Nakshatra Suktam - Nakshatreshti in Tamil and English

Lord Shiva Stotram - Nakshatra Suktam / Nakshatreshti in Tamil

தைத்திரீய ப்ரஹ்மணம் | அஷ்டகம் – 3 ப்ரஶ்னஃ – 1
தைத்திரீய ஸம்ஹிதாஃ | காண்ட 3 ப்ரபாடகஃ – 5 அனுவாகம் – 1

ஓம் || அக்னிர்னஃ’ பாது க்றுத்தி’காஃ | னக்ஷ’த்ரம் தேவமி’ன்த்ரியம் | இதமா’ஸாம் விசக்ஷணம் | ஹவிராஸம் ஜு’ஹோதன | யஸ்ய பான்தி’ ரஶ்மயோ யஸ்ய’ கேதவஃ’ | யஸ்யேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸர்வா” | ஸ க்றுத்தி’காபிரபிஸம்வஸா’னஃ | அக்னிர்னோ’ தேவஸ்ஸு’விதே த’தாது || 1 ||

ப்ரஜாப’தே ரோஹிணீவே’து பத்னீ” | விஶ்வரூ’பா ப்றுஹதீ சித்ரபா’னுஃ | ஸா னோ’ யஜ்ஞஸ்ய’ ஸுவிதே த’தாது | யதா ஜீவே’ம ஶரதஸ்ஸவீ’ராஃ | ரோஹிணீ தேவ்யுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ ரூபாணி’ ப்ரதிமோத’மானா | ப்ரஜாப’திக்‍ம் ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீ | ப்ரியா தேவானாமுப’யாது யஜ்ஞம் || 2 ||

ஸோமோ ராஜா’ ம்றுகஶீர்ஷேண ஆகன்ன்’ | ஶிவம் னக்ஷ’த்ரம் ப்ரியம’ஸ்ய தாம’ | ஆப்யாய’மானோ பஹுதா ஜனே’ஷு | ரேதஃ’ ப்ரஜாம் யஜ’மானே ததாது | யத்தே னக்ஷ’த்ரம் ம்றுகஶீர்ஷமஸ்தி’ | ப்ரியக்‍ம் ரா’ஜன் ப்ரியத’மம் ப்ரியாணா”ம் | தஸ்மை’ தே ஸோம ஹவிஷா’ விதேம | ஶன்ன’ ஏதி த்விபதே ஶம் சது’ஷ்பதே || 3 ||

Nakshatra Suktam

ஆர்த்ரயா’ ருத்ரஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் பதி’ரக்னியானா”ம் | னக்ஷ’த்ரமஸ்ய ஹவிஷா’ விதேம | மா னஃ’ ப்ரஜாக்‍ம் ரீ’ரிஷன்மோத வீரான் | ஹேதி ருத்ரஸ்ய பரி’ணோ வ்றுணக்து | ஆர்த்ரா னக்ஷ’த்ரம் ஜுஷதாக்‍ம் ஹவிர்னஃ’ | ப்ரமுஞ்சமா’னௌ துரிதானி விஶ்வா” | அபாகஶக்ம்’ ஸன்னுததாமரா’திம் | || 4||

புன’ர்னோ தேவ்யதி’திஸ்ப்றுணோது | புன’ர்வஸூனஃ புனரேதாம்” யஜ்ஞம் | புன’ர்னோ தேவா அபிய’ன்து ஸர்வே” | புனஃ’ புனர்வோ ஹவிஷா’ யஜாமஃ | ஏவா ன தேவ்யதி’திரனர்வா | விஶ்வ’ஸ்ய பர்த்ரீ ஜக’தஃ ப்ரதிஷ்டா | புன’ர்வஸூ ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீ | ப்ரியம் தேவானா-மப்யே’து பாதஃ’ || 5||

ப்றுஹஸ்பதிஃ’ ப்ரதமம் ஜாய’மானஃ | திஷ்யம்’ னக்ஷ’த்ரமபி ஸம்ப’பூவ | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் ப்றுத’னாஸுஜிஷ்ணுஃ | திஶோ‌உனு ஸர்வா அப’யன்னோ அஸ்து | திஷ்யஃ’ புரஸ்தா’துத ம’த்யதோ னஃ’ | ப்றுஹஸ்பதி’ர்னஃ பரி’பாது பஶ்சாத் | பாதே’தான்த்வேஷோ அப’யம் க்றுணுதாம் | ஸுவீர்ய’ஸ்ய பத’யஸ்யாம || 6 ||

இதக்‍ம் ஸர்பேப்யோ’ ஹவிர’ஸ்து ஜுஷ்டம்” | ஆஶ்ரேஷா யேஷா’மனுயன்தி சேதஃ’ | யே அன்தரி’க்ஷம் ப்றுதிவீம் க்ஷியன்தி’ | தே ன’ஸ்ஸர்பாஸோ ஹவமாக’மிஷ்டாஃ | யே ரோ’சனே ஸூர்யஸ்யாபி’ ஸர்பாஃ | யே திவம்’ தேவீமனு’ஸஞ்சர’ன்தி | யேஷா’மஶ்ரேஷா அ’னுயன்தி காமம்” | தேப்ய’ஸ்ஸர்பேப்யோ மது’மஜ்ஜுஹோமி || 7 ||

உப’ஹூதாஃ பிதரோ யே மகாஸு’ | மனோ’ஜவஸஸ்ஸுக்றுத’ஸ்ஸுக்றுத்யாஃ | தே னோ னக்ஷ’த்ரே ஹவமாக’மிஷ்டாஃ | ஸ்வதாபி’ர்யஜ்ஞம் ப்ரய’தம் ஜுஷன்தாம் | யே அ’க்னிதக்தா யே‌உன’க்னிதக்தாஃ | யே’‌உமுல்லோகம் பிதரஃ’ க்ஷியன்தி’ | யாக்‍ஶ்ச’ வித்மயாக்ம் உ’ ச ன ப்ர’வித்ம | மகாஸு’ யஜ்ஞக்‍ம் ஸுக்று’தம் ஜுஷன்தாம் || 8||

கவாம் பதிஃ பல்கு’னீனாமஸி த்வம் | தத’ர்யமன் வருணமித்ர சாரு’ | தம் த்வா’ வயக்‍ம் ஸ’னிதாரக்ம்’ ஸனீனாம் | ஜீவா ஜீவ’ன்தமுப ஸம்வி’ஶேம | யேனேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸஞ்ஜி’தா | யஸ்ய’ தேவா அ’னுஸம்யன்தி சேதஃ’ | அர்யமா ராஜா‌உஜரஸ்து வி’ஷ்மான் | பல்கு’னீனாம்றுஷபோ ரோ’ரவீதி || 9 ||

ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம்” பகவோ பகாஸி | தத்த்வா’ விதுஃ பல்கு’னீஸ்தஸ்ய’ வித்தாத் | அஸ்மப்யம்’ க்ஷத்ரமஜரக்ம்’ ஸுவீர்யம்” | கோமதஶ்வ’வதுபஸன்னு’தேஹ | பகோ’ஹ தாதா பக இத்ப்ர’தாதா | பகோ’ தேவீஃ பல்கு’னீராவி’வேஶ | பகஸ்யேத்தம் ப்ர’ஸவம் க’மேம | யத்ர’ தேவைஸ்ஸ’தமாதம்’ மதேம | || 10 ||

ஆயாது தேவஸ்ஸ’விதோப’யாது | ஹிரண்யயே’ன ஸுவ்றுதா ரதே’ன | வஹன், ஹஸ்தக்ம்’ ஸுபக்ம்’ வித்மனாப’ஸம் | ப்ரயச்ச’ன்தம் பபு’ரிம் புண்யமச்ச’ | ஹஸ்தஃ ப்ரய’ச்ச த்வம்றுதம் வஸீ’யஃ | தக்ஷி’ணேன ப்ரதி’க்றுப்ணீம ஏனத் | தாதார’மத்ய ஸ’விதா வி’தேய | யோ னோ ஹஸ்தா’ய ப்ரஸுவாதி’ யஜ்ஞம் ||11 ||

த்வஷ்டா னக்ஷ’த்ரமப்யே’தி சித்ராம் | ஸுபக்‍ம் ஸ’ஸம்யுவதிக்‍ம் ராச’மானாம் | னிவேஶய’ன்னம்றுதான்மர்த்யாக்’ஶ்ச | ரூபாணி’ பிக்ம்ஶன் புவ’னானி விஶ்வா” | தன்னஸ்த்வஷ்டா தது’ சித்ரா விச’ஷ்டாம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னஃ’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீக்‍ம் ஸனோது | கோபி’ர்னோ அஶ்வைஸ்ஸம’னக்து யஜ்ஞம் || 12 ||

வாயுர்னக்ஷ’த்ரமப்யே’தி னிஷ்ட்யா”ம் | திக்மஶ்றும்’கோ வ்றுஷபோ ரோரு’வாணஃ | ஸமீரயன் புவ’னா மாதரிஶ்வா” | அப த்வேஷாக்ம்’ஸி னுததாமரா’தீஃ | தன்னோ’ வாயஸ்தது னிஷ்ட்யா’ ஶ்றுணோது | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” | யதா தரே’ம துரிதானி விஶ்வா” || 13 ||

தூரமஸ்மச்சத்ர’வோ யன்து பீதாஃ | ததி’ன்த்ராக்னீ க்று’ணுதாம் தத்விஶா’கே | தன்னோ’ தேவா அனு’மதன்து யஜ்ஞம் | பஶ்சாத் புரஸ்தாதப’யன்னோ அஸ்து | னக்ஷ’த்ராணாமதி’பத்னீ விஶா’கே | ஶ்ரேஷ்டா’வின்த்ராக்னீ புவ’னஸ்ய கோபௌ | விஷூ’சஶ்ஶத்ரூ’னபபாத’மானௌ | அபக்ஷுத’ன்னுததாமரா’திம் | || 14 ||

பூர்ணா பஶ்சாதுத பூர்ணா புரஸ்தா”த் | உன்ம’த்யதஃ பௌ”ர்ணமாஸீ ஜி’காய | தஸ்யாம்” தேவா அதி’ஸம்வஸ’ன்தஃ | உத்தமே னாக’ இஹ மா’தயன்தாம் | ப்றுத்வீ ஸுவர்சா’ யுவதிஃ ஸஜோஷா”ஃ | பௌர்ணமாஸ்யுத’காச்சோப’மானா | ஆப்யாயய’ன்தீ துரிதானி விஶ்வா” | உரும் துஹாம் யஜ’மானாய யஜ்ஞம் |

றுத்த்யாஸ்ம’ ஹவ்யைர்னம’ஸோபஸத்ய’ | மித்ரம் தேவம் மி’த்ரதேயம்’ னோ அஸ்து | அனூராதான், ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தஃ | ஶதம் ஜீ’வேம ஶரதஃ ஸவீ’ராஃ | சித்ரம் னக்ஷ’த்ரமுத’காத்புரஸ்தா”த் | அனூராதா ஸ இதி யத்வத’ன்தி | தன்மித்ர ஏ’தி பதிபி’ர்தேவயானை”ஃ | ஹிரண்யயைர்வித’தைரன்தரி’க்ஷே || 16 ||

இன்த்ரோ” ஜ்யேஷ்டாமனு னக்ஷ’த்ரமேதி | யஸ்மி’ன் வ்றுத்ரம் வ்று’த்ர தூர்யே’ ததார’ | தஸ்மி’ன்வய-மம்றுதம் துஹா’னாஃ | க்ஷுத’ன்தரேம துரி’திம் துரி’ஷ்டிம் | புரன்தராய’ வ்றுஷபாய’ த்றுஷ்ணவே” | அஷா’டாய ஸஹ’மானாய மீடுஷே” | இன்த்ரா’ய ஜ்யேஷ்டா மது’மத்துஹா’னா | உரும் க்று’ணோது யஜ’மானாய லோகம் | || 17 ||

மூலம்’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீம் விதேய | பரா”ச்யேது னிர்று’திஃ பராசா | கோபிர்னக்ஷ’த்ரம் பஶுபிஸ்ஸம’க்தம் | அஹ’ர்பூயாத்யஜ’மானாய மஹ்யம்” | அஹ’ர்னோ அத்ய ஸு’விதே த’தாது | மூலம் னக்ஷ’த்ரமிதி யத்வத’ன்தி | பரா’சீம் வாசா னிர்று’திம் னுதாமி | ஶிவம் ப்ரஜாயை’ ஶிவம’ஸ்து மஹ்யம்” || 18 ||

யா திவ்யா ஆபஃ பய’ஸா ஸம்பபூவுஃ | யா அன்தரி’க்ஷ உத பார்தி’வீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா அ’னுயன்தி காமம்” | தா ன ஆபஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஶ்ச கூப்யா யாஶ்ச’ னாத்யா”ஸ்ஸமுத்ரியா”ஃ | யாஶ்ச’ வைஶன்தீருத ப்ரா’ஸசீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா மது’ பக்ஷய’ன்தி | தா ன ஆபஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து ||19 ||

தன்னோ விஶ்வே உப’ ஶ்றுண்வன்து தேவாஃ | தத’ஷாடா அபிஸம்ய’ன்து யஜ்ஞம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் ப்ரததாம் பஶுப்யஃ’ | க்றுஷிர்வ்றுஷ்டிர்யஜ’மானாய கல்பதாம் | ஶுப்ராஃ கன்யா’ யுவதய’ஸ்ஸுபேஶ’ஸஃ | கர்மக்றுத’ஸ்ஸுக்றுதோ’ வீர்யா’வதீஃ | விஶ்வா”ன் தேவான், ஹவிஷா’ வர்தய’ன்தீஃ | அஷாடாஃ காமமுபா’யன்து யஜ்ஞம் || 20 ||

யஸ்மின் ப்ரஹ்மாப்யஜ’யத்ஸர்வ’மேதத் | அமுஞ்ச’ லோகமிதமூ’ச ஸர்வம்” | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விஜித்ய’ | ஶ்ரியம்’ ததாத்வஹ்று’ணீயமானம் | உபௌ லோகௌ ப்ரஹ்ம’ணா ஸஞ்ஜி’தேமௌ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விச’ஷ்டாம் | தஸ்மி’ன்வயம் ப்றுத’னாஸ்ஸஞ்ஜ’யேம | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” || 21 ||

ஶ்றுண்வன்தி’ ஶ்ரோணாமம்றுத’ஸ்ய கோபாம் | புண்யா’மஸ்யா உப’ஶ்றுணோமி வாசம்” | மஹீம் தேவீம் விஷ்ணு’பத்னீமஜூர்யாம் | ப்ரதீசீ’ மேனாக்‍ம் ஹவிஷா’ யஜாமஃ | த்ரேதா விஷ்ணு’ருருகாயோ விச’க்ரமே | மஹீம் திவம்’ ப்றுதிவீமன்தரி’க்ஷம் | தச்ச்ரோணைதிஶ்ரவ’-இச்சமா’னா | புண்யக்க் ஶ்லோகம் யஜ’மானாய க்றுண்வதீ || 22 ||

அஷ்டௌ தேவா வஸ’வஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | சத’ஸ்ரோ தேவீரஜராஃ ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | தே யஜ்ஞம் பா”ன்து ரஜ’ஸஃ புரஸ்தா”த் | ஸம்வத்ஸரீண’மம்றுதக்க்’ ஸ்வஸ்தி | யஜ்ஞம் னஃ’ பான்து வஸ’வஃ புரஸ்தா”த் | தக்ஷிணதோ’‌உபிய’ன்து ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | புண்யன்னக்ஷ’த்ரமபி ஸம்வி’ஶாம | மா னோ அரா’திரகஶக்ம்ஸா‌உகன்ன்’ || 23 ||

க்ஷத்ரஸ்ய ராஜா வரு’ணோ‌உதிராஜஃ | னக்ஷ’த்ராணாக்‍ம் ஶதபி’ஷக்வஸி’ஷ்டஃ | தௌ தேவேப்யஃ’ க்றுணுதோ தீர்கமாயுஃ’ | ஶதக்‍ம் ஸஹஸ்ரா’ பேஷஜானி’ தத்தஃ | யஜ்ஞன்னோ ராஜா வரு’ண உப’யாது | தன்னோ விஶ்வே’ அபி ஸம்ய’ன்து தேவாஃ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரக்‍ம் ஶதபி’ஷக்ஜுஷாணம் | தீர்கமாயுஃ ப்ரதி’ரத்பேஷஜானி’ || 24 ||

அஜ ஏக’பாதுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ பூதானி’ ப்ரதி மோத’மானஃ | தஸ்ய’ தேவாஃ ப்ர’ஸவம் ய’ன்தி ஸர்வே” | ப்ரோஷ்டபதாஸோ’ அம்றுத’ஸ்ய கோபாஃ | விப்ராஜ’மானஸ்ஸமிதா ன உக்ரஃ | ஆ‌உன்தரி’க்ஷமருஹதகன்த்யாம் | தக்‍ம் ஸூர்யம்’ தேவமஜமேக’பாதம் | ப்ரோஷ்டபதாஸோ அனு’யன்தி ஸர்வே” || 25 ||

அஹி’ர்புத்னியஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானா’முத மானு’ஷாணாம் | தம் ப்ரா”ஹ்மணாஸ்ஸோ’மபாஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | ப்ரோஷ்டபதாஸோ’ அபிர’க்ஷன்தி ஸர்வே” | சத்வார ஏக’மபி கர்ம’ தேவாஃ | ப்ரோஷ்டபதா ஸ இதி யான், வத’ன்தி | தே புத்னியம்’ பரிஷத்யக்க்’ ஸ்துவன்தஃ’ | அஹிக்ம்’ ரக்ஷன்தி னம’ஸோபஸத்ய’ || 26 ||

பூஷா ரேவத்யன்வே’தி பன்தா”ம் | புஷ்டிபதீ’ பஶுபா வாஜ’பஸ்த்யௌ | இமானி’ ஹவ்யா ப்ரய’தா ஜுஷாணா | ஸுகைர்னோ யானைருப’யாதாம் யஜ்ஞம் | க்ஷுத்ரான் பஶூன் ர’க்ஷது ரேவதீ’ னஃ | காவோ’ னோ அஶ்வாக்ம் அன்வே’து பூஷா | அன்னக்ம் ரக்ஷ’ன்தௌ பஹுதா விரூ’பம் | வாஜக்ம்’ ஸனுதாம் யஜ’மானாய யஜ்ஞம் || 27 ||

ததஶ்வினா’வஶ்வயுஜோப’யாதாம் | ஶுபங்கமி’ஷ்டௌ ஸுயமே’பிரஶ்வை”ஃ | ஸ்வம் னக்ஷ’த்ரக்‍ம் ஹவிஷா யஜ’ன்தௌ | மத்வாஸம்ப்று’க்தௌ யஜு’ஷா ஸம’க்தௌ | யௌ தேவானாம்” பிஷஜௌ” ஹவ்யவாஹௌ | விஶ்வ’ஸ்ய தூதாவம்றுத’ஸ்ய கோபௌ | தௌ னக்ஷத்ரம் ஜுஜுஷாணோப’யாதாம் | னமோ‌உஶ்விப்யாம்” க்றுணுமோ‌உஶ்வயுக்ப்யா”ம் || 28 ||

அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து | தத்யமோ ராஜா பக’வான், விச’ஷ்டாம் | லோகஸ்ய ராஜா’ மஹதோ மஹான், ஹி | ஸுகம் னஃ பன்தாமப’யம் க்றுணோது | யஸ்மின்னக்ஷ’த்ரே யம ஏதி ராஜா” | யஸ்மி’ன்னேனமப்யஷிம்’சன்த தேவாஃ | தத’ஸ்ய சித்ரக்‍ம் ஹவிஷா’ யஜாம | அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து || 29 ||

னிவேஶ’னீ ஸங்கம’னீ வஸூ’னாம் விஶ்வா’ ரூபாணி வஸூ”ன்யாவேஶய’ன்தீ | ஸஹஸ்ரபோஷக்‍ம் ஸுபகா ரரா’ணா ஸா ன ஆகன்வர்ச’ஸா ஸம்விதானா | யத்தே’ தேவா அத’துர்பாகதேயமமா’வாஸ்யே ஸம்வஸ’ன்தோ மஹித்வா | ஸா னோ’ யஜ்ஞம் பி’ப்றுஹி விஶ்வவாரே ரயின்னோ’ தேஹி ஸுபகே ஸுவீரம்” || 30 ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ |

Lord Shiva Stotram - Nakshatra Suktam / Nakshatreshti Suktam in English

taittiriya brahmanam | astakam – 3 prasnah – 1
taittiriya samhitah | kanḍa 3 prapathakah – 5 anuvakam – 1

om || agnirna’h patu krtti’kah | naksa’tram devami’ndriyam | idama’sam vicaksanam | havirasam ju’hotana | yasya bhanti’ rasmayo yasya’ ketava’h | yasyema visva bhuva’nani sarva” | sa krtti’kabhirabhisamvasa’nah | agnirno’ devassu’vite da’dhatu || 1 ||

prajapa’te rohinive’tu patni” | visvaru’pa brhati citrabha’nuh | sa no’ yannasya’ suvite da’dhatu | yatha jive’ma saradassavi’rah | rohini devyuda’gatpurasta”t | visva’ rupani’ pratimoda’mana | prajapa’tigm havisa’ vardhaya’nti | priya devanamupa’yatu yannam || 2 ||

somo raja’ mrgasirsena agann’ | sivam naksa’tram priyama’sya dhama’ | apyaya’mano bahudha jane’su | reta’h prajam yaja’mane dadhatu | yatte naksa’tram mrgasirsamasti’ | priyagm ra’jan priyata’mam priyana”m | tasmai’ te soma havisa’ vidhema | sanna’ edhi dvipade sam catu’spade || 3 ||

ardraya’ rudrah pratha’ma na eti | srestho’ devanam pati’raghniyana”m | naksa’tramasya havisa’ vidhema | ma na’h prajagm ri’risanmota viran | heti rudrasya pari’no vrnaktu | ardra naksa’tram jusatagm havirna’h | pramuncama’nau duritani visva” | apaghasag’m sannudatamara’tim | || 4||

puna’rno devyadi’tisprnotu | puna’rvasunah punareta”m yannam | puna’rno deva abhiya’ntu sarve” | puna’h punarvo havisa’ yajamah | eva na devyadi’tiranarva | visva’sya bhartri jaga’tah pratistha | puna’rvasu havisa’ vardhaya’nti | priyam devana-mapye’tu patha’h || 5||

brhaspati’h prathamam jaya’manah | tisya’m naksa’tramabhi samba’bhuva | srestho’ devanam prta’nasujisnuh | diso‌உnu sarva abha’yanno astu | tisya’h purasta’duta ma’dhyato na’h | brhaspati’rnah pari’patu pascat | badhe’tandveso abha’yam krnutam | suvirya’sya pata’yasyama || 6 ||

idagm sarpebhyo’ havira’stu justam” | asresa yesa’manuyanti ceta’h | ye antari’ksam prthivim ksiyanti’ | te na’ssarpaso havamaga’misthah | ye ro’cane suryasyapi’ sarpah | ye diva’m devimanu’sancara’nti | yesa’masresa a’nuyanti kamam” | tebhya’ssarpebhyo madhu’majjuhomi || 7 ||

upa’hutah pitaro ye maghasu’ | mano’javasassukrta’ssukrtyah | te no naksa’tre havamaga’misthah | svadhabhi’ryannam praya’tam jusantam | ye a’gnidagdha ye‌உna’gnidagdhah | ye’‌உmullokam pitara’h ksiyanti’ | yag-sca’ vidmayagm u’ ca na pra’vidma | maghasu’ yannagm sukr’tam jusantam || 8||

gavam patih phalgu’ninamasi tvam | tada’ryaman varunamitra caru’ | tam tva’ vayagm sa’nitarag’m saninam | jiva jiva’ntamupa samvi’sema | yenema visva bhuva’nani sanji’ta | yasya’ deva a’nusamyanti ceta’h | aryama raja‌உjarastu vi’sman | phalgu’ninamrsabho ro’raviti || 9 ||

srestho’ devana”m bhagavo bhagasi | tattva’ viduh phalgu’nistasya’ vittat | asmabhya’m ksatramajarag’m suviryam” | gomadasva’vadupasannu’deha | bhago’ha data bhaga itpra’data | bhago’ devih phalgu’niravi’vesa | bhagasyettam pra’savam ga’mema | yatra’ devaissa’dhamada’m madema | || 10 ||

ayatu devassa’vitopa’yatu | hiranyaye’na suvrta rathe’na | vahan, hastag’m subhag’m vidmanapa’sam | prayaccha’ntam papu’rim punyamaccha’ | hastah praya’ccha tvamrtam vasi’yah | daksi’nena prati’grbhnima enat | datara’madya sa’vita vi’deya | yo no hasta’ya prasuvati’ yannam ||11 ||

tvasta naksa’tramabhye’ti citram | subhagm sa’samyuvatigm raca’manam | nivesaya’nnamrtanmartyag’sca | rupani’ pigmsan bhuva’nani visva” | tannastvasta tadu’ citra vica’stam | tannaksa’tram bhurida a’stu mahyam” | tanna’h prajam virava’tigm sanotu | gobhi’rno asvaissama’naktu yannam || 12 ||

vayurnaksa’tramabhye’ti nistya”m | tigmasr’ngo vrsabho roru’vanah | samirayan bhuva’na matarisva” | apa dvesag’msi nudatamara’tih | tanno’ vayastadu nistya’ srnotu | tannaksa’tram bhurida a’stu mahyam” | tanno’ devaso anu’janantu kamam” | yatha tare’ma duritani visva” || 13 ||

duramasmacchatra’vo yantu bhitah | tadi’ndragni kr’nutam tadvisa’khe | tanno’ deva anu’madantu yannam | pascat purastadabha’yanno astu | naksa’tranamadhi’patni visa’khe | srestha’vindragni bhuva’nasya gopau | visu’cassatru’napabadha’manau | apaksudha’nnudatamara’tim | || 14 ||

purna pascaduta purna purasta”t | unma’dhyatah pau”rnamasi ji’gaya | tasya”m deva adhi’samvasa’ntah | uttame naka’ iha ma’dayantam | prthvi suvarca’ yuvatih sajosa”h | paurnamasyuda’gacchobha’mana | apyayaya’nti duritani visva” | urum duham yaja’manaya yannam |

rddhyasma’ havyairnama’sopasadya’ | mitram devam mi’tradheya’m no astu | anuradhan, havisa’ vardhaya’ntah | satam ji’vema saradah savi’rah | citram naksa’tramuda’gatpurasta”t | anuradha sa iti yadvada’nti | tanmitra e’ti pathibhi’rdevayanai”h | hiranyayairvita’tairantari’kse || 16 ||

indro” jyesthamanu naksa’trameti | yasmi’n vrtram vr’tra turye’ tatara’ | tasmi’nvaya-mamrtam duha’nah | ksudha’ntarema duri’tim duri’stim | purandaraya’ vrsabhaya’ dhrsnave” | asa’ḍhaya saha’manaya miḍhuse” | indra’ya jyestha madhu’madduha’na | urum kr’notu yaja’manaya lokam | || 17 ||

mula’m prajam virava’tim videya | para”cyetu nirr’tih paraca | gobhirnaksa’tram pasubhissama’ktam | aha’rbhuyadyaja’manaya mahyam” | aha’rno adya su’vite da’datu | mulam naksa’tramiti yadvada’nti | para’cim vaca nirr’tim nudami | sivam prajayai’ sivama’stu mahyam” || 18 ||

ya divya apah paya’sa sambabhuvuh | ya antari’ksa uta parthi’viryah | yasa’masaḍha a’nuyanti kamam” | ta na apah sagg syona bha’vantu | yasca kupya yasca’ nadya”ssamudriya”h | yasca’ vaisantiruta pra’saciryah | yasa’masaḍha madhu’ bhaksaya’nti | ta na apah sagg syona bha’vantu ||19 ||

tanno visve upa’ srnvantu devah | tada’saḍha abhisamya’ntu yannam | tannaksa’tram prathatam pasubhya’h | krsirvrstiryaja’manaya kalpatam | subhrah kanya’ yuvataya’ssupesa’sah | karmakrta’ssukrto’ virya’vatih | visva”n devan, havisa’ vardhaya’ntih | asaḍhah kamamupa’yantu yannam || 20 ||

yasmin brahmabhyaja’yatsarva’metat | amunca’ lokamidamu’ca sarvam” | tanno naksa’tramabhijidvijitya’ | sriya’m dadhatvahr’niyamanam | ubhau lokau brahma’na sanji’temau | tanno naksa’tramabhijidvica’stam | tasmi’nvayam prta’nassanja’yema | tanno’ devaso anu’janantu kamam” || 21 ||

srnvanti’ sronamamrta’sya gopam | punya’masya upa’srnomi vacam” | mahim devim visnu’patnimajuryam | pratici’ menagm havisa’ yajamah | tredha visnu’rurugayo vica’krame | mahim diva’m prthivimantari’ksam | tacchronaitisrava’-icchama’na | punyagg slokam yaja’manaya krnvati || 22 ||

astau deva vasa’vassomyasa’h | cata’sro devirajarah sravi’sthah | te yannam pa”ntu raja’sah purasta”t | samvatsarina’mamrtagg’ svasti | yannam na’h pantu vasa’vah purasta”t | daksinato’‌உbhiya’ntu sravi’sthah | punyannaksa’tramabhi samvi’sama | ma no ara’tiraghasagmsa‌உgann’ || 23 ||

ksatrasya raja varu’no‌உdhirajah | naksa’tranagm satabhi’sagvasi’sthah | tau devebhya’h krnuto dirghamayu’h | satagm sahasra’ bhesajani’ dhattah | yannanno raja varu’na upa’yatu | tanno visve’ abhi samya’ntu devah | tanno naksa’tragm satabhi’sagjusanam | dirghamayuh prati’radbhesajani’ || 24 ||

aja eka’paduda’gatpurasta”t | visva’ bhutani’ prati moda’manah | tasya’ devah pra’savam ya’nti sarve” | prosthapadaso’ amrta’sya gopah | vibhraja’manassamidha na ugrah | a‌உntari’ksamaruhadagandyam | tagm surya’m devamajameka’padam | prosthapadaso anu’yanti sarve” || 25 ||

ahi’rbudhniyah pratha’ma na eti | srestho’ devana’muta manu’sanam | tam bra”hmanasso’mapassomyasa’h | prosthapadaso’ abhira’ksanti sarve” | catvara eka’mabhi karma’ devah | prosthapada sa iti yan, vada’nti | te budhniya’m parisadyagg’ stuvanta’h | ahig’m raksanti nama’sopasadya’ || 26 ||

pusa revatyanve’ti pantha”m | pustipati’ pasupa vaja’bastyau | imani’ havya praya’ta jusana | sugairno yanairupa’yatam yannam | ksudran pasun ra’ksatu revati’ nah | gavo’ no asvagm anve’tu pusa | annagm raksa’ntau bahudha viru’pam | vajag’m sanutam yaja’manaya yannam || 27 ||

tadasvina’vasvayujopa’yatam | subhangami’sthau suyame’bhirasvai”h | svam naksa’tragm havisa yaja’ntau | madhvasampr’ktau yaju’sa sama’ktau | yau devana”m bhisajau” havyavahau | visva’sya dutavamrta’sya gopau | tau naksatram jujusanopa’yatam | namo‌உsvibhya”m krnumo‌உsvayugbhya”m || 28 ||

apa’ papmanam bhara’nirbharantu | tadyamo raja bhaga’van, vica’stam | lokasya raja’ mahato mahan, hi | sugam nah panthamabha’yam krnotu | yasminnaksa’tre yama eti raja” | yasmi’nnenamabhyasi’ncanta devah | tada’sya citragm havisa’ yajama | apa’ papmanam bhara’nirbharantu || 29 ||

nivesa’ni sangama’ni vasu’nam visva’ rupani vasu”nyavesaya’nti | sahasraposagm subhaga rara’na sa na aganvarca’sa samvidana | yatte’ deva ada’dhurbhagadheyamama’vasye samvasa’nto mahitva | sa no’ yannam pi’prhi visvavare rayinno’ dhehi subhage suviram” || 30 ||

om santih santih santi’h |

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment