1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ-
ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಭಿರ್ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತು ಕಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ॥ 1 ॥

ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗುಣ ಯೋಗಪರಾಣಿ ಕಿಮ್ ।
ಮುಖ್ಯವೃತ್ತೀನಿ ಕಿಂ ಬ್ರೂಹಿ ಲಕ್ಷಕಾಣ್ಯಥವಾ ಹರೇಃ ॥ 2 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ನಾಮಾನ್ಯನನ್ತಾನಿ ಹರೇಃ ಗುಣಯೋಗಾನಿ ಕಾನಿ ಚಿತ್ ।
ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತೀನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಲಕ್ಷಕಾಣ್ಯಪರಾಣಿ ಚ ॥ 3 ॥
ಪರಮಾರ್ಥೈಃ ಸರ್ವಶಬ್ದೈರೇಕೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಃ ತ್ವವ್ಯಕ್ತೋಽನನ್ತರೂಪಭೃತ್ ॥ 4 ॥
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ ವಹ್ನಿವಾಯ್ವಾದ್ಯಾ ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷಾಣಿ ನಭೋ ದಿಶಃ ।
ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಸನ್ತಿ ನೋ ಸನ್ತಿ ಯನ್ಮತೇಃ ॥ 5 ॥

ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಹಿ ಪಾರಂ ಗನ್ತುಂ ಹಿ ಕಃ ಕ್ಷಮಃ ।
ತಥಾಽಪಿ ಚಾಭಿಧಾನಾನಿ ವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ಕಾನಿಚಿತ್ ॥ 6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸುವ್ರತ ।
ಯದುಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ವಿಮುಕ್ತಾಘಃ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 7 ॥

ವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಹಿ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ವಿಧಿಃ ।
ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಠುಪ್ ತಥಾ ದೇವಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕೋ ರಮಾಪತಿಃ ॥ 8 ॥

ಬೀಜಭೂತಸ್ತಥೋಂಕಾರೋ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ವೇಂಕಟೇಶಾಯೇತ್ಯಾದಿರ್ಮನ್ತ್ರೋಽತ್ರ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಃ ಕವಚಮಸ್ತ್ರಂ ಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ।
ವಿನಿಯೋಗೋಽಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧೌ ಹೃದಯಂ ಸಾಮಗಾಯನಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ –
ಭಾಸ್ವಚ್ಛಂದ್ರಮಸೌ ಯದೀಯನಯನೇ ಭಾರ್ಯಾ ಯದೀಯಾ ರಮಾ
ಯಸ್ಮಾದ್ವಿಶ್ವಸೃಡಪ್ಯಭೂದ್ಯಮಿಕುಲಂ ಯದ್ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಂ ಸದಾ
ನಾಥೋ ಯೋ ಜಗತಾಂ ನಗೇನ್ದ್ರದುಹಿತುರ್ನಾಥೋಽಪಿ ಯದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್
ತಾತೋ ಯೋ ಮದನಸ್ಯ ಯೋ ದುರಿತಹಾ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜೇ ॥

ಊರ್ಧ್ವೈ ಹಸ್ತೌ ಯದೀಯೌ ಸುರರಿಪುದಳನೇ ಬಿಭ್ರತೌ ಶಂಖಚಕ್ರೇ
ಸೇವ್ಯಾವಂಘ್ರೀ ಸ್ವಕೀಯಾವಭಿದಧದಧರೋ ದಕ್ಷಿಣೋ ಯಸ್ಯ ಪಾಣಿಃ ।
ತಾವನ್ಮಾತ್ರಂ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ಗಮಯತಿ ಭಜತಾಮೂರುಗೋ ವಾಮಪಾಣಿಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದುರಸಿ ಲಸತಸ್ತಂ ಭಜೇ ವೇಂಕಟೇಶಮ್
ಇತಿ ಧ್ಯಾಯನ್ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ರಮಾಪತಿಮ್ ।
ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಜಪೇತ್ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 10 ॥

ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ವಿಶ್ವಸೃಙ್ ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣೋ ವಿರಾಡ್ವಪುಃ ॥ 11 ॥

ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯೋಽಶೇಷಭಕ್ತದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ ।
ಶೇಷಸ್ತುತ್ಯಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಭುಃ ಸ್ವಭೂಃ ॥ 12 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಶ್ಚ ವರ್ಧಿಷ್ಣುರುತ್ಸವಿಷ್ಣುಃ ಸಹಿಷ್ಣುಕಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ವರ್ತಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಭರಿಷ್ಣುಕಃ ॥ 13 ॥

ಕಾಲಯನ್ತಾ ಕಾಲಗೋಪ್ತಾ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾನ್ತಕೋಽಖಿಲಃ ।
ಕಾಲಗಮ್ಯಃ ಕಾಲಕಂಠವನ್ದ್ಯಃ ಕಾಲಕಲೇಶ್ವರಃ ॥ 14 ॥

ಶಮ್ಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರಮ್ಭೋಜನಾಭಿಸ್ತಮ್ಭಿತವಾರಿಧಿಃ ।
ಅಮ್ಭೋಧಿನನ್ದಿನೀಜಾನಿಃ ಶೋಣಾಮ್ಭೋಜಪದಪ್ರಭಃ ॥ 15 ॥

ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಃ ಶಮ್ಬರಾರಿರೂಪಃ ಶಮ್ಬರಜೇಕ್ಷಣಃ ।
ಬಿಮ್ಬಾಧರೋ ಬಿಮ್ಬರೂಪೀ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಕ್ರಿಯಾತಿಗಃ ॥ 16 ॥

ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಗಮ್ಯಶ್ಚ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ
ದುರ್ಗುಣಧ್ವಂಸಕೃತ್ಸರ್ವಸುಗುಣೋ ಗುಣಭಾಸಕಃ ॥ 17 ॥

ಪರೇಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾ ಗತಿಃ ।
ಪರಂ ಪದಂ ವಿಯದ್ವಾಸಾಃ ಪಾರಮ್ಪರ್ಯಶುಭಪ್ರದಃ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಢ್ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 19 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತಾರ್ಥಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ಸತ್ಯರೂಪೀ ಝಷಾಂಗವಾನ್ ।
ಸೋಮಕಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಚಾನೀತಾಮ್ನಾಯೋಽಬ್ಧಿಸಂಚರಃ ॥ 20 ॥

ದೇವಾಸುರವರಸ್ತುತ್ಯಃ ಪತನ್ಮನ್ದರಧಾರಕಃ ।
ಧನ್ವನ್ತರಿಃ ಕಚ್ಛಪಾಂಗಃ ಪಯೋನಿಧಿವಿಮನ್ಥಕಃ ॥ 21 ॥

ಅಮರಾಮೃತಸನ್ಧಾತಾ ಧೃತಸಮ್ಮೋಹಿನೀವಪುಃ ।
ಹರಮೋಹಕಮಾಯಾವೀ ರಕ್ಷಃಸನ್ದೋಹಭಂಜನಃ ॥ 22 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿದಾರೀ ಚ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞ ವಿಭಾವನಃ ।
ಯಜ್ಞೀಯೋರ್ವೀಸಗುದ್ಧರ್ತಾ ಲೀಲಾಕ್ರೋಡಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 23 ॥

ದಂಡಕಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ಕ್ಷಮಾಧರಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಶಾಪಹರಣಃ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 24 ॥

ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಃ ಸೋಮಾರ್ಕನೇತ್ರಃ ಷಡ್ಗುಣವೈಭವಃ ।
ಶ್ವೇತಘೋಣೀ ಘೂರ್ಣಿತಭ್ರೂರ್ಘುರ್ಘುರಧ್ವನಿವಿಭ್ರಮಃ ॥ 25 ॥
ದ್ರಾಘೀಯಾನ್ ನೀಲಕೇಶೀ ಚ ಜಾಗ್ರದಮ್ಬುಜಲೋಚನಃ ।
ಘೃಣಾವಾನ್ ಘೃಣಿಸಮ್ಮೋಹೋ ಮಹಾಕಾಲಾಗ್ನಿದೀಧಿತಿಃ ॥ 26 ॥

ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲವದನೋ ಮಹೋಲ್ಕಾಕುಲವೀಕ್ಷಣಃ ।
ಸಟಾನಿರ್ಭಿಣ್ಣಮೇಘೌಘೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾರುಗ್ವ್ಯಾಪ್ತದಿಕ್ತಟಃ ॥ 27 ॥

ಉಚ್ಛ್ವಾಸಾಕೃಷ್ಟಭೂತೇಶೋ ನಿಃಶ್ವಾಸತ್ಯಕ್ತವಿಶ್ವಸೃಟ್ ।
ಅನ್ತರ್ಭ್ರಮಜ್ಜಗದ್ಗರ್ಭೋಽನನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲಹೃತ್ ॥ 28 ॥

ಉಗ್ರೋ ವೀರೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜ್ವಲನಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ನೃಸಿಂಹೋ ಭೀಷಣೋ ಭದ್ರೋ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಃ ಸನಾತನಃ ॥ 29 ॥

ಸಭಾಸ್ತಮ್ಭೋದ್ಭವೋ ಭೀಮಃ ಶೀರೋಮಾಲೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಚೂಡಾಲಃ ಕಲ್ಪಧೂಮಸಟಾಚ್ಛವಿಃ ॥ 30 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕೋರಸ್ಥಲಭಿನ್ನನಖಃ ಸಿಂಹಮುಖೋಽನಘಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಭಕ್ತಸಂಘ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವೇಶೋ ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ವಾನ್ತ್ರಮಾಲಿಕಃ ॥ 32 ॥

ಖಡ್ಗೀ ಖೇಟೀ ಮಹೇಷ್ವಾಸೀ ಕಪಾಲೀ ಮುಸಲೀ ಹಲೀ ।
ಪಾಶೀ ಶೂಲೀ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಜ್ವರಘ್ನೋ ರೋಗಲುಂಠಕಃ ॥ 33 ॥

ಮೌಂಜೀಯುಕ್ ಛಾತ್ರಕೋ ದಂಡೀ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರೋ ವಟುಃ ।
ಅಧೀತವೇದೋ ವೇದಾನ್ತೋದ್ಧಾರಕೋ ಬ್ರಹ್ಮನೈಷ್ಠಿಕಃ ॥ 34 ॥

ಅಹೀನಶಯನಪ್ರೀತಃ ಆದಿತೇಯೋಽನಘೋ ಹರಿಃ ।
ಸಂವಿತ್ಪ್ರಿಯಸ್ಸಾಮವೇದ್ಯೋ ಬಲಿವೇಶ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 35 ॥

ಬಲಿಕ್ಷಾಲಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ವಿನ್ದ್ಯಾವಲಿವಿಮಾನಿತಃ ।
ತ್ರಿಪಾದಭೂಮಿಸ್ವೀಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 36 ॥

ಧೃತತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಸಾಂಘ್ರಿನಖಭಿನ್ನಾಂಡಖರ್ಪರಃ ।
ಪಜ್ಜಾತವಾಹಿನೀಧಾರಾಪವಿತ್ರಿತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ॥ 37 ॥

ವಿಧಿಸಮ್ಮಾನಿತಃ ಪುಣ್ಯೋ ದೈತ್ಯಯೋದ್ಧಾ ಜಯೋರ್ಜಿತಃ ।
ಸುರರಾಜ್ಯಪ್ರದಃ ಶುಕ್ರಮದಹೃತ್ ಸುಗತೀಶ್ವರಃ ॥ 38 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಕುಠಾರೀ ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವಿದಾರಣಃ ।
ರೇಣುಕಾಯಾಶ್ಶಿರೋಹಾರೀ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯಮರ್ದನಃ ॥ 39 ॥

ವರ್ಚಸ್ವೀ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ಧನುಷ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ।
ಅತ್ಯುದಗ್ರಃ ಸಮಗ್ರಶ್ಚ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಃ ॥ 40 ॥

ರವಿವಂಶಸಮುದ್ಭೂತೋ ರಾಘವೋ ಭರತಾಗ್ರಜಃ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾತನಯೋ ರಾಮೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥41 ॥

ತಾಟಕಾರಿಃ ಸುಬಾಹುಘ್ನೋ ಬಲಾತಿಬಲಮನ್ತ್ರವಾನ್ ।
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪವಿಚ್ಛೇದೀ ಪ್ರವಿಷ್ಟಜನಕಾಲಯಃ ॥ 42 ॥

ಸ್ವಯಂವರಸಭಾಸಂಸ್ಥ ಈಶಚಾಪಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಜಾನಕೀಪರಿಣೇತಾ ಚ ಜನಕಾಧೀಶಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 43 ॥

ಜಮದಗ್ನಿತನೂಜಾತಯೋದ್ಧಾಽಯೋಧ್ಯಾಧಿಪಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪ್ರತೀಪಾಲಸ್ತ್ಯಕ್ತರಾಜ್ಯಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ॥ 44 ॥

ಸಸೀತಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟಸ್ಥೋ ಭರತಾಹಿತರಾಜ್ಯಕಃ ।
ಕಾಕದರ್ಪಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಕಃ ॥ 45 ॥

ಪಂಚವಟ್ಯಾಂ ವಿಹಾರೀ ಚ ಸ್ವಧರ್ಮಪರಿಪೋಷಕಃ ।
ವಿರಾಧಹಾಽಗಸ್ತ್ಯಮುಖ್ಯಮುನಿಸಮ್ಮಾನಿತಃ ॥ 46 ॥

ಇನ್ದ್ರಚಾಪಧರಃ ಖಡ್ಗಧರಶ್ಚಾಕ್ಷಯಸಾಯಕಃ ।
ಖರಾನ್ತಕೋ ದೂಷಣಾರಿಸ್ತ್ರಿಶಿರಸ್ಕರಿಪುರ್ವೃಷಃ ॥ 47 ॥

ತತಃ ಶೂರ್ಪಣಖಾನಾಸಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ವಲ್ಕಲಧಾರಕಃ ।
ಜಟಾವಾನ್ ಪರ್ಣಶಾಲಾಸ್ಥೋ ಮಾರೀಚಬಲಮರ್ದಕಃ ॥ 48 ॥

ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ಕೃತಸಂವಾದೋ ರವಿತೇಜಾ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಶಬರ್ಯಾನೀತಫಲಭುಗ್ಧನೂಮತ್ಪರಿತೋಷಿತಃ ॥ 49 ॥

ಸುಗ್ರೀವಾಭಯದೋ ದೈತ್ಯಕಾಯಕ್ಷೇಪಣಭಾಸುರಃ ।
ಸಪ್ತತಾಲಸಮುಚ್ಛೇತ್ತಾ ವಾಲಿಹೃತ್ಕಪಿಸಂವೃತಃ ॥ 50 ॥

ವಾಯುಸೂನುಕೃತಾಸೇವಸ್ತ್ಯಕ್ತಪಮ್ಪಃ ಕುಶಾಸನಃ ।
ಉದನ್ವತ್ತೀರಗಃ ಶೂರೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ ॥ 51 ॥

ಸೇತುಕೃದ್ದೈತ್ಯಹಾ ಪ್ರಾಪ್ತಲಂಕೋಽಲಂಕಾರವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಅತಿಕಾಯಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿಭೇದನಃ ॥ 52 ॥

ದಶಕಂಠಶಿರೋಧ್ವಂಸೀ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಮುಖಾವೃತಃ ।
ಜಾನಕೀಶಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸಾಕೇತೇಶಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 53 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥನಿವಾಸಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸರಃಕೇಳಿಲೋಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ ಲೋಕರಕ್ಷಕಃ ॥ 54 ॥

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಯಶೋದೇಕ್ಷಣಲಾಲಿತಃ ।
ವಸುದೇವಕೃತಸ್ತೋತ್ರೋ ನನ್ದಗೋಪಮನೋಹರಃ ॥ 55 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಃ ಕೋಮಲಾಂಗೋ ಗದಾವಾನ್ನೀಲಕುನ್ತಲಃ ।
ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಸಂಹರ್ತಾ ತೃಣಾವರ್ತವಿನಾಶನಃ ॥ 56 ॥

ಗರ್ಗಾರೋಪಿತನಾಮಾಂಕೋ ವಾಸುದೇವೋ ಹ್ಯಾಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಸ್ತನ್ಯಪಾಯೀ ಚ ಬಲಭದ್ರಾನುಜೋಽಚ್ಯುತಃ ॥ 57 ॥

ವೈಯಾಘ್ರನಖಭೂಷಶ್ಚ ವತ್ಸಜಿದ್ವತ್ಸವರ್ಧನಃ ।
ಕ್ಷೀರಸಾರಾಶನರತೋ ದಧಿಭಾಂಡಪ್ರಮರ್ದನಃ ॥ 58 ॥

ನವನೀತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ನೀಲನೀರದಭಾಸುರಃ ।
ಅಭೀರದೃಷ್ಟದೌರ್ಜನ್ಯೋ ನೀಲಪದ್ಮನಿಭಾನನಃ ॥ 59 ॥

ಮಾತೃದರ್ಶಿತವಿಶ್ವಾಸ್ಯಃ ಉಲೂಖಲನಿಬನ್ಧನಃ ।
ನಲಕೂಬರಶಾಪಾನ್ತೋ ಗೋಧೂಲಿಚ್ಛುರಿತಾಂಗಕಃ ॥ 60 ॥

ಗೋಸಂಘರಕ್ಷಕಃ ಶ್ರೀಶೋ ಬೃನ್ದಾರಣ್ಯನಿವಾಸಕಃ ।
ವತ್ಸಾನ್ತಕೋ ಬಕದ್ವೇಷೀ ದೈತ್ಯಾಮ್ಬುದಮಹಾನಿಲಃ ॥ 61 ॥

ಮಹಾಜಗರಚಂಡಾಗ್ನಿಃ ಶಕಟಪ್ರಾಣಕಂಟಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಸೇವ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಗಾತ್ರಃ ಖರಜಿಞ್ವಂಡದೀಧಿತಿಃ ॥ 62 ॥

ತಾಲಪಕ್ವಫಲಾಶೀ ಚ ಕಾಳೀಯಫಣಿದರ್ಪಹಾ ।
ನಾಗಪತ್ನೀಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಲಮ್ಬಾಸುರಖಂಡನಃ ॥ 63 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿಬಲಸಂಹಾರೀ ಫಲಹಾರೀ ಗದಾಗ್ರಜಃ ।
ಗೋಪಾಂಗನಾಚೇಲಚೋರಃ ಪಾಥೋಲೀಲಾವಿಶಾರದಃ ॥ 64 ॥

ವಂಶೀಗಾನಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗೋಪೀಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಾರ್ಚಿತಃ ।
ಮುನಿಪತ್ನ್ಯಾಹೃತಾಹಾರೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುನಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 65 ॥

ಗೋವರ್ದ್ಧನಾದ್ರಿಸನ್ಧರ್ತಾ ಸಂಕ್ರನ್ದನತಮೋಽಪಹಃ ।
ಸದುದ್ಯಾನವಿಲಾಸೀ ಚ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಃ ॥ 66 ॥

ವರುಣಾಭ್ಯರ್ಚಿತೋ ಗೋಪೀಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಅಕ್ರೂರಸ್ತುತಿಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಕುಬ್ಜಾಯೌವನದಾಯಕಃ ॥ 67 ॥

ಮುಷ್ಟಿಕೋರಃಪ್ರಹಾರೀ ಚ ಚಾಣೂರೋದರದಾರಣಃ ।
ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಾಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಪಿತೃಬನ್ಧನಮೋಚಕಃ ॥ 68 ॥

ಮತ್ತಮಾತಂಗಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಕಂಸಗ್ರೀವಾನಿಕೃನ್ತನಃ ।
ಉಗ್ರಸೇನಪ್ರತಿಷ್ಟಾತಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಃ ॥ 69 ॥

ಕಾಲನೇಮಿಖಲದ್ವೇಷೀ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಃ ।
ಸಾಲ್ವಸೇವಿತದುರ್ಧರ್ಷರಾಜಸ್ಮಯನಿವಾರಣಃ ॥ 70 ॥

ರುಕ್ಮಗರ್ವಾಪಹಾರೀ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀನಯನೋತ್ಸವಃ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಃ ಕಾಮೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ದ್ವಾರಕಾಧಿಪಃ ॥ 71 ॥

ಮಣ್ಯಾಹರ್ತಾ ಮಹಾಮಾಯೋ ಜಾಮ್ಬವತ್ಕೃತಸಂಗರಃ ।
ಜಾಮ್ಬೂನದಾಮ್ಬರಧರೋ ಗಮ್ಯೋ ಜಾಮ್ಬವತೀವಿಭುಃ ॥ 72 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಥಿತಾರಾಮಕೇಲಿರ್ಗುಂಜಾವತಂಸಕಃ ।
ಮನ್ದಾರಸುಮನೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಶಚೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 73 ॥

ಸತ್ರಾಜಿನ್ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೀ ಸತ್ಯಾಜಾನಿಃ ಶುಭಾವಹಃ ।
ಶತಧನ್ವಹರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಕೋತ್ಸವಃ ॥ 74 ॥

ಭದ್ರಪ್ರಿಯಃ ಸುಭದ್ರಾಯಾ ಭ್ರಾತಾ ನಾಗ್ನಾಜಿತೀವಿಭುಃ ।
ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಃ ಕಲ್ಪಪಲ್ಲವಲಾಲಿತಃ ॥ 75 ॥

ಭೈಷ್ಮೀಪ್ರಣಯಭಾಷಾವಾನ್ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಧಿಪೋಽಭಯಃ ।
ಸ್ವಮೂರ್ತಿಕೇಲಿಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದಾರಮಾನಸಃ ॥ 76 ॥

ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಧಿಪಧ್ವಂಸೀ ತತ್ಸೈನ್ಯಾನ್ತಕರೋಽಮೃತಃ ।
ಭೂಮಿಸ್ತುತೋ ಭೂರಿಭೋಗೋ ಭೂಷಣಾಮ್ಬರಸಂಯುತಃ ॥ 77 ॥

ಬಹುರಾಮಾಕೃತಾಹ್ಲಾದೋ ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ।
ನಾರದಾದೃಷ್ಟಚರಿತೋ ದೇವೇಶೋ ವಿಶ್ವರಾಡ್ ಗುರುಃ ॥ 78 ॥

ಬಾಣಬಾಹುವಿದಾರಶ್ಚ ತಾಪಜ್ವರವಿನಾಶಕಃ ।
ಉಷೋದ್ಧರ್ಷಯಿತಾಽವ್ಯಕ್ತಃ ಶಿವವಾಕ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 79 ॥

ಮಹೇಶಜ್ವರಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಶೀತಜ್ವರಭಯಾನ್ತಕಃ ।
ನೃಗರಾಜೋದ್ಧಾರಕಶ್ಚ ಪೌಂಡ್ರಕಾದಿವಧೋದ್ಯತಃ ॥ 80 ॥

ವಿವಿಧಾರಿಚ್ಛಲೋದ್ವಿಗ್ನಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ದಯಾಪರಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧಬಲದ್ವೇಷೀ ಕೇಶಿದೈತ್ಯಭಯಂಕರಃ ॥ 81 ॥

ಚಕ್ರೀ ಚೈದ್ಯಾನ್ತಕಃ ಸಭ್ಯೋ ರಾಜಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ।
ರಾಜಸೂಯಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಗಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ॥ 82 ॥

ಧಾನಾಭಕ್ಷಣಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಕುಚೇಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಮ್ಭೀರೋ ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಃ ॥ 83 ॥

ಭೀಷ್ಮಧ್ಯೇಯೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಭೀಮಪೂಜ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ದನ್ತವಕ್ತ್ರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಾಸಖಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ 84 ॥

ವೈಜಯನ್ತೀಪ್ರಮೋದೀ ಚ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹವಿಭೂಷಣಃ ।
ಪಾರ್ಥಕೌರವಸನ್ಧಾನಕಾರೀ ದುಃಶಾಸನಾನ್ತಕಃ ॥ 85 ॥

ಬುದ್ದೋ ವಿಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕ್ರತುಹಿಂಸಾವಿನಿನ್ದಕಃ ।
ತ್ರಿಪುರಸ್ತ್ರೀಮಾನಭಂಗಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 86 ॥

ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ಮಮಶ್ಚ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಜಗನ್ಮೋಹಕಧರ್ಮೀ ಚ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರೋ ದಿಕ್ಪತೀಶ್ವರಃ ॥ 87 ॥

ಕಲ್ಕೀ ಮ್ಲೇಚ್ಛಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ ।
ಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಟಾಕಾರೀ ಚ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಿಭಾಗಕೃತ್ ॥ 88 ॥

ಯುಗಾನ್ತಕೋ ಯುಗಾಕ್ರಾನ್ತೋ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗಭಾಸಕಃ ।
ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮಕಾರೀ ಚ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಃ ॥ 89 ॥

ಭರ್ಗೋ ವರೇಣ್ಯಂ ಸವಿತುಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ವೈಕುಂಠಮನ್ದಿರಃ ।
ಹಯಗ್ರೀವಃ ಕೈಟಭಾರಿಃ ಗ್ರಾಹಘ್ನೋ ಗಜರಕ್ಷಕಃ ॥ 90 ॥

ಸರ್ವಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಭಕ್ತಸಮುತ್ಸುಕಃ ।
ಕಪರ್ದೀ ಕಾಮಹಾರೀ ಚ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿಃ ॥ 91 ॥

ಅನಾದಿರಪ್ರಮೇಯೌಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಧಾನಃ ಸನ್ನಿರೂಪಕಃ ।
ನಿರ್ಲೋಪೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹೋಽಸಂಗೋ ನಿರ್ಭಯೋ ನೀತಿಪಾರಗಃ ॥ 92 ॥

ನಿಷ್ಪೇಷ್ಯೋ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ಶಾನ್ತೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿಧಿರ್ನಯಃ
ಕರ್ಮ್ಯಕರ್ಮೀ ವಿಕರ್ಮೀ ಚ ಕರ್ಮೇಪ್ಸುಃ ಕರ್ಮಭಾವನಃ ॥ 93 ॥

ಕರ್ಮಾಂಗಃ ಕರ್ಮವಿನ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಕರ್ಮೀ ಮಹಾವ್ರತೀ ।
ಕರ್ಮಭುಕ್ಕರ್ಮಫಲದಃ ಕರ್ಮೇಶಃ ಕರ್ಮನಿಗ್ರಹಃ ॥ 94 ॥

ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ದಾನ್ತಃ ಕಪಿಲಃ ಕಾಮದಃ ಶುಚಿಃ ।
ತಪ್ತಾ ಜಪ್ತಾಽಕ್ಷಮಾಲಾವಾನ್ ಗನ್ತಾ ನೇತಾ ಲಯೋ ಗತಿಃ ॥ 95 ॥

ಶಿಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ರಿಪುದ್ವೇಷ್ಟಾ ರೋಷ್ಟಾ ವೇಷ್ಟಾ ಮಹಾನಟಃ ।
ರೋದ್ಧಾ ಬೋದ್ಧಾ ಮಹಾಯೋದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸತ್ಯಧೀಃ ಶುಭಃ ॥ 96 ॥

ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಕೃತ್ ಪರಮನ್ತ್ರಹೃತ್ ।
ಮನ್ತ್ರಭೃನ್ಮನ್ತ್ರಫಲದೋ ಮನ್ತ್ರೇಶೋ ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 97 ॥

ಮನ್ತ್ರಾಂಗೋ ಮನ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಕ್ರಮಃ ।
ಸ್ಥಿರಧೀಃ ಸ್ಥಿರವಿಜ್ಞಾನಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ಥಿರಾಸನಃ ॥ 98 ॥

ಸ್ಥಿರಯೋಗಃ ಸ್ಥಿರಾಧಾರಃ ಸ್ಥಿರಮಾರ್ಗಃ ಸ್ಥಿರಾಗಮಃ।
ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸೋ ನಿರೀಹೋಽಗ್ನಿರ್ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 99 ॥

ನಿರ್ವೈರೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ದಮ್ಭೋ ನಿರಸೂಯಕಃ ।
ಅನನ್ತೋಽನನ್ತಬಾಹೂರುರನನ್ತಾಂಘ್ರಿರನನ್ತದೃಕ್ ॥ 100 ॥

ಅನನ್ತವಕ್ತ್ರೋಽನನ್ತಾಂಗೋಽನನ್ತರೂಪೋ ಹ್ಯನನ್ತಕೃತ್ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗೋ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧ್ವೋರ್ಧ್ವಶಾಖಕಃ ॥ 101 ॥

ಊರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಾಧ್ವರಕ್ಷೀ ಚ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವಜ್ವಾಲೋ ನಿರಾಕುಲಃ ।
ಬೀಜಂ ಬೀಜಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿದಾನಂ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕೃತೀ ॥ 102 ॥

ಮಹಾನಣೀಯನ್ ಗರಿಮಾ ಸುಷಮಾ ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕಃ ।
ನಭಸ್ಸ್ಪೃಙ್ನಭಸೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಭಸ್ವಾನ್ನಿರ್ನಭಾ ನಭಃ ॥ 103 ॥

ಅಭುರ್ವಿಭುಃ ಪ್ರಭುಃ ಶಮ್ಭುರ್ಮಹೀಯಾನ ಭೂರ್ಭುವಾಕೃತಿಃ ।
ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಶೂರೋ ಮಹೋರಾಶಿರ್ಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 104 ॥

ಮಹಾಕ್ರೋಧೋ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಶಾನ್ತೋ ಮಹಾಗುಣಃ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಪರಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಸತಾಂಗತಿಃ ॥ 105 ॥

ಸತ್ಯೇಶಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಚಾರಿತ್ರಲಕ್ಷಣಃ ।
ಅನ್ತಶ್ಚರೋ ಹ್ಯನ್ತರಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ॥ 106 ॥

ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷೀ ಶೌರಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಮುಕುನ್ದೋ ನನ್ದನಿಷ್ಪನ್ದಃ ಸ್ವರ್ಣಬಿನ್ದುಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 107 ॥

ಅರಿನ್ದಮಃ ಸುಮನ್ದಶ್ಚ ಕುನ್ದಮನ್ದಾರಹಾಸವಾನ್ ।
ಸ್ಯನ್ದನಾರೂಢಚಂಡಾಂಗೋ ಹ್ಯಾನನ್ದೀ ನನ್ದನನ್ದನಃ ॥ 108 ॥

ಅನಸೂಯಾನನ್ದನೋಽತ್ರಿನೇತ್ರಾನನ್ದಃ ಸುನನ್ದವಾನ್ ।
ಶಂಖವಾನ್ಪಂಕಜಕರಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೋ ಜಯಾಂಕುಶಃ ॥ 109 ॥

ಅಮ್ಭೋಜಮಕರನ್ದಾಢ್ಯೋ ನಿಷ್ಪಂಕೋಽಗರುಪಂಕಿಲಃ ।
ಇನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರರಥಶ್ಚನ್ದ್ರೋಽತಿಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಭಾಸಕಃ ॥ 110 ॥

ಉಪೇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರರಾಜಶ್ಚ ವಾಗಿನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಲೋಚನ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪರಾಕ್ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 111 ॥

ಅಪಾರವಾಕ್ ಪಾರಗಾಮೀ ಪಾರಾವಾರಃ ಪರಾವರಃ ।
ಸಹಸ್ವಾನರ್ಥದಾತಾ ಚ ಸಹನಃ ಸಾಹಸೀ ಜಯೀ ॥ 112 ॥

ತೇಜಸ್ವೀ ವಾಯುವಿಶಿಖೀ ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸೋತ್ತಮಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯೋದ್ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿರೈಶ್ವರ್ಯಾಂಗಕಲಾಪವಾನ್ ॥ 113 ॥

ಅಮ್ಭೋಧಿಶಾಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸಾಮಪಾರಗಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 114 ॥

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಪುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಗುಣಃ ।
ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾಧರ್ಮೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 115 ॥

ಸಮೀಪಗೋ ದೂರಗಾಮೀ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗನಿರರ್ಗಲಃ ।
ನಗೋ ನಗಧರೋ ನಾಗೋ ನಾಗೇಶೋ ನಾಗಪಾಲಕಃ ॥ 116 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾ ಹಿರಣ್ಯಾರ್ಚಿರ್ಹಿರಣ್ಯದಃ ।
ಗುಣಗಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುರಾಣಗಃ ॥ 117 ॥

ಜನ್ಮಭೃಜ್ಜನ್ಯಸನ್ನದ್ಧೋ ದಿವ್ಯಪಂಚಾಯುಧೋ ವಶೀ ।
ದೌರ್ಜನ್ಯಭಂಗಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸೌಜನ್ಯನಿಲಯೋಽಲಯಃ ॥ 118 ॥

ಜಲನ್ಧರಾನ್ತಕೋ ಭಸ್ಮದೈತ್ಯನಾಶೀ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಟಶ್ಶ್ರವಿಷ್ಠೋ ದ್ರಾಘಿಷ್ಠೋ ಗರಿಷ್ಠೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ 119 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ದ್ರಢಿಷ್ಠೋ ವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ದ್ರಾಘಿಯಾನ್ ಪ್ರಣವಃ ಫಣೀ ।
ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕರಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸುರೇಶೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ ॥ 120 ॥

ನಿರ್ನಿಮೇಷೋ ವಿಧಿರ್ವೇಧಾ ಬಲವಾನ್ ಜೀವನಂ ಬಲೀ ।
ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಚ ಧ್ಯಾತಾ ನೇತಾ ಸಮೋಽಸಮಃ ॥ 121 ॥

ಹೋತಾ ಪೋತಾ ಮಹಾವಕ್ತಾ ರನ್ತ ಮನ್ತಾ ಖಲಾನ್ತಕಃ ।
ದಾತಾ ಗ್ರಾಹಯಿತಾ ಮಾತಾ ನಿಯನ್ತಾಽನನ್ತ ವೈಭವಃ ॥ 122 ॥

ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಪಯಿತಾ ಹನ್ತಾ ಧರ್ಮಜಾಗರಿತಾ ಧವಃ ।
ಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರದಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆತ್ಮವಿತ್ ॥ 123 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಹರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷೇಮಕರೋ ಮರುತ್ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯೀ ಶಕ್ತಿದೋ ಯುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 124 ॥

ಶಕ್ತಿಯುಙ್ಜೌಕ್ತಿಕಸ್ರಗ್ವೀ ಸೂಕ್ತಿರಾಮ್ನಾಯಸೂಕ್ತಿಗಃ ।
ಧನಂಜಯೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಿಕೋ ಧನದಾಧಿಪಃ ॥ 125 ॥

ಮಹಾಧನೋ ಮಹಾಮಾನೀ ದುರ್ಯೋಧನವಿಮಾನಿತಃ ।
ರತ್ನಾಕರೋ ರತ್ನರೋಚೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾಶ್ರಯಃ ಶುಚಿಃ ॥ 126 ॥

ರತ್ನಸಾನುನಿಧಿರ್ಮೌಳಿರತ್ನಾಭಾ ರತ್ನಕಂಕಣಃ ।
ಅನ್ತರ್ಲಕ್ಷ್ಯೋಽನ್ತರಮ್ಯಾಸೀ ಚಾನ್ತರ್ಧ್ಯೇಯೋ ಜಿತಾಸನಃ ॥ 127 ॥

ಅನ್ತರಂಗೋ ದಯಾವಾಂಶ್ಚ ಹ್ಯಾಂತರ್ಮಾಯೋ ಮಹಾರ್ಣವಃ ।
ಸರಸಸಿದ್ಧರಸಿಕಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 128 ॥

ಆಯುಃಪ್ರದೋ ಮಹಾಯುಷ್ಮಾನರ್ಚಿಷ್ಮಾನೋಷಧೀಪತಿಃ ।
ಅಷ್ಟಶ್ರೀರಷ್ಟಭಾಗೋಽಷ್ಟಕಕುಬ್ವ್ಯಾಪ್ತಯಶೋ ತ್ರತೀ ॥ 129 ॥

ಅಷ್ಟಾಪದಃ ಸುವರ್ಣಾಭೋ ಹ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಅಸ್ವಪ್ನಃ ಸ್ವಪ್ನಗಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಃ ॥ 130 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನಧ್ವಂಸಕೋ ಧ್ವಸ್ತದುರ್ನಿಮಿತ್ತಃ ಶಿವಂಕರಃ ।
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಸ್ಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ವರ್ಣಿತೋ ವರ್ಣಸಮ್ಮುಖಃ ॥ 131 ॥

ಸುವರ್ಣಮುಖರೀತೀರಶಿವಧ್ಯಾತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀವಚಸ್ತುಷ್ಟೋ ದೂರ್ವಾಸೋದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಃ ॥ 132 ॥

ಅಮ್ಬರೀಷವ್ರತಪ್ರೀತೋ ಮಹಾಕೃತ್ತಿವಿಭಂಜನಃ ।
ಮಹಾಭಿಚಾರಕಧ್ವಂಸೀ ಕಾಲಸರ್ಪಭಯಾನ್ತಕಃ ॥ 133 ॥

ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಮೇಘಶ್ಯಾಮಶ್ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಭಾವಿತಃ ।
ಹೇಮಾಮ್ಬುಜಸರಃಸ್ನಾಯೀ ಶ್ರೀಮನೋಭಾವಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 134 ॥

ಶ್ರೀಪ್ರದತಾಮ್ಬುಜಸ್ರಗ್ವೀ ಶ್ರೀಕೇಲಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿರ್ಭವಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಮನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ ॥ 135 ॥

ಸಂತೃಪ್ತಸ್ತರ್ಪಿತಸ್ತೀರ್ಥಸ್ನಾತೃಸೌಖ್ಯಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಸ್ತುತಿಸಂಹೃಷ್ಟೋ ದರ್ಶಿತಾವ್ಯಕ್ತಭಾವನಃ ॥ 136 ॥

ಕಪಿಲಾರ್ಚಿಃ ಕಪಿಲವಾನ್ ಸುಸ್ನಾತಾಘವಿಪಾಟನಃ ।
ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಪಿಸ್ವಾಮಿಮನೋಽನ್ತಃಸ್ಥಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 137 ॥

ವಹ್ನಿಪ್ರಿಯೋಽರ್ಥಸಂಭಾವ್ಯೋ ಜನಲೋಕವಿಧಾಯಕಃ ।
ವಹ್ನಿಪ್ರಭೋ ವಹ್ನಿತೇಜಾಃ ಶುಭಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಯಮೀ ॥ 138 ॥

ವಾರುಣಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯೋ ವರುಣೋ ವಾರಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ವಾಯುಸ್ಥಾನಕೃತಾವಾಸೋ ವಾಯುಗೋ ವಾಯುಸಂಭೃತಃ ॥ 139 ॥

ಯಮಾನ್ತಕೋಽಭಿಜನನೋ ಯಮಲೋಕನಿವಾರಣಃ ।
ಯಮಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಸಂಯಮೀ ಯಮಭಾವಿತಃ ॥ 140 ॥

ಇನ್ದ್ರೋದ್ಯಾನಸಮೀಪಸ್ಥ ಇನ್ದ್ರದೃಗ್ವಿಷಯಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಯಕ್ಷರಾಟ್ ಸರಸೀವಾಸೋ ಹ್ಯಕ್ಷಯ್ಯನಿಧಿಕೋಶಕೃತ್ ॥ 141 ॥

ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥಕೃತಾವಾಸಃ ಸ್ವಾಮಿಧ್ಯೇಯೋ ಹ್ಯಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ವರಾಹಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥಾಭಿಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ ॥ 142 ॥

ಪಾಂಡುತೀರ್ಥಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರವರಪ್ರದಃ ।
ಭೀಮಾನ್ತಃಕರಣಾರೂಢಃ ಶ್ವೇತವಾಹನಸಖ್ಯವಾನ್ ॥ 143 ॥

ನಕುಲಾಭಯದೋ ಮಾದ್ರೀಸಹದೇವಾಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಶಪಥಸನ್ಧಾತಾ ಕುನ್ತೀಸ್ತುತಿರತೋ ದಮೀ ॥ 144 ॥

ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ದರ್ಶಿತಾವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ವೀಣಾನಾದಪ್ರಮೋದಿತಃ ॥ 145 ॥

ಷಟ್ಕೋಟಿತೀರ್ಥಚರ್ಯಾವಾನ್ ದೇವತೀರ್ಥಕೃತಾಶ್ರಮಃ ।
ಬಿಲ್ವಾಮಲಜಲಸ್ನಾಯೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಮ್ಬುಸೇವಿತಃ ॥ 146 ॥

ತುಮ್ಬುರೂದಕ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜನಚಿತ್ತತಮೋಽಪಹಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯವಾಮನಕೂರ್ಮಾದಿತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪುರಾಣಭೃತ್ ॥ 147 ॥

ಚಕ್ರಧ್ಯೇಯಪದಾಮ್ಭೋಜಃ ಶಂಖಪೂಜಿತಪಾದುಕಃ ।
ರಾಮತೀರ್ಥವಿಹಾರೀ ಚ ಬಲಭದ್ರಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಃ ॥ 148 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸರಸ್ತೀರ್ಥಜಲಸೇಚನತರ್ಪಿತಃ ।
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಕೀಲಾಲಸುಸ್ನಾತಾಘವಿನಾಶನಃ ॥ 149 ॥

ನಭೋಗಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ನಾಗತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕವಾನ್ ।
ಕುಮಾರಧಾರಾತೀರ್ಥಸ್ಥೋ ವಟುವೇಷಃ ಸುಮೇಖಲಃ ॥ 150 ॥

ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಸುಕುಮಾರತ್ವಪ್ರದಃ ಸೌನ್ದರ್ಯವಾನ್ ಸುಖೀ ।
ಪ್ರಿಯಂವದೋ ಮಹಾಕುಕ್ಷಿರಿಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನನ್ದನಃ ॥ 151 ॥

ನೀಲಗೋಕ್ಷೀರಧಾರಾಭೂರ್ವರಾಹಾಚಲನಾಯಕಃ ।
ಭರದ್ವಾಜಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿವಿಭಾವಿತಃ ॥ 152 ॥

ಅಂಜನಾಕೃತಪೂಜಾವಾನ್ ಆಂಜನೇಯಕರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಅಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಶ್ಚ ಮುಂಜಕೇಶಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 153 ॥

ಕಿನ್ನರದ್ವಯಸಮ್ಬನ್ಧಿಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವೈಖಾನಸಮಖಾರಮ್ಭೋ ವೃಷಜ್ಞೇಯೋ ವೃಷಾಚಲಃ ॥ 154 ॥

ವೃಷಕಾಯಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಕ್ರೀಡನಾಚಾರಸಂಭ್ರಮಃ ।
ಸೌವರ್ಚಲೇಯವಿನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 155 ॥

ದುರ್ಮೇಧೋಭಂಜಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಮಹೋತ್ಸುಕಃ ।
ಭದ್ರಾಸುರಶಿರಶ್ಚೇತಾ ಭದ್ರಕ್ಷೇತ್ರೀ ಸುಭದ್ರವಾನ್ ॥ 156 ॥

ಮೃಗಯಾಽಕ್ಷೀಣಸನ್ನಾಹಃ ಶಂಖರಾಜನ್ಯತುಷ್ಟಿದಃ ।
ಸ್ಥಾಣುಸ್ಥೋ ವೈನತೇಯಾಂಗಭಾವಿತೋ ಹ್ಯಶರೀರವಾನ್ ॥ 157 ॥

ಭೋಗೀನ್ದ್ರಭೋಗಸಂಸ್ಥಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಚ್ಛಟಾಭಾಸ್ವದ್ಯಿಮಾನನ್ತಃಸ್ಥಿತೋ ಗುಣೀ ॥ 158 ॥

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಕೃತಸ್ತೋತ್ರಃ ಸನನ್ದನವರೀವೃತಾಃ ।
ಜಾಹ್ನವ್ಯಾದಿನದೀಸೇವ್ಯಃ ಸುರೇಶಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥

ಸುರಾಂಗನಾನೃತ್ಯಪರೋ ಗನ್ಧರ್ವೋದ್ಗಾಯನಪ್ರಿಯಃ ।
ರಾಕೇನ್ದುಸಂಕಾಶನಖಃ ಕೋಮಲಾಂಘ್ರಸರೋರುಹಃ ॥ 160 ॥

ಕಚ್ಛಪಪ್ರಪದಃ ಕುನ್ದಗುಲ್ಪಕಃ ಸ್ವಚ್ಛಕೂರ್ಪರಃ ।
ಮೇದುರಸ್ವರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಕಟಿದೇಶಸ್ಥಮೇಖಲಃ ॥ 161 ॥

ಪ್ರೋಲ್ಲಸಚ್ಛುರಿಕಾಭಾಸ್ವತ್ಕಟಿದೇಶಃ ಶುಭಂಕರಃ ।
ಅನನ್ತಪದ್ಮಜಸ್ಥಾನನಾಭಿರ್ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲಿಕಃ ॥ 162 ॥

ಮನ್ದಾರಚಾಮ್ಪೇಯಮಾಲೀ ರತ್ನಾಭರಣಸಂಭೃತಃ ।
ಲಮ್ಬಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಚ ಚನ್ದ್ರಶ್ರೀಖಂಡಲೇಪವಾನ್ ॥ 163 ॥

ವರದೋಽಭಯದಶ್ಚಕ್ರೀ ಶಂಖೀ ಕೌಸ್ತುಭದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂಶ್ರಿತಹೃತ್ತಟಃ ॥ 164 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲ ನಿಭಾಕಾರಃ ಶೋಣಾಮ್ಭೋಜಸಮಾನನಃ ।
ಕೋಟೀಮನ್ಮಥಲಾವಣ್ಯಚನ್ದ್ರಿಕಾಸ್ಮಿತಪೂರಿತಃ ॥ 165 ॥

ಸುಧಾಸ್ವಚ್ಛೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಶ್ಚ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಃ ।
ಪುಂಡರೀಕೇಕ್ಷಣಃ ಸ್ವಚ್ಛೋ ಮೌಲಿಶೋಭಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 166 ॥

ಪದ್ಮಸ್ಥಃ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಸೋಮಮಂಡಲಗೋ ಬುಧಃ ।
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಗಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 167 ॥

ಶ್ರೀಪತಿರ್ಭೂಮಿಜಾನಿಶ್ಚ ವಿಮಲಾದ್ಯಭಿಸಂವೃತಃ ।
ಜಗತ್ಕುಟುಮ್ಬಜನಿತಾ ರಕ್ಷಕಃ ಕಾಮಿತಪ್ರದಃ ॥ 168 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಯನ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಜ್ಞಪ್ತಿರ್ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾತೀತಃ ಸುರಾತಿಗಃ ॥ 169 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಗದಾಧರಃ ।

ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಗದಾಧರ ಓಂ ನಮಃ ಇತಿ ॥

ಏವಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 170 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸಂಶ್ರಾವ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪುಣ್ಯವರ್ದ್ಧನಮ್ ।
ಶ್ರವಣಾತ್ಸರ್ವದೋಷಘ್ನಂ ರೋಗಘ್ನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ ॥ 171 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೇದನಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಕಾಲಾಹಿವಿಷವಿಚ್ಛೇದಿಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರಭಂಜನಮ್ ॥ 172 ॥

ಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ರಾಜಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೇತಾಲಭಯಭಂಜನಮ್ ॥ 173 ॥

ವಿದ್ಯಾಭಿಲಾಷೀ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಅನನ್ತಕಲ್ಪಜೀವೀ ಸ್ಯಾದಾಯುಷ್ಕಾಮೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 174 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಸುಗುಣಾನ್ಪುತ್ರಾನ್ ಲಭೇತಾಽಽಯುಷ್ಮತಸ್ತನಃ ।
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುವಿಜಯೀ ಸಭಾಯಾಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಜಿತ್ ॥ 175 ॥

ದಿವ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿರೇಭಿಸ್ತು ತುಲಸೀಪೂಜನಾತ್ಸಕೃತ್ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ಭಗವತ್ಸದೃಶೋ ವಿಷ್ಣುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 176 ॥

ಕಹ್ಲಾರಪೂಜನಾನ್ಮಾಸಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇವ ಯಕ್ಷರಾಟ್ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲಾರ್ಚನಾತ್ಸರ್ವರಾಜಪೂಜ್ಯಃ ಸದಾ ಭವೇತ್ ॥ 177 ॥

ಹೃತ್ಸಂಸ್ಥಿತೈರ್ನಾಮಭಿಸ್ತು ಭೂಯಾದ್ದೃಗ್ವಿಷಯೋ ಹರಿಃ ।
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ತದಾ ದತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಂ ಚ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 178 ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯೋ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಿಧಿನಾ ವಿಭುಮ್ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಪಂಚವಾರಂ ವಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಕ್ರಮಶೋ ಯಮೀ ॥ 179 ॥

ಮಾಸಾದಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಮಾಸಾತ್ ಸ್ಯಾನ್ನರೇನ್ದ್ರತಾ ।
ತ್ರಿಮಾಸಾನ್ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ತತಸ್ಸಂಭಾಷಣಂ ಭವೇತ್ ॥ 180 ॥

ಮಾಸಂ ಪಠನ್ನ್ಯೂನಕರ್ಮಮೂರ್ತಿಂ ಚ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಮಾರ್ಗಭ್ರಷ್ಟಶ್ಚ ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಗತಸ್ವಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಕೀಯಕಮ್ ॥ 181 ॥

ಚಾಂಚಲ್ಯಚಿತ್ತೋಽಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮನಸ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಚ ಗಚ್ಛತಿ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿನ್ದತಿ ॥ 182 ॥

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಚ ಪದಂ ತಥಾ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಸ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 183 ॥

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ವಸಿಷ್ಠನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಾಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

Sri Balaji, Malayappa Swami, Tirupati Thimmappa Stotram

Also Read 1000 Names of Sri Venkateswara:

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2 Comments

Click here to post a comment