ভুব’নস্য় গোপৌ | বিষূ’চশ্শত্রূ’নপবাধ’মানৌ | অপক্ষুধ’ন্নুদতামরা’তিম | || 14 ||

পূর্ণা পশ্চাদুত পূর্ণা পুরস্তা”ত | উন্ম’ধ্য়তঃ পৌ”র্ণমাসী জি’গায় | তস্য়াং” দেবা অধি’সংবস’ন্তঃ | উত্তমে নাক’ ইহ মা’দয়ন্তাম | পৃথ্বী সুবর্চা’ য়ুবতিঃ সজোষা”ঃ | পৌর্ণমাস্য়ুদ’গাচ্ছোভ’মানা | আপ্য়ায়য়’ন্তী দুরিতানি বিশ্বা” | উরুং দুহাং য়জ’মানায় য়জ্ঞম |

ঋদ্ধ্য়াস্ম’ হব্য়ৈর্নম’সোপসদ্য়’ | মিত্রং দেবং মি’ত্রধেয়ং’ নো অস্তু | অনূরাধান, হবিষা’ বর্ধয়’ন্তঃ | শতং জী’বেম শরদঃ সবী’রাঃ | চিত্রং নক্ষ’ত্রমুদ’গাত্পুরস্তা”ত | অনূরাধা স ইতি য়দ্বদ’ন্তি | তন্মিত্র এ’তি পথিভি’র্দেবয়ানৈ”ঃ | হিরণ্য়য়ৈর্বিত’তৈরন্তরি’ক্ষে || 16 ||

ইন্দ্রো” জ্য়েষ্ঠামনু নক্ষ’ত্রমেতি | য়স্মি’ন বৃত্রং বৃ’ত্র তূর্য়ে’ ততার’ | তস্মি’ন্বয়-মমৃতং দুহা’নাঃ | ক্ষুধ’ন্তরেম দুরি’তিং দুরি’ষ্টিম | পুরন্দরায়’ বৃষভায়’ ধৃষ্ণবে” | অষা’ঢায় সহ’মানায় মীঢুষে” | ইন্দ্রা’য় জ্য়েষ্ঠা মধু’মদ্দুহা’না | উরুং কৃ’ণোতু য়জ’মানায় লোকম | || 17 ||

মূলং’ প্রজাং বীরব’তীং বিদেয় | পরা”চ্য়েতু নিরৃ’তিঃ পরাচা | গোভির্নক্ষ’ত্রং পশুভিস্সম’ক্তম | অহ’র্ভূয়াদ্য়জ’মানায় মহ্য়ম” | অহ’র্নো অদ্য় সু’বিতে দ’দাতু | মূলং নক্ষ’ত্রমিতি য়দ্বদ’ন্তি | পরা’চীং বাচা নিরৃ’তিং নুদামি | শিবং প্রজায়ৈ’ শিবম’স্তু মহ্য়ম” || 18 ||

য়া দিব্য়া আপঃ পয়’সা সম্বভূবুঃ | য়া অন্তরি’ক্ষ উত পার্থি’বীর্য়াঃ | য়াসা’মষাঢা অ’নুয়ন্তি কামম” | তা ন আপঃ শগ্গ স্য়োনা ভ’বন্তু | য়াশ্চ কূপ্য়া য়াশ্চ’ নাদ্য়া”স্সমুদ্রিয়া”ঃ | য়াশ্চ’ বৈশন্তীরুত প্রা’সচীর্য়াঃ | য়াসা’মষাঢা মধু’ ভক্ষয়’ন্তি | তা ন আপঃ শগ্গ স্য়োনা ভ’বন্তু ||19 ||

তন্নো বিশ্বে উপ’ শৃণ্বন্তু দেবাঃ | তদ’ষাঢা অভিসংয়’ন্তু য়জ্ঞম | তন্নক্ষ’ত্রং প্রথতাং পশুভ্য়ঃ’ | কৃষির্বৃষ্টির্য়জ’মানায় কল্পতাম | শুভ্রাঃ কন্য়া’ য়ুবতয়’স্সুপেশ’সঃ | কর্মকৃত’স্সুকৃতো’ বীর্য়া’বতীঃ | বিশ্বা”ন দেবান, হবিষা’ বর্ধয়’ন্তীঃ | অষাঢাঃ কামমুপা’য়ন্তু য়জ্ঞম || 2০ ||

য়স্মিন ব্রহ্মাভ্য়জ’য়ত্সর্ব’মেতত | অমুঞ্চ’ লোকমিদমূ’চ সর্বম” | তন্নো নক্ষ’ত্রমভিজিদ্বিজিত্য়’ | শ্রিয়ং’ দধাত্বহৃ’ণীয়মানম | উভৌ লোকৌ ব্রহ্ম’ণা সঞ্জি’তেমৌ | তন্নো নক্ষ’ত্রমভিজিদ্বিচ’ষ্টাম | তস্মি’ন্বয়ং পৃত’নাস্সঞ্জ’য়েম | তন্নো’ দেবাসো অনু’জানন্তু কামম” || 21 ||

শৃণ্বন্তি’ শ্রোণামমৃত’স্য় গোপাম | পুণ্য়া’মস্য়া উপ’শৃণোমি বাচম” | মহীং দেবীং বিষ্ণু’পত্নীমজূর্য়াম | প্রতীচী’ মেনাগ্‍ম হবিষা’ য়জামঃ | ত্রেধা বিষ্ণু’রুরুগায়ো বিচ’ক্রমে | মহীং দিবং’ পৃথিবীমন্তরি’ক্ষম | তচ্ছ্রোণৈতিশ্রব’-ইচ্ছমা’না | পুণ্য়গ্গ শ্লোকং য়জ’মানায় কৃণ্বতী || 22 ||

অষ্টৌ দেবা বস’বস্সোম্য়াসঃ’ | চত’স্রো দেবীরজরাঃ শ্রবি’ষ্ঠাঃ | তে য়জ্ঞং পা”ন্তু রজ’সঃ পুরস্তা”ত | সংবত্সরীণ’মমৃতগ্গ’ স্বস্তি | য়জ্ঞং নঃ’ পান্তু বস’বঃ পুরস্তা”ত | দক্ষিণতো’‌உভিয়’ন্তু শ্রবি’ষ্ঠাঃ | পুণ্য়ন্নক্ষ’ত্রমভি সংবি’শাম | মা নো অরা’তিরঘশগংসা‌உগন্ন’ || 23 ||

ক্ষত্রস্য় রাজা বরু’ণো‌உধিরাজঃ | নক্ষ’ত্রাণাগ্‍ম শতভি’ষগ্বসি’ষ্ঠঃ | তৌ দেবেভ্য়ঃ’ কৃণুতো দীর্ঘমায়ুঃ’ | শতগ্‍ম সহস্রা’ ভেষজানি’ ধত্তঃ | য়জ্ঞন্নো রাজা বরু’ণ উপ’য়াতু | তন্নো বিশ্বে’ অভি সংয়’ন্তু দেবাঃ | তন্নো নক্ষ’ত্রগ্‍ম শতভি’ষগ্জুষাণম | দীর্ঘমায়ুঃ প্রতি’রদ্ভেষজানি’ || 24 ||

অজ এক’পাদুদ’গাত্পুরস্তা”ত | বিশ্বা’ ভূতানি’ প্রতি মোদ’মানঃ | তস্য়’ দেবাঃ প্র’সবং য়’ন্তি সর্বে” | প্রোষ্ঠপদাসো’ অমৃত’স্য় গোপাঃ | বিভ্রাজ’মানস্সমিধা ন উগ্রঃ | আ‌உন্তরি’ক্ষমরুহদগন্দ্য়াম | তগ্‍ম সূর্য়ং’ দেবমজমেক’পাদম | প্রোষ্ঠপদাসো অনু’য়ন্তি সর্বে” || 25 ||

অহি’র্বুধ্নিয়ঃ প্রথ’মা ন এতি | শ্রেষ্ঠো’ দেবানা’মুত মানু’ষাণাম | তং ব্রা”হ্মণাস্সো’মপাস্সোম্য়াসঃ’ | প্রোষ্ঠপদাসো’ অভির’ক্ষন্তি সর্বে” | চত্বার এক’মভি কর্ম’ দেবাঃ | প্রোষ্ঠপদা স ইতি য়ান, বদ’ন্তি | তে বুধ্নিয়ং’ পরিষদ্য়গ্গ’ স্তুবন্তঃ’ | অহিগং’ রক্ষন্তি নম’সোপসদ্য়’ || 26 ||

পূষা রেবত্য়ন্বে’তি পন্থা”ম | পুষ্টিপতী’ পশুপা বাজ’বস্ত্য়ৌ | ইমানি’ হব্য়া প্রয়’তা জুষাণা | সুগৈর্নো য়ানৈরুপ’য়াতাং য়জ্ঞম | ক্ষুদ্রান পশূন র’ক্ষতু রেবতী’ নঃ | গাবো’ নো অশ্বাগম অন্বে’তু পূষা | অন্নগং রক্ষ’ন্তৌ বহুধা বিরূ’পম | বাজগং’ সনুতাং য়জ’মানায় য়জ্ঞম || 27 ||

তদশ্বিনা’বশ্বয়ুজোপ’য়াতাম | শুভঙ্গমি’ষ্ঠৌ সুয়মে’ভিরশ্বৈ”ঃ | স্বং নক্ষ’ত্রগ্‍ম হবিষা য়জ’ন্তৌ | মধ্বাসম্পৃ’ক্তৌ য়জু’ষা সম’ক্তৌ | য়ৌ দেবানাং” ভিষজৌ” হব্য়বাহৌ | বিশ্ব’স্য় দূতাবমৃত’স্য় গোপৌ | তৌ নক্ষত্রং জুজুষাণোপ’য়াতাম | নমো‌உশ্বিভ্য়াং” কৃণুমো‌உশ্বয়ুগ্ভ্য়া”ম || 28 ||

অপ’ পাপ্মানং ভর’ণীর্ভরন্তু | তদ্য়মো রাজা ভগ’বান, বিচ’ষ্টাম | লোকস্য় রাজা’ মহতো মহান, হি | সুগং নঃ পন্থামভ’য়ং কৃণোতু | য়স্মিন্নক্ষ’ত্রে য়ম এতি রাজা” | য়স্মি’ন্নেনমভ্য়ষিং’চন্ত দেবাঃ | তদ’স্য় চিত্রগ্‍ম হবিষা’ য়জাম | অপ’ পাপ্মানং ভর’ণীর্ভরন্তু || 29 ||

নিবেশ’নী সঙ্গম’নী বসূ’নাং বিশ্বা’ রূপাণি বসূ”ন্য়াবেশয়’ন্তী | সহস্রপোষগ্‍ম সুভগা ররা’ণা সা ন আগন্বর্চ’সা সংবিদানা | য়ত্তে’ দেবা অদ’ধুর্ভাগধেয়মমা’বাস্য়ে সংবস’ন্তো মহিত্বা | সা নো’ য়জ্ঞং পি’পৃহি বিশ্ববারে রয়িন্নো’ ধেহি সুভগে সুবীরম” || 3০ ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’ |

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE