Home / Durga Devi Stotram / Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Malayalam and English

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Malayalam and English

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Malayalam:

വിരാടനഗരം രമ്യം ഗച്ഛമാനോ യുധിഷ്ഠിരഃ |
അസ്തുവന്മനസാ ദേവീം ദുര്ഗാം ത്രിഭുവനേശ്വരീമ് || 1 ||

യശോദാഗര്ഭസംഭൂതാം നാരായണവരപ്രിയാമ് |
നന്ദഗോപകുലേജാതാം മംഗള്യാം കുലവര്ധനീമ് || 2 ||

കംസവിദ്രാവണകരീമ് അസുരാണാം ക്ഷയംകരീമ് |
ശിലാതടവിനിക്ഷിപ്താമ് ആകാശം പ്രതിഗാമിനീമ് || 3 ||

വാസുദേവസ്യ ഭഗിനീം ദിവ്യമാല്യ വിഭൂഷിതാമ് |
ദിവ്യാംബരധരാം ദേവീം ഖഡ്ഗഖേടകധാരിണീമ് || 4 ||

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti

ഭാരാവതരണേ പുണ്യേ യേ സ്മരന്തി സദാശിവാമ് |
താന്വൈ താരയതേ പാപാത് പംകേഗാമിവ ദുര്ബലാമ് || 5 ||

സ്തോതും പ്രചക്രമേ ഭൂയോ വിവിധൈഃ സ്തോത്രസംഭവൈഃ |
ആമന്ത്ര്യ ദര്ശനാകാങ്ക്ഷീ രാജാ ദേവീം സഹാനുജഃ || 6 ||

നമോ‌உസ്തു വരദേ കൃഷ്ണേ കുമാരി ബ്രഹ്മചാരിണി |
ബാലാര്ക സദൃശാകാരേ പൂര്ണചന്ദ്രനിഭാനനേ || 7 ||

ചതുര്ഭുജേ ചതുര്വക്ത്രേ പീനശ്രോണിപയോധരേ |
മയൂരപിംഛവലയേ കേയൂരാംഗദധാരിണി || 8 ||

ഭാസി ദേവി യദാ പദ്മാ നാരായണപരിഗ്രഹഃ |
സ്വരൂപം ബ്രഹ്മചര്യം ച വിശദം തവ ഖേചരി || 9 ||

കൃഷ്ണച്ഛവിസമാ കൃഷ്ണാ സംകര്ഷണസമാനനാ |
ബിഭ്രതീ വിപുലൗ ബാഹൂ ശക്രധ്വജസമുച്ഛ്രയൗ || 10 ||

പാത്രീ ച പംകജീ കംഠീ സ്ത്രീ വിശുദ്ധാ ച യാ ഭുവി |
പാശം ധനുര്മഹാചക്രം വിവിധാന്യായുധാനി ച || 11 ||

കുംഡലാഭ്യാം സുപൂര്ണാഭ്യാം കര്ണാഭ്യാം ച വിഭൂഷിതാ |
ചന്ദ്രവിസ്പാര്ധിനാ ദേവി മുഖേന ത്വം വിരാജസേ || 12 ||

മുകുടേന വിചിത്രേണ കേശബന്ധേന ശോഭിനാ |
ഭുജംഗാ‌உഭോഗവാസേന ശ്രോണിസൂത്രേണ രാജതാ || 13 ||

ഭ്രാജസേ ചാവബദ്ധേന ഭോഗേനേവേഹ മന്ദരഃ |
ധ്വജേന ശിഖിപിംഛാനാമ് ഉച്ഛ്രിതേന വിരാജസേ || 14 ||

കൗമാരം വ്രതമാസ്ഥായ ത്രിദിവം പാവിതം ത്വയാ |
തേന ത്വം സ്തൂയസേ ദേവി ത്രിദശൈഃ പൂജ്യസേ‌உപി ച || 15 ||

ത്രൈലോക്യ രക്ഷണാര്ഥായ മഹിഷാസുരനാശിനി |
പ്രസന്നാ മേ സുരശ്രേഷ്ഠേ ദയാം കുരു ശിവാ ഭവ || 16 ||

ജയാ ത്വം വിജയാ ചൈവ സംഗ്രാമേ ച ജയപ്രദാ |
മമാ‌உപി വിജയം ദേഹി വരദാ ത്വം ച സാംപ്രതമ് || 17 ||

വിന്ധ്യേ ചൈവ നഗശ്രേഷ്ടേ തവ സ്ഥാനം ഹി ശാശ്വതമ് |
കാളി കാളി മഹാകാളി സീധുമാംസ പശുപ്രിയേ || 18 ||

കൃതാനുയാത്രാ ഭൂതൈസ്ത്വം വരദാ കാമചാരിണി |
ഭാരാവതാരേ യേ ച ത്വാം സംസ്മരിഷ്യന്തി മാനവാഃ || 19 ||

പ്രണമന്തി ച യേ ത്വാം ഹി പ്രഭാതേ തു നരാ ഭുവി |
ന തേഷാം ദുര്ലഭം കിംചിത് പുത്രതോ ധനതോ‌உപി വാ || 20 ||

ദുര്ഗാത്താരയസേ ദുര്ഗേ തത്വം ദുര്ഗാ സ്മൃതാ ജനൈഃ |
കാന്താരേഷ്വവപന്നാനാം മഗ്നാനാം ച മഹാര്ണവേ || 21 ||

(ദസ്യുഭിര്വാ നിരുദ്ധാനാം ത്വം ഗതിഃ പരമാ നൃണാമ)
ജലപ്രതരണേ ചൈവ കാന്താരേഷ്വടവീഷു ച |
യേ സ്മരന്തി മഹാദേവീം ന ച സീദന്തി തേ നരാഃ || 22 ||

ത്വം കീര്തിഃ ശ്രീര്ധൃതിഃ സിദ്ധിഃ ഹ്രീര്വിദ്യാ സന്തതിര്മതിഃ |
സന്ധ്യാ രാത്രിഃ പ്രഭാ നിദ്രാ ജ്യോത്സ്നാ കാന്തിഃ ക്ഷമാ ദയാ || 23 ||

നൃണാം ച ബന്ധനം മോഹം പുത്രനാശം ധനക്ഷയമ് |
വ്യാധിം മൃത്യും ഭയം ചൈവ പൂജിതാ നാശയിഷ്യസി || 24 ||

സോ‌உഹം രാജ്യാത്പരിഭ്രഷ്ടഃ ശരണം ത്വാം പ്രപന്നവാന് |
പ്രണതശ്ച യഥാ മൂര്ധ്നാ തവ ദേവി സുരേശ്വരി || 25 ||

ത്രാഹി മാം പദ്മപത്രാക്ഷി സത്യേ സത്യാ ഭവസ്വ നഃ |
ശരണം ഭവ മേ ദുര്ഗേ ശരണ്യേ ഭക്തവത്സലേ || 26 ||

ഏവം സ്തുതാ ഹി സാ ദേവീ ദര്ശയാമാസ പാണ്ഡവമ് |
ഉപഗമ്യ തു രാജാനമിദം വചനമബ്രവീത് || 27 ||

ശൃണു രാജന് മഹാബാഹോ മദീയം വചനം പ്രഭോ |
ഭവിഷ്യത്യചിരാദേവ സംഗ്രാമേ വിജയസ്തവ || 28 ||

മമ പ്രസാദാന്നിര്ജിത്യ ഹത്വാ കൗരവ വാഹിനീമ് |
രാജ്യം നിഷ്കണ്ടകം കൃത്വാ ഭോക്ഷ്യസേ മേദിനീം പുനഃ || 29 ||

ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ രാജന് പ്രീതിം പ്രാപ്സ്യസി പുഷ്കലാമ് |
മത്പ്രസാദാച്ച തേ സൗഖ്യമ് ആരോഗ്യം ച ഭവിഷ്യതി || 30 ||

യേ ച സംകീര്തയിഷ്യന്തി ലോകേ വിഗതകല്മഷാഃ |
തേഷാം തുഷ്ടാ പ്രദാസ്യാമി രാജ്യമായുര്വപുസ്സുതമ് || 31 ||

പ്രവാസേ നഗരേ ചാപി സംഗ്രാമേ ശത്രുസംകടേ |
അടവ്യാം ദുര്ഗകാന്താരേ സാഗരേ ഗഹനേ ഗിരൗ || 32 ||

യേ സ്മരിഷ്യന്തി മാം രാജന് യഥാഹം ഭവതാ സ്മൃതാ |
ന തേഷാം ദുര്ലഭം കിംചിദസ്മിന് ലോകേ ഭവിഷ്യതി || 33 ||

യ ഇദം പരമസ്തോത്രം ഭക്ത്യാ ശൃണുയാദ്വാ പഠേത വാ |
തസ്യ സര്വാണി കാര്യാണി സിധ്ധിം യാസ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ || 34 ||

മത്പ്രസാദാച്ച വസ്സര്വാന് വിരാടനഗരേ സ്ഥിതാന് |
ന പ്രജ്ഞാസ്യന്തി കുരവഃ നരാ വാ തന്നിവാസിനഃ || 35 ||

ഇത്യുക്ത്വാ വരദാ ദേവീ യുധിഷ്ഠിരമരിന്ദമമ് |
രക്ഷാം കൃത്വാ ച പാണ്ഡൂനാം തത്രൈവാന്തരധീയത || 38 ||

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in English:

viratanagaram ramyam gacchamano yudhisthirah |
astuvanmanasa devim durgam tribhuvanesvarim || 1 ||

yasodagarbhasambhutam narayanavarapriyam |
nandagopakulejatam mangaḷyam kulavardhanim || 2 ||

kamsavidravanakarim asuranam ksayankarim |
silatataviniksiptam akasam pratigaminim || 3 ||

vasudevasya bhaginim divyamalya vibhusitam |
divyambaradharam devim khadgakhetakadharinim || 4 ||

bharavatarane punye ye smaranti sadasivam |
tanvai tarayate papat pankegamiva durbalam || 5 ||

stotum pracakrame bhuyo vividhaih stotrasambhavaih |
amantrya darsanakanksi raja devim sahanujah || 6 ||

namo‌உstu varade krsne kumari brahmacarini |
balarka sadrsakare purnacandranibhanane || 7 ||

caturbhuje caturvaktre pinasronipayodhare |
mayurapimchavalaye keyurangadadharini || 8 ||

bhasi devi yada padma narayanaparigrahah |
svarupam brahmacaryam ca visadam tava khecari || 9 ||

krsnacchavisama krsna sankarsanasamanana |
bibhrati vipulau bahu sakradhvajasamucchrayau || 10 ||

patri ca pankaji kanthi stri visuddha ca ya bhuvi |
pasam dhanurmahacakram vividhanyayudhani ca || 11 ||

kundalabhyam supurnabhyam karnabhyam ca vibhusita |
candravispardhina devi mukhena tvam virajase || 12 ||

mukutena vicitrena kesabandhena sobhina |
bhujanga‌உbhogavasena sronisutrena rajata || 13 ||

bhrajase cavabaddhena bhogeneveha mandarah |
dhvajena sikhipimchanam ucchritena virajase || 14 ||

kaumaram vratamasthaya tridivam pavitam tvaya |
tena tvam stuyase devi tridasaih pujyase‌உpi ca || 15 ||

trailokya raksanarthaya mahisasuranasini |
prasanna me surasresthe dayam kuru siva bhava || 16 ||

jaya tvam vijaya caiva sangrame ca jayaprada |
mama‌உpi vijayam dehi varada tvam ca sampratam || 17 ||

vindhye caiva nagasreste tava sthanam hi sasvatam |
kaḷi kaḷi mahakaḷi sidhumamsa pasupriye || 18 ||

krtanuyatra bhutaistvam varada kamacarini |
bharavatare ye ca tvam samsmarisyanti manavah || 19 ||

pranamanti ca ye tvam hi prabhate tu nara bhuvi |
na tesam durlabham kiñcit putrato dhanato‌உpi va || 20 ||

durgattarayase durge tatvam durga smrta janaih |
kantaresvavapannanam magnanam ca maharnave || 21 ||
(dasyubhirva niruddhanam tvam gatih parama nrnama)

jalapratarane caiva kantaresvatavisu ca |
ye smaranti mahadevim na ca sidanti te narah || 22 ||

tvam kirtih srirdhrtih siddhih hrirvidya santatirmatih |
sandhya ratrih prabha nidra jyotsna kantih ksama daya || 23 ||

nrnam ca bandhanam moham putranasam dhanaksayam |
vyadhim mrtyum bhayam caiva pujita nasayisyasi || 24 ||

so‌உham rajyatparibhrastah saranam tvam prapannavan |
pranatasca yatha murdhna tava devi suresvari || 25 ||

trahi mam padmapatraksi satye satya bhavasva nah |
saranam bhava me durge saranye bhaktavatsale || 26 ||

evam stuta hi sa devi darsayamasa pandavam |
upagamya tu rajanamidam vacanamabravit || 27 ||

srnu rajan mahabaho madiyam vacanam prabho |
bhavisyatyaciradeva sangrame vijayastava || 28 ||

mama prasadannirjitya hatva kaurava vahinim |
rajyam niskantakam krtva bhoksyase medinim punah || 29 ||

bhratrbhih sahito rajan pritim prapsyasi puskalam |
matprasadacca te saukhyam arogyam ca bhavisyati || 30 ||

ye ca sankirtayisyanti loke vigatakalmasah |
tesam tusta pradasyami rajyamayurvapussutam || 31 ||

pravase nagare capi sangrame satrusankate |
atavyam durgakantare sagare gahane girau || 32 ||

ye smarisyanti mam rajan yathaham bhavata smrta |
na tesam durlabham kiñcidasmin loke bhavisyati || 33 ||

ya idam paramastotram bhaktya srnuyadva patheta va |
tasya sarvani karyani sidhdhim yasyanti pandavah || 34 ||

matprasadacca vassarvan viratanagare sthitan |
na pranñasyanti kuravah nara va tannivasinah || 35 ||

ityuktva varada devi yudhisthiramarindamam |
raksam krtva ca pandunam tatraivantaradhiyata || 38 ||

Add Comment

Click here to post a comment