Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Hindi and English

Shiva Bhujangam Stotram was wrote by adi shankaracharya.

Lord Shiva Stotram - Shiva Bhujangam Stotram Lyrics in Hindi

गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं
चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् ।
कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं
शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥ 1 ॥

अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्त्वमर्थं
चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेयम् ।
हरिब्रह्ममृग्यं परब्रह्मरूपं
मनोवागतीतं महःशैवमीडे ॥ 2 ॥

स्वशक्त्यादि शक्त्यन्त सिंहासनस्थं
मनोहारि सर्वाङ्गरत्नोरुभूषम् ।
जटाहीन्दुगङ्गास्थिशम्याकमौलिं
पराशक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम् ॥ 3 ॥

Lord Mahadeva

शिवेशानतत्पूरुषाघोरवामादिभिः
पञ्चभिर्हृन्मुखैः षड्भिरङ्गैः ।
अनौपम्य षट्त्रिंशतं तत्त्वविद्यामतीतं
परं त्वां कथं वेत्ति को वा ॥ 4 ॥

प्रवालप्रवाहप्रभाशोणमर्धं
मरुत्वन्मणि श्रीमहः श्याममर्धम् ।
गुणस्यूतमेतद्वपुः शैवमन्तः
स्मरामि स्मरापत्तिसम्पत्तिहेतोः ॥ 5 ॥

स्वसेवासमायातदेवासुरेन्द्रा
नमन्मौलिमन्दारमालाभिषिक्तम् ।
नमस्यामि शम्भो पदाम्भोरुहं ते
भवाम्भोधिपोतं भवानी विभाव्यम् ॥ 6 ॥

जगन्नाथ मन्नाथ गौरीसनाथ
प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नार्तिहारिन् ।
महःस्तोममूर्ते समस्तैकबन्धो
नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमो‌உस्तु ॥ 7 ॥

विरूपाक्ष विश्वेश विश्वादिदेव
त्रयी मूल शम्भो शिव त्र्यम्बक त्वम् ।
प्रसीद स्मर त्राहि पश्यावमुक्त्यै
क्षमां प्राप्नुहि त्र्यक्ष मां रक्ष मोदात् ॥ 8 ॥

महादेव देवेश देवादिदेव
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति ।
ब्रुवाणः स्मरिष्यामि भक्त्या
भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रसीद ॥ 9 ॥

त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति
प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्तु दैन्यम् ।
न चेत्ते भवेद्भक्तवात्सल्यहानिस्ततो
मे दयालो सदा सन्निधेहि ॥ 10 ॥

अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रं
भवानेव दाता त्वदन्यं न याचे ।
भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मह्यं
कृपाशील शम्भो कृतार्थो‌உस्मि तस्मात् ॥ 11 ॥

पशुं वेत्सि चेन्मां तमेवाधिरूढः
कलङ्कीति वा मूर्ध्नि धत्से तमेव ।
द्विजिह्वः पुनः सो‌உपि ते कण्ठभूषा
त्वदङ्गीकृताः शर्व सर्वे‌உपि धन्याः ॥ 12 ॥

न शक्नोमि कर्तुं परद्रोहलेशं
कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश ।
तथाहि प्रसन्नो‌உसि कस्यापि
कान्तासुतद्रोहिणो वा पितृद्रोहिणो वा ॥ 13 ॥

स्तुतिं ध्यानमर्चां यथावद्विधातुं
भजन्नप्यजानन्महेशावलम्बे ।
त्रसन्तं सुतं त्रातुमग्रे
मृकण्डोर्यमप्राणनिर्वापणं त्वत्पदाब्जम् ॥ 14 ॥

शिरो दृष्टि हृद्रोग शूल प्रमेहज्वरार्शो जरायक्ष्महिक्काविषार्तान् ।
त्वमाद्यो भिषग्भेषजं भस्म शम्भो
त्वमुल्लाघयास्मान्वपुर्लाघवाय ॥ 15 ॥

दरिद्रो‌உस्म्यभद्रो‌உस्मि भग्नो‌உस्मि दूये
विषण्णो‌உस्मि सन्नो‌உस्मि खिन्नो‌உस्मि चाहम् ।
भवान्प्राणिनामन्तरात्मासि शम्भो
ममाधिं न वेत्सि प्रभो रक्ष मां त्वम् ॥ 16 ॥

त्वदक्ष्णोः कटाक्षः पतेत्त्र्यक्ष यत्र
क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मीः स्वयं तं वृणाते ।
किरीटस्फुरच्चामरच्छत्रमालाकलाचीगजक्षौमभूषाविशेषैः ॥ 17 ॥

भवान्यै भवायापि मात्रे च पित्रे
मृडान्यै मृडायाप्यघघ्न्यै मखघ्ने ।
शिवाङ्ग्यै शिवाङ्गाय कुर्मः शिवायै
शिवायाम्बिकायै नमस्त्र्यम्बकाय ॥ 18 ॥

भवद्गौरवं मल्लघुत्वं विदित्वा
प्रभो रक्ष कारुण्यदृष्ट्यानुगं माम् ।
शिवात्मानुभावस्तुतावक्षमो‌உहं
स्वशक्त्या कृतं मे‌உपराधं क्षमस्व ॥ 19 ॥

यदा कर्णरन्ध्रं व्रजेत्कालवाहद्विषत्कण्ठघण्टा घणात्कारनादः ।
वृषाधीशमारुह्य देवौपवाह्यन्तदा
वत्स मा भीरिति प्रीणय त्वम् ॥ 20 ॥

यदा दारुणाभाषणा भीषणा मे
भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तस्य दूताः ।
तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भोरुहस्थं
कथं निश्चलं स्यान्नमस्ते‌உस्तु शम्भो ॥ 21 ॥

यदा दुर्निवारव्यथो‌உहं शयानो
लुठन्निःश्वसन्निःसृताव्यक्तवाणिः ।
तदा जह्नुकन्याजलालङ्कृतं ते
जटामण्डलं मन्मनोमन्दिरे स्यात् ॥ 22 ॥

यदा पुत्रमित्रादयो मत्सकाशे
रुदन्त्यस्य हा कीदृशीयं दशेति ।
तदा देवदेवेश गौरीश शम्भो
नमस्ते शिवायेत्यजस्रं ब्रवाणि ॥ 23 ॥

यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति
नास्मानयं श्वास एवेति वाचो भवेयुः ।
तदा भूतिभूषं भुजङ्गावनद्धं
पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम् ॥ 24 ॥

यदा यातनादेहसन्देहवाही
भवेदात्मदेहे न मोहो महान्मे ।
तदा काशशीतांशुसङ्काशमीश
स्मरारे वपुस्ते नमस्ते स्मरामि ॥ 25 ॥

यदापारमच्छायमस्थानमद्भिर्जनैर्वा विहीनं गमिष्यामि मार्गम् ।
तदा तं निरुन्धङ्कृतान्तस्य मार्गं
महादेव मह्यं मनोज्ञं प्रयच्छ ॥ 26 ॥

यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीत्या
व्रजाम्यत्र मोहं महादेव घोरम् ।
तदा मामहो नाथ कस्तारयिष्यत्यनाथं पराधीनमर्धेन्दुमौले ॥ 27 ॥

यदा श्वेतपत्रायतालङ्घ्यशक्तेः
कृतान्ताद्भयं भक्तिवात्सल्यभावात् ।
तदा पाहि मां पार्वतीवल्लभान्यं
न पश्यामि पातारमेतादृशं मे ॥ 28 ॥

इदानीमिदानीं मृतिर्मे भवित्रीत्यहो सन्ततं चिन्तया पीडितो‌உस्मि ।
कथं नाम मा भून्मृतौ भीतिरेषा
नमस्ते गतीनां गते नीलकण्ठ ॥ 29 ॥

अमर्यादमेवाहमाबालवृद्धं
हरन्तं कृतान्तं समीक्ष्यास्मि भीतः ।
मृतौ तावकाङ्घ्र्यब्जदिव्यप्रसादाद्भवानीपते निर्भयो‌உहं भवानि ॥ 30 ॥

जराजन्मगर्भाधिवासादिदुःखान्यसह्यानि जह्यां जगन्नाथ देव ।
भवन्तं विना मे गतिर्नैव शम्भो
दयालो न जागर्ति किं वा दया ते ॥ 31 ॥

शिवायेति शब्दो नमःपूर्व एष
स्मरन्मुक्तिकृन्मृत्युहा तत्त्ववाची ।
महेशान मा गान्मनस्तो वचस्तः
सदा मह्यमेतत्प्रदानं प्रयच्छ ॥ 32 ॥

त्वमप्यम्ब मां पश्य शीतांशुमौलिप्रिये भेषजं त्वं भवव्याधिशान्तौ
बहुक्लेशभाजं पदाम्भोजपोते
भवाब्धौ निमग्नं नयस्वाद्य पारम् ॥ 33 ॥

अनुद्यल्ललाटाक्षि वह्नि प्ररोहैरवामस्फुरच्चारुवामोरुशोभैः ।
अनङ्गभ्रमद्भोगिभूषाविशेषैरचन्द्रार्धचूडैरलं दैवतैर्नः ॥ 34 ॥

अकण्ठेकलङ्कादनङ्गेभुजङ्गादपाणौकपालादफाले‌உनलाक्षात् ।
अमौलौशशाङ्कादवामेकलत्रादहं देवमन्यं न मन्ये न मन्ये ॥ 35 ॥

महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलिंस्त्वदीयं समस्तं विभातीति यस्मात् ।
शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने
शिवो‌உहं शिवो‌உहं शिवो‌உहं शिवो‌உहम् ॥ 36 ॥

यतो‌உजायतेदं प्रपञ्चं विचित्रं
स्थितिं याति यस्मिन्यदेकान्तमन्ते ।
स कर्मादिहीनः स्वयञ्ज्योतिरात्मा
शिवो‌உहं शिवो‌உहं शिवो‌உहं शिवो‌உहम् ॥ 37 ॥

किरीटे निशेशो ललाटे हुताशो
भुजे भोगिराजो गले कालिमा च ।
तनौ कामिनी यस्य तत्तुल्यदेवं
न जाने न जाने न जाने न जाने ॥ 38 ॥

अनेन स्तवेनादरादम्बिकेशं
परां भक्तिमासाद्य यं ये नमन्ति ।
मृतौ निर्भयास्ते जनास्तं भजन्ते
हृदम्भोजमध्ये सदासीनमीशम् ॥ 39 ॥

भुजङ्गप्रियाकल्प शम्भो मयैवं
भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन क्लृप्तम् ।
नरः स्तोत्रमेतत्पठित्वोरुभक्त्या
सुपुत्रायुरारोग्यमैश्वर्यमेति ॥ 40 ॥

Lord Shiva Stotram - Shiva Bhujangam Stotram Lyrics in English

galaddanagandam miladbhrngasandam
calaccarusundam jagattranasaundam |
kanaddantakandam vipadbhangacandam
sivapremapindam bhaje vakratundam || 1 ||

anadyantamadyam param tattvamartham
cidakaramekam turiyam tvameyam |
haribrahmamrgyam parabrahmarupam
manovagatitam mahahsaivamide || 2 ||

svasaktyadi saktyanta simhasanastham
manohari sarvangaratnorubhusam |
jatahindugangasthisamyakamauḷim
parasaktimitram namah pancavaktram || 3 ||

sivesanatatpurusaghoravamadibhih
pancabhirhrnmukhaih sadbhirangaih |
anaupamya sattrimsatam tattvavidyamatitam
param tvam katham vetti ko va || 4 ||

pravaḷapravahaprabhasonamardham
marutvanmani srimahah syamamardham |
gunasyutametadvapuh saivamantah
smarami smarapattisampattihetoh || 5 ||

svasevasamayatadevasurendra
namanmauḷimandaramalabhisiktam |
namasyami sambho padambhoruham te
bhavambhodhipotam bhavani vibhavyam || 6 ||

jagannatha mannatha gaurisanatha
prapannanukampinvipannartiharin |
mahahstomamurte samastaikabandho
namaste namaste punaste namo‌உstu || 7 ||

virupaksa visvesa visvadideva
trayi mula sambho siva tryambaka tvam |
prasida smara trahi pasyavamuktyai
ksamam prapnuhi tryaksa mam raksa modat || 8 ||

mahadeva devesa devadideva
smarare purare yamare hareti |
bruvanah smarisyami bhaktya
bhavantam tato me dayasila deva prasida || 9 ||

tvadanyah saranyah prapannasya neti
prasida smaranneva hanyastu dainyam |
na cette bhavedbhaktavatsalyahanistato
me dayaḷo sada sannidhehi || 10 ||

ayam danakalastvaham danapatram
bhavaneva data tvadanyam na yace |
bhavadbhaktimeva sthiram dehi mahyam
krpasila sambho krtartho‌உsmi tasmat || 11 ||

pasum vetsi cenmam tamevadhirudhah
kalankiti va murdhni dhatse tameva |
dvijihvah punah so‌உpi te kanthabhusa
tvadangikrtah sarva sarve‌உpi dhanyah || 12 ||

na saknomi kartum paradrohalesam
katham priyase tvam na jane girisa |
tathahi prasanno‌உsi kasyapi
kantasutadrohino va pitrdrohino va || 13 ||

stutim dhyanamarcam yathavadvidhatum
bhajannapyajananmahesavalambe |
trasantam sutam tratumagre
mrkandoryamaprananirvapanam tvatpadabjam || 14 ||

siro drsti hrdroga sula pramehajvararso jarayaksmahikkavisartan |
tvamadyo bhisagbhesajam bhasma sambho
tvamullaghayasmanvapurlaghavaya || 15 ||

daridro‌உsmyabhadro‌உsmi bhagno‌உsmi duye
visanno‌உsmi sanno‌உsmi khinno‌உsmi caham |
bhavanpraninamantaratmasi sambho
mamadhim na vetsi prabho raksa mam tvam || 16 ||

tvadaksnoh kataksah patettryaksa yatra
ksanam ksma ca laksmih svayam tam vrnate |
kiritasphuraccamaracchatramalakalacigajaksaumabhusavisesaih || 17 ||

bhavanyai bhavayapi matre ca pitre
mrdanyai mrdayapyaghaghnyai makhaghne |
sivangyai sivangaya kurmah sivayai
sivayambikayai namastryambakaya || 18 ||

bhavadgauravam mallaghutvam viditva
prabho raksa karunyadrstyanugam mam |
sivatmanubhavastutavaksamo‌உham
svasaktya krtam me‌உparadham ksamasva || 19 ||

yada karnarandhram vrajetkalavahadvisatkanthaghanta ghanatkaranadah |
vrsadhisamaruhya devaupavahyantada
vatsa ma bhiriti prinaya tvam || 20 ||

yada darunabhasana bhisana me
bhavisyantyupante krtantasya dutah |
tada manmanastvatpadambhoruhastham
katham niscalam syannamaste‌உstu sambho || 21 ||

yada durnivaravyatho‌உham sayano
luthannihsvasannihsrtavyaktavanih |
tada jahnukanyajalalankrtam te
jatamandalam manmanomandire syat || 22 ||

yada putramitradayo matsakase
rudantyasya ha kidrsiyam daseti |
tada devadevesa gaurisa sambho
namaste sivayetyajasram bravani || 23 ||

yada pasyatam mamasau vetti
nasmanayam svasa eveti vaco bhaveyuh |
tada bhutibhusam bhujangavanaddham
purare bhavantam sphutam bhavayeyam || 24 ||

yada yatanadehasandehavahi
bhavedatmadehe na moho mahanme |
tada kasasitamsusankasamisa
smarare vapuste namaste smarami || 25 ||

yadaparamacchayamasthanamadbhirjanairva vihinam gamisyami margam |
tada tam nirundhankrtantasya margam
mahadeva mahyam manonnam prayaccha || 26 ||

yada rauravadi smaranneva bhitya
vrajamyatra moham mahadeva ghoram |
tada mamaho natha kastarayisyatyanatham paradhinamardhendumauḷe || 27 ||

yada svetapatrayatalanghyasakteh
krtantadbhayam bhaktivatsalyabhavat |
tada pahi mam parvativallabhanyam
na pasyami patarametadrsam me || 28 ||

idanimidanim mrtirme bhavitrityaho santatam cintaya pidito‌உsmi |
katham nama ma bhunmrtau bhitiresa
namaste gatinam gate nilakantha || 29 ||

amaryadamevahamabalavrddham
harantam krtantam samiksyasmi bhitah |
mrtau tavakanghryabjadivyaprasadadbhavanipate nirbhayo‌உham bhavani || 30 ||

jarajanmagarbhadhivasadiduhkhanyasahyani jahyam jagannatha deva |
bhavantam vina me gatirnaiva sambho
dayaḷo na jagarti kim va daya te || 31 ||

sivayeti sabdo namahpurva esa
smaranmuktikrnmrtyuha tattvavaci |
mahesana ma ganmanasto vacastah
sada mahyametatpradanam prayaccha || 32 ||

tvamapyamba mam pasya sitamsumauḷipriye bhesajam tvam bhavavyadhisantau
bahuklesabhajam padambhojapote
bhavabdhau nimagnam nayasvadya param || 33 ||

anudyallalataksi vahni prarohairavamasphuraccaruvamorusobhaih |
anangabhramadbhogibhusavisesairacandrardhacudairalam daivatairnah || 34 ||

akanthekalankadanangebhujangadapanaukapaladaphale‌உnalaksat |
amauḷausasankadavamekaḷatradaham devamanyam na manye na manye || 35 ||

mahadeva sambho girisa trisulimstvadiyam samastam vibhatiti yasmat |
sivadanyatha daivatam nabhijane
sivo‌உham sivo‌உham sivo‌உham sivo‌உham || 36 ||

yato‌உjayatedam prapancam vicitram
sthitim yati yasminyadekantamante |
sa karmadihinah svayanjyotiratma
sivo‌உham sivo‌உham sivo‌உham sivo‌உham || 37 ||

kirite niseso lalate hutaso
bhuje bhogirajo gale kalima ca |
tanau kamini yasya tattulyadevam
na jane na jane na jane na jane || 38 ||

anena stavenadaradambikesam
param bhaktimasadya yam ye namanti |
mrtau nirbhayaste janastam bhajante
hrdambhojamadhye sadasinamisam || 39 ||

bhujangapriyakalpa sambho mayaivam
bhujangaprayatena vrttena klrptam |
narah stotrametatpathitvorubhaktya
suputrayurarogyamaisvaryameti || 40 ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment