Ashtaka Hanuman Stotras

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Kannada

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1 ॥

ಮನೋವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಕಾಲನೇಮಿವಿದಾರಿಣೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ಚ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಹಾಬಲಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ದುರ್ದಂಡೀಬನ್ಧಮೋಚನ ।
ಮೈರಾವಣವಿನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 3 ॥

ಪರ್ವತಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ರಾಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಿನೇ ।
ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಭಕ್ತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 4 ॥

ವಿರಕ್ತಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಋಷಿಭಿಸ್ಸೇವಿತಾಯಾಸ್ತು ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 5 ॥

ದೀರ್ಘಬಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾರಿಣೇ ।
ಲಂಕೀಣೀದರ್ಪನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 6 ॥

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ನಮಸ್ತೇ ವಾಯುನನ್ದನ । ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ
ನಮಸ್ತೇ ಗಾನಲೋಲಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭವಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಶುಭದಾಯ ಶುಭಾತ್ಮನೇ ।
ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀರಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 8 ॥

ಆಂಜನೇಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ನರಃ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Gujarati | Punjabi