Home / Slokas / Panchamruta Snanam in Teluu, Tamil, Malayalam, Hindi and Kannada

Panchamruta Snanam in Teluu, Tamil, Malayalam, Hindi and Kannada

63 Views

Panchamruta Snanam in Telugu

క్షీరాభిషేకం

ఆప్యా’యస్వ సమే’తు తే విశ్వత’స్సోమవృష్ణి’యమ్ | భవావాజ’స్య సంగధే || క్షీరేణ స్నపయామి ||

దధ్యాభిషేకం
దధిక్రావణ్ణో’ అకారిషం జిష్ణోరశ్వ’స్య వాజినః’ | సురభినో ముఖా’కరత్ప్రణ ఆయూగ్‍మ్’షితారిషత్ || దధ్నా స్నపయామి ||

ఆజ్యాభిషేకం
శుక్రమ’సి జ్యోతి’రసి తేజో’‌உసి దేవోవస్స’వితోత్పు’నా త్వచ్ఛి’ద్రేణ పవిత్రే’ణ వసో స్సూర్య’స్య రశ్మిభిః’ || ఆజ్యేన స్నపయామి ||

మధు అభిషేకం
మధువాతా’ ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ’వః | మాధ్వీ”ర్నస్సంత్వోష’ధీః | మధునక్త’ ముతోషసి మధు’మత్పార్థి’వగ్ం రజః’ | మధుద్యౌర’స్తు నః పితా | మధు’మాన్నో వనస్పతిర్మధు’మాగ్మ్ అస్తు సూర్యః’ | మాధ్వీర్గావో’ భవంతు నః || మధునా స్నపయామి ||

శర్కరాభిషేకం
స్వాదుః ప’వస్వ దివ్యాయ జన్మ’నే స్వాదురింద్రా”య సుహవీ”తు నామ్నే” | స్వాదుర్మిత్రాయ వరు’ణాయ వాయవే బృహస్పత’యే మధు’మాగ్మ్ అదా”భ్యః || శర్కరయా స్నపయామి ||

యాః ఫలినీర్యా అ’ఫలా అ’పుష్పాయాశ్చ’ పుష్పిణీ”ః | బృహస్పతి’ ప్రసూతాస్తానో ముంచస్త్వగ్‍మ్ హ’సః || ఫలోదకేన స్నపయామి ||

శుద్ధోదక అభిషేకం
ఓం ఆపో హిష్ఠా మ’యోభువః’ | తా న’ ఊర్జే ద’ధాతన | మహేరణా’య చక్ష’సే | యో వః’ శివత’మో రసః’ | తస్య’ భాజయతే హ నః | ఉషతీరి’వ మాతరః’ | తస్మా అర’ంగ మామ వః | యస్య క్షయా’య జి’న్వథ | ఆపో’ జనయ’థా చ నః || ఇతి పంచామృతేన స్నాపయిత్వా ||

Panchamruta Snanam in English

Ganesh Chaturthi 2014kṣīrābhiṣekaṃ
āpyā’yasva same’tu te viśvata’ssomavṛṣṇi’yam | bhavāvāja’sya saṅgadhe || kṣīreṇa snapayāmi ||

dadhyābhiṣekaṃ
dadhikrāvaṇṇo’ akāriṣaṃ jiṣṇoraśva’sya vājina’ḥ | surabhino mukhā’karatpraṇa āyūg’ṃṣitāriṣat || dadhnā snapayāmi ||

ājyābhiṣekaṃ
śukrama’si jyoti’rasi tejo’‌உsi devovassa’vitotpu’nā tvacchi’dreṇa pavitre’ṇa vaso ssūrya’sya raśmibhi’ḥ || ājyena snapayāmi ||

madhu abhiṣekaṃ
madhuvātā’ ṛtāyate madhukṣaranti sindha’vaḥ | mādhvī”rnassantvoṣa’dhīḥ | madhunakta’ mutoṣasi madhu’matpārthi’vagṃ raja’ḥ | madhudyaura’stu naḥ pitā | madhu’mānno vanaspatirmadhu’māgm astu sūrya’ḥ | mādhvīrgāvo’ bhavantu naḥ || madhunā snapayāmi ||

śarkarābhiṣekaṃ
svāduḥ pa’vasva divyāya janma’ne svādurindrā”ya suhavī”tu nāmne” | svādurmitrāya varu’ṇāya vāyave bṛhaspata’ye madhu’māgm adā”bhyaḥ || śarkarayā snapayāmi ||

yāḥ phalinīryā a’phalā a’puṣpāyāśca’ puṣpiṇī”ḥ | bṛhaspati’ prasūtāstāno muñcastvagṃ ha’saḥ || phalodakena snapayāmi ||

śuddhodaka abhiṣekaṃ
oṃ āpo hiṣṭhā ma’yobhuva’ḥ | tā na’ ūrje da’dhātana | maheraṇā’ya cakṣa’se | yo va’ḥ śivata’mo rasa’ḥ | tasya’ bhājayate ha naḥ | uṣatīri’va mātara’ḥ | tasmā ara’ṅga māma vaḥ | yasya kṣayā’ya ji’nvatha | āpo’ janaya’thā ca naḥ || iti pañcāmṛtena snāpayitvā ||

Panchamruta Snanam in Tamil
க்ஷீராபிஷேகம்
ஆப்யா’யஸ்வ ஸமே’து தே விஶ்வத’ஸ்ஸோமவ்றுஷ்ணி’யம் | பவாவாஜ’ஸ்ய ஸம்கதே || க்ஷீரேண ஸ்னபயாமி ||

தத்யாபிஷேகம்
ததிக்ராவண்ணோ’ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரஶ்வ’ஸ்ய வாஜினஃ’ | ஸுரபினோ முகா’கரத்ப்ரண ஆயூக்ம்’ஷிதாரிஷத் || தத்னா ஸ்னபயாமி ||

ஆஜ்யாபிஷேகம்
ஶுக்ரம’ஸி ஜ்யோதி’ரஸி தேஜோ’‌உஸி தேவோவஸ்ஸ’விதோத்பு’னா த்வச்சி’த்ரேண பவித்ரே’ண வஸோ ஸ்ஸூர்ய’ஸ்ய ரஶ்மிபிஃ’ || ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி ||

மது அபிஷேகம்
மதுவாதா’ றுதாயதே மதுக்ஷரம்தி ஸிம்த’வஃ | மாத்வீ”ர்னஸ்ஸம்த்வோஷ’தீஃ | மதுனக்த’ முதோஷஸி மது’மத்பார்தி’வக்ம் ரஜஃ’ | மதுத்யௌர’ஸ்து னஃ பிதா | மது’மான்னோ வனஸ்பதிர்மது’மாக்ம் அஸ்து ஸூர்யஃ’ | மாத்வீர்காவோ’ பவம்து னஃ || மதுனா ஸ்னபயாமி ||

ஶர்கராபிஷேகம்
ஸ்வாதுஃ ப’வஸ்வ திவ்யாய ஜன்ம’னே ஸ்வாதுரிம்த்ரா”ய ஸுஹவீ”து னாம்னே” | ஸ்வாதுர்மித்ராய வரு’ணாய வாயவே ப்றுஹஸ்பத’யே மது’மாக்ம் அதா”ப்யஃ || ஶர்கரயா ஸ்னபயாமி ||

யாஃ பலினீர்யா அ’பலா அ’புஷ்பாயாஶ்ச’ புஷ்பிணீ”ஃ | ப்றுஹஸ்பதி’ ப்ரஸூதாஸ்தானோ மும்சஸ்த்வக்‍ம் ஹ’ஸஃ || பலோதகேன ஸ்னபயாமி ||

ஶுத்தோதக அபிஷேகம்
ஓம் ஆபோ ஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ’ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஷதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜி’ன்வத | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ || இதி பம்சாம்றுதேன ஸ்னாபயித்வா ||
Manyu Suktam in Malayalam
ക്ഷീരാഭിഷേകം
ആപ്യാ’യസ്വ സമേ’തു തേ വിശ്വത’സ്സോമവൃഷ്ണി’യമ് | ഭവാവാജ’സ്യ സംഗധേ || ക്ഷീരേണ സ്നപയാമി ||

ദധ്യാഭിഷേകം
ദധിക്രാവണ്ണോ’ അകാരിഷം ജിഷ്ണോരശ്വ’സ്യ വാജിനഃ’ | സുരഭിനോ മുഖാ’കരത്പ്രണ ആയൂഗ്ം’ഷിതാരിഷത് || ദധ്നാ സ്നപയാമി ||

ആജ്യാഭിഷേകം
ശുക്രമ’സി ജ്യോതി’രസി തേജോ’‌உസി ദേവോവസ്സ’വിതോത്പു’നാ ത്വച്ഛി’ദ്രേണ പവിത്രേ’ണ വസോ സ്സൂര്യ’സ്യ രശ്മിഭിഃ’ || ആജ്യേന സ്നപയാമി ||

മധു അഭിഷേകം
മധുവാതാ’ ഋതായതേ മധുക്ഷരംതി സിംധ’വഃ | മാധ്വീ’ര്നസ്സംത്വോഷ’ധീഃ | മധുനക്ത’ മുതോഷസി മധു’മത്പാര്ഥി’വഗ്ം രജഃ’ | മധുദ്യൗര’സ്തു നഃ പിതാ | മധു’മാന്നോ വനസ്പതിര്മധു’മാഗ്മ് അസ്തു സൂര്യഃ’ | മാധ്വീര്ഗാവോ’ ഭവംതു നഃ || മധുനാ സ്നപയാമി ||

ശര്കരാഭിഷേകം
സ്വാദുഃ പ’വസ്വ ദിവ്യായ ജന്മ’നേ സ്വാദുരിംദ്രാ’യ സുഹവീ’തു നാമ്നേ’ | സ്വാദുര്മിത്രായ വരു’ണായ വായവേ ബൃഹസ്പത’യേ മധു’മാഗ്മ് അദാ’ഭ്യഃ || ശര്കരയാ സ്നപയാമി ||

യാഃ ഫലിനീര്യാ അ’ഫലാ അ’പുഷ്പായാശ്ച’ പുഷ്പിണീ’ഃ | ബൃഹസ്പതി’ പ്രസൂതാസ്താനോ മുംചസ്ത്വഗ്‍മ് ഹ’സഃ || ഫലോദകേന സ്നപയാമി ||

ശുദ്ധോദക അഭിഷേകം
ഓം ആപോ ഹിഷ്ഠാ മ’യോഭുവഃ’ | താ ന’ ഊര്ജേ ദ’ധാതന | മഹേരണാ’യ ചക്ഷ’സേ | യോ വഃ’ ശിവത’മോ രസഃ’ | തസ്യ’ ഭാജയതേ ഹ നഃ | ഉഷതീരി’വ മാതരഃ’ | തസ്മാ അര’ങ്ഗ മാമ വഃ | യസ്യ ക്ഷയാ’യ ജി’ന്വഥ | ആപോ’ ജനയ’ഥാ ച നഃ || ഇതി പംചാമൃതേന സ്നാപയിത്വാ ||

Panchamruta Snanam in Kannada
ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ
ಆಪ್ಯಾ’ಯಸ್ವ ಸಮೇ’ತು ತೇ ವಿಶ್ವತ’ಸ್ಸೋಮವೃಷ್ಣಿ’ಯಮ್ | ಭವಾವಾಜ’ಸ್ಯ ಸಂಗಧೇ || ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ದಧಿಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ’ | ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಗ್‍ಮ್’ಷಿತಾರಿಷತ್ || ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ಶುಕ್ರಮ’ಸಿ ಜ್ಯೋತಿ’ರಸಿ ತೇಜೋ’‌உಸಿ ದೇವೋವಸ್ಸ’ವಿತೋತ್ಪು’ನಾ ತ್ವಚ್ಛಿ’ದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇ’ಣ ವಸೋ ಸ್ಸೂರ್ಯ’ಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ’ || ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ
ಮಧುವಾತಾ’ ಋತಾಯತೇ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧ’ವಃ | ಮಾಧ್ವೀ”ರ್ನಸ್ಸಂತ್ವೋಷ’ಧೀಃ | ಮಧುನಕ್ತ’ ಮುತೋಷಸಿ ಮಧು’ಮತ್ಪಾರ್ಥಿ’ವಗ್ಂ ರಜಃ’ | ಮಧುದ್ಯೌರ’ಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ | ಮಧು’ಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧು’ಮಾಗ್ಮ್ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ’ | ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ’ ಭವಂತು ನಃ || ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಶರ್ಕರಾಭಿಷೇಕಂ
ಸ್ವಾದುಃ ಪ’ವಸ್ವ ದಿವ್ಯಾಯ ಜನ್ಮ’ನೇ ಸ್ವಾದುರಿಂದ್ರಾ”ಯ ಸುಹವೀ”ತು ನಾಮ್ನೇ” | ಸ್ವಾದುರ್ಮಿತ್ರಾಯ ವರು’ಣಾಯ ವಾಯವೇ ಬೃಹಸ್ಪತ’ಯೇ ಮಧು’ಮಾಗ್ಮ್ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ || ಶರ್ಕರಯಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಯಾಃ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ ಅ’ಫಲಾ ಅ’ಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ’ ಪುಷ್ಪಿಣೀ”ಃ | ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚಸ್ತ್ವಗ್‍ಮ್ ಹ’ಸಃ || ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ||

ಶುದ್ಧೋದಕ ಅಭಿಷೇಕಂ
ಓಂ ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಷತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿ’ನ್ವಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ || ಇತಿ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಾಪಯಿತ್ವಾ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *