Shiva Stotram

1000 Names of Lord Shiva Mantra in English

1) ॐ स्थिराय नमः।
2) ॐ स्थाणवे नमः।
3) ॐ प्रभवे नमः।
4) ॐ भीमाय नमः।
5) ॐ प्रवराय नमः।
6) ॐ वरदाय नमः।
7) ॐ वराय नमः।
8) ॐ सर्वात्मने नमः।
9) ॐ सर्वविख्याताय नमः।
10) ॐ सर्वस्मै नमः।
11) ॐ सर्वकराय नमः।
12) ॐ भवाय नमः।
13) ॐ जटिने नमः।
14) ॐ चर्मिणे नमः।
15) ॐ शिखण्डिने नमः।
16) ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
17) ॐ सर्वभावनाय नमः।
18) ॐ हराय नमः।
19) ॐ हरिणाक्षाय नमः।
20) ॐ सर्वभूतहराय नमः।
21) ॐ प्रभवे नमः।
22) ॐ प्रवृत्तये नमः।
23) ॐ निवृत्तये नमः।
24) ॐ नियताय नमः।
25) ॐ शाश्वताय नमः।
26) ॐ ध्रुवाय नमः।
27) ॐ श्मशानवासिने नमः।
28) ॐ भगवते नमः।
29) ॐ खचराय नमः।
30) ॐ गोचराय नमः।
31) ॐ अर्दनाय नमः।
32) ॐ अभिवाद्याय नमः।
33) ॐ महाकर्मणे नमः।
34) ॐ तपस्विने नमः।
35) ॐ भूतभावनाय नमः।
36) ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।
37) ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।
38) ॐ महारूपाय नमः।
39) ॐ महाकायाय नमः।
40) ॐ वृषरूपाय नमः।
41) ॐ महायशसे नमः।
42) ॐ महात्मने नमः।
43) ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
44) ॐ विश्वरूपाय नमः।
45) ॐ महाहनवे नमः।
46) ॐ लोकपालाय नमः।
47) ॐ अन्तर्हितात्मने नमः।
48) ॐ प्रसादाय नमः।
49) ॐ हयगर्दभये नमः।
50) ॐ पवित्राय नमः।

51) ॐ महते नमः।
52) ॐ नियमाय नमः।
53) ॐ नियमाश्रिताय नमः।
54) ॐ सर्वकर्मणे नमः।
55) ॐ स्वयम्भूताय नमः।
56) ॐ आदये नमः।
57) ॐ आदिकराय नमः।
58) ॐ निधये नमः।
59) ॐ सहस्राक्षाय नमः।
60) ॐ विशालाक्षाय नमः।
61) ॐ सोमाय नमः।
62) ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।
63) ॐ चन्द्राय नमः।
64) ॐ सूर्याय नमः।
65) ॐ शनये नमः।
66) ॐ केतवे नमः।
67) ॐ ग्रहाय नमः।
68) ॐ ग्रहपतये नमः।
69) ॐ वराय नमः।
70) ॐ अत्रये नमः।
71) ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।
72) ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।
73) ॐ अनघाय नमः।
74) ॐ महातपसे नमः।
75) ॐ घोरतपसे नमः।
76) ॐ अदीनाय नमः।
77) ॐ दीनसाधकाय नमः।
78) ॐ संवत्सरकराय नमः।
79) ॐ मन्त्राय नमः।
80) ॐ प्रमाणाय नमः।
81) ॐ परमाय तपसे नमः।
82) ॐ योगिने नमः।
83) ॐ योज्याय नमः।
84) ॐ महाबीजाय नमः।
85) ॐ महारेतसे नमः।
86) ॐ महाबलाय नमः।
87) ॐ सुवर्णरेतसे नमः।
88) ॐ सर्वज्ञाय नमः।
89) ॐ सुबीजाय नमः।
90) ॐ बीजवाहनाय नमः।
91) ॐ दशबाहवे नमः।
92) ॐ अनिमिषाय नमः।
93) ॐ नीलकण्ठाय नमः।
94) ॐ उमापतये नमः।
95) ॐ विश्वरूपाय नमः।
96) ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः।
97) ॐ बलवीराय नमः।
98) ॐ अबलोगणाय नमः।
99) ॐ गणकर्त्रे नमः।
100) ॐ गणपतये नमः।

101) ॐ दिग्वाससे नमः।
102) ॐ कामाय नमः।
103) ॐ मन्त्रविदे नमः।
104) ॐ परममन्त्राय नमः।
105) ॐ सर्वभावकराय नमः।
106) ॐ हराय नमः।
107) ॐ कमण्डलुधराय नमः।
108) ॐ धन्विने नमः।
109) ॐ बाणहस्ताय नमः।
110) ॐ कपालवते नमः।
111) ॐ अशनिने नमः।
112) ॐ शतघ्निने नमः।
113) ॐ खड्गिने नमः।
114) ॐ पट्टिशिने नमः।
115) ॐ आयुधिने नमः।
116) ॐ महते नमः।
117) ॐ स्रुवहस्ताय नमः।
118) ॐ सुरूपाय नमः।
119) ॐ तेजसे नमः।
120) ॐ तेजस्करनिधये नमः।
121) ॐ उष्णीषिणे नमः।
122) ॐ सुवक्त्राय नमः।
123) ॐ उदग्राय नमः।
124) ॐ विनताय नमः।
125) ॐ दीर्घाय नमः।
126) ॐ हरिकेशाय नमः।
127) ॐ सुतीर्थाय नमः।
128) ॐ कृष्णाय नमः।
129) ॐ शृगालरूपाय नमः।
130) ॐ सिद्धार्थाय नमः।
131) ॐ मुण्डाय नमः।
132) ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः।
133) ॐ अजाय नमः।
134) ॐ बहुरूपाय नमः।
135) ॐ गन्धधारिणे नमः।
136) ॐ कपर्दिने नमः।
137) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
138) ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः।
139) ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः।
140) ॐ नभःस्थलाय नमः।
141) ॐ त्रिजटिने नमः।
142) ॐ चीरवाससे नमः।
143) ॐ रुद्राय नमः।
144) ॐ सेनापतये नमः।
145) ॐ विभवे नमः।
146) ॐ अहश्चराय नमः।
147) ॐ नक्तञ्चराय नमः।
148) ॐ तिग्ममन्यवे नमः।
149) ॐ सुवर्चसाय नमः।
150) ॐ गजघ्ने नमः।
151) ॐ दैत्यघ्ने नमः।
152) ॐ कालाय नमः।
153) ॐ लोकधात्रे नमः।
154) ॐ गुणाकराय नमः।
155) ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः।
156) ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः।
157) ॐ कालयोगिने नमः।
158) ॐ महानादाय नमः।
159) ॐ सर्वकामाय नमः।
160) ॐ चतुष्पथाय नमः।
161) ॐ निशाचराय नमः।
162) ॐ प्रेतचारिणे नमः।
163) ॐ भूतचारिणे नमः।
164) ॐ महेश्वराय नमः।
165) ॐ बहुभूताय नमः।
166) ॐ बहुधराय नमः।
167) ॐ स्वर्भानवे नमः।
168) ॐ अमिताय नमः।
169) ॐ गतये नमः।
170) ॐ नृत्यप्रियाय नमः।
171) ॐ नित्यनर्ताय नमः।
172) ॐ नर्तकाय नमः।
173) ॐ सर्वलालसाय नमः।
174) ॐ घोराय नमः।
175) ॐ महातपसे नमः।
176) ॐ पाशाय नमः।
177) ॐ नित्याय नमः।
178) ॐ गिरिरुहाय नमः।
179) ॐ नभसे नमः।
180) ॐ सहस्रहस्ताय नमः।
181) ॐ विजयाय नमः।
182) ॐ व्यवसायाय नमः।
183) ॐ अतन्द्रिताय नमः।
184) ॐ अधर्षणाय नमः।
185) ॐ धर्षणात्मने नमः।
186) ॐ यज्ञघ्ने नमः।
187) ॐ कामनाशकाय नमः।
188) ॐ दक्षयागापहारिणे नमः।
189) ॐ सुसहाय नमः।
190) ॐ मध्यमाय नमः।
191) ॐ तेजोऽपहारिणे नमः।
192) ॐ बलघ्ने नमः।
193) ॐ मुदिताय नमः।
194) ॐ अर्थाय नमः।
195) ॐ अजिताय नमः।
196) ॐ अवराय नमः।
197) ॐ गम्भीरघोषाय नमः।
198) ॐ गम्भीराय नमः।
199) ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः।
200) ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः।

201) ॐ न्यग्रोधाय नमः।
202) ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः।
203) ॐ विभवे नमः।
204) ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः।
205) ॐ महाकायाय नमः।
206) ॐ महाननाय नमः।
207) ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
208) ॐ हरये नमः।
209) ॐ यज्ञाय नमः।
210) ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः।
211) ॐ तीक्ष्णतापाय नमः।
212) ॐ हर्यश्वाय नमः।
213) ॐ सहायाय नमः।
214) ॐ कर्मकालविदे नमः।
215) ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः।
216) ॐ यज्ञाय नमः।
217) ॐ समुद्राय नमः।
218) ॐ वडवामुखाय नमः।
219) ॐ हुताशनसहायाय नमः।
220) ॐ प्रशान्तात्मने नमः।
221) ॐ हुताशनाय नमः।
222) ॐ उग्रतेजसे नमः।
223) ॐ महातेजसे नमः।
224) ॐ जन्याय नमः।
225) ॐ विजयकालविदे नमः।
226) ॐ ज्योतिषामयनाय नमः।
227) ॐ सिद्धये नमः।
228) ॐ सर्वविग्रहाय नमः।
229) ॐ शिखिने नमः।
230) ॐ मुण्डिने नमः।
231) ॐ जटिने नमः।
232) ॐ ज्वालिने नमः।
233) ॐ मूर्तिजाय नमः।
234) ॐ मूर्द्धगाय नमः।
235) ॐ बलिने नमः।
236) ॐ वेणविने नमः।
237) ॐ पणविने नमः।
238) ॐ तालिने नमः।
239) ॐ खलिने नमः।
240) ॐ कालकटङ्कटाय नमः।
241) ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः।
242) ॐ गुणबुद्धये नमः।
243) ॐ लयाय नमः।
244) ॐ अगमाय नमः।
245) ॐ प्रजापतये नमः।
246) ॐ विश्वबाहवे नमः।
247) ॐ विभागाय नमः।
248) ॐ सर्वगाय नमः।
249) ॐ अमुखाय नमः।
250) ॐ विमोचनाय नमः।
251) ॐ सुसरणाय नमः।
252) ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः।
253) ॐ मेढ्रजाय नमः।
254) ॐ बलचारिणे नमः।
255) ॐ महीचारिणे नमः।
256) ॐ स्रुताय नमः।
257) ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः।
258) ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः।
259) ॐ व्यालरूपाय नमः।
260) ॐ गुहावासिने नमः।
261) ॐ गुहाय नमः।
262) ॐ मालिने नमः।
263) ॐ तरङ्गविदे नमः।
264) ॐ त्रिदशाय नमः।
265) ॐ त्रिकालधृषे नमः।
266) ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः।
267) ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः।
268) ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः।
269) ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः।
270) ॐ दुर्वाससे नमः।
271) ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः।
272) ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।
273) ॐ विभागज्ञाय नमः।
274) ॐ अतुल्याय नमः।
275) ॐ यज्ञविभागविदे नमः।
276) ॐ सर्ववासाय नमः।
277) ॐ सर्वचारिणे नमः।
278) ॐ दुर्वाससे नमः।
279) ॐ वासवाय नमः।
280) ॐ अमराय नमः।
281) ॐ हैमाय नमः।
282) ॐ हेमकराय नमः।
283) ॐ अयज्ञाय नमः।
284) ॐ सर्वधारिणे नमः।
285) ॐ धरोत्तमाय नमः।
286) ॐ लोहिताक्षाय नमः।
287) ॐ महाक्षाय नमः।
288) ॐ विजयाक्षाय नमः।
289) ॐ विशारदाय नमः।
290) ॐ सङ्ग्रहाय नमः।
291) ॐ निग्रहाय नमः।
292) ॐ कर्त्रे नमः।
293) ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः।
294) ॐ मुख्याय नमः।
295) ॐ अमुख्याय नमः।
296) ॐ देहाय नमः।
297) ॐ काहलये नमः।
298) ॐ सर्वकामदाय नमः।
299) ॐ सर्वकालप्रसादये नमः।
300) ॐ सुबलाय नमः।

301) ॐ बलरूपधृषे नमः।
302) ॐ सर्वकामवराय नमः।
303) ॐ सर्वदाय नमः।
304) ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
305) ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः।
306) ॐ निपातिने नमः।
307) ॐ अवशाय नमः।
308) ॐ खगाय नमः।
309) ॐ रौद्ररूपाय नमः।
310) ॐ अंशवे नमः।
311) ॐ आदित्याय नमः।
312) ॐ बहुरश्मये नमः।
313) ॐ सुवर्चसिने नमः।
314) ॐ वसुवेगाय नमः।
315) ॐ महावेगाय नमः।
316) ॐ मनोवेगाय नमः।
317) ॐ निशाचराय नमः।
318) ॐ सर्ववासिने नमः।
319) ॐ श्रियावासिने नमः।
320) ॐ उपदेशकराय नमः।
321) ॐ अकराय नमः।
322) ॐ मुनये नमः।
323) ॐ आत्मनिरालोकाय नमः।
324) ॐ सम्भग्नाय नमः।
325) ॐ सहस्रदाय नमः।
326) ॐ पक्षिणे नमः।
327) ॐ पक्षरूपाय नमः।
328) ॐ अतिदीप्ताय नमः।
329) ॐ विशाम्पतये नमः।
330) ॐ उन्मादाय नमः।
331) ॐ मदनाय नमः।
332) ॐ कामाय नमः।
333) ॐ अश्वत्थाय नमः।
334) ॐ अर्थकराय नमः।
335) ॐ यशसे नमः।
336) ॐ वामदेवाय नमः।
337) ॐ वामाय नमः।
338) ॐ प्राचे नमः।
339) ॐ दक्षिणाय नमः।
340) ॐ वामनाय नमः।
341) ॐ सिद्धयोगिने नमः।
342) ॐ महर्षये नमः।
343) ॐ सिद्धार्थाय नमः।
344) ॐ सिद्धसाधकाय नमः।
345) ॐ भिक्षवे नमः।
346) ॐ भिक्षुरूपाय नमः।
347) ॐ विपणाय नमः।
348) ॐ मृदवे नमः।
349) ॐ अव्ययाय नमः।
350) ॐ महासेनाय नमः।
351) ॐ विशाखाय नमः।
352) ॐ षष्टिभागाय नमः।
353) ॐ गवाम्पतये नमः।
354) ॐ वज्रहस्ताय नमः।
355) ॐ विष्कम्भिने नमः।
356) ॐ चमूस्तम्भनाय नमः।
357) ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः।
358) ॐ तालाय नमः।
359) ॐ मधवे नमः।
360) ॐ मधुकलोचनाय नमः।
361) ॐ वाचस्पत्याय नमः।
362) ॐ वाजसनाय नमः।
363) ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः।
364) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
365) ॐ लोकचारिणे नमः।
366) ॐ सर्वचारिणे नमः।
367) ॐ विचारविदे नमः।
368) ॐ ईशानाय नमः।
369) ॐ ईश्वराय नमः।
370) ॐ कालाय नमः।
371) ॐ निशाचारिणे नमः।
372) ॐ पिनाकवते नमः।
373) ॐ निमित्तस्थाय नमः।
374) ॐ निमित्ताय नमः।
375) ॐ नन्दये नमः।
376) ॐ नन्दिकराय नमः।
377) ॐ हरये नमः।
378) ॐ नन्दीश्वराय नमः।
379) ॐ नन्दिने नमः।
380) ॐ नन्दनाय नमः।
381) ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः।
382) ॐ भगहारिणे नमः।
383) ॐ निहन्त्रे नमः।
384) ॐ कालाय नमः।
385) ॐ ब्रह्मणे नमः।
386) ॐ पितामहाय नमः।
387) ॐ चतुर्मुखाय नमः।
388) ॐ महालिङ्गाय नमः।
389) ॐ चारुलिङ्गाय नमः।
390) ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः।
391) ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
392) ॐ योगाध्यक्षाय नमः।
393) ॐ युगावहाय नमः।
394) ॐ बीजाध्यक्षाय नमः।
395) ॐ बीजकर्त्रे नमः।
396) ॐ अध्यात्मानुगताय नमः।
397) ॐ बलाय नमः।
398) ॐ इतिहासाय नमः।
399) ॐ सकल्पाय नमः।
400) ॐ गौतमाय नमः।

401) ॐ निशाकराय नमः।
402) ॐ दम्भाय नमः।
403) ॐ अदम्भाय नमः।
404) ॐ वैदम्भाय नमः।
405) ॐ वश्याय नमः।
406) ॐ वशकराय नमः।
407) ॐ कलये नमः।
408) ॐ लोककर्त्रे नमः।
409) ॐ पशुपतये नमः।
410) ॐ महाकर्त्रे नमः।
411) ॐ अनौषधाय नमः।
412) ॐ अक्षराय नमः।
413) ॐ परमब्रह्मणे नमः।
414) ॐ बलवते नमः।
415) ॐ शक्राय नमः।
416) ॐ नीतये नमः।
417) ॐ अनीतये नमः।
418) ॐ शुद्धात्मने नमः।
419) ॐ शुद्धाय नमः।
420) ॐ मान्याय नमः।
421) ॐ गतागताय नमः।
422) ॐ बहुप्रसादाय नमः।
423) ॐ सुस्वप्नाय नमः।
424) ॐ दर्पणाय नमः।
425) ॐ अमित्रजिते नमः।
426) ॐ वेदकाराय नमः।
427) ॐ मन्त्रकाराय नमः।
428) ॐ विदुषे नमः।
429) ॐ समरमर्दनाय नमः।
430) ॐ महामेघनिवासिने नमः।
431) ॐ महाघोराय नमः।
432) ॐ वशिने नमः।
433) ॐ कराय नमः।
434) ॐ अग्निज्वालाय नमः।
435) ॐ महाज्वालाय नमः।
436) ॐ अतिधूम्राय नमः।
437) ॐ हुताय नमः।
438) ॐ हविषे नमः।
439) ॐ वृषणाय नमः।
440) ॐ शङ्कराय नमः।
441) ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः।
442) ॐ धूमकेतनाय नमः।
443) ॐ नीलाय नमः।
444) ॐ अङ्गलुब्धाय नमः।
445) ॐ शोभनाय नमः।
446) ॐ निरवग्रहाय नमः।
447) ॐ स्वस्तिदाय नमः।
448) ॐ स्वस्तिभावाय नमः।
449) ॐ भागिने नमः।
450) ॐ भागकराय नमः।
451) ॐ लघवे नमः।
452) ॐ उत्सङ्गाय नमः।
453) ॐ महाङ्गाय नमः।
454) ॐ महागर्भपरायणाय नमः।
455) ॐ कृष्णवर्णाय नमः।
456) ॐ सुवर्णाय नमः।
457) ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः।
458) ॐ महापादाय नमः।
459) ॐ महाहस्ताय नमः।
460) ॐ महाकायाय नमः।
461) ॐ महायशसे नमः।
462) ॐ महामूर्ध्ने नमः।
463) ॐ महामात्राय नमः।
464) ॐ महानेत्राय नमः।
465) ॐ निशालयाय नमः।
466) ॐ महान्तकाय नमः।
467) ॐ महाकर्णाय नमः।
468) ॐ महोष्ठाय नमः।
469) ॐ महाहनवे नमः।
470) ॐ महानासाय नमः।
471) ॐ महाकम्बवे नमः।
472) ॐ महाग्रीवाय नमः।
473) ॐ श्मशानभाजे नमः।
474) ॐ महावक्षसे नमः।
475) ॐ महोरस्काय नमः।
476) ॐ अन्तरात्मने नमः।
477) ॐ मृगालयाय नमः।
478) ॐ लम्बनाय नमः।
479) ॐ लम्बितोष्ठाय नमः।
480) ॐ महामायाय नमः।
481) ॐ पयोनिधये नमः।
482) ॐ महादन्ताय नमः।
483) ॐ महादंष्ट्राय नमः।
484) ॐ महजिह्वाय नमः।
485) ॐ महामुखाय नमः।
486) ॐ महानखाय नमः।
487) ॐ महारोम्णे नमः।
488) ॐ महाकोशाय नमः।
489) ॐ महाजटाय नमः।
490) ॐ प्रसन्नाय नमः।
491) ॐ प्रसादाय नमः।
492) ॐ प्रत्ययाय नमः।
493) ॐ गिरिसाधनाय नमः।
494) ॐ स्नेहनाय नमः।
495) ॐ अस्नेहनाय नमः।
496) ॐ अजिताय नमः।
497) ॐ महामुनये नमः।
498) ॐ वृक्षाकाराय नमः।
499) ॐ वृक्षकेतवे नमः।
500) ॐ अनलाय नमः।

501) ॐ वायुवाहनाय नमः।
502) ॐ गण्डलिने नमः।
503) ॐ मेरुधाम्ने नमः।
504) ॐ देवाधिपतये नमः।
505) ॐ अथर्वशीर्षाय नमः।
506) ॐ सामास्याय नमः।
507) ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः।
508) ॐ यजुः पाद भुजाय नमः।
509) ॐ गुह्याय नमः।
510) ॐ प्रकाशाय नमः।
511) ॐ जङ्गमाय नमः।
512) ॐ अमोघार्थाय नमः।
513) ॐ प्रसादाय नमः।
514) ॐ अभिगम्याय नमः।
515) ॐ सुदर्शनाय नमः।
516) ॐ उपकाराय नमः।
517) ॐ प्रियाय नमः।
518) ॐ सर्वस्मै नमः।
519) ॐ कनकाय नमः।
520) ॐ काञ्चनच्छवये नमः।
521) ॐ नाभये नमः।
522) ॐ नन्दिकराय नमः।
523) ॐ भावाय नमः।
524) ॐ पुष्करस्थपतये नमः।
525) ॐ स्थिराय नमः।
526) ॐ द्वादशाय नमः।
527) ॐ त्रासनाय नमः।
528) ॐ आद्याय नमः।
529) ॐ यज्ञाय नमः।
530) ॐ यज्ञसमाहिताय नमः।
531) ॐ नक्ताय नमः।
532) ॐ कलये नमः।
533) ॐ कालाय नमः।
534) ॐ मकराय नमः।
535) ॐ कालपूजिताय नमः।
536) ॐ सगणाय नमः।
537) ॐ गणकाराय नमः।
538) ॐ भूतवाहनसारथये नमः।
539) ॐ भस्मशयाय नमः।
540) ॐ भस्मगोप्त्रे नमः।
541) ॐ भस्मभूताय नमः।
542) ॐ तरवे नमः।
543) ॐ गणाय नमः।
544) ॐ लोकपालाय नमः।
545) ॐ अलोकाय नमः।
546) ॐ महात्मने नमः।
547) ॐ सर्वपूजिताय नमः।
548) ॐ शुक्लाय नमः।
549) ॐ त्रिशुक्लाय नमः।
550) ॐ सम्पन्नाय नमः।
551) ॐ शुचये नमः।
552) ॐ भूतनिषेविताय नमः।
553) ॐ आश्रमस्थाय नमः।
554) ॐ क्रियावस्थाय नमः।
555) ॐ विश्वकर्ममतये नमः।
556) ॐ वराय नमः।
557) ॐ विशालशाखाय नमः।
558) ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
559) ॐ अम्बुजालाय नमः।
560) ॐ सुनिश्चलाय नमः।
561) ॐ कपिलाय नमः।
562) ॐ कपिशाय नमः।
563) ॐ शुक्लाय नमः।
564) ॐ आयुषे नमः।
565) ॐ परस्मै नमः।
566) ॐ अपरस्मै नमः।
567) ॐ गन्धर्वाय नमः।
568) ॐ अदितये नमः।
569) ॐ तार्क्ष्याय नमः।
570) ॐ सुविज्ञेयाय नमः।
571) ॐ सुशारदाय नमः।
572) ॐ परश्वधायुधाय नमः।
573) ॐ देवाय नमः।
574) ॐ अनुकारिणे नमः।
575) ॐ सुबान्धवाय नमः।
576) ॐ तुम्बवीणाय नमः।
577) ॐ महाक्रोधाय नमः।
578) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
579) ॐ जलेशयाय नमः।
580) ॐ उग्राय नमः।
581) ॐ वंशकराय नमः।
582) ॐ वंशाय नमः।
583) ॐ वंशनादाय नमः।
584) ॐ अनिन्दिताय नमः।
585) ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः।
586) ॐ मायाविने नमः।
587) ॐ सुहृदे नमः।
588) ॐ अनिलाय नमः।
589) ॐ अनलाय नमः।
590) ॐ बन्धनाय नमः।
591) ॐ बन्धकर्त्रे नमः।
592) ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः।
593) ॐ सयज्ञारये नमः।
594) ॐ सकामारये नमः।
595) ॐ महादंष्ट्राय नमः।
596) ॐ महायुधाय नमः।
597) ॐ बहुधानिन्दिताय नमः।
598) ॐ शर्वाय नमः।
599) ॐ शङ्कराय नमः।
600) ॐ शङ्कराय नमः।

601) ॐ अधनाय नमः।
602) ॐ अमरेशाय नमः।
603) ॐ महादेवाय नमः।
604) ॐ विश्वदेवाय नमः।
605) ॐ सुरारिघ्ने नमः।
606) ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः।
607) ॐ अनिलाभाय नमः।
608) ॐ चेकितानाय नमः।
609) ॐ हविषे नमः।
610) ॐ अजैकपदे नमः।
611) ॐ कापालिने नमः।
612) ॐ त्रिशङ्कवे नमः।
613) ॐ अजिताय नमः।
614) ॐ शिवाय नमः।
615) ॐ धन्वन्तरये नमः।
616) ॐ धूमकेतवे नमः।
617) ॐ स्कन्दाय नमः।
618) ॐ वैश्रवणाय नमः।
619) ॐ धात्रे नमः।
620) ॐ शक्राय नमः।
621) ॐ विष्णवे नमः।
622) ॐ मित्राय नमः।
623) ॐ त्वष्ट्रे नमः।
624) ॐ ध्रुवाय नमः।
625) ॐ धराय नमः।
626) ॐ प्रभावाय नमः।
627) ॐ सर्वगाय वायवे नमः।
628) ॐ अर्यम्णे नमः।
629) ॐ सवित्रे नमः।
630) ॐ रवये नमः।
631) ॐ उषङ्गवे नमः।
632) ॐ विधात्रे नमः।
633) ॐ मान्धात्रे नमः।
634) ॐ भूतभावनाय नमः।
635) ॐ विभवे नमः।
636) ॐ वर्णविभाविने नमः।
637) ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः।
638) ॐ पद्मनाभाय नमः।
639) ॐ महागर्भाय नमः।
640) ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः।
641) ॐ अनिलाय नमः।
642) ॐ अनलाय नमः।
643) ॐ बलवते नमः।
644) ॐ उपशान्ताय नमः।
645) ॐ पुराणाय नमः।
646) ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः।
647) ॐ कुरुकर्त्रे नमः।
648) ॐ कुरुवासिने नमः।
649) ॐ कुरुभूताय नमः।
650) ॐ गुणौषधाय नमः।
651) ॐ सर्वाशयाय नमः।
652) ॐ दर्भचारिणे नमः।
653) ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः।
654) ॐ देवदेवाय नमः।
655) ॐ सुखासक्ताय नमः।
656) ॐ सते नमः।
657) ॐ असते नमः।
658) ॐ सर्वरत्नविदे नमः।
659) ॐ कैलासगिरिवासिने नमः।
660) ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः।
661) ॐ कूलहारिणे नमः।
662) ॐ कूलकर्त्रे नमः।
663) ॐ बहुविद्याय नमः।
664) ॐ बहुप्रदाय नमः।
665) ॐ वणिजाय नमः।
666) ॐ वर्धकिने नमः।
667) ॐ वृक्षाय नमः।
668) ॐ बकुलाय नमः।
669) ॐ चन्दनाय नमः।
670) ॐ छदाय नमः।
671) ॐ सारग्रीवाय नमः।
672) ॐ महाजत्रवे नमः।
673) ॐ अलोलाय नमः।
674) ॐ महौषधाय नमः।
675) ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः।
676) ॐ सिद्धार्थाय नमः।
677) ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः।
678) ॐ सिंहनादाय नमः।
679) ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः।
680) ॐ सिंहगाय नमः।
681) ॐ सिंहवाहनाय नमः।
682) ॐ प्रभावात्मने नमः।
683) ॐ जगत्कालस्थालाय नमः।
684) ॐ लोकहिताय नमः।
685) ॐ तरवे नमः।
686) ॐ सारङ्गाय नमः।
687) ॐ नवचक्राङ्गाय नमः।
688) ॐ केतुमालिने नमः।
689) ॐ सभावनाय नमः।
690) ॐ भूतालयाय नमः।
691) ॐ भूतपतये नमः।
692) ॐ अहोरात्राय नमः।
693) ॐ अनिन्दिताय नमः।
694) ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः।
695) ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः।
696) ॐ विभवे नमः।
697) ॐ भवाय नमः।
698) ॐ अमोघाय नमः।
699) ॐ संयताय नमः।
700) ॐ अश्वाय नमः।

701) ॐ भोजनाय नमः।
702) ॐ प्राणधारणाय नमः।
703) ॐ धृतिमते नमः।
704) ॐ मतिमते नमः।
705) ॐ दक्षाय नमः।
706) ॐ सत्कृताय नमः।
707) ॐ युगाधिपाय नमः।
708) ॐ गोपालये नमः।
709) ॐ गोपतये नमः।
710) ॐ ग्रामाय नमः।
711) ॐ गोचर्मवसनाय नमः।
712) ॐ हरये नमः।
713) ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
714) ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः।
715) ॐ प्रकृष्टारये नमः।
716) ॐ महाहर्षाय नमः।
717) ॐ जितकामाय नमः।
718) ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
719) ॐ गान्धाराय नमः।
720) ॐ सुवासाय नमः।
721) ॐ तपःसक्ताय नमः।
722) ॐ रतये नमः।
723) ॐ नराय नमः।
724) ॐ महागीताय नमः।
725) ॐ महानृत्याय नमः।
726) ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः।
727) ॐ महाकेतवे नमः।
728) ॐ महाधातवे नमः।
729) ॐ नैकसानुचराय नमः।
730) ॐ चलाय नमः।
731) ॐ आवेदनीयाय नमः।
732) ॐ आदेशाय नमः।
733) ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः।
734) ॐ तोरणाय नमः।
735) ॐ तारणाय नमः।
736) ॐ वाताय नमः।
737) ॐ परिध्यै नमः।
738) ॐ पतिखेचराय नमः।
739) ॐ संयोगवर्धनाय नमः।
740) ॐ वृद्धाय नमः।
741) ॐ अतिवृद्धाय नमः।
742) ॐ गुणाधिकाय नमः।
743) ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः।
744) ॐ देवासुरपतये नमः।
745) ॐ पतये नमः।
746) ॐ युक्ताय नमः।
747) ॐ युक्तबाहवे नमः।
748) ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः।
749) ॐ आषाढाय नमः।
750) ॐ सुषाढाय नमः।
751) ॐ ध्रुवाय नमः।
752) ॐ हरिणाय नमः।
753) ॐ हराय नमः।
754) ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः।
755) ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः।
756) ॐ महापथाय नमः।
757) ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः।
758) ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः।
759) ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः।
760) ॐ सर्वयोगिने नमः।
761) ॐ महाबलाय नमः।
762) ॐ समाम्नायाय नमः।
763) ॐ असमाम्नायाय नमः।
764) ॐ तीर्थदेवाय नमः।
765) ॐ महारथाय नमः।
766) ॐ निर्जीवाय नमः।
767) ॐ जीवनाय नमः।
768) ॐ मन्त्राय नमः।
769) ॐ शुभाक्षाय नमः।
770) ॐ बहुकर्कशाय नमः।
771) ॐ रत्नप्रभूताय नमः।
772) ॐ रत्नाङ्गाय नमः।
773) ॐ महार्णवनिपानविदे नमः।
774) ॐ मूलाय नमः।
775) ॐ विशालाय नमः।
776) ॐ अमृताय नमः।
777) ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
778) ॐ तपोनिधये नमः।
779) ॐ आरोहणाय नमः।
780) ॐ अधिरोहाय नमः।
781) ॐ शीलधारिणे नमः।
782) ॐ महायशसे नमः।
783) ॐ सेनाकल्पाय नमः।
784) ॐ महाकल्पाय नमः।
785) ॐ योगाय नमः।
786) ॐ युगकराय नमः।
787) ॐ हरये नमः।
788) ॐ युगरूपाय नमः।
789) ॐ महारूपाय नमः।
790) ॐ महानागहनाय नमः।
791) ॐ अवधाय नमः।
792) ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः।
793) ॐ पादाय नमः।
794) ॐ पण्डिताय नमः।
795) ॐ अचलोपमाय नमः।
796) ॐ बहुमालाय नमः।
797) ॐ महामालाय नमः।
798) ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः।
799) ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः।
800) ॐ त्रियुगाय नमः।

801) ॐ सफलोदयाय नमः।
802) ॐ त्रिलोचनाय नमः।
803) ॐ विषण्णाङ्गाय नमः।
804) ॐ मणिविद्धाय नमः।
805) ॐ जटाधराय नमः।
806) ॐ विन्दवे नमः।
807) ॐ विसर्गाय नमः।
808) ॐ सुमुखाय नमः।
809) ॐ शराय नमः।
810) ॐ सर्वायुधाय नमः।
811) ॐ सहाय नमः।
812) ॐ निवेदनाय नमः।
813) ॐ सुखाजाताय नमः।
814) ॐ सुगन्धाराय नमः।
815) ॐ महाधनुषे नमः।
816) ॐ भगवते गन्धपालिने नमः।
817) ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः।
818) ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः।
819) ॐ सकलाय नमः।
820) ॐ सर्वलोचनाय नमः।
821) ॐ तलस्तालाय नमः।
822) ॐ करस्थालिने नमः।
823) ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः।
824) ॐ महते नमः।
825) ॐ छत्राय नमः।
826) ॐ सुच्छत्राय नमः।
827) ॐ विख्यातलोकाय नमः।
828) ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः।
829) ॐ मुण्डाय नमः।
830) ॐ विरूपाय नमः।
831) ॐ विकृताय नमः।
832) ॐ दण्डिने नमः।
833) ॐ कुण्डिने नमः।
834) ॐ विकुर्वणाय नमः।
835) ॐ हर्यक्षाय नमः।
836) ॐ ककुभाय नमः।
837) ॐ वज्रिणे नमः।
838) ॐ शतजिह्वाय नमः।
839) ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः।
840) ॐ देवेन्द्राय नमः।
841) ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
842) ॐ गुरवे नमः।
843) ॐ सहस्रबाहवे नमः।
844) ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
845) ॐ शरण्याय नमः।
846) ॐ सर्वलोककृते नमः।
847) ॐ पवित्राय नमः।
848) ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः।
849) ॐ कनिष्ठाय नमः।
850) ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः।
851) ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।
852) ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः।
853) ॐ पद्मगर्भाय नमः।
854) ॐ महागर्भाय नमः।
855) ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।
856) ॐ जलोद्भवाय नमः।
857) ॐ गभस्तये नमः।
858) ॐ ब्रह्मकृते नमः।
859) ॐ ब्रह्मिणे नमः।
860) ॐ ब्रह्मविदे नमः।
861) ॐ ब्राह्मणाय नमः।
862) ॐ गतये नमः।
863) ॐ अनन्तरूपाय नमः।
864) ॐ नैकात्मने नमः।
865) ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः।
866) ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः।
867) ॐ पशुपतये नमः।
868) ॐ वातरंहसे नमः।
869) ॐ मनोजवाय नमः।
870) ॐ चन्दनिने नमः।
871) ॐ पद्मनालाग्राय नमः।
872) ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः।
873) ॐ नराय नमः।
874) ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः।
875) ॐ नीलमौलये नमः।
876) ॐ पिनाकधृते नमः।
877) ॐ उमापतये नमः।
878) ॐ उमाकान्ताय नमः।
879) ॐ जाह्नवीधृते नमः।
880) ॐ उमाधवाय नमः।
881) ॐ वराय वराहाय नमः।
882) ॐ वरदाय नमः।
883) ॐ वरेण्याय नमः।
884) ॐ सुमहास्वनाय नमः।
885) ॐ महाप्रसादाय नमः।
886) ॐ दमनाय नमः।
887) ॐ शत्रुघ्ने नमः।
888) ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः।
889) ॐ पीतात्मने नमः।
890) ॐ परमात्मने नमः।
891) ॐ प्रयतात्मने नमः।
892) ॐ प्रधानधृते नमः।
893) ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः।
894) ॐ त्र्यक्षाय नमः।
895) ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः।
896) ॐ चराचरात्मने नमः।
897) ॐ सूक्ष्मात्मने नमः।
898) ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः।
899) ॐ साध्यर्षये नमः।
900) ॐ आदित्याय वसवे नमः।

901) ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः।
902) ॐ व्यासाय नमः।
903) ॐ सुसङ्क्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः।
904) ॐ पर्ययाय नराय नमः।
905) ॐ ऋतवे नमः।
906) ॐ संवत्सराय नमः।
907) ॐ मासाय नमः।
908) ॐ पक्षाय नमः।
909) ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः।
910) ॐ कलाभ्यो नमः।
911) ॐ काष्ठाभ्यो नमः।
912) ॐ लवेभ्यो नमः।
913) ॐ मात्राभ्यो नमः।
914) ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः।
915) ॐ क्षणेभ्यो नमः।
916) ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।
917) ॐ प्रजाबीजाय नमः।
918) ॐ लिङ्गाय नमः।
919) ॐ आद्याय निर्गमाय नमः।
920) ॐ सते नमः।
921) ॐ असते नमः।
922) ॐ व्यक्ताय नमः।
923) ॐ अव्यक्ताय नमः।
924) ॐ पित्रे नमः।
925) ॐ मात्रे नमः।
926) ॐ पितामहाय नमः।
927) ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।
928) ॐ प्रजाद्वाराय नमः।
929) ॐ मोक्षद्वाराय नमः।
930) ॐ त्रिविष्टपाय नमः।
931) ॐ निर्वाणाय नमः।
932) ॐ ह्लादनाय नमः।
933) ॐ ब्रह्मलोकाय नमः।
934) ॐ परस्यै गतये नमः।
935) ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः।
936) ॐ देवासुरपरायणाय नमः।
937) ॐ देवासुरगुरवे नमः।
938) ॐ देवाय नमः।
939) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः।
940) ॐ देवासुरमहामात्राय नमः।
941) ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः।
942) ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः।
943) ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः।
944) ॐ देवातिदेवाय नमः।
945) ॐ देवर्षये नमः।
946) ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः।
947) ॐ देवासुरेश्वराय नमः।
948) ॐ विश्वस्मै नमः।
949) ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः।
950) ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
951) ॐ अचिन्त्याय नमः।
952) ॐ देवतात्मने नमः।
953) ॐ आत्मसम्भवाय नमः।
954) ॐ उद्भिदे नमः।
955) ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
956) ॐ वैद्याय नमः।
957) ॐ विरजसे नमः।
958) ॐ नीरजसे नमः।
959) ॐ अमराय नमः।
960) ॐ ईड्याय नमः।
961) ॐ हस्तीश्वराय नमः।
962) ॐ व्याघ्राय नमः।
963) ॐ देवसिंहाय नमः।
964) ॐ नरर्षभाय नमः।
965) ॐ विबुधाय नमः।
966) ॐ अग्रवराय नमः।
967) ॐ सूक्ष्माय नमः।
968) ॐ सर्वदेवाय नमः।
969) ॐ तपोमयाय नमः।
970) ॐ सुयुक्ताय नमः।
971) ॐ शोभनाय नमः।
972) ॐ वज्रिणे नमः।
973) ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः।
974) ॐ अव्ययाय नमः।
975) ॐ गुहाय नमः।
976) ॐ कान्ताय नमः।
977) ॐ निजाय सर्गाय नमः।
978) ॐ पवित्राय नमः।
979) ॐ सर्वपावनाय नमः।
980) ॐ शृङ्गिणे नमः।
981) ॐ शृङ्गप्रियाय नमः।
982) ॐ बभ्रवे नमः।
983) ॐ राजराजाय नमः।
984) ॐ निरामयाय नमः।
985) ॐ अभिरामाय नमः।
986) ॐ सुरगणाय नमः।
987) ॐ विरामाय नमः।
988) ॐ सर्वसाधनाय नमः।
989) ॐ ललाटाक्षाय नमः।
990) ॐ विश्वदेवाय नमः।
991) ॐ हरिणाय नमः।
992) ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः।
993) ॐ स्थावराणां पतये नमः।
994) ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः।
995) ॐ सिद्धार्थाय नमः।
996) ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।
997) ॐ अचिन्त्याय नमः।
998) ॐ सत्यव्रताय नमः।
999) ॐ शुचये नमः।
1000) ॐ व्रताधिपाय नमः।
1001) ॐ परस्मै नमः।
1002) ॐ ब्रह्मणे नमः।
1003) ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः।
1004) ॐ विमुक्ताय नमः।
1005) ॐ मुक्ततेजसे नमः।
1006) ॐ श्रीमते नमः।
1007) ॐ श्रीवर्धनाय नमः।
1008) ॐ जगते नमः।