Nirvaana Shatkam Lyrics in Kannada and English With Meaning

Nirvaana Shatkam / Nirvana Shatkam was wrote by Annamacharya Adi Shankaracharya.

Shiva Stotram - Nirvaana Shatkam Lyrics in Kannada:

ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ

ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವಾ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರಮ್ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್-ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 1 ||

ಅಹಂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಙ್ಞೋ ನ ವೈಪಂಚ ವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್-ನ ವಾ ಪಂಚ ಕೋಶಾಃ |
ನವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 2 ||

Nirvaana Shatkam

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ |
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಧೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 3 ||

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಧಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಙ್ಞಃ |
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 4 ||

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭೂತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ನ ವಾ ಬಂಧನಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿ ನ ಬಂಧಃ |
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 5 ||

ನ ಮೃತ್ಯುರ್-ನ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮ |
ನ ಬಂಧುರ್-ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 6 ||

ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

Shiva Stotram - Nirvaana Shatkam Meaning:

I am not the mind, the intellect, the ego or the memory,
I am not the ears, the skin, the nose or the eyes,
I am not space, not earth, not fire, water or wind,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I am not the breath, nor the five elements,
I am not matter, nor the 5 sheaths of consciousness
Nor am I the speech, the hands, or the feet,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

There is no like or dislike in me, no greed or delusion,
I know not pride or jealousy,
I have no duty, no desire for wealth, lust or liberation,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

No virtue or vice, no pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the experienced, nor the experience itself,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I have no fear of death, no caste or creed,
I have no father, no mother, for I was never born,
I am not a relative, nor a friend, nor a teacher nor a student,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

I am devoid of duality, my form is formlessness,
I exist everywhere, pervading all senses,
I am neither attached, neither free nor captive,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva…

Shiva Stotram - Nirvaana Shatkam Lyrics in English:

sivoham sivoham, sivoham sivoham, sivoham sivoham
mano budhyahankara cittani naham

na ca srotra jihva na ca ghrananetram |
na ca vyoma bhumir-na tejo na vayuh
cidananda rupah sivoham sivoham || 1 ||

aham prana samnno na vaipanca vayuh
na va saptadhatur-na va panca kosah |
navakpani padau na copastha payu
cidananda rupah sivoham sivoham || 2 ||

na me dvesaragau na me lobhamoho
mado naiva me naiva matsaryabhavah |
na dharmo na cardho na kamo na moksah
cidananda rupah sivoham sivoham || 3 ||

na punyam na papam na saukhyam na duhkham
na mantro na tīrdham na veda na yannah |
aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
cidananda rupah sivoham sivoham || 4 ||

aham nirvikalpo nirakara rupo
vibhutvacca sarvatra sarvendriyanam |
na va bandhanam naiva mukti na bandhah |
cidananda rupah sivoham sivoham || 5 ||

na mrtyur-na sanka na me jati bhedah
pita naiva me naiva mata na janma |
na bandhur-na mitram gururnaiva sisyah
cidananda rupah sivoham sivoham || 6 ||

sivoham sivoham, sivoham sivoham, sivoham sivoham

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment