Home / Slokas / Sri Rudram Chamakam in English, Tamil, Malayalam, Kannada

Sri Rudram Chamakam in English, Tamil, Malayalam, Kannada

59 Views

Sri Rudram Chamakam in Telugu

ఓం అగ్నా’విష్ణో సజోష’సేమావ’ర్ధంతు వాం గిరః’ | ద్యుమ్నైర్-వాజే’భిరాగ’తమ్ | వాజ’శ్చ మే ప్రసవశ్చ’ మే ప్రయ’తిశ్చ మే ప్రసి’తిశ్చ మే ధీతిశ్చ’ మే క్రతు’శ్చ మే స్వర’శ్చ మే శ్లోక’శ్చ మే శ్రావశ్చ’ మే శ్రుతి’శ్చ మే జ్యోతి’శ్చ మే సువ’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మే‌உపానశ్చ’ మే వ్యానశ్చ మే‌உసు’శ్చ మే చిత్తం చ’ మ ఆధీ’తం చ మే వాక్చ’ మే మన’శ్చ మే చక్షు’శ్చ మే శ్రోత్రం’ చ మే దక్ష’శ్చ మే బలం’ చ మ ఓజ’శ్చ మే సహ’శ్చ మ ఆయు’శ్చ మే జరా చ’ మ ఆత్మా చ’ మే తనూశ్చ’ మే శర్మ’ చ మే వర్మ’ చ మే‌உంగా’ని చ మే‌உస్థాని’ చ మే పరూగ్‍మ్’షి చ మే శరీ’రాణి చ మే || 1 ||

జైష్ఠ్యం’ చ మ ఆధి’పత్యం చ మే మన్యుశ్చ’ మే భామ’శ్చ మే‌உమ’శ్చ మే‌உంభ’శ్చ మే జేమా చ’ మే మహిమా చ’ మే వరిమా చ’ మే ప్రథిమా చ’ మే వర్ష్మా చ’ మే ద్రాఘుయా చ’ మే వృద్ధం చ’ మే వృద్ధి’శ్చ మే సత్యం చ’ మే శ్రద్ధా చ’ మే జగ’చ్చ మే ధనం’ చ మే వశ’శ్చ మే త్విషి’శ్చ మే క్రీడా చ’ మే మోద’శ్చ మే జాతం చ’ మే జనిష్యమా’ణం చ మే సూక్తం చ’ మే సుకృతం చ’ మే విత్తం చ’ మే వేద్యం’ చ మే భూతం చ’ మే భవిష్యచ్చ’ మే సుగం చ’ మే సుపథం చ మ ఋద్ధం చ మ ఋద్ధిశ్చ మే క్లుప్తం చ’ మే క్లుప్తి’శ్చ మే మతిశ్చ’ మే సుమతిశ్చ’ మే || 2 ||

శం చ’ మే మయ’శ్చ మే ప్రియం చ’ మే‌உనుకామశ్చ’ మే కామ’శ్చ మే సౌమనసశ్చ’ మే భద్రం చ’ మే శ్రేయ’శ్చ మే వస్య’శ్చ మే యశ’శ్చ మే భగ’శ్చ మే ద్రవి’ణం చ మే యంతా చ’ మే ధర్తా చ’ మే క్షేమ’శ్చ మే ధృతి’శ్చ మే విశ్వం’ చ మే మహ’శ్చ మే సంవిచ్చ’ మే ఙ్ఞాత్రం’ చ మే సూశ్చ’ మే ప్రసూశ్చ’ మే సీరం’ చ మే లయశ్చ’ మ ఋతం చ’ మే‌உమృతం’ చ మే‌உయక్ష్మం చ మే‌உనా’మయచ్చ మే జీవాతు’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ’ మే‌உనమిత్రం చ మే‌உభ’యం చ మే సుగం చ’ మే శయ’నం చ మే సూషా చ’ మే సుదినం’ చ మే || 3 ||

Ganesh Chaturthi 2014-209ఊర్క్చ’ మే సూనృతా’ చ మే పయ’శ్చ మే రస’శ్చ మే ఘృతం చ’ మే మధు’ చ మే సగ్ధి’శ్చ మే సపీ’తిశ్చ మే కృషిశ్చ’ మే వృష్టి’శ్చ మే జైత్రం’ చ మ ఔద్భి’ద్యం చ మే రయిశ్చ’ మే రాయ’శ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టి’శ్చ మే విభు చ’ మే ప్రభు చ’ మే బహు చ’ మే భూయ’శ్చ మే పూర్ణం చ’ మే పూర్ణత’రం చ మే‌உక్షి’తిశ్చ మే కూయ’వాశ్చ మే‌உన్నం’ చ మే‌உక్షు’చ్చ మే వ్రీహయ’శ్చ మే యవా”శ్చ మే మాషా”శ్చ మే తిలా”శ్చ మే ముద్గాశ్చ’ మే ఖల్వా”శ్చ మే గోధూమా”శ్చ మే మసురా”శ్చ మే ప్రియంగ’వశ్చ మే‌உణ’వశ్చ మే శ్యామాకా”శ్చ మే నీవారా”శ్చ మే || 4 ||

అశ్మా చ’ మే మృత్తి’కా చ మే గిరయ’శ్చ మే పర్వ’తాశ్చ మే సిక’తాశ్చ మే వనస్-పత’యశ్చ మే హిర’ణ్యం చ మే‌உయ’శ్చ మే సీసం’ చ మే త్రపు’శ్చ మే శ్యామం చ’ మే లోహం చ’ మే‌உగ్నిశ్చ’ మ ఆప’శ్చ మే వీరుధ’శ్చ మ ఓష’ధయశ్చ మే కృష్ణపచ్యం చ’ మే‌உకృష్ణపచ్యం చ’ మే గ్రామ్యాశ్చ’ మే పశవ’ ఆరణ్యాశ్చ’ యఙ్ఞేన’ కల్పంతాం విత్తం చ’ మే విత్తి’శ్చ మే భూతం చ’ మే భూతి’శ్చ మే వసు’ చ మే వసతిశ్చ’ మే కర్మ’ చ మే శక్తి’శ్చ మే‌உర్థ’శ్చ మ ఏమ’శ్చ మ ఇతి’శ్చ మే గతి’శ్చ మే || 5 ||

అగ్నిశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సోమ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సవితా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సర’స్వతీ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే పూషా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే బృహస్పతి’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మిత్రశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే వరు’ణశ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే త్వష్ఠా’ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ధాతా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విష్ణు’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే‌உశ్వినౌ’ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మరుత’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విశ్వే’ చ మే దేవా ఇంద్ర’శ్చ మే పృథివీ చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే‌உంతరి’క్షం చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే దిశ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మూర్ధా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ప్రజాప’తిశ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే || 6 ||

అగ్ంశుశ్చ’ మే రశ్మిశ్చ మే‌உదా”భ్యశ్చ మే‌உధి’పతిశ్చ మ ఉపాగ్ంశుశ్చ’ మే‌உంతర్యామశ్చ’ మ ఐంద్రవాయవశ్చ’ మే మైత్రావరుణశ్చ’ మ ఆశ్వినశ్చ’ మే ప్రతిప్రస్థాన’శ్చ మే శుక్రశ్చ’ మే మంథీ చ’ మ ఆగ్రయణశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే ధ్రువశ్చ’ మే వైశ్వానరశ్చ’ మ ఋతుగ్రహాశ్చ’ మే‌உతిగ్రాహ్యా”శ్చ మ ఐంద్రాగ్నశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే మరుత్వతీయా”శ్చ మే మాహేంద్రశ్చ’ మ ఆదిత్యశ్చ’ మే సావిత్రశ్చ’ మే సారస్వతశ్చ’ మే పౌష్ణశ్చ’ మే పాత్నీవతశ్చ’ మే హారియోజనశ్చ’ మే || 7 ||

ఇధ్మశ్చ’ మే బర్హిశ్చ’ మే వేది’శ్చ మే దిష్ణి’యాశ్చ మే స్రుచ’శ్చ మే చమసాశ్చ’ మే గ్రావా’ణశ్చ మే స్వర’వశ్చ మ ఉపరవాశ్చ’ మే‌உధిషవ’ణే చ మే ద్రోణకలశశ్చ’ మే వాయవ్యా’ని చ మే పూతభృచ్చ’ మ ఆధవనీయ’శ్చ మ ఆగ్నీ”ధ్రం చ మే హవిర్ధానం’ చ మే గృహాశ్చ’ మే సద’శ్చ మే పురోడాశా”శ్చ మే పచతాశ్చ’ మే‌உవభృథశ్చ’ మే స్వగాకారశ్చ’ మే || 8 ||

అగ్నిశ్చ’ మే ఘర్మశ్చ’ మే‌உర్కశ్చ’ మే సూర్య’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మే‌உశ్వమేధశ్చ’ మే పృథివీ చ మే‌உది’తిశ్చ మే దితి’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మే శక్వ’రీరంగుల’యో దిశ’శ్చ మే యఙ్ఞేన’ కల్పంతామృక్చ’ మే సామ’ చ మే స్తోమ’శ్చ మే యజు’శ్చ మే దీక్షా చ’ మే తప’శ్చ మ ఋతుశ్చ’ మే వ్రతం చ’ మే‌உహోరాత్రయో”ర్-దృష్ట్యా బృ’హద్రథంతరే చ మే యఙ్ఞేన’ కల్పేతామ్ || 9 ||

గర్భా”శ్చ మే వత్సాశ్చ’ మే త్ర్యవి’శ్చ మే త్ర్యవీచ’ మే దిత్యవాట్ చ’ మే దిత్యౌహీ చ’ మే పంచా’విశ్చ మే పంచావీ చ’ మే త్రివత్సశ్చ’ మే త్రివత్సా చ’ మే తుర్యవాట్ చ’ మే తుర్యౌహీ చ’ మే పష్ఠవాట్ చ’ మే పష్ఠౌహీ చ’ మ ఉక్షా చ’ మే వశా చ’ మ ఋషభశ్చ’ మే వేహచ్చ’ మే‌உనడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ’ మ ఆయు’ర్-యఙ్ఞేన’ కల్పతాం ప్రాణో యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-అపానో యఙ్ఞేన’ కల్పతాం వ్యానో యఙ్ఞేన’ కల్పతాం చక్షు’ర్-యఙ్ఞేన’ కల్పతాగ్ శ్రోత్రం’ యఙ్ఞేన’ కల్పతాం మనో’ యఙ్ఞేన’ కల్పతాం వాగ్-యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-ఆత్మా యఙ్ఞేన’ కల్పతాం యఙ్ఞో యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్ || 10 ||

ఏకా’ చ మే తిస్రశ్చ’ మే పంచ’ చ మే సప్త చ’ మే నవ’ చ మ ఏకా’దశ చ మే త్రయోదశ చ మే పంచ’దశ చ మే సప్తద’శ చ మే నవ’దశ చ మ ఏక’విగ్ంశతిశ్చ మే త్రయో’విగ్ంశతిశ్చ మే పంచ’విగ్ంశతిశ్చ మే సప్త విగ్‍మ్’శతిశ్చ మే నవ’విగ్ంశతిశ్చ మ ఏక’త్రిగ్ంశచ్చ మే త్రయ’స్త్రిగ్ంశచ్చ మే చత’స్-రశ్చ మే‌உష్టౌ చ’ మే ద్వాద’శ చ మే షోడ’శ చ మే విగ్ంశతిశ్చ’ మే చతు’ర్విగ్ంశతిశ్చ మే‌உష్టావిగ్‍మ్’శతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్‍మ్’శచ్చ మే షట్-త్రిగ్‍మ్’శచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ’ మే చతు’శ్-చత్వారిగ్ంశచ్చ మే‌உష్టాచ’త్వారిగ్ంశచ్చ మే వాజ’శ్చ ప్రసవశ్చా’పిజశ్చ క్రతు’శ్చ సువ’శ్చ మూర్ధా చ వ్యశ్ని’యశ్-చాంత్యాయనశ్-చాంత్య’శ్చ భౌవనశ్చ భువ’నశ్-చాధి’పతిశ్చ || 11 ||

ఓం ఇడా’ దేవహూర్-మను’ర్-యఙ్ఞనీర్-బృహస్పతి’రుక్థామదాని’ శగ్ంసిషద్-విశ్వే’-దేవాః సూ”క్తవాచః పృథి’విమాతర్మా మా’ హిగ్ంసీర్-మధు’ మనిష్యే మధు’ జనిష్యే మధు’ వక్ష్యామి మధు’ వదిష్యామి మధు’మతీం దేవేభ్యో వాచముద్యాసగ్ంశుశ్రూషేణ్యా”మ్ మనుష్యే”భ్యస్తం మా’ దేవా అ’వంతు శోభాయై’ పితరో‌உను’మదంతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Sri Rudram Chamakam in English
oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu vāṃ gira’ḥ | dyumnair-vāje’bhirāga’tam | vāja’śca me prasavaśca’ me praya’tiśca me prasi’tiśca me dhītiśca’ me kratu’śca me svara’śca me śloka’śca me śrāvaśca’ me śruti’śca me jyoti’śca me suva’śca me prāṇaśca’ me‌உpānaśca’ me vyānaśca me‌உsu’śca me cittaṃ ca’ ma ādhī’taṃ ca me vākca’ me mana’śca me cakṣu’śca me śrotra’ṃ ca me dakṣa’śca me bala’ṃ ca ma oja’śca me saha’śca ma āyu’śca me jarā ca’ ma ātmā ca’ me tanūśca’ me śarma’ ca me varma’ ca me‌உṅgā’ni ca me‌உsthāni’ ca me parūg’ṃṣi ca me śarī’rāṇi ca me || 1 ||

jaiṣṭhya’ṃ ca ma ādhi’patyaṃ ca me manyuśca’ me bhāma’śca me‌உma’śca me‌உmbha’śca me jemā ca’ me mahimā ca’ me varimā ca’ me prathimā ca’ me varṣmā ca’ me drāghuyā ca’ me vṛddhaṃ ca’ me vṛddhi’śca me satyaṃ ca’ me śraddhā ca’ me jaga’cca me dhana’ṃ ca me vaśa’śca me tviṣi’śca me krīḍā ca’ me moda’śca me jātaṃ ca’ me janiṣyamā’ṇaṃ ca me sūktaṃ ca’ me sukṛtaṃ ca’ me vittaṃ ca’ me vedya’ṃ ca me bhūtaṃ ca’ me bhaviṣyacca’ me sugaṃ ca’ me supathaṃ ca ma ṛddhaṃ ca ma ṛddhiśca me kluptaṃ ca’ me klupti’śca me matiśca’ me sumatiśca’ me || 2 ||

śaṃ ca’ me maya’śca me priyaṃ ca’ me‌உnukāmaśca’ me kāma’śca me saumanasaśca’ me bhadraṃ ca’ me śreya’śca me vasya’śca me yaśa’śca me bhaga’śca me dravi’ṇaṃ ca me yantā ca’ me dhartā ca’ me kṣema’śca me dhṛti’śca me viśva’ṃ ca me maha’śca me saṃvicca’ me ṅñātra’ṃ ca me sūśca’ me prasūśca’ me sīra’ṃ ca me layaśca’ ma ṛtaṃ ca’ me‌உmṛta’ṃ ca me‌உyakṣmaṃ ca me‌உnā’mayacca me jīvātu’śca me dīrghāyutvaṃ ca’ me‌உnamitraṃ ca me‌உbha’yaṃ ca me sugaṃ ca’ me śaya’naṃ ca me sūṣā ca’ me sudina’ṃ ca me || 3 ||

ūrkca’ me sūnṛtā’ ca me paya’śca me rasa’śca me ghṛtaṃ ca’ me madhu’ ca me sagdhi’śca me sapī’tiśca me kṛṣiśca’ me vṛṣṭi’śca me jaitra’ṃ ca ma audbhi’dyaṃ ca me rayiśca’ me rāya’śca me puṣṭaṃ ca me puṣṭi’śca me vibhu ca’ me prabhu ca’ me bahu ca’ me bhūya’śca me pūrṇaṃ ca’ me pūrṇata’raṃ ca me‌உkṣi’tiśca me kūya’vāśca me‌உnna’ṃ ca me‌உkṣu’cca me vrīhaya’śca me yavā”śca me māṣā”śca me tilā”śca me mudgāśca’ me khalvā”śca me godhūmā”śca me masurā”śca me priyaṅga’vaśca me‌உṇa’vaśca me śyāmākā”śca me nīvārā”śca me || 4 ||

aśmā ca’ me mṛtti’kā ca me giraya’śca me parva’tāśca me sika’tāśca me vanas-pata’yaśca me hira’ṇyaṃ ca me‌உya’śca me sīsa’ṃ ca me trapu’śca me śyāmaṃ ca’ me lohaṃ ca’ me‌உgniśca’ ma āpa’śca me vīrudha’śca ma oṣa’dhayaśca me kṛṣṇapacyaṃ ca’ me‌உkṛṣṇapacyaṃ ca’ me grāmyāśca’ me paśava’ āraṇyāśca’ yaṅñena’ kalpantāṃ vittaṃ ca’ me vitti’śca me bhūtaṃ ca’ me bhūti’śca me vasu’ ca me vasatiśca’ me karma’ ca me śakti’śca me‌உrtha’śca ma ema’śca ma iti’śca me gati’śca me || 5 ||

agniśca’ ma indra’śca me soma’śca ma indra’śca me savitā ca’ ma indra’śca me sara’svatī ca ma indra’śca me pūṣā ca’ ma indra’śca me bṛhaspati’śca ma indra’śca me mitraśca’ ma indra’śca me varu’ṇaśca ma indra’śca me tvaṣṭhā’ ca ma indra’śca me dhātā ca’ ma indra’śca me viṣṇu’śca ma indra’śca me‌உśvinau’ ca ma indra’śca me maruta’śca ma indra’śca me viśve’ ca me devā indra’śca me pṛthivī ca’ ma indra’śca me‌உntari’kṣaṃ ca ma indra’śca me dyauśca’ ma indra’śca me diśa’śca ma indra’śca me mūrdhā ca’ ma indra’śca me prajāpa’tiśca ma indra’śca me || 6 ||

agṃśuśca’ me raśmiśca me‌உdā”bhyaśca me‌உdhi’patiśca ma upāgṃśuśca’ me‌உntaryāmaśca’ ma aindravāyavaśca’ me maitrāvaruṇaśca’ ma āśvinaśca’ me pratiprasthāna’śca me śukraśca’ me manthī ca’ ma āgrayaṇaśca’ me vaiśvadevaśca’ me dhruvaśca’ me vaiśvānaraśca’ ma ṛtugrahāśca’ me‌உtigrāhyā”śca ma aindrāgnaśca’ me vaiśvadevaśca’ me marutvatīyā”śca me māhendraśca’ ma ādityaśca’ me sāvitraśca’ me sārasvataśca’ me pauṣṇaśca’ me pātnīvataśca’ me hāriyojanaśca’ me || 7 ||

idhmaśca’ me barhiśca’ me vedi’śca me diṣṇi’yāśca me sruca’śca me camasāśca’ me grāvā’ṇaśca me svara’vaśca ma uparavāśca’ me‌உdhiṣava’ṇe ca me droṇakalaśaśca’ me vāyavyā’ni ca me pūtabhṛcca’ ma ādhavanīya’śca ma āgnī”dhraṃ ca me havirdhāna’ṃ ca me gṛhāśca’ me sada’śca me puroḍāśā”śca me pacatāśca’ me‌உvabhṛthaśca’ me svagākāraśca’ me || 8 ||

agniśca’ me gharmaśca’ me‌உrkaśca’ me sūrya’śca me prāṇaśca’ me‌உśvamedhaśca’ me pṛthivī ca me‌உdi’tiśca me diti’śca me dyauśca’ me śakva’rīraṅgula’yo diśa’śca me yaṅñena’ kalpantāmṛkca’ me sāma’ ca me stoma’śca me yaju’śca me dīkṣā ca’ me tapa’śca ma ṛtuśca’ me vrataṃ ca’ me‌உhorātrayo”r-dṛṣṭyā bṛ’hadrathantare ca me yaṅñena’ kalpetām || 9 ||

garbhā”śca me vatsāśca’ me tryavi’śca me tryavīca’ me dityavāṭ ca’ me dityauhī ca’ me pañcā’viśca me pañcāvī ca’ me trivatsaśca’ me trivatsā ca’ me turyavāṭ ca’ me turyauhī ca’ me paṣṭhavāṭ ca’ me paṣṭhauhī ca’ ma ukṣā ca’ me vaśā ca’ ma ṛṣabhaśca’ me vehacca’ me‌உnaḍvāṃ ca me dhenuśca’ ma āyu’r-yaṅñena’ kalpatāṃ prāṇo yaṅñena’ kalpatām-apāno yaṅñena’ kalpatāṃ vyāno yaṅñena’ kalpatāṃ cakṣu’r-yaṅñena’ kalpatāg śrotra’ṃ yaṅñena’ kalpatāṃ mano’ yaṅñena’ kalpatāṃ vāg-yaṅñena’ kalpatām-ātmā yaṅñena’ kalpatāṃ yaṅño yaṅñena’ kalpatām || 10 ||

ekā’ ca me tisraśca’ me pañca’ ca me sapta ca’ me nava’ ca ma ekā’daśa ca me trayodaśa ca me pañca’daśa ca me saptada’śa ca me nava’daśa ca ma eka’vigṃśatiśca me trayo’vigṃśatiśca me pañca’vigṃśatiśca me sapta vig’ṃśatiśca me nava’vigṃśatiśca ma eka’trigṃśacca me traya’strigṃśacca me cata’s-raśca me‌உṣṭau ca’ me dvāda’śa ca me ṣoḍa’śa ca me vigṃśatiśca’ me catu’rvigṃśatiśca me‌உṣṭāvig’ṃśatiśca me dvātrig’ṃśacca me ṣaṭ-trig’ṃśacca me catvārigṃśacca’ me catu’ś-catvārigṃśacca me‌உṣṭāca’tvārigṃśacca me vāja’śca prasavaścā’pijaśca kratu’śca suva’śca mūrdhā ca vyaśni’yaś-cāntyāyanaś-cāntya’śca bhauvanaśca bhuva’naś-cādhi’patiśca || 11 ||

oṃ iḍā’ devahūr-manu’r-yaṅñanīr-bṛhaspati’rukthāmadāni’ śagṃsiṣad-viśve’-devāḥ sū”ktavācaḥ pṛthi’vimātarmā mā’ higṃsīr-madhu’ maniṣye madhu’ janiṣye madhu’ vakṣyāmi madhu’ vadiṣyāmi madhu’matīṃ devebhyo vācamudyāsagṃśuśrūṣeṇyā”m manuṣye”bhyastaṃ mā’ devā a’vantu śobhāyai’ pitaro‌உnu’madantu ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Sri Rudram Chamakam in Tamil
ஓம் அக்னா’விஷ்ணோ ஸஜோஷ’ஸேமாவ’ர்தம்து வாம் கிரஃ’ | த்யும்னைர்-வாஜே’பிராக’தம் | வாஜ’ஶ்ச மே ப்ரஸவஶ்ச’ மே ப்ரய’திஶ்ச மே ப்ரஸி’திஶ்ச மே தீதிஶ்ச’ மே க்ரது’ஶ்ச மே ஸ்வர’ஶ்ச மே ஶ்லோக’ஶ்ச மே ஶ்ராவஶ்ச’ மே ஶ்ருதி’ஶ்ச மே ஜ்யோதி’ஶ்ச மே ஸுவ’ஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச’ மே‌உபானஶ்ச’ மே வ்யானஶ்ச மே‌உஸு’ஶ்ச மே சித்தம் ச’ ம ஆதீ’தம் ச மே வாக்ச’ மே மன’ஶ்ச மே சக்ஷு’ஶ்ச மே ஶ்ரோத்ரம்’ ச மே தக்ஷ’ஶ்ச மே பலம்’ ச ம ஓஜ’ஶ்ச மே ஸஹ’ஶ்ச ம ஆயு’ஶ்ச மே ஜரா ச’ ம ஆத்மா ச’ மே தனூஶ்ச’ மே ஶர்ம’ ச மே வர்ம’ ச மே‌உம்கா’னி ச மே‌உஸ்தானி’ ச மே பரூக்ம்’ஷி ச மே ஶரீ’ராணி ச மே || 1 ||

ஜைஷ்ட்யம்’ ச ம ஆதி’பத்யம் ச மே மன்யுஶ்ச’ மே பாம’ஶ்ச மே‌உம’ஶ்ச மே‌உம்ப’ஶ்ச மே ஜேமா ச’ மே மஹிமா ச’ மே வரிமா ச’ மே ப்ரதிமா ச’ மே வர்ஷ்மா ச’ மே த்ராகுயா ச’ மே வ்றுத்தம் ச’ மே வ்றுத்தி’ஶ்ச மே ஸத்யம் ச’ மே ஶ்ரத்தா ச’ மே ஜக’ச்ச மே தனம்’ ச மே வஶ’ஶ்ச மே த்விஷி’ஶ்ச மே க்ரீடா ச’ மே மோத’ஶ்ச மே ஜாதம் ச’ மே ஜனிஷ்யமா’ணம் ச மே ஸூக்தம் ச’ மே ஸுக்றுதம் ச’ மே வித்தம் ச’ மே வேத்யம்’ ச மே பூதம் ச’ மே பவிஷ்யச்ச’ மே ஸுகம் ச’ மே ஸுபதம் ச ம றுத்தம் ச ம றுத்திஶ்ச மே க்லுப்தம் ச’ மே க்லுப்தி’ஶ்ச மே மதிஶ்ச’ மே ஸுமதிஶ்ச’ மே || 2 ||

ஶம் ச’ மே மய’ஶ்ச மே ப்ரியம் ச’ மே‌உனுகாமஶ்ச’ மே காம’ஶ்ச மே ஸௌமனஸஶ்ச’ மே பத்ரம் ச’ மே ஶ்ரேய’ஶ்ச மே வஸ்ய’ஶ்ச மே யஶ’ஶ்ச மே பக’ஶ்ச மே த்ரவி’ணம் ச மே யன்தா ச’ மே தர்தா ச’ மே க்ஷேம’ஶ்ச மே த்றுதி’ஶ்ச மே விஶ்வம்’ ச மே மஹ’ஶ்ச மே ஸம்விச்ச’ மே ஜ்ஞாத்ரம்’ ச மே ஸூஶ்ச’ மே ப்ரஸூஶ்ச’ மே ஸீரம்’ ச மே லயஶ்ச’ ம றுதம் ச’ மே‌உம்றுதம்’ ச மே‌உயக்ஷ்மம் ச மே‌உனா’மயச்ச மே ஜீவாது’ஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச’ மே‌உனமித்ரம் ச மே‌உப’யம் ச மே ஸுகம் ச’ மே ஶய’னம் ச மே ஸூஷா ச’ மே ஸுதினம்’ ச மே || 3 ||

ஊர்க்ச’ மே ஸூன்றுதா’ ச மே பய’ஶ்ச மே ரஸ’ஶ்ச மே க்றுதம் ச’ மே மது’ ச மே ஸக்தி’ஶ்ச மே ஸபீ’திஶ்ச மே க்றுஷிஶ்ச’ மே வ்றுஷ்டி’ஶ்ச மே ஜைத்ரம்’ ச ம ஔத்பி’த்யம் ச மே ரயிஶ்ச’ மே ராய’ஶ்ச மே புஷ்டம் ச மே புஷ்டி’ஶ்ச மே விபு ச’ மே ப்ரபு ச’ மே பஹு ச’ மே பூய’ஶ்ச மே பூர்ணம் ச’ மே பூர்ணத’ரம் ச மே‌உக்ஷி’திஶ்ச மே கூய’வாஶ்ச மே‌உன்னம்’ ச மே‌உக்ஷு’ச்ச மே வ்ரீஹய’ஶ்ச மே யவா”ஶ்ச மே மாஷா”ஶ்ச மே திலா”ஶ்ச மே முத்காஶ்ச’ மே கல்வா”ஶ்ச மே கோதூமா”ஶ்ச மே மஸுரா”ஶ்ச மே ப்ரியம்க’வஶ்ச மே‌உண’வஶ்ச மே ஶ்யாமாகா”ஶ்ச மே னீவாரா”ஶ்ச மே || 4 ||

அஶ்மா ச’ மே ம்றுத்தி’கா ச மே கிரய’ஶ்ச மே பர்வ’தாஶ்ச மே ஸிக’தாஶ்ச மே வனஸ்-பத’யஶ்ச மே ஹிர’ண்யம் ச மே‌உய’ஶ்ச மே ஸீஸம்’ ச மே த்ரபு’ஶ்ச மே ஶ்யாமம் ச’ மே லோஹம் ச’ மே‌உக்னிஶ்ச’ ம ஆப’ஶ்ச மே வீருத’ஶ்ச ம ஓஷ’தயஶ்ச மே க்றுஷ்ணபச்யம் ச’ மே‌உக்றுஷ்ணபச்யம் ச’ மே க்ராம்யாஶ்ச’ மே பஶவ’ ஆரண்யாஶ்ச’ யஜ்ஞேன’ கல்பம்தாம் வித்தம் ச’ மே வித்தி’ஶ்ச மே பூதம் ச’ மே பூதி’ஶ்ச மே வஸு’ ச மே வஸதிஶ்ச’ மே கர்ம’ ச மே ஶக்தி’ஶ்ச மே‌உர்த’ஶ்ச ம ஏம’ஶ்ச ம இதி’ஶ்ச மே கதி’ஶ்ச மே || 5 ||

அக்னிஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸோம’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸவிதா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே ஸர’ஸ்வதீ ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே பூஷா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்றுஹஸ்பதி’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே மித்ரஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே வரு’ணஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே த்வஷ்டா’ ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே தாதா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே விஷ்ணு’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே‌உஶ்வினௌ’ ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே மருத’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே விஶ்வே’ ச மே தேவா இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்றுதிவீ ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே‌உன்தரி’க்ஷம் ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே த்யௌஶ்ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே திஶ’ஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே மூர்தா ச’ ம இம்த்ர’ஶ்ச மே ப்ரஜாப’திஶ்ச ம இம்த்ர’ஶ்ச மே || 6 ||

அக்ம்ஶுஶ்ச’ மே ரஶ்மிஶ்ச மே‌உதா”ப்யஶ்ச மே‌உதி’பதிஶ்ச ம உபாக்ம்ஶுஶ்ச’ மே‌உன்தர்யாமஶ்ச’ ம ஐம்த்ரவாயவஶ்ச’ மே மைத்ராவருணஶ்ச’ ம ஆஶ்வினஶ்ச’ மே ப்ரதிப்ரஸ்தான’ஶ்ச மே ஶுக்ரஶ்ச’ மே மம்தீ ச’ ம ஆக்ரயணஶ்ச’ மே வைஶ்வதேவஶ்ச’ மே த்ருவஶ்ச’ மே வைஶ்வானரஶ்ச’ ம றுதுக்ரஹாஶ்ச’ மே‌உதிக்ராஹ்யா”ஶ்ச ம ஐம்த்ராக்னஶ்ச’ மே வைஶ்வதேவஶ்ச’ மே மருத்வதீயா”ஶ்ச மே மாஹேம்த்ரஶ்ச’ ம ஆதித்யஶ்ச’ மே ஸாவித்ரஶ்ச’ மே ஸாரஸ்வதஶ்ச’ மே பௌஷ்ணஶ்ச’ மே பாத்னீவதஶ்ச’ மே ஹாரியோஜனஶ்ச’ மே || 7 ||

இத்மஶ்ச’ மே பர்ஹிஶ்ச’ மே வேதி’ஶ்ச மே திஷ்ணி’யாஶ்ச மே ஸ்ருச’ஶ்ச மே சமஸாஶ்ச’ மே க்ராவா’ணஶ்ச மே ஸ்வர’வஶ்ச ம உபரவாஶ்ச’ மே‌உதிஷவ’ணே ச மே த்ரோணகலஶஶ்ச’ மே வாயவ்யா’னி ச மே பூதப்றுச்ச’ ம ஆதவனீய’ஶ்ச ம ஆக்னீ”த்ரம் ச மே ஹவிர்தானம்’ ச மே க்றுஹாஶ்ச’ மே ஸத’ஶ்ச மே புரோடாஶா”ஶ்ச மே பசதாஶ்ச’ மே‌உவப்றுதஶ்ச’ மே ஸ்வகாகாரஶ்ச’ மே || 8 ||

அக்னிஶ்ச’ மே கர்மஶ்ச’ மே‌உர்கஶ்ச’ மே ஸூர்ய’ஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச’ மே‌உஶ்வமேதஶ்ச’ மே ப்றுதிவீ ச மே‌உதி’திஶ்ச மே திதி’ஶ்ச மே த்யௌஶ்ச’ மே ஶக்வ’ரீரம்குல’யோ திஶ’ஶ்ச மே யஜ்ஞேன’ கல்பன்தாம்றுக்ச’ மே ஸாம’ ச மே ஸ்தோம’ஶ்ச மே யஜு’ஶ்ச மே தீக்ஷா ச’ மே தப’ஶ்ச ம றுதுஶ்ச’ மே வ்ரதம் ச’ மே‌உஹோராத்ரயோ”ர்-த்றுஷ்ட்யா ப்று’ஹத்ரதம்தரே ச மே யஜ்ஞேன’ கல்பேதாம் || 9 ||

கர்பா”ஶ்ச மே வத்ஸாஶ்ச’ மே த்ர்யவி’ஶ்ச மே த்ர்யவீச’ மே தித்யவாட் ச’ மே தித்யௌஹீ ச’ மே பம்சா’விஶ்ச மே பம்சாவீ ச’ மே த்ரிவத்ஸஶ்ச’ மே த்ரிவத்ஸா ச’ மே துர்யவாட் ச’ மே துர்யௌஹீ ச’ மே பஷ்டவாட் ச’ மே பஷ்டௌஹீ ச’ ம உக்ஷா ச’ மே வஶா ச’ ம றுஷபஶ்ச’ மே வேஹச்ச’ மே‌உனட்வாம் ச மே தேனுஶ்ச’ ம ஆயு’ர்-யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் ப்ராணோ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம்-அபானோ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் வ்யானோ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் சக்ஷு’ர்-யஜ்ஞேன’ கல்பதாக் ஶ்ரோத்ரம்’ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் மனோ’ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் வாக்-யஜ்ஞேன’ கல்பதாம்-ஆத்மா யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் யஜ்ஞோ யஜ்ஞேன’ கல்பதாம் || 10 ||

ஏகா’ ச மே திஸ்ரஶ்ச’ மே பம்ச’ ச மே ஸப்த ச’ மே னவ’ ச ம ஏகா’தஶ ச மே த்ரயோதஶ ச மே பம்ச’தஶ ச மே ஸப்தத’ஶ ச மே னவ’தஶ ச ம ஏக’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே த்ரயோ’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே பம்ச’விக்ம்ஶதிஶ்ச மே ஸப்த விக்ம்’ஶதிஶ்ச மே னவ’விக்ம்ஶதிஶ்ச ம ஏக’த்ரிக்ம்ஶச்ச மே த்ரய’ஸ்த்ரிக்ம்ஶச்ச மே சத’ஸ்-ரஶ்ச மே‌உஷ்டௌ ச’ மே த்வாத’ஶ ச மே ஷோட’ஶ ச மே விக்ம்ஶதிஶ்ச’ மே சது’ர்விக்ம்ஶதிஶ்ச மே‌உஷ்டாவிக்ம்’ஶதிஶ்ச மே த்வாத்ரிக்ம்’ஶச்ச மே ஷட்-த்ரிக்ம்’ஶச்ச மே சத்வாரிக்ம்ஶச்ச’ மே சது’ஶ்-சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே‌உஷ்டாச’த்வாரிக்ம்ஶச்ச மே வாஜ’ஶ்ச ப்ரஸவஶ்சா’பிஜஶ்ச க்ரது’ஶ்ச ஸுவ’ஶ்ச மூர்தா ச வ்யஶ்னி’யஶ்-சான்த்யாயனஶ்-சாம்த்ய’ஶ்ச பௌவனஶ்ச புவ’னஶ்-சாதி’பதிஶ்ச || 11 ||

ஓம் இடா’ தேவஹூர்-மனு’ர்-யஜ்ஞனீர்-ப்றுஹஸ்பதி’ருக்தாமதானி’ ஶக்ம்ஸிஷத்-விஶ்வே’-தேவாஃ ஸூ”க்தவாசஃ ப்றுதி’விமாதர்மா மா’ ஹிக்ம்ஸீர்-மது’ மனிஷ்யே மது’ ஜனிஷ்யே மது’ வக்ஷ்யாமி மது’ வதிஷ்யாமி மது’மதீம் தேவேப்யோ வாசமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூஷேண்யா”ம் மனுஷ்யே”ப்யஸ்தம் மா’ தேவா அ’வம்து ஶோபாயை’ பிதரோ‌உனு’மதம்து ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Sri Rudram Chamakam in Malayalam
ഓം അഗ്നാ’വിഷ്ണോ സജോഷ’സേമാവ’ര്ധംതു വാം ഗിരഃ’ | ദ്യുമ്നൈര്-വാജേ’ഭിരാഗ’തമ് | വാജ’ശ്ച മേ പ്രസവശ്ച’ മേ പ്രയ’തിശ്ച മേ പ്രസി’തിശ്ച മേ ധീതിശ്ച’ മേ ക്രതു’ശ്ച മേ സ്വര’ശ്ച മേ ശ്ലോക’ശ്ച മേ ശ്രാവശ്ച’ മേ ശ്രുതി’ശ്ച മേ ജ്യോതി’ശ്ച മേ സുവ’ശ്ച മേ പ്രാണശ്ച’ മേ‌உപാനശ്ച’ മേ വ്യാനശ്ച മേ‌உസു’ശ്ച മേ ചിത്തം ച’ മ ആധീ’തം ച മേ വാക്ച’ മേ മന’ശ്ച മേ ചക്ഷു’ശ്ച മേ ശ്രോത്രം’ ച മേ ദക്ഷ’ശ്ച മേ ബലം’ ച മ ഓജ’ശ്ച മേ സഹ’ശ്ച മ ആയു’ശ്ച മേ ജരാ ച’ മ ആത്മാ ച’ മേ തനൂശ്ച’ മേ ശര്മ’ ച മേ വര്മ’ ച മേ‌உംഗാ’നി ച മേ‌உസ്ഥാനി’ ച മേ പരൂഗ്ം’ഷി ച മേ ശരീ’രാണി ച മേ || 1 ||

ജൈഷ്ഠ്യം’ ച മ ആധി’പത്യം ച മേ മന്യുശ്ച’ മേ ഭാമ’ശ്ച മേ‌உമ’ശ്ച മേ‌உംഭ’ശ്ച മേ ജേമാ ച’ മേ മഹിമാ ച’ മേ വരിമാ ച’ മേ പ്രഥിമാ ച’ മേ വര്ഷ്മാ ച’ മേ ദ്രാഘുയാ ച’ മേ വൃദ്ധം ച’ മേ വൃദ്ധി’ശ്ച മേ സത്യം ച’ മേ ശ്രദ്ധാ ച’ മേ ജഗ’ച്ച മേ ധനം’ ച മേ വശ’ശ്ച മേ ത്വിഷി’ശ്ച മേ ക്രീഡാ ച’ മേ മോദ’ശ്ച മേ ജാതം ച’ മേ ജനിഷ്യമാ’ണം ച മേ സൂക്തം ച’ മേ സുകൃതം ച’ മേ വിത്തം ച’ മേ വേദ്യം’ ച മേ ഭൂതം ച’ മേ ഭവിഷ്യച്ച’ മേ സുഗം ച’ മേ സുപഥം ച മ ഋദ്ധം ച മ ഋദ്ധിശ്ച മേ ക്ലുപ്തം ച’ മേ ക്ലുപ്തി’ശ്ച മേ മതിശ്ച’ മേ സുമതിശ്ച’ മേ || 2 ||

ശം ച’ മേ മയ’ശ്ച മേ പ്രിയം ച’ മേ‌உനുകാമശ്ച’ മേ കാമ’ശ്ച മേ സൗമനസശ്ച’ മേ ഭദ്രം ച’ മേ ശ്രേയ’ശ്ച മേ വസ്യ’ശ്ച മേ യശ’ശ്ച മേ ഭഗ’ശ്ച മേ ദ്രവി’ണം ച മേ യന്താ ച’ മേ ധര്താ ച’ മേ ക്ഷേമ’ശ്ച മേ ധൃതി’ശ്ച മേ വിശ്വം’ ച മേ മഹ’ശ്ച മേ സംവിച്ച’ മേ ജ്ഞാത്രം’ ച മേ സൂശ്ച’ മേ പ്രസൂശ്ച’ മേ സീരം’ ച മേ ലയശ്ച’ മ ഋതം ച’ മേ‌உമൃതം’ ച മേ‌உയക്ഷ്മം ച മേ‌உനാ’മയച്ച മേ ജീവാതു’ശ്ച മേ ദീര്ഘായുത്വം ച’ മേ‌உനമിത്രം ച മേ‌உഭ’യം ച മേ സുഗം ച’ മേ ശയ’നം ച മേ സൂഷാ ച’ മേ സുദിനം’ ച മേ || 3 ||

ഊര്ക്ച’ മേ സൂനൃതാ’ ച മേ പയ’ശ്ച മേ രസ’ശ്ച മേ ഘൃതം ച’ മേ മധു’ ച മേ സഗ്ധി’ശ്ച മേ സപീ’തിശ്ച മേ കൃഷിശ്ച’ മേ വൃഷ്ടി’ശ്ച മേ ജൈത്രം’ ച മ ഔദ്ഭി’ദ്യം ച മേ രയിശ്ച’ മേ രായ’ശ്ച മേ പുഷ്ടം ച മേ പുഷ്ടി’ശ്ച മേ വിഭു ച’ മേ പ്രഭു ച’ മേ ബഹു ച’ മേ ഭൂയ’ശ്ച മേ പൂര്ണം ച’ മേ പൂര്ണത’രം ച മേ‌உക്ഷി’തിശ്ച മേ കൂയ’വാശ്ച മേ‌உന്നം’ ച മേ‌உക്ഷു’ച്ച മേ വ്രീഹയ’ശ്ച മേ യവാ’ശ്ച മേ മാഷാ’ശ്ച മേ തിലാ’ശ്ച മേ മുദ്ഗാശ്ച’ മേ ഖല്വാ’ശ്ച മേ ഗോധൂമാ’ശ്ച മേ മസുരാ’ശ്ച മേ പ്രിയംഗ’വശ്ച മേ‌உണ’വശ്ച മേ ശ്യാമാകാ’ശ്ച മേ നീവാരാ’ശ്ച മേ || 4 ||

അശ്മാ ച’ മേ മൃത്തി’കാ ച മേ ഗിരയ’ശ്ച മേ പര്വ’താശ്ച മേ സിക’താശ്ച മേ വനസ്-പത’യശ്ച മേ ഹിര’ണ്യം ച മേ‌உയ’ശ്ച മേ സീസം’ ച മേ ത്രപു’ശ്ച മേ ശ്യാമം ച’ മേ ലോഹം ച’ മേ‌உഗ്നിശ്ച’ മ ആപ’ശ്ച മേ വീരുധ’ശ്ച മ ഓഷ’ധയശ്ച മേ കൃഷ്ണപച്യം ച’ മേ‌உകൃഷ്ണപച്യം ച’ മേ ഗ്രാമ്യാശ്ച’ മേ പശവ’ ആരണ്യാശ്ച’ യജ്ഞേന’ കല്പംതാം വിത്തം ച’ മേ വിത്തി’ശ്ച മേ ഭൂതം ച’ മേ ഭൂതി’ശ്ച മേ വസു’ ച മേ വസതിശ്ച’ മേ കര്മ’ ച മേ ശക്തി’ശ്ച മേ‌உര്ഥ’ശ്ച മ ഏമ’ശ്ച മ ഇതി’ശ്ച മേ ഗതി’ശ്ച മേ || 5 ||

അഗ്നിശ്ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സോമ’ശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സവിതാ ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സര’സ്വതീ ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പൂഷാ ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ബൃഹസ്പതി’ശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ മിത്രശ്ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വരു’ണശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ത്വഷ്ഠാ’ ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ധാതാ ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വിഷ്ണു’ശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ‌உശ്വിനൗ’ ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ മരുത’ശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വിശ്വേ’ ച മേ ദേവാ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പൃഥിവീ ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ‌உന്തരി’ക്ഷം ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ദ്യൗശ്ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ദിശ’ശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ മൂര്ധാ ച’ മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പ്രജാപ’തിശ്ച മ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ || 6 ||

അഗ്ംശുശ്ച’ മേ രശ്മിശ്ച മേ‌உദാ’ഭ്യശ്ച മേ‌உധി’പതിശ്ച മ ഉപാഗ്ംശുശ്ച’ മേ‌உന്തര്യാമശ്ച’ മ ഐംദ്രവായവശ്ച’ മേ മൈത്രാവരുണശ്ച’ മ ആശ്വിനശ്ച’ മേ പ്രതിപ്രസ്ഥാന’ശ്ച മേ ശുക്രശ്ച’ മേ മംഥീ ച’ മ ആഗ്രയണശ്ച’ മേ വൈശ്വദേവശ്ച’ മേ ധ്രുവശ്ച’ മേ വൈശ്വാനരശ്ച’ മ ഋതുഗ്രഹാശ്ച’ മേ‌உതിഗ്രാഹ്യാ’ശ്ച മ ഐംദ്രാഗ്നശ്ച’ മേ വൈശ്വദേവശ്ച’ മേ മരുത്വതീയാ’ശ്ച മേ മാഹേംദ്രശ്ച’ മ ആദിത്യശ്ച’ മേ സാവിത്രശ്ച’ മേ സാരസ്വതശ്ച’ മേ പൗഷ്ണശ്ച’ മേ പാത്നീവതശ്ച’ മേ ഹാരിയോജനശ്ച’ മേ || 7 ||

ഇധ്മശ്ച’ മേ ബര്ഹിശ്ച’ മേ വേദി’ശ്ച മേ ദിഷ്ണി’യാശ്ച മേ സ്രുച’ശ്ച മേ ചമസാശ്ച’ മേ ഗ്രാവാ’ണശ്ച മേ സ്വര’വശ്ച മ ഉപരവാശ്ച’ മേ‌உധിഷവ’ണേ ച മേ ദ്രോണകലശശ്ച’ മേ വായവ്യാ’നി ച മേ പൂതഭൃച്ച’ മ ആധവനീയ’ശ്ച മ ആഗ്നീ’ധ്രം ച മേ ഹവിര്ധാനം’ ച മേ ഗൃഹാശ്ച’ മേ സദ’ശ്ച മേ പുരോഡാശാ’ശ്ച മേ പചതാശ്ച’ മേ‌உവഭൃഥശ്ച’ മേ സ്വഗാകാരശ്ച’ മേ || 8 ||

അഗ്നിശ്ച’ മേ ഘര്മശ്ച’ മേ‌உര്കശ്ച’ മേ സൂര്യ’ശ്ച മേ പ്രാണശ്ച’ മേ‌உശ്വമേധശ്ച’ മേ പൃഥിവീ ച മേ‌உദി’തിശ്ച മേ ദിതി’ശ്ച മേ ദ്യൗശ്ച’ മേ ശക്വ’രീരംഗുല’യോ ദിശ’ശ്ച മേ യജ്ഞേന’ കല്പന്താമൃക്ച’ മേ സാമ’ ച മേ സ്തോമ’ശ്ച മേ യജു’ശ്ച മേ ദീക്ഷാ ച’ മേ തപ’ശ്ച മ ഋതുശ്ച’ മേ വ്രതം ച’ മേ‌உഹോരാത്രയോ’ര്-ദൃഷ്ട്യാ ബൃ’ഹദ്രഥംതരേ ച മേ യജ്ഞേന’ കല്പേതാമ് || 9 ||

ഗര്ഭാ’ശ്ച മേ വത്സാശ്ച’ മേ ത്ര്യവി’ശ്ച മേ ത്ര്യവീച’ മേ ദിത്യവാട് ച’ മേ ദിത്യൗഹീ ച’ മേ പംചാ’വിശ്ച മേ പംചാവീ ച’ മേ ത്രിവത്സശ്ച’ മേ ത്രിവത്സാ ച’ മേ തുര്യവാട് ച’ മേ തുര്യൗഹീ ച’ മേ പഷ്ഠവാട് ച’ മേ പഷ്ഠൗഹീ ച’ മ ഉക്ഷാ ച’ മേ വശാ ച’ മ ഋഷഭശ്ച’ മേ വേഹച്ച’ മേ‌உനഡ്വാം ച മേ ധേനുശ്ച’ മ ആയു’ര്-യജ്ഞേന’ കല്പതാം പ്രാണോ യജ്ഞേന’ കല്പതാമ്-അപാനോ യജ്ഞേന’ കല്പതാം വ്യാനോ യജ്ഞേന’ കല്പതാം ചക്ഷു’ര്-യജ്ഞേന’ കല്പതാഗ് ശ്രോത്രം’ യജ്ഞേന’ കല്പതാം മനോ’ യജ്ഞേന’ കല്പതാം വാഗ്-യജ്ഞേന’ കല്പതാമ്-ആത്മാ യജ്ഞേന’ കല്പതാം യജ്ഞോ യജ്ഞേന’ കല്പതാമ് || 10 ||

ഏകാ’ ച മേ തിസ്രശ്ച’ മേ പംച’ ച മേ സപ്ത ച’ മേ നവ’ ച മ ഏകാ’ദശ ച മേ ത്രയോദശ ച മേ പംച’ദശ ച മേ സപ്തദ’ശ ച മേ നവ’ദശ ച മ ഏക’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ ത്രയോ’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ പംച’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ സപ്ത വിഗ്ം’ശതിശ്ച മേ നവ’വിഗ്ംശതിശ്ച മ ഏക’ത്രിഗ്ംശച്ച മേ ത്രയ’സ്ത്രിഗ്ംശച്ച മേ ചത’സ്-രശ്ച മേ‌உഷ്ടൗ ച’ മേ ദ്വാദ’ശ ച മേ ഷോഡ’ശ ച മേ വിഗ്ംശതിശ്ച’ മേ ചതു’ര്വിഗ്ംശതിശ്ച മേ‌உഷ്ടാവിഗ്ം’ശതിശ്ച മേ ദ്വാത്രിഗ്ം’ശച്ച മേ ഷട്-ത്രിഗ്ം’ശച്ച മേ ചത്വാരിഗ്ംശച്ച’ മേ ചതു’ശ്-ചത്വാരിഗ്ംശച്ച മേ‌உഷ്ടാച’ത്വാരിഗ്ംശച്ച മേ വാജ’ശ്ച പ്രസവശ്ചാ’പിജശ്ച ക്രതു’ശ്ച സുവ’ശ്ച മൂര്ധാ ച വ്യശ്നി’യശ്-ചാന്ത്യായനശ്-ചാംത്യ’ശ്ച ഭൗവനശ്ച ഭുവ’നശ്-ചാധി’പതിശ്ച || 11 ||

ഓം ഇഡാ’ ദേവഹൂര്-മനു’ര്-യജ്ഞനീര്-ബൃഹസ്പതി’രുക്ഥാമദാനി’ ശഗ്ംസിഷദ്-വിശ്വേ’-ദേവാഃ സൂ’ക്തവാചഃ പൃഥി’വിമാതര്മാ മാ’ ഹിഗ്ംസീര്-മധു’ മനിഷ്യേ മധു’ ജനിഷ്യേ മധു’ വക്ഷ്യാമി മധു’ വദിഷ്യാമി മധു’മതീം ദേവേഭ്യോ വാചമുദ്യാസഗ്ംശുശ്രൂഷേണ്യാ’മ് മനുഷ്യേ’ഭ്യസ്തം മാ’ ദേവാ അ’വംതു ശോഭായൈ’ പിതരോ‌உനു’മദംതു ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Sri Rudram Chamakam in Kannada
ಓಂ ಅಗ್ನಾ’ವಿಷ್ಣೋ ಸಜೋಷ’ಸೇಮಾವ’ರ್ಧಂತು ವಾಂ ಗಿರಃ’ | ದ್ಯುಮ್ನೈರ್-ವಾಜೇ’ಭಿರಾಗ’ತಮ್ | ವಾಜ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸವಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಯ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಕ್ರತು’ಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಲೋಕ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾವಶ್ಚ’ ಮೇ ಶ್ರುತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜ್ಯೋತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸುವ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಪಾನಶ್ಚ’ ಮೇ ವ್ಯಾನಶ್ಚ ಮೇ‌உಸು’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ಚ’ ಮ ಆಧೀ’ತಂ ಚ ಮೇ ವಾಕ್ಚ’ ಮೇ ಮನ’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಕ್ಷು’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ದಕ್ಷ’ಶ್ಚ ಮೇ ಬಲಂ’ ಚ ಮ ಓಜ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಹ’ಶ್ಚ ಮ ಆಯು’ಶ್ಚ ಮೇ ಜರಾ ಚ’ ಮ ಆತ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ತನೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಶರ್ಮ’ ಚ ಮೇ ವರ್ಮ’ ಚ ಮೇ‌உಂಗಾ’ನಿ ಚ ಮೇ‌உಸ್ಥಾನಿ’ ಚ ಮೇ ಪರೂಗ್‍ಮ್’ಷಿ ಚ ಮೇ ಶರೀ’ರಾಣಿ ಚ ಮೇ || 1 ||

ಜೈಷ್ಠ್ಯಂ’ ಚ ಮ ಆಧಿ’ಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಮನ್ಯುಶ್ಚ’ ಮೇ ಭಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಮ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಂಭ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜೇಮಾ ಚ’ ಮೇ ಮಹಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ವರಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಥಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ವರ್ಷ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ದ್ರಾಘುಯಾ ಚ’ ಮೇ ವೃದ್ಧಂ ಚ’ ಮೇ ವೃದ್ಧಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ’ ಮೇ ಜಗ’ಚ್ಚ ಮೇ ಧನಂ’ ಚ ಮೇ ವಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಿಷಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚ’ ಮೇ ಮೋದ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜಾತಂ ಚ’ ಮೇ ಜನಿಷ್ಯಮಾ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂಕ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ಸುಕೃತಂ ಚ’ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ವೇದ್ಯಂ’ ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ’ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ’ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಸುಪಥಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಲುಪ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಸುಮತಿಶ್ಚ’ ಮೇ || 2 ||

ಶಂ ಚ’ ಮೇ ಮಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உನುಕಾಮಶ್ಚ’ ಮೇ ಕಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸಶ್ಚ’ ಮೇ ಭದ್ರಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರೇಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭಗ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂತಾ ಚ’ ಮೇ ಧರ್ತಾ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಷೇಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಚ ಮೇ ಮಹ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂವಿಚ್ಚ’ ಮೇ ಙ್ಞಾತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೀರಂ’ ಚ ಮೇ ಲಯಶ್ಚ’ ಮ ಋತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಮೃತಂ’ ಚ ಮೇ‌உಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇ‌உನಾ’ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ’ ಮೇ‌உನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ‌உಭ’ಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಶಯ’ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ’ ಮೇ ಸುದಿನಂ’ ಚ ಮೇ || 3 ||

ಊರ್ಕ್ಚ’ ಮೇ ಸೂನೃತಾ’ ಚ ಮೇ ಪಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ರಸ’ಶ್ಚ ಮೇ ಘೃತಂ ಚ’ ಮೇ ಮಧು’ ಚ ಮೇ ಸಗ್ಧಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಪೀ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷಿಶ್ಚ’ ಮೇ ವೃಷ್ಟಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜೈತ್ರಂ’ ಚ ಮ ಔದ್ಭಿ’ದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ರಯಿಶ್ಚ’ ಮೇ ರಾಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಭು ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಭು ಚ’ ಮೇ ಬಹು ಚ’ ಮೇ ಭೂಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣಂ ಚ’ ಮೇ ಪೂರ್ಣತ’ರಂ ಚ ಮೇ‌உಕ್ಷಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೂಯ’ವಾಶ್ಚ ಮೇ‌உನ್ನಂ’ ಚ ಮೇ‌உಕ್ಷು’ಚ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀಹಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯವಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಷಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ತಿಲಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮುದ್ಗಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಖಲ್ವಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಗೋಧೂಮಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮಸುರಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂಗ’ವಶ್ಚ ಮೇ‌உಣ’ವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾಕಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ನೀವಾರಾ”ಶ್ಚ ಮೇ || 4 ||

ಅಶ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ಮೃತ್ತಿ’ಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿರಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪರ್ವ’ತಾಶ್ಚ ಮೇ ಸಿಕ’ತಾಶ್ಚ ಮೇ ವನಸ್-ಪತ’ಯಶ್ಚ ಮೇ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಚ ಮೇ‌உಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೀಸಂ’ ಚ ಮೇ ತ್ರಪು’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಂ ಚ’ ಮೇ ಲೋಹಂ ಚ’ ಮೇ‌உಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಮ ಆಪ’ಶ್ಚ ಮೇ ವೀರುಧ’ಶ್ಚ ಮ ಓಷ’ಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಣಪಚ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உಕೃಷ್ಣಪಚ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಪಶವ’ ಆರಣ್ಯಾಶ್ಚ’ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ವಿತ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ವಿತ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ’ ಮೇ ಭೂತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸು’ ಚ ಮೇ ವಸತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಕರ್ಮ’ ಚ ಮೇ ಶಕ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உರ್ಥ’ಶ್ಚ ಮ ಏಮ’ಶ್ಚ ಮ ಇತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಗತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ || 5 ||

ಅಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೋಮ’ಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿತಾ ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸರ’ಸ್ವತೀ ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂಷಾ ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮಿತ್ರಶ್ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವರು’ಣಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಷ್ಠಾ’ ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧಾತಾ ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಷ್ಣು’ಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಶ್ವಿನೌ’ ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮರುತ’ಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವೇ’ ಚ ಮೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ದಿಶ’ಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮೂರ್ಧಾ ಚ’ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ || 6 ||

ಅಗ್ಂಶುಶ್ಚ’ ಮೇ ರಶ್ಮಿಶ್ಚ ಮೇ‌உದಾ”ಭ್ಯಶ್ಚ ಮೇ‌உಧಿ’ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾಗ್ಂಶುಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಂತರ್ಯಾಮಶ್ಚ’ ಮ ಐಂದ್ರವಾಯವಶ್ಚ’ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಶ್ಚ’ ಮ ಆಶ್ವಿನಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶುಕ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಮಂಥೀ ಚ’ ಮ ಆಗ್ರಯಣಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ’ ಮೇ ಧ್ರುವಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ಚ’ ಮ ಋತುಗ್ರಹಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ”ಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾಗ್ನಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ’ ಮೇ ಮರುತ್ವತೀಯಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂದ್ರಶ್ಚ’ ಮ ಆದಿತ್ಯಶ್ಚ’ ಮೇ ಸಾವಿತ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಸಾರಸ್ವತಶ್ಚ’ ಮೇ ಪೌಷ್ಣಶ್ಚ’ ಮೇ ಪಾತ್ನೀವತಶ್ಚ’ ಮೇ ಹಾರಿಯೋಜನಶ್ಚ’ ಮೇ || 7 ||

ಇಧ್ಮಶ್ಚ’ ಮೇ ಬರ್ಹಿಶ್ಚ’ ಮೇ ವೇದಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ದಿಷ್ಣಿ’ಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ರುಚ’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಮಸಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಗ್ರಾವಾ’ಣಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರ’ವಶ್ಚ ಮ ಉಪರವಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಧಿಷವ’ಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಲಶಶ್ಚ’ ಮೇ ವಾಯವ್ಯಾ’ನಿ ಚ ಮೇ ಪೂತಭೃಚ್ಚ’ ಮ ಆಧವನೀಯ’ಶ್ಚ ಮ ಆಗ್ನೀ”ಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿರ್ಧಾನಂ’ ಚ ಮೇ ಗೃಹಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಸದ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋಡಾಶಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಪಚತಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உವಭೃಥಶ್ಚ’ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾರಶ್ಚ’ ಮೇ || 8 ||

ಅಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಘರ್ಮಶ್ಚ’ ಮೇ‌உರ್ಕಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೂರ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ’ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮೇ‌உದಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ’ ಮೇ ಶಕ್ವ’ರೀರಂಗುಲ’ಯೋ ದಿಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪಂತಾಮೃಕ್ಚ’ ಮೇ ಸಾಮ’ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಜು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀಕ್ಷಾ ಚ’ ಮೇ ತಪ’ಶ್ಚ ಮ ಋತುಶ್ಚ’ ಮೇ ವ್ರತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಹೋರಾತ್ರಯೋ”ರ್-ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃ’ಹದ್ರಥಂತರೇ ಚ ಮೇ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪೇತಾಮ್ || 9 ||

ಗರ್ಭಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ವತ್ಸಾಶ್ಚ’ ಮೇ ತ್ರ್ಯವಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವೀಚ’ ಮೇ ದಿತ್ಯವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ದಿತ್ಯೌಹೀ ಚ’ ಮೇ ಪಂಚಾ’ವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವೀ ಚ’ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಶ್ಚ’ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಾ ಚ’ ಮೇ ತುರ್ಯವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ತುರ್ಯೌಹೀ ಚ’ ಮೇ ಪಷ್ಠವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ಪಷ್ಠೌಹೀ ಚ’ ಮ ಉಕ್ಷಾ ಚ’ ಮೇ ವಶಾ ಚ’ ಮ ಋಷಭಶ್ಚ’ ಮೇ ವೇಹಚ್ಚ’ ಮೇ‌உನಡ್ವಾಂ ಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ’ ಮ ಆಯು’ರ್-ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾಣೋ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್-ಅಪಾನೋ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನೋ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಚಕ್ಷು’ರ್-ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಗ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ’ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮನೋ’ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ವಾಗ್-ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್-ಆತ್ಮಾ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಯಙ್ಞೋ ಯಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || 10 ||

ಏಕಾ’ ಚ ಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಪಂಚ’ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತ ಚ’ ಮೇ ನವ’ ಚ ಮ ಏಕಾ’ದಶ ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ಚ ಮೇ ಪಂಚ’ದಶ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತದ’ಶ ಚ ಮೇ ನವ’ದಶ ಚ ಮ ಏಕ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸಪ್ತ ವಿಗ್‍ಮ್’ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ನವ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮ ಏಕ’ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯ’ಸ್ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ’ಸ್-ರಶ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟೌ ಚ’ ಮೇ ದ್ವಾದ’ಶ ಚ ಮೇ ಷೋಡ’ಶ ಚ ಮೇ ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಚತು’ರ್ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟಾವಿಗ್‍ಮ್’ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ವಾತ್ರಿಗ್‍ಮ್’ಶಚ್ಚ ಮೇ ಷಟ್-ತ್ರಿಗ್‍ಮ್’ಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ’ ಮೇ ಚತು’ಶ್-ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟಾಚ’ತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ವಾಜ’ಶ್ಚ ಪ್ರಸವಶ್ಚಾ’ಪಿಜಶ್ಚ ಕ್ರತು’ಶ್ಚ ಸುವ’ಶ್ಚ ಮೂರ್ಧಾ ಚ ವ್ಯಶ್ನಿ’ಯಶ್-ಚಾಂತ್ಯಾಯನಶ್-ಚಾಂತ್ಯ’ಶ್ಚ ಭೌವನಶ್ಚ ಭುವ’ನಶ್-ಚಾಧಿ’ಪತಿಶ್ಚ || 11 ||

ಓಂ ಇಡಾ’ ದೇವಹೂರ್-ಮನು’ರ್-ಯಙ್ಞನೀರ್-ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರುಕ್ಥಾಮದಾನಿ’ ಶಗ್ಂಸಿಷದ್-ವಿಶ್ವೇ’-ದೇವಾಃ ಸೂ”ಕ್ತವಾಚಃ ಪೃಥಿ’ವಿಮಾತರ್ಮಾ ಮಾ’ ಹಿಗ್ಂಸೀರ್-ಮಧು’ ಮನಿಷ್ಯೇ ಮಧು’ ಜನಿಷ್ಯೇ ಮಧು’ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು’ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು’ಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾ”ಮ್ ಮನುಷ್ಯೇ”ಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ಶೋಭಾಯೈ’ ಪಿತರೋ‌உನು’ಮದಂತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *