Home / Slokas / Sri Srinivasa Gadyam in English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam

Sri Srinivasa Gadyam in English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam

68 Views

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in English
SreemadakhilamaheemaMDalamaMDanadharaNeedhara maMDalaakhaMDalasya, nikhilasuraasuravaMdita varaahakShEtra vibhooShaNasya, SEShaacala garuDaacala siMhaacala vRuShabhaacala naaraayaNaacalaaMjanaacalaadi Sikharimaalaakulasya, naathamukha bOdhanidhiveethiguNasaabharaNa sattvanidhi tattvanidhi bhaktiguNapoorNa SreeSailapoorNa guNavaSaMvada paramapuruShakRupaapoora vibhramadatuMgaSRuMga galadgaganagaMgaasamaaliMgitasya, seemaatiga guNa raamaanujamuni naamaaMkita bahu bhoomaaSraya suradhaamaalaya vanaraamaayata vanaseemaaparivRuta viSaMkaTataTa niraMtara vijRuMbhita bhaktirasa nirgharaanaMtaaryaahaarya prasravaNadhaaraapoora vibhramada salilabharabharita mahaataTaaka maMDitasya, kalikardama malamardana kalitOdyama vilasadyama niyamaadima munigaNaniShEvyamaaNa pratyakSheebhavannijasalila samajjana namajjana nikhilapaapanaaSanaa paapanaaSana teerthaadhyaasitasya, muraarisEvaka jaraadipeeDita niraartijeevana niraaSa bhoosura varaatisuMdara suraaMganaarati karaaMgasauShThava kumaarataakRuti kumaarataaraka samaapanOdaya danoonapaataka mahaapadaamaya vihaapanOdita sakalabhuvana vidita kumaaradhaaraabhidhaana teerthaadhiShThitasya, dharaNitala gatasakala hatakalila Subhasalila gatabahuLa vividhamala haticatura ruciratara vilOkanamaatra vidaLita vividha mahaapaataka svaamipuShkariNee samEtasya, bahusaMkaTa narakaavaTa patadutkaTa kalikaMkaTa kaluShOdbhaTa janapaataka vinipaataka rucinaaTaka karahaaTaka kalaSaahRuta kamalaarata SubhamaMjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargaLa pEpeeyamaana salila saMbhRuta viSaMkaTa kaTaahateertha vibhooShitasya, Evamaadima bhoorimaMjima sarvapaataka garvahaapaka sindhuDaMbara haariSaMbara vividhavipula puNyateerthanivaha nivaasasya, SreematO vEMkaTaacalasya SikharaSEkharamahaakalpaSaakhee, kharveebhavadati garveekRuta gurumErveeSagiri mukhOrveedhara kuladarveekara dayitOrveedhara SikharOrvee satata sadoorveekRuti caraNaghana garvacarvaNanipuNa tanukiraNamasRuNita giriSikhara SEkharatarunikara timiraH, vaaNeepatiSarvaaNee dayitEndraaNiSvara mukha naaNeeyOrasavENee nibhaSubhavaaNee nutamahimaaNee ya stana kONee bhavadakhila bhuvanabhavanOdaraH, vaimaanikaguru bhoomaadhika guNa raamaanuja kRutadhaamaakara karadhaamaari daralalaamaacCakanaka daamaayita nijaraamaalaya navakisalayamaya tOraNamaalaayita vanamaalaadharaH, kaalaaMbuda maalaanibha neelaalaka jaalaavRuta baalaabja saleelaamala phaalaaMkasamoolaamRuta dhaaraadvayaavadheeraNa dheeralalitatara viSadatara ghana ghanasaara mayOrdhvapuMDra rEkhaadvayaruciraH, suvikasvara daLabhaasvara kamalOdara gatamEdura navakEsara tatibhaasura paripiMjara kanakaaMbara kalitaadara lalitOdara tadaalaMba jaMbharipu maNistaMbha gambheerimadaMbhastaMbha samujjRuMbhamaaNa peevarOruyugaLa tadaalaMba pRuthula kadalee mukula madaharaNajaMghaala jaMghaayugaLaH, navyadala bhavyamala peetamala SONimalasanmRudula satkisalayaaSrujalakaari bala SONatala padakamala nijaaSraya balabaMdeekRuta SaradiMdumaMDalee vibhramadaadabhra Subhra punarbhavaadhiShThitaaMguLeegaaDha nipeeDita padmaavanaH, jaanutalaavadhi lamba viDaMbita vaaraNa SuMDaadaMDa vijRuMbhita neelamaNimaya kalpakaSaakhaa vibhramadaayi mRuNaaLalataayita samujjvalatara kanakavalaya vEllitaikatara baahudaMDayugaLaH, yugapadudita kOTi kharakara himakara maMDala jaajvalyamaana sudarSana paaMcajanya samuttuMgita SRuMgaapara baahuyugaLaH, abhinavaSaaNa samuttEjita mahaamahaa neelakhaMDa madakhaMDana nipuNa naveena paritapta kaartasvara kavacita mahaneeya pRuthula saalagraama paraMparaa guMbhita naabhimaMDala paryaMta laMbamaana praalaMbadeepti samaalaMbita viSaala vakShaHsthalaH, gaMgaajhara tuMgaakRuti bhaMgaavaLi bhaMgaavaha saudhaavaLi baadhaavaha dhaaraanibha haaraavaLi dooraahata gEhaaMtara mOhaavaha mahima masRuNita mahaatimiraH, piMgaakRuti bhRuMgaara nibhaaMgaara daLaaMgaamala niShkaasita duShkaaryagha niShkaavaLi deepaprabha neepacCavi taapaprada kanakamaalikaa piSaMgita sarvaaMgaH, navadaLita daLavalita mRudulalita kamalatati madavihati caturatara pRuthulatara sarasatara kanakasaramaya rucirakaMThikaa kamaneeyakaMThaH, vaataaSanaadhipati Sayana kamana paricaraNa ratisamEtaakhila phaNadharatati matikaravara kanakamaya naagaabharaNa pariveetaakhilaaMgaa vagamita Sayana bhootaahiraaja jaataatiSayaH, ravikOTee paripaaTee dharakOTee ravaraaTee kitaveeTee rasadhaaTee dharamaNigaNakiraNa visaraNa satatavidhuta timiramOha gaarbhagEhaH, aparimita vividhabhuvana bharitaakhaMDa brahmaaMDamaMDala picaMDilaH, aaryadhuryaanaMtaarya pavitra khanitrapaata paatreekRuta nijacubuka gatavraNakiNa vibhooShaNa vahanasoocita Sritajana vatsalataatiSayaH, maDDuDiMDima Dhamaru jarghara kaahaLee paTahaavaLee mRudumaddalaadi mRudaMga duMdubhi Dhakkikaamukha hRudya vaadyaka madhuramaMgaLa naadamEdura naaTaarabhi bhoopaaLa bilahari maayaamaaLava gauLa asaavEree saavEree SuddhasaavEree dEvagaaMdhaaree dhanyaasee bEgaDa hiMdustaanee kaapee tODi naaTakuruMjee Sreeraaga sahana aThaaNa saaraMgee darbaaru paMtuvaraaLee varaaLee kaLyaaNee bhoorikaLyaaNee yamunaakaLyaaNee huSEnee jaMjhOThee kaumaaree kannaDa kharaharapriyaa kalahaMsa naadanaamakriyaa mukhaaree tODee punnaagavaraaLee kaaMbhOjee bhairavee yadukulakaaMbhOjee aanaMdabhairavee SaMkaraabharaNa mOhana rEguptee sauraaShTree neelaaMbaree guNakriyaa mEghagarjanee haMsadhvani SOkavaraaLee madhyamaavatee jEMjuruTee suraTee dvijaavaMtee malayaaMbaree kaapeeparaSu dhanaasiree dESikatODee aahiree vasaMtagauLee saMtu kEdaaragauLa kanakaaMgee ratnaaMgee gaanamoortee vanaspatee vaacaspatee daanavatee maanaroopee sEnaapatee hanumattODee dhEnukaa naaTakapriyaa kOkilapriyaa roopavatee gaayakapriyaa vakuLaabharaNa cakravaaka sooryakaaMta haaTakaaMbaree jhaMkaaradhvanee naTabhairavee keeravaaNee harikaaMbhOdee dheeraSaMkaraabharaNa naagaanaMdinee yaagapriyaadi visRumara sarasa gaanarucira saMtata saMtanyamaana nityOtsava pakShOtsava maasOtsava saMvatsarOtsavaadi vividhOtsava kRutaanaMdaH SreemadaanaMdanilaya vimaanavaasaH, satata padmaalayaa padapadmarENu saMcitavakShastala paTavaasaH, SreeSreenivaasaH suprasannO vijayataaM. Sree^^alarmElmaMgaa naayikaasamEtaH SreeSreenivaasa svaamee supreetaH suprasannO varadO bhootvaa, pavana paaTalee paalaaSa bilva punnaaga coota kadaLee caMdana caMpaka maMjuLa maMdaara hiMjulaadi tilaka maatuluMga naarikELa krauMcaaSOka maadhookaamalaka hiMduka naagakEtaka poorNakuMda poorNagaMdha rasa kaMda vana vaMjuLa kharjoora saala kOvidaara hiMtaala panasa vikaTa vaikasavaruNa tarughamaraNa vicuLaMkaaSvattha yakSha vasudha varmaadha mantriNee tintriNee bOdha nyagrOdha ghaTavaTala jaMboomatallee veeratacullee vasati vaasatee jeevanee pOShaNee pramukha nikhila saMdOha tamaala maalaa mahita viraajamaana caShaka mayoora haMsa bhaaradvaaja kOkila cakravaaka kapOta garuDa naaraayaNa naanaavidha pakShijaati samooha brahma kShatriya vaiSya Soodra naanaajaatyudbhava dEvataa nirmaaNa maaNikya vajra vaiDhoorya gOmEdhika puShyaraaga padmaraagEMdra neela pravaaLamauktika sphaTika hEma ratnakhacita dhagaddhagaayamaana ratha gaja turaga padaati sEnaa samooha bhEree maddaLa muravaka jhallaree SaMkha kaahaLa nRutyageeta taaLavaadya kuMbhavaadya paMcamukhavaadya ahameemaargannaTeevaadya kiTikuMtalavaadya suraTeecauMDOvaadya timilakavitaaLavaadya takkaraagravaadya ghaMTaataaDana brahmataaLa samataaLa koTTareetaaLa DhakkareetaaLa ekkaaLa dhaaraavaadya paTahakaaMsyavaadya bharatanaaTyaalaMkaara kinnera kiMpuruSha rudraveeNaa mukhaveeNaa vaayuveeNaa tuMburuveeNaa gaaMdharvaveeNaa naaradaveeNaa svaramaMDala raavaNahastaveeNaastakriyaalaMkriyaalaMkRutaanEkavidhavaadya vaapeekoopataTaakaadi gaMgaayamunaa rEvaavaruNaa
SONanadeeSObhanadee suvarNamukhee vEgavatee vEtravatee kSheeranadee baahunadee garuDanadee kaavEree taamraparNee pramukhaaH mahaapuNyanadyaH sajalateerthaiH sahObhayakoolaMgata sadaapravaaha RugyajussaamaatharvaNa vEdaSaastrEtihaasa puraaNa sakalavidyaaghOSha bhaanukOTiprakaaSa caMdrakOTi samaana nityakaLyaaNa paraMparOttarOttaraabhivRuddhirbhooyaaditi bhavaMtO mahaaMtOznugRuhNaMtu, brahmaNyO raajaa dhaarmikOzstu, dESOyaM nirupadravOzstu, sarvE saadhujanaassukhinO vilasaMtu, samastasanmaMgaLaani saMtu, uttarOttaraabhivRuddhirastu, sakalakaLyaaNa samRuddhirastu ||

hariH OM ||
Sri Srinivasa Gadyam
Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu:
శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఘరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశనా పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య, బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య, శ్రీమతో వేంకటాచలస్య శిఖరశేఖరమహాకల్పశాఖీ, ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖరోర్వీ సతత సదూర్వీకృతి చరణఘన గర్వచర్వణనిపుణ తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః, వాణీపతిశర్వాణీ దయితేంద్రాణిశ్వర ముఖ నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీ య స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ నవకిసలయమయ తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల మదహరణజంఘాల జంఘాయుగళః, నవ్యదల భవ్యమల పీతమల శోణిమలసన్మృదుల సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ నిపీడిత పద్మావనః, జానుతలావధి లంబ విడంబిత వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర బాహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళః, అభినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః, గంగాఝర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి దీపప్రభ నీపచ్ఛవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః, మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢక్కికాముఖ హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ కళ్యాణీ భూరికళ్యాణీ యమునాకళ్యాణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురటీ ద్విజావంతీ మలయాంబరీ కాపీపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ ఆహిరీ వసంతగౌళీ సంతు కేదారగౌళ కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధ్వనీ నటభైరవీ కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరుచిర సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః, సతత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతాం. శ్రీ‌అలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా, పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మంత్రిణీ తింత్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్ర నీల ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత ధగద్ధగాయమాన రథ గజ తురగ పదాతి సేనా సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఝల్లరీ శంఖ కాహళ నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహకాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నెర కింపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్తవీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా
రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి సమాన నిత్యకళ్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధిర్భూయాదితి భవంతో మహాంతోౙ్నుగృహ్ణంతు, బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోౙ్స్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోౙ్స్తు, సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు, ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు ||
హరిః ఓం ||

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Tamil:
ஶ்ரீமதகிலமஹீமம்டலமம்டனதரணீதர மம்டலாகம்டலஸ்ய, னிகிலஸுராஸுரவம்தித வராஹக்ஷேத்ர விபூஷணஸ்ய, ஶேஷாசல கருடாசல ஸிம்ஹாசல வ்றுஷபாசல னாராயணாசலாம்ஜனாசலாதி ஶிகரிமாலாகுலஸ்ய, னாதமுக போதனிதிவீதிகுணஸாபரண ஸத்த்வனிதி தத்த்வனிதி பக்திகுணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண குணவஶம்வத பரமபுருஷக்றுபாபூர விப்ரமததும்கஶ்றும்க கலத்ககனகம்காஸமாலிம்கிதஸ்ய, ஸீமாதிக குண ராமானுஜமுனி னாமாம்கித பஹு பூமாஶ்ரய ஸுரதாமாலய வனராமாயத வனஸீமாபரிவ்றுத விஶம்கடதட னிரம்தர விஜ்றும்பித பக்திரஸ னிர்கரானம்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதாராபூர விப்ரமத ஸலிலபரபரித மஹாதடாக மம்டிதஸ்ய, கலிகர்தம மலமர்தன கலிதோத்யம விலஸத்யம னியமாதிம முனிகணனிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீபவன்னிஜஸலில ஸமஜ்ஜன னமஜ்ஜன னிகிலபாபனாஶனா பாபனாஶன தீர்தாத்யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதிபீடித னிரார்திஜீவன னிராஶ பூஸுர வராதிஸும்தர ஸுராம்கனாரதி கராம்கஸௌஷ்டவ குமாரதாக்றுதி குமாரதாரக ஸமாபனோதய தனூனபாதக மஹாபதாமய விஹாபனோதித ஸகலபுவன விதித குமாரதாராபிதான தீர்தாதிஷ்டிதஸ்ய, தரணிதல கதஸகல ஹதகலில ஶுபஸலில கதபஹுள விவிதமல ஹதிசதுர ருசிரதர விலோகனமாத்ர விதளித விவித மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, பஹுஸம்கட னரகாவட பததுத்கட கலிகம்கட கலுஷோத்பட ஜனபாதக வினிபாதக ருசினாடக கரஹாடக கலஶாஹ்றுத கமலாரத ஶுபமம்ஜன ஜலஸஜ்ஜன பரபரித னிஜதுரித ஹதினிரத ஜனஸதத னிரஸ்தனிரர்கள பேபீயமான ஸலில ஸம்ப்றுத விஶம்கட கடாஹதீர்த விபூஷிதஸ்ய, ஏவமாதிம பூரிமம்ஜிம ஸர்வபாதக கர்வஹாபக ஸின்துடம்பர ஹாரிஶம்பர விவிதவிபுல புண்யதீர்தனிவஹ னிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேம்கடாசலஸ்ய ஶிகரஶேகரமஹாகல்பஶாகீ, கர்வீபவததி கர்வீக்றுத குருமேர்வீஶகிரி முகோர்வீதர குலதர்வீகர தயிதோர்வீதர ஶிகரோர்வீ ஸதத ஸதூர்வீக்றுதி சரணகன கர்வசர்வணனிபுண தனுகிரணமஸ்றுணித கிரிஶிகர ஶேகரதருனிகர திமிரஃ, வாணீபதிஶர்வாணீ தயிதேன்த்ராணிஶ்வர முக னாணீயோரஸவேணீ னிபஶுபவாணீ னுதமஹிமாணீ ய ஸ்தன கோணீ பவதகில புவனபவனோதரஃ, வைமானிககுரு பூமாதிக குண ராமானுஜ க்றுததாமாகர கரதாமாரி தரலலாமாச்சகனக தாமாயித னிஜராமாலய னவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வனமாலாதரஃ, காலாம்புத மாலானிப னீலாலக ஜாலாவ்றுத பாலாப்ஜ ஸலீலாமல பாலாம்கஸமூலாம்றுத தாராத்வயாவதீரண தீரலலிததர விஶததர கன கனஸார மயோர்த்வபும்ட்ர ரேகாத்வயருசிரஃ, ஸுவிகஸ்வர தளபாஸ்வர கமலோதர கதமேதுர னவகேஸர ததிபாஸுர பரிபிம்ஜர கனகாம்பர கலிதாதர லலிதோதர ததாலம்ப ஜம்பரிபு மணிஸ்தம்ப கம்பீரிமதம்பஸ்தம்ப ஸமுஜ்ஜ்றும்பமாண பீவரோருயுகள ததாலம்ப ப்றுதுல கதலீ முகுல மதஹரணஜம்கால ஜம்காயுகளஃ, னவ்யதல பவ்யமல பீதமல ஶோணிமலஸன்ம்றுதுல ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி பல ஶோணதல பதகமல னிஜாஶ்ரய பலபம்தீக்றுத ஶரதிம்துமம்டலீ விப்ரமதாதப்ர ஶுப்ர புனர்பவாதிஷ்டிதாம்குளீகாட னிபீடித பத்மாவனஃ, ஜானுதலாவதி லம்ப விடம்பித வாரண ஶும்டாதம்ட விஜ்றும்பித னீலமணிமய கல்பகஶாகா விப்ரமதாயி ம்றுணாளலதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கனகவலய வேல்லிதைகதர பாஹுதம்டயுகளஃ, யுகபதுதித கோடி கரகர ஹிமகர மம்டல ஜாஜ்வல்யமான ஸுதர்ஶன பாம்சஜன்ய ஸமுத்தும்கித ஶ்றும்காபர பாஹுயுகளஃ, அபினவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா னீலகம்ட மதகம்டன னிபுண னவீன பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித மஹனீய ப்றுதுல ஸாலக்ராம பரம்பரா கும்பித னாபிமம்டல பர்யம்த லம்பமான ப்ராலம்பதீப்தி ஸமாலம்பித விஶால வக்ஷஃஸ்தலஃ, கம்காஜர தும்காக்றுதி பம்காவளி பம்காவஹ ஸௌதாவளி பாதாவஹ தாரானிப ஹாராவளி தூராஹத கேஹாம்தர மோஹாவஹ மஹிம மஸ்றுணித மஹாதிமிரஃ, பிம்காக்றுதி ப்றும்கார னிபாம்கார தளாம்காமல னிஷ்காஸித துஷ்கார்யக னிஷ்காவளி தீபப்ரப னீபச்சவி தாபப்ரத கனகமாலிகா பிஶம்கித ஸர்வாம்கஃ, னவதளித தளவலித ம்றுதுலலித கமலததி மதவிஹதி சதுரதர ப்றுதுலதர ஸரஸதர கனகஸரமய ருசிரகம்டிகா கமனீயகம்டஃ, வாதாஶனாதிபதி ஶயன கமன பரிசரண ரதிஸமேதாகில பணதரததி மதிகரவர கனகமய னாகாபரண பரிவீதாகிலாம்கா வகமித ஶயன பூதாஹிராஜ ஜாதாதிஶயஃ, ரவிகோடீ பரிபாடீ தரகோடீ ரவராடீ கிதவீடீ ரஸதாடீ தரமணிகணகிரண விஸரண ஸததவிதுத திமிரமோஹ கார்பகேஹஃ, அபரிமித விவிதபுவன பரிதாகம்ட ப்ரஹ்மாம்டமம்டல பிசம்டிலஃ, ஆர்யதுர்யானம்தார்ய பவித்ர கனித்ரபாத பாத்ரீக்றுத னிஜசுபுக கதவ்ரணகிண விபூஷண வஹனஸூசித ஶ்ரிதஜன வத்ஸலதாதிஶயஃ, மட்டுடிம்டிம டமரு ஜர்கர காஹளீ படஹாவளீ ம்றுதுமத்தலாதி ம்றுதம்க தும்துபி டக்கிகாமுக ஹ்றுத்ய வாத்யக மதுரமம்கள னாதமேதுர னாடாரபி பூபாள பிலஹரி மாயாமாளவ கௌள அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்தஸாவேரீ தேவகாம்தாரீ தன்யாஸீ பேகட ஹிம்துஸ்தானீ காபீ தோடி னாடகுரும்ஜீ ஶ்ரீராக ஸஹன அடாண ஸாரம்கீ தர்பாரு பம்துவராளீ வராளீ கள்யாணீ பூரிகள்யாணீ யமுனாகள்யாணீ ஹுஶேனீ ஜம்ஜோடீ கௌமாரீ கன்னட கரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ னாதனாமக்ரியா முகாரீ தோடீ புன்னாகவராளீ காம்போஜீ பைரவீ யதுகுலகாம்போஜீ ஆனம்தபைரவீ ஶம்கராபரண மோஹன ரேகுப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ னீலாம்பரீ குணக்ரியா மேககர்ஜனீ ஹம்ஸத்வனி ஶோகவராளீ மத்யமாவதீ ஜேம்ஜுருடீ ஸுரடீ த்விஜாவம்தீ மலயாம்பரீ காபீபரஶு தனாஸிரீ தேஶிகதோடீ ஆஹிரீ வஸம்தகௌளீ ஸம்து கேதாரகௌள கனகாம்கீ ரத்னாம்கீ கானமூர்தீ வனஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தானவதீ மானரூபீ ஸேனாபதீ ஹனுமத்தோடீ தேனுகா னாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா ரூபவதீ காயகப்ரியா வகுளாபரண சக்ரவாக ஸூர்யகாம்த ஹாடகாம்பரீ ஜம்காரத்வனீ னடபைரவீ கீரவாணீ ஹரிகாம்போதீ தீரஶம்கராபரண னாகானம்தினீ யாகப்ரியாதி விஸ்றுமர ஸரஸ கானருசிர ஸம்தத ஸம்தன்யமான னித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி விவிதோத்ஸவ க்றுதானம்தஃ ஶ்ரீமதானம்தனிலய விமானவாஸஃ, ஸதத பத்மாலயா பதபத்மரேணு ஸம்சிதவக்ஷஸ்தல படவாஸஃ, ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸஃ ஸுப்ரஸன்னோ விஜயதாம். ஶ்ரீ‌அலர்மேல்மம்கா னாயிகாஸமேதஃ ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீதஃ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ பூத்வா, பவன பாடலீ பாலாஶ பில்வ புன்னாக சூத கதளீ சம்தன சம்பக மம்ஜுள மம்தார ஹிம்ஜுலாதி திலக மாதுலும்க னாரிகேள க்ரௌம்சாஶோக மாதூகாமலக ஹிம்துக னாககேதக பூர்ணகும்த பூர்ணகம்த ரஸ கம்த வன வம்ஜுள கர்ஜூர ஸால கோவிதார ஹிம்தால பனஸ விகட வைகஸவருண தருகமரண விசுளம்காஶ்வத்த யக்ஷ வஸுத வர்மாத மன்த்ரிணீ தின்த்ரிணீ போத ன்யக்ரோத கடவடல ஜம்பூமதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவனீ போஷணீ ப்ரமுக னிகில ஸம்தோஹ தமால மாலா மஹித விராஜமான சஷக மயூர ஹம்ஸ பாரத்வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத கருட னாராயண னானாவித பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்ர னானாஜாத்யுத்பவ தேவதா னிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூர்ய கோமேதிக புஷ்யராக பத்மராகேம்த்ர னீல ப்ரவாளமௌக்திக ஸ்படிக ஹேம ரத்னகசித தகத்தகாயமான ரத கஜ துரக பதாதி ஸேனா ஸமூஹ பேரீ மத்தள முரவக ஜல்லரீ ஶம்க காஹள ன்றுத்யகீத தாளவாத்ய கும்பவாத்ய பம்சமுகவாத்ய அஹமீமார்கன்னடீவாத்ய கிடிகும்தலவாத்ய ஸுரடீசௌம்டோவாத்ய திமிலகவிதாளவாத்ய தக்கராக்ரவாத்ய கம்டாதாடன ப்ரஹ்மதாள ஸமதாள கொட்டரீதாள டக்கரீதாள எக்காள தாராவாத்ய படஹகாம்ஸ்யவாத்ய பரதனாட்யாலம்கார கின்னெர கிம்புருஷ ருத்ரவீணா முகவீணா வாயுவீணா தும்புருவீணா காம்தர்வவீணா னாரதவீணா ஸ்வரமம்டல ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலம்க்ரியாலம்க்றுதானேகவிதவாத்ய வாபீகூபதடாகாதி கம்காயமுனா ரேவாவருணா
ஶோணனதீஶோபனதீ ஸுவர்ணமுகீ வேகவதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரனதீ பாஹுனதீ கருடனதீ காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகாஃ மஹாபுண்யனத்யஃ ஸஜலதீர்தைஃ ஸஹோபயகூலம்கத ஸதாப்ரவாஹ றுக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வண வேதஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்யாகோஷ பானுகோடிப்ரகாஶ சம்த்ரகோடி ஸமான னித்யகள்யாண

பரம்பரோத்தரோத்தராபிவ்றுத்திர்பூயாதிதி பவம்தோ மஹாம்தோனுக்றுஹ்ணம்து, ப்ரஹ்மண்யோ ராஜா தார்மிகோஸ்து, தேஶோயம் னிருபத்ரவோஸ்து, ஸர்வே ஸாதுஜனாஸ்ஸுகினோ விலஸம்து, ஸமஸ்தஸன்மம்களானி ஸம்து, உத்தரோத்தராபிவ்றுத்திரஸ்து, ஸகலகள்யாண ஸம்றுத்திரஸ்து ||
ஹரிஃ ஓம் ||

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Kannada:
ಶ್ರೀಮದಖಿಲಮಹೀಮಂಡಲಮಂಡನಧರಣೀಧರ ಮಂಡಲಾಖಂಡಲಸ್ಯ, ನಿಖಿಲಸುರಾಸುರವಂದಿತ ವರಾಹಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ, ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ನಾರಾಯಣಾಚಲಾಂಜನಾಚಲಾದಿ ಶಿಖರಿಮಾಲಾಕುಲಸ್ಯ, ನಾಥಮುಖ ಬೋಧನಿಧಿವೀಥಿಗುಣಸಾಭರಣ ಸತ್ತ್ವನಿಧಿ ತತ್ತ್ವನಿಧಿ ಭಕ್ತಿಗುಣಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣ ಗುಣವಶಂವದ ಪರಮಪುರುಷಕೃಪಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದತುಂಗಶೃಂಗ ಗಲದ್ಗಗನಗಂಗಾಸಮಾಲಿಂಗಿತಸ್ಯ, ಸೀಮಾತಿಗ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಬಹು ಭೂಮಾಶ್ರಯ ಸುರಧಾಮಾಲಯ ವನರಾಮಾಯತ ವನಸೀಮಾಪರಿವೃತ ವಿಶಂಕಟತಟ ನಿರಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭಕ್ತಿರಸ ನಿರ್ಘರಾನಂತಾರ್ಯಾಹಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ರವಣಧಾರಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದ ಸಲಿಲಭರಭರಿತ ಮಹಾತಟಾಕ ಮಂಡಿತಸ್ಯ, ಕಲಿಕರ್ದಮ ಮಲಮರ್ದನ ಕಲಿತೋದ್ಯಮ ವಿಲಸದ್ಯಮ ನಿಯಮಾದಿಮ ಮುನಿಗಣನಿಷೇವ್ಯಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವನ್ನಿಜಸಲಿಲ ಸಮಜ್ಜನ ನಮಜ್ಜನ ನಿಖಿಲಪಾಪನಾಶನಾ ಪಾಪನಾಶನ ತೀರ್ಥಾಧ್ಯಾಸಿತಸ್ಯ, ಮುರಾರಿಸೇವಕ ಜರಾದಿಪೀಡಿತ ನಿರಾರ್ತಿಜೀವನ ನಿರಾಶ ಭೂಸುರ ವರಾತಿಸುಂದರ ಸುರಾಂಗನಾರತಿ ಕರಾಂಗಸೌಷ್ಠವ ಕುಮಾರತಾಕೃತಿ ಕುಮಾರತಾರಕ ಸಮಾಪನೋದಯ ದನೂನಪಾತಕ ಮಹಾಪದಾಮಯ ವಿಹಾಪನೋದಿತ ಸಕಲಭುವನ ವಿದಿತ ಕುಮಾರಧಾರಾಭಿಧಾನ ತೀರ್ಥಾಧಿಷ್ಠಿತಸ್ಯ, ಧರಣಿತಲ ಗತಸಕಲ ಹತಕಲಿಲ ಶುಭಸಲಿಲ ಗತಬಹುಳ ವಿವಿಧಮಲ ಹತಿಚತುರ ರುಚಿರತರ ವಿಲೋಕನಮಾತ್ರ ವಿದಳಿತ ವಿವಿಧ ಮಹಾಪಾತಕ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಸಮೇತಸ್ಯ, ಬಹುಸಂಕಟ ನರಕಾವಟ ಪತದುತ್ಕಟ ಕಲಿಕಂಕಟ ಕಲುಷೋದ್ಭಟ ಜನಪಾತಕ ವಿನಿಪಾತಕ ರುಚಿನಾಟಕ ಕರಹಾಟಕ ಕಲಶಾಹೃತ ಕಮಲಾರತ ಶುಭಮಂಜನ ಜಲಸಜ್ಜನ ಭರಭರಿತ ನಿಜದುರಿತ ಹತಿನಿರತ ಜನಸತತ ನಿರಸ್ತನಿರರ್ಗಳ ಪೇಪೀಯಮಾನ ಸಲಿಲ ಸಂಭೃತ ವಿಶಂಕಟ ಕಟಾಹತೀರ್ಥ ವಿಭೂಷಿತಸ್ಯ, ಏವಮಾದಿಮ ಭೂರಿಮಂಜಿಮ ಸರ್ವಪಾತಕ ಗರ್ವಹಾಪಕ ಸಿಂಧುಡಂಬರ ಹಾರಿಶಂಬರ ವಿವಿಧವಿಪುಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿವಹ ನಿವಾಸಸ್ಯ, ಶ್ರೀಮತೋ ವೇಂಕಟಾಚಲಸ್ಯ ಶಿಖರಶೇಖರಮಹಾಕಲ್ಪಶಾಖೀ, ಖರ್ವೀಭವದತಿ ಗರ್ವೀಕೃತ ಗುರುಮೇರ್ವೀಶಗಿರಿ ಮುಖೋರ್ವೀಧರ ಕುಲದರ್ವೀಕರ ದಯಿತೋರ್ವೀಧರ ಶಿಖರೋರ್ವೀ ಸತತ ಸದೂರ್ವೀಕೃತಿ ಚರಣಘನ ಗರ್ವಚರ್ವಣನಿಪುಣ ತನುಕಿರಣಮಸೃಣಿತ ಗಿರಿಶಿಖರ ಶೇಖರತರುನಿಕರ ತಿಮಿರಃ, ವಾಣೀಪತಿಶರ್ವಾಣೀ ದಯಿತೇಂದ್ರಾಣಿಶ್ವರ ಮುಖ ನಾಣೀಯೋರಸವೇಣೀ ನಿಭಶುಭವಾಣೀ ನುತಮಹಿಮಾಣೀ ಯ ಸ್ತನ ಕೋಣೀ ಭವದಖಿಲ ಭುವನಭವನೋದರಃ, ವೈಮಾನಿಕಗುರು ಭೂಮಾಧಿಕ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜ ಕೃತಧಾಮಾಕರ ಕರಧಾಮಾರಿ ದರಲಲಾಮಾಚ್ಛಕನಕ ದಾಮಾಯಿತ ನಿಜರಾಮಾಲಯ ನವಕಿಸಲಯಮಯ ತೋರಣಮಾಲಾಯಿತ ವನಮಾಲಾಧರಃ, ಕಾಲಾಂಬುದ ಮಾಲಾನಿಭ ನೀಲಾಲಕ ಜಾಲಾವೃತ ಬಾಲಾಬ್ಜ ಸಲೀಲಾಮಲ ಫಾಲಾಂಕಸಮೂಲಾಮೃತ ಧಾರಾದ್ವಯಾವಧೀರಣ ಧೀರಲಲಿತತರ ವಿಶದತರ ಘನ ಘನಸಾರ ಮಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ರೇಖಾದ್ವಯರುಚಿರಃ, ಸುವಿಕಸ್ವರ ದಳಭಾಸ್ವರ ಕಮಲೋದರ ಗತಮೇದುರ ನವಕೇಸರ ತತಿಭಾಸುರ ಪರಿಪಿಂಜರ ಕನಕಾಂಬರ ಕಲಿತಾದರ ಲಲಿತೋದರ ತದಾಲಂಬ ಜಂಭರಿಪು ಮಣಿಸ್ತಂಭ ಗಂಭೀರಿಮದಂಭಸ್ತಂಭ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣ ಪೀವರೋರುಯುಗಳ ತದಾಲಂಬ ಪೃಥುಲ ಕದಲೀ ಮುಕುಲ ಮದಹರಣಜಂಘಾಲ ಜಂಘಾಯುಗಳಃ, ನವ್ಯದಲ ಭವ್ಯಮಲ ಪೀತಮಲ ಶೋಣಿಮಲಸನ್ಮೃದುಲ ಸತ್ಕಿಸಲಯಾಶ್ರುಜಲಕಾರಿ ಬಲ ಶೋಣತಲ ಪದಕಮಲ ನಿಜಾಶ್ರಯ ಬಲಬಂದೀಕೃತ ಶರದಿಂದುಮಂಡಲೀ ವಿಭ್ರಮದಾದಭ್ರ ಶುಭ್ರ ಪುನರ್ಭವಾಧಿಷ್ಠಿತಾಂಗುಳೀಗಾಢ ನಿಪೀಡಿತ ಪದ್ಮಾವನಃ, ಜಾನುತಲಾವಧಿ ಲಂಬ ವಿಡಂಬಿತ ವಾರಣ ಶುಂಡಾದಂಡ ವಿಜೃಂಭಿತ ನೀಲಮಣಿಮಯ ಕಲ್ಪಕಶಾಖಾ ವಿಭ್ರಮದಾಯಿ ಮೃಣಾಳಲತಾಯಿತ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲತರ ಕನಕವಲಯ ವೇಲ್ಲಿತೈಕತರ ಬಾಹುದಂಡಯುಗಳಃ, ಯುಗಪದುದಿತ ಕೋಟಿ ಖರಕರ ಹಿಮಕರ ಮಂಡಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗಿತ ಶೃಂಗಾಪರ ಬಾಹುಯುಗಳಃ, ಅಭಿನವಶಾಣ ಸಮುತ್ತೇಜಿತ ಮಹಾಮಹಾ ನೀಲಖಂಡ ಮದಖಂಡನ ನಿಪುಣ ನವೀನ ಪರಿತಪ್ತ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಕವಚಿತ ಮಹನೀಯ ಪೃಥುಲ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಪರಂಪರಾ ಗುಂಭಿತ ನಾಭಿಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತ ಲಂಬಮಾನ ಪ್ರಾಲಂಬದೀಪ್ತಿ ಸಮಾಲಂಬಿತ ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಃ, ಗಂಗಾಝರ ತುಂಗಾಕೃತಿ ಭಂಗಾವಳಿ ಭಂಗಾವಹ ಸೌಧಾವಳಿ ಬಾಧಾವಹ ಧಾರಾನಿಭ ಹಾರಾವಳಿ ದೂರಾಹತ ಗೇಹಾಂತರ ಮೋಹಾವಹ ಮಹಿಮ ಮಸೃಣಿತ ಮಹಾತಿಮಿರಃ, ಪಿಂಗಾಕೃತಿ ಭೃಂಗಾರ ನಿಭಾಂಗಾರ ದಳಾಂಗಾಮಲ ನಿಷ್ಕಾಸಿತ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಘ ನಿಷ್ಕಾವಳಿ ದೀಪಪ್ರಭ ನೀಪಚ್ಛವಿ ತಾಪಪ್ರದ ಕನಕಮಾಲಿಕಾ ಪಿಶಂಗಿತ ಸರ್ವಾಂಗಃ, ನವದಳಿತ ದಳವಲಿತ ಮೃದುಲಲಿತ ಕಮಲತತಿ ಮದವಿಹತಿ ಚತುರತರ ಪೃಥುಲತರ ಸರಸತರ ಕನಕಸರಮಯ ರುಚಿರಕಂಠಿಕಾ ಕಮನೀಯಕಂಠಃ, ವಾತಾಶನಾಧಿಪತಿ ಶಯನ ಕಮನ ಪರಿಚರಣ ರತಿಸಮೇತಾಖಿಲ ಫಣಧರತತಿ ಮತಿಕರವರ ಕನಕಮಯ ನಾಗಾಭರಣ ಪರಿವೀತಾಖಿಲಾಂಗಾ ವಗಮಿತ ಶಯನ ಭೂತಾಹಿರಾಜ ಜಾತಾತಿಶಯಃ, ರವಿಕೋಟೀ ಪರಿಪಾಟೀ ಧರಕೋಟೀ ರವರಾಟೀ ಕಿತವೀಟೀ ರಸಧಾಟೀ ಧರಮಣಿಗಣಕಿರಣ ವಿಸರಣ ಸತತವಿಧುತ ತಿಮಿರಮೋಹ ಗಾರ್ಭಗೇಹಃ, ಅಪರಿಮಿತ ವಿವಿಧಭುವನ ಭರಿತಾಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ಪಿಚಂಡಿಲಃ, ಆರ್ಯಧುರ್ಯಾನಂತಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಖನಿತ್ರಪಾತ ಪಾತ್ರೀಕೃತ ನಿಜಚುಬುಕ ಗತವ್ರಣಕಿಣ ವಿಭೂಷಣ ವಹನಸೂಚಿತ ಶ್ರಿತಜನ ವತ್ಸಲತಾತಿಶಯಃ, ಮಡ್ಡುಡಿಂಡಿಮ ಢಮರು ಜರ್ಘರ ಕಾಹಳೀ ಪಟಹಾವಳೀ ಮೃದುಮದ್ದಲಾದಿ ಮೃದಂಗ ದುಂದುಭಿ ಢಕ್ಕಿಕಾಮುಖ ಹೃದ್ಯ ವಾದ್ಯಕ ಮಧುರಮಂಗಳ ನಾದಮೇದುರ ನಾಟಾರಭಿ ಭೂಪಾಳ ಬಿಲಹರಿ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಅಸಾವೇರೀ ಸಾವೇರೀ ಶುದ್ಧಸಾವೇರೀ ದೇವಗಾಂಧಾರೀ ಧನ್ಯಾಸೀ ಬೇಗಡ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಕಾಪೀ ತೋಡಿ ನಾಟಕುರುಂಜೀ ಶ್ರೀರಾಗ ಸಹನ ಅಠಾಣ ಸಾರಂಗೀ ದರ್ಬಾರು ಪಂತುವರಾಳೀ ವರಾಳೀ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಭೂರಿಕಳ್ಯಾಣೀ ಯಮುನಾಕಳ್ಯಾಣೀ ಹುಶೇನೀ ಜಂಝೋಠೀ ಕೌಮಾರೀ ಕನ್ನಡ ಖರಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಲಹಂಸ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯಾ ಮುಖಾರೀ ತೋಡೀ ಪುನ್ನಾಗವರಾಳೀ ಕಾಂಭೋಜೀ ಭೈರವೀ ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜೀ ಆನಂದಭೈರವೀ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮೋಹನ ರೇಗುಪ್ತೀ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ ನೀಲಾಂಬರೀ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಮೇಘಗರ್ಜನೀ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಶೋಕವರಾಳೀ ಮಧ್ಯಮಾವತೀ ಜೇಂಜುರುಟೀ ಸುರಟೀ ದ್ವಿಜಾವಂತೀ ಮಲಯಾಂಬರೀ ಕಾಪೀಪರಶು ಧನಾಸಿರೀ ದೇಶಿಕತೋಡೀ ಆಹಿರೀ ವಸಂತಗೌಳೀ ಸಂತು ಕೇದಾರಗೌಳ ಕನಕಾಂಗೀ ರತ್ನಾಂಗೀ ಗಾನಮೂರ್ತೀ ವನಸ್ಪತೀ ವಾಚಸ್ಪತೀ ದಾನವತೀ ಮಾನರೂಪೀ ಸೇನಾಪತೀ ಹನುಮತ್ತೋಡೀ ಧೇನುಕಾ ನಾಟಕಪ್ರಿಯಾ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯಾ ರೂಪವತೀ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯಾ ವಕುಳಾಭರಣ ಚಕ್ರವಾಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಾಟಕಾಂಬರೀ ಝಂಕಾರಧ್ವನೀ ನಟಭೈರವೀ ಕೀರವಾಣೀ ಹರಿಕಾಂಭೋದೀ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ನಾಗಾನಂದಿನೀ ಯಾಗಪ್ರಿಯಾದಿ ವಿಸೃಮರ ಸರಸ ಗಾನರುಚಿರ ಸಂತತ ಸಂತನ್ಯಮಾನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಸಂವತ್ಸರೋತ್ಸವಾದಿ ವಿವಿಧೋತ್ಸವ ಕೃತಾನಂದಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದನಿಲಯ ವಿಮಾನವಾಸಃ, ಸತತ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದಪದ್ಮರೇಣು ಸಂಚಿತವಕ್ಷಸ್ತಲ ಪಟವಾಸಃ, ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಜಯತಾಂ. ಶ್ರೀ‌ಅಲರ್ಮೇಲ್ಮಂಗಾ ನಾಯಿಕಾಸಮೇತಃ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭೂತ್ವಾ, ಪವನ ಪಾಟಲೀ ಪಾಲಾಶ ಬಿಲ್ವ ಪುನ್ನಾಗ ಚೂತ ಕದಳೀ ಚಂದನ ಚಂಪಕ ಮಂಜುಳ ಮಂದಾರ ಹಿಂಜುಲಾದಿ ತಿಲಕ ಮಾತುಲುಂಗ ನಾರಿಕೇಳ ಕ್ರೌಂಚಾಶೋಕ ಮಾಧೂಕಾಮಲಕ ಹಿಂದುಕ ನಾಗಕೇತಕ ಪೂರ್ಣಕುಂದ ಪೂರ್ಣಗಂಧ ರಸ ಕಂದ ವನ ವಂಜುಳ ಖರ್ಜೂರ ಸಾಲ ಕೋವಿದಾರ ಹಿಂತಾಲ ಪನಸ ವಿಕಟ ವೈಕಸವರುಣ ತರುಘಮರಣ ವಿಚುಳಂಕಾಶ್ವತ್ಥ ಯಕ್ಷ ವಸುಧ ವರ್ಮಾಧ ಮಂತ್ರಿಣೀ ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಬೋಧ ನ್ಯಗ್ರೋಧ ಘಟವಟಲ ಜಂಬೂಮತಲ್ಲೀ ವೀರತಚುಲ್ಲೀ ವಸತಿ ವಾಸತೀ ಜೀವನೀ ಪೋಷಣೀ ಪ್ರಮುಖ ನಿಖಿಲ ಸಂದೋಹ ತಮಾಲ ಮಾಲಾ ಮಹಿತ ವಿರಾಜಮಾನ ಚಷಕ ಮಯೂರ ಹಂಸ ಭಾರದ್ವಾಜ ಕೋಕಿಲ ಚಕ್ರವಾಕ ಕಪೋತ ಗರುಡ ನಾರಾಯಣ ನಾನಾವಿಧ ಪಕ್ಷಿಜಾತಿ ಸಮೂಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಾನಾಜಾತ್ಯುದ್ಭವ ದೇವತಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಪದ್ಮರಾಗೇಂದ್ರ ನೀಲ ಪ್ರವಾಳಮೌಕ್ತಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೇಮ ರತ್ನಖಚಿತ ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿ ಸೇನಾ ಸಮೂಹ ಭೇರೀ ಮದ್ದಳ ಮುರವಕ ಝಲ್ಲರೀ ಶಂಖ ಕಾಹಳ ನೃತ್ಯಗೀತ ತಾಳವಾದ್ಯ ಕುಂಭವಾದ್ಯ ಪಂಚಮುಖವಾದ್ಯ ಅಹಮೀಮಾರ್ಗನ್ನಟೀವಾದ್ಯ ಕಿಟಿಕುಂತಲವಾದ್ಯ ಸುರಟೀಚೌಂಡೋವಾದ್ಯ ತಿಮಿಲಕವಿತಾಳವಾದ್ಯ ತಕ್ಕರಾಗ್ರವಾದ್ಯ ಘಂಟಾತಾಡನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಳ ಸಮತಾಳ ಕೊಟ್ಟರೀತಾಳ ಢಕ್ಕರೀತಾಳ ಎಕ್ಕಾಳ ಧಾರಾವಾದ್ಯ ಪಟಹಕಾಂಸ್ಯವಾದ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯಾಲಂಕಾರ ಕಿನ್ನೆರ ಕಿಂಪುರುಷ ರುದ್ರವೀಣಾ ಮುಖವೀಣಾ ವಾಯುವೀಣಾ ತುಂಬುರುವೀಣಾ ಗಾಂಧರ್ವವೀಣಾ ನಾರದವೀಣಾ ಸ್ವರಮಂಡಲ ರಾವಣಹಸ್ತವೀಣಾಸ್ತಕ್ರಿಯಾಲಂಕ್ರಿಯಾಲಂಕೃತಾನೇಕವಿಧವಾದ್ಯ ವಾಪೀಕೂಪತಟಾಕಾದಿ ಗಂಗಾಯಮುನಾ ರೇವಾವರುಣಾ

ಶೋಣನದೀಶೋಭನದೀ ಸುವರ್ಣಮುಖೀ ವೇಗವತೀ ವೇತ್ರವತೀ ಕ್ಷೀರನದೀ ಬಾಹುನದೀ ಗರುಡನದೀ ಕಾವೇರೀ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಃ ಮಹಾಪುಣ್ಯನದ್ಯಃ ಸಜಲತೀರ್ಥೈಃ ಸಹೋಭಯಕೂಲಂಗತ ಸದಾಪ್ರವಾಹ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಘೋಷ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸಮಾನ ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ ಪರಂಪರೋತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಭೂಯಾದಿತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋಜ಼್ನುಗೃಹ್ಣಂತು, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ರಾಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕೋಜ಼್ಸ್ತು, ದೇಶೋಯಂ ನಿರುಪದ್ರವೋಜ಼್ಸ್ತು, ಸರ್ವೇ ಸಾಧುಜನಾಸ್ಸುಖಿನೋ ವಿಲಸಂತು, ಸಮಸ್ತಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಸಂತು, ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಸಕಲಕಳ್ಯಾಣ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ||

Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Malayalam:
ശ്രീമദഖിലമഹീമംഡലമംഡനധരണീധര മംഡലാഖംഡലസ്യ, നിഖിലസുരാസുരവംദിത വരാഹക്ഷേത്ര വിഭൂഷണസ്യ, ശേഷാചല ഗരുഡാചല സിംഹാചല വൃഷഭാചല നാരായണാചലാംജനാചലാദി ശിഖരിമാലാകുലസ്യ, നാഥമുഖ ബോധനിധിവീഥിഗുണസാഭരണ സത്ത്വനിധി തത്ത്വനിധി ഭക്തിഗുണപൂര്ണ ശ്രീശൈലപൂര്ണ ഗുണവശംവദ പരമപുരുഷകൃപാപൂര വിഭ്രമദതുംഗശൃംഗ ഗലദ്ഗഗനഗംഗാസമാലിംഗിതസ്യ, സീമാതിഗ ഗുണ രാമാനുജമുനി നാമാംകിത ബഹു ഭൂമാശ്രയ സുരധാമാലയ വനരാമായത വനസീമാപരിവൃത വിശംകടതട നിരംതര വിജൃംഭിത ഭക്തിരസ നിര്ഘരാനംതാര്യാഹാര്യ പ്രസ്രവണധാരാപൂര വിഭ്രമദ സലിലഭരഭരിത മഹാതടാക മംഡിതസ്യ, കലികര്ദമ മലമര്ദന കലിതോദ്യമ വിലസദ്യമ നിയമാദിമ മുനിഗണനിഷേവ്യമാണ പ്രത്യക്ഷീഭവന്നിജസലില സമജ്ജന നമജ്ജന നിഖിലപാപനാശനാ പാപനാശന തീര്ഥാധ്യാസിതസ്യ, മുരാരിസേവക ജരാദിപീഡിത നിരാര്തിജീവന നിരാശ ഭൂസുര വരാതിസുംദര സുരാംഗനാരതി കരാംഗസൗഷ്ഠവ കുമാരതാകൃതി കുമാരതാരക സമാപനോദയ ദനൂനപാതക മഹാപദാമയ വിഹാപനോദിത സകലഭുവന വിദിത കുമാരധാരാഭിധാന തീര്ഥാധിഷ്ഠിതസ്യ, ധരണിതല ഗതസകല ഹതകലില ശുഭസലില ഗതബഹുള വിവിധമല ഹതിചതുര രുചിരതര വിലോകനമാത്ര വിദളിത വിവിധ മഹാപാതക സ്വാമിപുഷ്കരിണീ സമേതസ്യ, ബഹുസംകട നരകാവട പതദുത്കട കലികംകട കലുഷോദ്ഭട ജനപാതക വിനിപാതക രുചിനാടക കരഹാടക കലശാഹൃത കമലാരത ശുഭമംജന ജലസജ്ജന ഭരഭരിത നിജദുരിത ഹതിനിരത ജനസതത നിരസ്തനിരര്ഗള പേപീയമാന സലില സംഭൃത വിശംകട കടാഹതീര്ഥ വിഭൂഷിതസ്യ, ഏവമാദിമ ഭൂരിമംജിമ സര്വപാതക ഗര്വഹാപക സിന്ധുഡംബര ഹാരിശംബര വിവിധവിപുല പുണ്യതീര്ഥനിവഹ നിവാസസ്യ, ശ്രീമതോ വേംകടാചലസ്യ ശിഖരശേഖരമഹാകല്പശാഖീ, ഖര്വീഭവദതി ഗര്വീകൃത ഗുരുമേര്വീശഗിരി മുഖോര്വീധര കുലദര്വീകര ദയിതോര്വീധര ശിഖരോര്വീ സതത സദൂര്വീകൃതി ചരണഘന ഗര്വചര്വണനിപുണ തനുകിരണമസൃണിത ഗിരിശിഖര ശേഖരതരുനികര തിമിരഃ, വാണീപതിശര്വാണീ ദയിതേന്ദ്രാണിശ്വര മുഖ നാണീയോരസവേണീ നിഭശുഭവാണീ നുതമഹിമാണീ യ സ്തന കോണീ ഭവദഖില ഭുവനഭവനോദരഃ, വൈമാനികഗുരു ഭൂമാധിക ഗുണ രാമാനുജ കൃതധാമാകര കരധാമാരി ദരലലാമാച്ഛകനക ദാമായിത നിജരാമാലയ നവകിസലയമയ തോരണമാലായിത വനമാലാധരഃ, കാലാംബുദ മാലാനിഭ നീലാലക ജാലാവൃത ബാലാബ്ജ സലീലാമല ഫാലാംകസമൂലാമൃത ധാരാദ്വയാവധീരണ ധീരലലിതതര വിശദതര ഘന ഘനസാര മയോര്ധ്വപുംഡ്ര രേഖാദ്വയരുചിരഃ, സുവികസ്വര ദളഭാസ്വര കമലോദര ഗതമേദുര നവകേസര തതിഭാസുര പരിപിംജര കനകാംബര കലിതാദര ലലിതോദര തദാലംബ ജംഭരിപു മണിസ്തംഭ ഗമ്ഭീരിമദംഭസ്തംഭ സമുജ്ജൃംഭമാണ പീവരോരുയുഗള തദാലംബ പൃഥുല കദലീ മുകുല മദഹരണജംഘാല ജംഘായുഗളഃ, നവ്യദല ഭവ്യമല പീതമല ശോണിമലസന്മൃദുല സത്കിസലയാശ്രുജലകാരി ബല ശോണതല പദകമല നിജാശ്രയ ബലബംദീകൃത ശരദിംദുമംഡലീ വിഭ്രമദാദഭ്ര ശുഭ്ര പുനര്ഭവാധിഷ്ഠിതാംഗുളീഗാഢ നിപീഡിത പദ്മാവനഃ, ജാനുതലാവധി ലമ്ബ വിഡംബിത വാരണ ശുംഡാദംഡ വിജൃംഭിത നീലമണിമയ കല്പകശാഖാ വിഭ്രമദായി മൃണാളലതായിത സമുജ്ജ്വലതര കനകവലയ വേല്ലിതൈകതര ബാഹുദംഡയുഗളഃ, യുഗപദുദിത കോടി ഖരകര ഹിമകര മംഡല ജാജ്വല്യമാന സുദര്ശന പാംചജന്യ സമുത്തുംഗിത ശൃംഗാപര ബാഹുയുഗളഃ, അഭിനവശാണ സമുത്തേജിത മഹാമഹാ നീലഖംഡ മദഖംഡന നിപുണ നവീന പരിതപ്ത കാര്തസ്വര കവചിത മഹനീയ പൃഥുല സാലഗ്രാമ പരംപരാ ഗുംഭിത നാഭിമംഡല പര്യംത ലംബമാന പ്രാലംബദീപ്തി സമാലംബിത വിശാല വക്ഷഃസ്ഥലഃ, ഗംഗാഝര തുംഗാകൃതി ഭംഗാവളി ഭംഗാവഹ സൗധാവളി ബാധാവഹ ധാരാനിഭ ഹാരാവളി ദൂരാഹത ഗേഹാംതര മോഹാവഹ മഹിമ മസൃണിത മഹാതിമിരഃ, പിംഗാകൃതി ഭൃംഗാര നിഭാംഗാര ദളാംഗാമല നിഷ്കാസിത ദുഷ്കാര്യഘ നിഷ്കാവളി ദീപപ്രഭ നീപച്ഛവി താപപ്രദ കനകമാലികാ പിശംഗിത സര്വാംഗഃ, നവദളിത ദളവലിത മൃദുലലിത കമലതതി മദവിഹതി ചതുരതര പൃഥുലതര സരസതര കനകസരമയ രുചിരകംഠികാ കമനീയകംഠഃ, വാതാശനാധിപതി ശയന കമന പരിചരണ രതിസമേതാഖില ഫണധരതതി മതികരവര കനകമയ നാഗാഭരണ പരിവീതാഖിലാംഗാ വഗമിത ശയന ഭൂതാഹിരാജ ജാതാതിശയഃ, രവികോടീ പരിപാടീ ധരകോടീ രവരാടീ കിതവീടീ രസധാടീ ധരമണിഗണകിരണ വിസരണ സതതവിധുത തിമിരമോഹ ഗാര്ഭഗേഹഃ, അപരിമിത വിവിധഭുവന ഭരിതാഖംഡ ബ്രഹ്മാംഡമംഡല പിചംഡിലഃ, ആര്യധുര്യാനംതാര്യ പവിത്ര ഖനിത്രപാത പാത്രീകൃത നിജചുബുക ഗതവ്രണകിണ വിഭൂഷണ വഹനസൂചിത ശ്രിതജന വത്സലതാതിശയഃ, മഡ്ഡുഡിംഡിമ ഢമരു ജര്ഘര കാഹളീ പടഹാവളീ മൃദുമദ്ദലാദി മൃദംഗ ദുംദുഭി ഢക്കികാമുഖ ഹൃദ്യ വാദ്യക മധുരമംഗള നാദമേദുര നാടാരഭി ഭൂപാള ബിലഹരി മായാമാളവ ഗൗള അസാവേരീ സാവേരീ ശുദ്ധസാവേരീ ദേവഗാംധാരീ ധന്യാസീ ബേഗഡ ഹിംദുസ്താനീ കാപീ തോഡി നാടകുരുംജീ ശ്രീരാഗ സഹന അഠാണ സാരംഗീ ദര്ബാരു പംതുവരാളീ വരാളീ കള്യാണീ ഭൂരികള്യാണീ യമുനാകള്യാണീ ഹുശേനീ ജംഝോഠീ കൗമാരീ കന്നഡ ഖരഹരപ്രിയാ കലഹംസ നാദനാമക്രിയാ മുഖാരീ തോഡീ പുന്നാഗവരാളീ കാംഭോജീ ഭൈരവീ യദുകുലകാംഭോജീ ആനംദഭൈരവീ ശംകരാഭരണ മോഹന രേഗുപ്തീ സൗരാഷ്ട്രീ നീലാംബരീ ഗുണക്രിയാ മേഘഗര്ജനീ ഹംസധ്വനി ശോകവരാളീ മധ്യമാവതീ ജേംജുരുടീ സുരടീ ദ്വിജാവംതീ മലയാംബരീ കാപീപരശു ധനാസിരീ ദേശികതോഡീ ആഹിരീ വസംതഗൗളീ സംതു കേദാരഗൗള കനകാംഗീ രത്നാംഗീ ഗാനമൂര്തീ വനസ്പതീ വാചസ്പതീ ദാനവതീ മാനരൂപീ സേനാപതീ ഹനുമത്തോഡീ ധേനുകാ നാടകപ്രിയാ കോകിലപ്രിയാ രൂപവതീ ഗായകപ്രിയാ വകുളാഭരണ ചക്രവാക സൂര്യകാംത ഹാടകാംബരീ ഝംകാരധ്വനീ നടഭൈരവീ കീരവാണീ ഹരികാംഭോദീ ധീരശംകരാഭരണ നാഗാനംദിനീ യാഗപ്രിയാദി വിസൃമര സരസ ഗാനരുചിര സംതത സംതന്യമാന നിത്യോത്സവ പക്ഷോത്സവ മാസോത്സവ സംവത്സരോത്സവാദി വിവിധോത്സവ കൃതാനംദഃ ശ്രീമദാനംദനിലയ വിമാനവാസഃ, സതത പദ്മാലയാ പദപദ്മരേണു സംചിതവക്ഷസ്തല പടവാസഃ, ശ്രീശ്രീനിവാസഃ സുപ്രസന്നോ വിജയതാം. ശ്രീ‌അലര്മേല്മംഗാ നായികാസമേതഃ ശ്രീശ്രീനിവാസ സ്വാമീ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭൂത്വാ, പവന പാടലീ പാലാശ ബില്വ പുന്നാഗ ചൂത കദളീ ചംദന ചംപക മംജുള മംദാര ഹിംജുലാദി തിലക മാതുലുംഗ നാരികേള ക്രൗംചാശോക മാധൂകാമലക ഹിംദുക നാഗകേതക പൂര്ണകുംദ പൂര്ണഗംധ രസ കംദ വന വംജുള ഖര്ജൂര സാല കോവിദാര ഹിംതാല പനസ വികട വൈകസവരുണ തരുഘമരണ വിചുളംകാശ്വത്ഥ യക്ഷ വസുധ വര്മാധ മന്ത്രിണീ തിന്ത്രിണീ ബോധ ന്യഗ്രോധ ഘടവടല ജംബൂമതല്ലീ വീരതചുല്ലീ വസതി വാസതീ ജീവനീ പോഷണീ പ്രമുഖ നിഖില സംദോഹ തമാല മാലാ മഹിത വിരാജമാന ചഷക മയൂര ഹംസ ഭാരദ്വാജ കോകില ചക്രവാക കപോത ഗരുഡ നാരായണ നാനാവിധ പക്ഷിജാതി സമൂഹ ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര നാനാജാത്യുദ്ഭവ ദേവതാ നിര്മാണ മാണിക്യ വജ്ര വൈഢൂര്യ ഗോമേധിക പുഷ്യരാഗ പദ്മരാഗേംദ്ര നീല പ്രവാളമൗക്തിക സ്ഫടിക ഹേമ രത്നഖചിത ധഗദ്ധഗായമാന രഥ ഗജ തുരഗ പദാതി സേനാ സമൂഹ ഭേരീ മദ്ദള മുരവക ഝല്ലരീ ശംഖ കാഹള നൃത്യഗീത താളവാദ്യ കുംഭവാദ്യ പംചമുഖവാദ്യ അഹമീമാര്ഗന്നടീവാദ്യ കിടികുംതലവാദ്യ സുരടീചൗംഡോവാദ്യ തിമിലകവിതാളവാദ്യ തക്കരാഗ്രവാദ്യ ഘംടാതാഡന ബ്രഹ്മതാള സമതാള കൊട്ടരീതാള ഢക്കരീതാള എക്കാള ധാരാവാദ്യ പടഹകാംസ്യവാദ്യ ഭരതനാട്യാലംകാര കിന്നെര കിംപുരുഷ രുദ്രവീണാ മുഖവീണാ വായുവീണാ തുംബുരുവീണാ ഗാംധര്വവീണാ നാരദവീണാ സ്വരമംഡല രാവണഹസ്തവീണാസ്തക്രിയാലംക്രിയാലംകൃതാനേകവിധവാദ്യ വാപീകൂപതടാകാദി ഗംഗായമുനാ രേവാവരുണാ
ശോണനദീശോഭനദീ സുവര്ണമുഖീ വേഗവതീ വേത്രവതീ ക്ഷീരനദീ ബാഹുനദീ ഗരുഡനദീ കാവേരീ താമ്രപര്ണീ പ്രമുഖാഃ മഹാപുണ്യനദ്യഃ സജലതീര്ഥൈഃ സഹോഭയകൂലംഗത സദാപ്രവാഹ ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വണ വേദശാസ്ത്രേതിഹാസ പുരാണ സകലവിദ്യാഘോഷ ഭാനുകോടിപ്രകാശ ചംദ്രകോടി സമാന നിത്യകള്യാണ

പരംപരോത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിര്ഭൂയാദിതി ഭവംതോ മഹാംതോനുഗൃഹ്ണംതു, ബ്രഹ്മണ്യോ രാജാ ധാര്മികോസ്തു, ദേശോയം നിരുപദ്രവോസ്തു, സര്വേ സാധുജനാസ്സുഖിനോ വിലസംതു, സമസ്തസന്മംഗളാനി സംതു, ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു, സകലകള്യാണ സമൃദ്ധിരസ്തു ||
ഹരിഃ ഓം ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE