Home / Slokas / Sri Suktam

Sri Suktam

36 Views

Sri Suktam in Telugu
ఓం || హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ ||

అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా”ద-ప్రబోధి’నీమ్ |
శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ ||

కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’మార్ద్రాం జ్వలం’తీం తృప్తాం తర్పయం’తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యే‌உలక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే ||

ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసో‌உధి’జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షో‌உథ బిల్వః |
తస్య ఫలా’ని తపసాను’దంతు మాయాంత’రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ |
ప్రాదుర్భూతో‌உస్మి’ రాష్ట్రే‌உస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్ధిం దదాదు’ మే ||

Ganesh Chaturthi 2014-259క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’లక్షీం నా’శయామ్యహమ్ |
అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ ||

గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ |
ఈశ్వరీగ్‍మ్’ సర్వ’భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ’శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య’స్య మయి శ్రీః శ్ర’యతాం యశః’ ||

కర్దమే’న ప్ర’జాభూతా మయి సంభ’వ కర్దమ |
శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే మాతరం’ పద్మమాలి’నీమ్ ||

ఆపః’ సృజంతు’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ’స మే గృహే |
ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరి’ణీం పుష్టిం సువర్ణామ్ హే’మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

ఆర్ద్రాం యః కరి’ణీం యష్టిం పింగలామ్ ప’ద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్షీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం ప్రభూ’తం గావో’ దాస్యో‌உశ్వా”న్, విందేయం పురు’షానహమ్ ||

ఓం మహాదేవ్యై చ’ విద్మహే’ విష్ణుపత్నీ చ’ ధీమహి | తన్నో’ లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్ ||

శ్రీ-ర్వర్చ’స్వ-మాయు’ష్య-మారో”గ్యమావీ’ధాత్ పవ’మానం మహీయతే” | ధాన్యం ధనం పశుం బహుపు’త్రలాభం శతసం”వత్సరం దీర్ఘమాయుః’ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Sri Suktam in English
oṃ || hira’ṇyavarṇāṃ hari’ṇīṃ suvarṇa’rajatasra’jām | candrāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

tāṃ ma āva’ha jāta’vedo lakṣmīmana’pagāminī”m |
yasyāṃ hira’ṇyaṃ vindeyaṃ gāmaśvaṃ puru’ṣānaham ||

aśvapūrvāṃ ra’thamadhyāṃ hastinā”da-prabodhi’nīm |
śriya’ṃ devīmupa’hvaye śrīrmā devīrju’ṣatām ||

kāṃ so”smitāṃ hira’ṇyaprākārā’mārdrāṃ jvala’ntīṃ tṛptāṃ tarpaya’ntīm |
padme sthitāṃ padmava’rṇāṃ tāmihopa’hvaye śriyam ||

candrāṃ pra’bhāsāṃ yaśasā jvala’ntīṃ śriya’ṃ loke devaju’ṣṭāmudārām |
tāṃ padminī’mīṃ śara’ṇamahaṃ prapa’dye‌உlakṣmīrme’ naśyatāṃ tvāṃ vṛ’ṇe ||

ādityava’rṇe tapaso‌உdhi’jāto vanaspatistava’ vṛkṣo‌உtha bilvaḥ |
tasya phalā’ni tapasānu’dantu māyānta’rāyāśca’ bāhyā a’lakṣmīḥ ||

upaitu māṃ devasakhaḥ kīrtiśca maṇi’nā saha |
prādurbhūto‌உsmi’ rāṣṭre‌உsmin kīrtimṛ’ddhiṃ dadādu’ me ||

kṣutpi’pāsāma’lāṃ jyeṣṭhāma’lakṣīṃ nā’śayāmyaham |
abhū’timasa’mṛddhiṃ ca sarvāṃ nirṇu’da me gṛhāt ||

gandhadvārāṃ du’rādharṣāṃ nityapu’ṣṭāṃ karīṣiṇī”m |
īśvarīg’ṃ sarva’bhūtānāṃ tāmihopa’hvaye śriyam ||

mana’saḥ kāmamākūtiṃ vācaḥ satyama’śīmahi |
paśūnāṃ rūpamanya’sya mayi śrīḥ śra’yatāṃ yaśa’ḥ ||

kardame’na pra’jābhūtā mayi sambha’va kardama |
śriya’ṃ vāsaya’ me kule mātara’ṃ padmamāli’nīm ||

āpa’ḥ sṛjantu’ snigdāni ciklīta va’sa me gṛhe |
ni ca’ devīṃ mātaraṃ śriya’ṃ vāsaya’ me kule ||

ārdrāṃ puṣkari’ṇīṃ puṣṭiṃ suvarṇām he’mamālinīm |
sūryāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

ārdrāṃ yaḥ kari’ṇīṃ yaṣṭiṃ piṅgalām pa’dmamālinīm |
candrāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

tāṃ ma āva’ha jāta’vedo lakṣīmana’pagāminī”m |
yasyāṃ hira’ṇyaṃ prabhū’taṃ gāvo’ dāsyo‌உśvā”n, vindeyaṃ puru’ṣānaham ||

oṃ mahādevyai ca’ vidmahe’ viṣṇupatnī ca’ dhīmahi | tanno’ lakṣmīḥ pracodayā”t ||

śrī-rvarca’sva-māyu’ṣya-māro”gyamāvī’dhāt pava’mānaṃ mahīyate” | dhānyaṃ dhanaṃ paśuṃ bahupu’tralābhaṃ śatasa”ṃvatsaraṃ dīrghamāyu’ḥ ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Sri Suktam in Tamil
ஓம் || ஹிர’ண்யவர்ணாம் ஹரி’ணீம் ஸுவர்ண’ரஜதஸ்ர’ஜாம் | சம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

தாம் ம ஆவ’ஹ ஜாத’வேதோ லக்ஷ்மீமன’பகாமினீ”ம் |
யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் விம்தேயம் காமஶ்வம் புரு’ஷானஹம் ||

அஶ்வபூர்வாம் ர’தமத்யாம் ஹஸ்தினா”த-ப்ரபோதி’னீம் |
ஶ்ரியம்’ தேவீமுப’ஹ்வயே ஶ்ரீர்மா தேவீர்ஜு’ஷதாம் ||

காம் ஸோ”ஸ்மிதாம் ஹிர’ண்யப்ராகாரா’மார்த்ராம் ஜ்வலம்’தீம் த்றுப்தாம் தர்பயம்’தீம் |
பத்மே ஸ்திதாம் பத்மவ’ர்ணாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

சம்த்ராம் ப்ர’பாஸாம் யஶஸா ஜ்வலம்’தீம் ஶ்ரியம்’ லோகே தேவஜு’ஷ்டாமுதாராம் |
தாம் பத்மினீ’மீம் ஶர’ணமஹம் ப்ரப’த்யே‌உலக்ஷ்மீர்மே’ னஶ்யதாம் த்வாம் வ்று’ணே ||

ஆதித்யவ’ர்ணே தபஸோ‌உதி’ஜாதோ வனஸ்பதிஸ்தவ’ வ்றுக்ஷோ‌உத பில்வஃ |
தஸ்ய பலா’னி தபஸானு’தம்து மாயாம்த’ராயாஶ்ச’ பாஹ்யா அ’லக்ஷ்மீஃ ||

உபைது மாம் தேவஸகஃ கீர்திஶ்ச மணி’னா ஸஹ |
ப்ராதுர்பூதோ‌உஸ்மி’ ராஷ்ட்ரே‌உஸ்மின் கீர்திம்று’த்திம் ததாது’ மே ||

க்ஷுத்பி’பாஸாம’லாம் ஜ்யேஷ்டாம’லக்ஷீம் னா’ஶயாம்யஹம் |
அபூ’திமஸ’ம்றுத்திம் ச ஸர்வாம் னிர்ணு’த மே க்றுஹாத் ||

கம்தத்வாராம் து’ராதர்ஷாம் னித்யபு’ஷ்டாம் கரீஷிணீ”ம் |
ஈஶ்வரீக்ம்’ ஸர்வ’பூதானாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

மன’ஸஃ காமமாகூதிம் வாசஃ ஸத்யம’ஶீமஹி |
பஶூனாம் ரூபமன்ய’ஸ்ய மயி ஶ்ரீஃ ஶ்ர’யதாம் யஶஃ’ ||

கர்தமே’ன ப்ர’ஜாபூதா மயி ஸம்ப’வ கர்தம |
ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே மாதரம்’ பத்மமாலி’னீம் ||

ஆபஃ’ ஸ்றுஜம்து’ ஸ்னிக்தானி சிக்லீத வ’ஸ மே க்றுஹே |
னி ச’ தேவீம் மாதரம் ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே ||

ஆர்த்ராம் புஷ்கரி’ணீம் புஷ்டிம் ஸுவர்ணாம் ஹே’மமாலினீம் |
ஸூர்யாம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

ஆர்த்ராம் யஃ கரி’ணீம் யஷ்டிம் பிம்கலாம் ப’த்மமாலினீம் |
சம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

தாம் ம ஆவ’ஹ ஜாத’வேதோ லக்ஷீமன’பகாமினீ”ம் |
யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் ப்ரபூ’தம் காவோ’ தாஸ்யோ‌உஶ்வா”ன், விம்தேயம் புரு’ஷானஹம் ||

ஓம் மஹாதேவ்யை ச’ வித்மஹே’ விஷ்ணுபத்னீ ச’ தீமஹி | தன்னோ’ லக்ஷ்மீஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஶ்ரீ-ர்வர்ச’ஸ்வ-மாயு’ஷ்ய-மாரோ”க்யமாவீ’தாத் பவ’மானம் மஹீயதே” | தான்யம் தனம் பஶும் பஹுபு’த்ரலாபம் ஶதஸம்”வத்ஸரம் தீர்கமாயுஃ’ ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Sri Suktam in Malayalam
ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജതസ്ര’ജാമ് | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹമ് ||

അശ്വപൂര്വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് |
ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ ദേവീര്ജു’ഷതാമ് ||

കാം സോ’സ്മിതാം ഹിര’ണ്യപ്രാകാരാ’മാര്ദ്രാം ജ്വലം’തീം തൃപ്താം തര്പയം’തീമ് |
പദ്മേ സ്ഥിതാം പദ്മവ’ര്ണാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

ചംദ്രാം പ്ര’ഭാസാം യശസാ ജ്വലം’തീം ശ്രിയം’ ലോകേ ദേവജു’ഷ്ടാമുദാരാമ് |
താം പദ്മിനീ’മീം ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ‌உലക്ഷ്മീര്മേ’ നശ്യതാം ത്വാം വൃ’ണേ ||

ആദിത്യവ’ര്ണേ തപസോ‌உധി’ജാതോ വനസ്പതിസ്തവ’ വൃക്ഷോ‌உഥ ബില്വഃ |
തസ്യ ഫലാ’നി തപസാനു’ദംതു മായാംത’രായാശ്ച’ ബാഹ്യാ അ’ലക്ഷ്മീഃ ||

ഉപൈതു മാം ദേവസഖഃ കീര്തിശ്ച മണി’നാ സഹ |
പ്രാദുര്ഭൂതോ‌உസ്മി’ രാഷ്ട്രേ‌உസ്മിന് കീര്തിമൃ’ദ്ധിം ദദാദു’ മേ ||

ക്ഷുത്പി’പാസാമ’ലാം ജ്യേഷ്ഠാമ’ലക്ഷീം നാ’ശയാമ്യഹമ് |
അഭൂ’തിമസ’മൃദ്ധിം ച സര്വാം നിര്ണു’ദ മേ ഗൃഹാത് ||

ഗംധദ്വാരാം ദു’രാധര്ഷാം നിത്യപു’ഷ്ടാം കരീഷിണീ’മ് |
ഈശ്വരീഗ്ം’ സര്വ’ഭൂതാനാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

മന’സഃ കാമമാകൂതിം വാചഃ സത്യമ’ശീമഹി |
പശൂനാം രൂപമന്യ’സ്യ മയി ശ്രീഃ ശ്ര’യതാം യശഃ’ ||

കര്ദമേ’ന പ്ര’ജാഭൂതാ മയി സംഭ’വ കര്ദമ |
ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ മാതരം’ പദ്മമാലി’നീമ് ||

ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചിക്ലീത വ’സ മേ ഗൃഹേ |
നി ച’ ദേവീം മാതരം ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ ||

ആര്ദ്രാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുവര്ണാമ് ഹേ’മമാലിനീമ് |
സൂര്യാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

ആര്ദ്രാം യഃ കരി’ണീം യഷ്ടിം പിംഗലാമ് പ’ദ്മമാലിനീമ് |
ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം പ്രഭൂ’തം ഗാവോ’ ദാസ്യോ‌உശ്വാ’ന്, വിംദേയം പുരു’ഷാനഹമ് ||

ഓം മഹാദേവ്യൈ ച’ വിദ്മഹേ’ വിഷ്ണുപത്നീ ച’ ധീമഹി | തന്നോ’ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ശ്രീ-ര്വര്ച’സ്വ-മായു’ഷ്യ-മാരോ’ഗ്യമാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയതേ’ | ധാന്യം ധനം പശും ബഹുപു’ത്രലാഭം ശതസം’വത്സരം ദീര്ഘമായുഃ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Sri Suktam in Kannada
ಓಂ || ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿ’ಣೀಂ ಸುವರ್ಣ’ರಜತಸ್ರ’ಜಾಮ್ | ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಮ ಆವ’ಹ ಜಾತ’ವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರು’ಷಾನಹಮ್ ||

ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರ’ಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾ”ದ-ಪ್ರಬೋಧಿ’ನೀಮ್ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ದೇವೀಮುಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀರ್ಜು’ಷತಾಮ್ ||

ಕಾಂ ಸೋ”ಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ’ಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂ’ತೀಮ್ |
ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವ’ರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರ’ಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ಲೋಕೇ ದೇವಜು’ಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್ |
ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀ’ಮೀಂ ಶರ’ಣಮಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ‌உಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ’ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃ’ಣೇ ||

ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣೇ ತಪಸೋ‌உಧಿ’ಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ’ ವೃಕ್ಷೋ‌உಥ ಬಿಲ್ವಃ |
ತಸ್ಯ ಫಲಾ’ನಿ ತಪಸಾನು’ದಂತು ಮಾಯಾಂತ’ರಾಯಾಶ್ಚ’ ಬಾಹ್ಯಾ ಅ’ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿ’ನಾ ಸಹ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ‌உಸ್ಮಿ’ ರಾಷ್ಟ್ರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃ’ದ್ಧಿಂ ದದಾದು’ ಮೇ ||

ಕ್ಷುತ್ಪಿ’ಪಾಸಾಮ’ಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮ’ಲಕ್ಷೀಂ ನಾ’ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಭೂ’ತಿಮಸ’ಮೃದ್ಧಿಂ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣು’ದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ||

ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದು’ರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪು’ಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀ”ಮ್ |
ಈಶ್ವರೀಗ್‍ಮ್’ ಸರ್ವ’ಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಮನ’ಸಃ ಕಾಮಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮ’ಶೀಮಹಿ |
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ಯ’ಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ’ಯತಾಂ ಯಶಃ’ ||

ಕರ್ದಮೇ’ನ ಪ್ರ’ಜಾಭೂತಾ ಮಯಿ ಸಂಭ’ವ ಕರ್ದಮ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ’ ಪದ್ಮಮಾಲಿ’ನೀಮ್ ||

ಆಪಃ’ ಸೃಜಂತು’ ಸ್ನಿಗ್ದಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವ’ಸ ಮೇ ಗೃಹೇ |
ನಿ ಚ’ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ||

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿ’ಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುವರ್ಣಾಮ್ ಹೇ’ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿ’ಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಪಿಂಗಲಾಮ್ ಪ’ದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಮ ಆವ’ಹ ಜಾತ’ವೇದೋ ಲಕ್ಷೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂ’ತಂ ಗಾವೋ’ ದಾಸ್ಯೋ‌உಶ್ವಾ”ನ್, ವಿಂದೇಯಂ ಪುರು’ಷಾನಹಮ್ ||

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಶ್ರೀ-ರ್ವರ್ಚ’ಸ್ವ-ಮಾಯು’ಷ್ಯ-ಮಾರೋ”ಗ್ಯಮಾವೀ’ಧಾತ್ ಪವ’ಮಾನಂ ಮಹೀಯತೇ” | ಧಾನ್ಯಂ ಧನಂ ಪಶುಂ ಬಹುಪು’ತ್ರಲಾಭಂ ಶತಸಂ”ವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *