Home » Slokas » Shuklambaradaram Vishnum Slokam

Shuklambaradaram Vishnum Slokam

ganesh-sloganShuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye
Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam
kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam

jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati

Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna vadanam Dhyaayeth Sarva vighno pashantaye Shaantaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham Vishwaa dharam Gagana Sadrusham Megha Varnam Subhangam Lakshmi kantam kamalanayanam yogibhir dhyaana gamyam Vande vishnum bhava bhaya haram sarva lokaika naatham. Aushadam chintayed vishnum bhojanam cha janardhanam shayane padmanabham cha vivahe cha prajapatim yuddhe chakradharam devam pravase cha trivikramam Narayanam thanu thyage sridharam priya sangame dusswapne smara govindam sankate madhusudhanam kaanane naarasimham cha pavake jalasayinam jalamadhye varaham cha parvathe raghunandanam Gamane Vaamanam Chaiva Sarva Kaaryeshu Madhavam Shodasaitaani naamani prathuruddhaya yah padeth sarva paapa vinirmukto vishnu lokai mahiyati

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*