1008 - Sahasranamavali Lakshmi Stotram

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Gujarati

Shri Lakshmisahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીસ્કન્દપુરાણે સનત્કુમારસંહિતાયામ્ ।

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

હરિઃ ૐ ।
નામ્નાં સાષ્ટસહસ્રઞ્ચ બ્રૂહિ ગાર્ગ્ય મહામતે ।
મહાલક્ષ્મ્યા મહાદેવ્યા ભુક્તિમુક્ત્યર્થસિદ્ધયે ॥ ૧ ॥

ગાર્ગ્ય ઉવાચ-
સનત્કુમારમાસીનં દ્વાદશાદિત્યસન્નિભમ્ ।
અપૃચ્છન્યોગિનો ભક્ત્યા યોગિનામર્થસિદ્ધયે ॥ ૨ ॥

સર્વલૌકિકકર્મભ્યો વિમુક્તાનાં હિતાય વૈ ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદં જપ્યમનુબ્રૂહી દયાનિધે ॥ ૩ ॥

સનત્કુમાર ભગવન્સર્વજ્ઞોઽસિ વિશેષતઃ ।
આસ્તિક્યસિદ્ધયે નૄણાં ક્ષિપ્રધર્માર્થસાધનમ્ ॥ ૪ ॥

ખિદ્યન્તિ માનવાસ્સર્વે ધનાભાવેન કેવલમ્ ।
સિદ્ધ્યન્તિ ધનિનોઽન્યસ્ય નૈવ ધર્માર્થકામનાઃ ॥ ૫ ॥

દારિદ્ર્યધ્વંસિની નામ કેન વિદ્યા પ્રકીર્તિતા ।
કેન વા બ્રહ્મવિદ્યાઽપિ કેન મૃત્યુવિનાશિની ॥ ૬ ॥

સર્વાસાં સારભૂતૈકા વિદ્યાનાં કેન કીર્તિતા ।
પ્રત્યક્ષસિદ્ધિદા બ્રહ્મન્ તામાચક્ષ્વ દયાનિધે ॥ ૭ ॥

સનત્કુમાર ઉવાચ-
સાધુ પૃષ્ટં મહાભાગાસ્સર્વલોકહિતૈષિણઃ ।
મહતામેષ ધર્મશ્ચ નાન્યેષામિતિ મે મતિઃ ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મવિષ્ણુમહાદેવમહેન્દ્રાદિમહાત્મભિઃ ।
સમ્પ્રોક્તં કથયામ્યદ્ય લક્ષ્મીનામસહસ્રકમ્ ॥ ૯ ॥

યસ્યોચ્ચારણમાત્રેણ દારિદ્ર્યાન્મુચ્યતે નરઃ ।
કિં પુનસ્તજ્જપાજ્જાપી સર્વેષ્ટાર્થાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૦ ॥

અસ્ય શ્રીલક્ષ્મીદિવ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
આનન્દકર્દમચિક્લીતેન્દિરાસુતાદયો મહાત્માનો મહર્ષયઃ અનુષ્ટુપ્છન્દઃ ।
વિષ્ણુમાયા શક્તિઃ મહાલક્ષ્મીઃ પરાદેવતા ।
શ્રીમહાલક્ષ્મીપ્રસાદદ્વારા સર્વેષ્ટાર્થસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

શ્રીમિત્યાદિ ષડઙ્ગન્યાસઃ ।

ધ્યાનમ્-
પદ્મનાભપ્રિયાં દેવીં પદ્માક્ષીં પદ્મવાસિનીમ્ ।
પદ્મવક્ત્રાં પદ્મહસ્તાં વન્દે પદ્મામહર્નિશમ્ ॥ ૧ ॥

પૂર્ણેન્દુવદનાં દિવ્યરત્નાભરણભૂષિતામ્ ।
વરદાભયહસ્તાઢ્યાં ધ્યાયેચ્ચન્દ્રસહોદરીમ્ ॥ ૨ ॥

ઇચ્છારૂપાં ભગવતસ્સચ્ચિદાનન્દરૂપિણીમ્ ।
સર્વજ્ઞાં સર્વજનનીં વિષ્ણુવક્ષસ્સ્થલાલયામ્ ॥ ૩ ॥

દયાલુમનિશં ધ્યાયેત્સુખસિદ્ધિસ્વરૂપિણીમ્ ।

યથોપદેશં જપિત્વા, યથાક્રમં દેવ્યૈ સમર્પ્ય,
તતશ્શામ્ભવીમુદ્રયા લક્ષ્મીમનુસન્ધાય, નામસહસ્રં જપેત્ ।
હરિઃ ૐ ॥

નિત્યાગતાનન્તનિત્યા નન્દિની જનરઞ્જની ।
નિત્યપ્રકાશિની ચૈવ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપિણી ॥ ૧ ॥

મહાલક્ષ્મીર્મહાકાલી મહાકન્યા સરસ્વતી ।
ભોગવૈભવસન્ધાત્રી ભક્તાનુગ્રહકારિણી ॥ ૨ ॥

ઈશાવાસ્યા મહામાયા મહાદેવી મહેશ્વરી ।
હૃલ્લેખા પરમા શક્તિર્માતૃકાબીજરૂપિણી ॥ ૩ ॥

નિત્યાનન્દા નિત્યબોધા નાદિની જનમોદિની ।
સત્યપ્રત્યયની ચૈવ સ્વપ્રકાશાત્મરૂપિણી ॥ ૪ ॥

ત્રિપુરા ભૈરવી વિદ્યા હંસા વાગીશ્વરી શિવા ।
વાગ્દેવી ચ મહારાત્રિઃ કાલરાત્રિસ્ત્રિલોચના ॥ ૫ ॥

ભદ્રકાલી કરાલી ચ મહાકાલી તિલોત્તમા ।
કાલી કરાલવક્ત્રાન્તા કામાક્ષી કામદા શુભા ॥ ૬ ॥

ચણ્ડિકા ચણ્ડરૂપેશા ચામુણ્ડા ચક્રધારિણી ।
ત્રૈલોક્યજયિની દેવી ત્રૈલોક્યવિજયોત્તમા ॥ ૭ ॥

સિદ્ધલક્ષ્મીઃ ક્રિયાલક્ષ્મીર્મોક્ષલક્ષ્મીઃ પ્રસાદિની ।
ઉમા ભગવતી દુર્ગા ચાન્દ્રી દાક્ષાયણી શિવા ॥ ૮ ॥

પ્રત્યઙ્ગિરા ધરાવેલા લોકમાતા હરિપ્રિયા ।
પાર્વતી પરમા દેવી બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાયિની ॥ ૯ ॥

અરૂપા બહુરૂપા ચ વિરૂપા વિશ્વરૂપિણી ।
પઞ્ચભૂતાત્મિકા વાણી પઞ્ચભૂતાત્મિકા પરા ॥ ૧૦ ॥

કાલી મા પઞ્ચિકા વાગ્મી હવિઃપ્રત્યધિદેવતા ।
દેવમાતા સુરેશાના દેવગર્ભાઽમ્બિકા ધૃતિઃ ॥ ૧૧ ॥

સઙ્ખ્યા જાતિઃ ક્રિયાશક્તિઃ પ્રકૃતિર્મોહિની મહી ।
યજ્ઞવિદ્યા મહાવિદ્યા ગુહ્યવિદ્યા વિભાવરી ॥ ૧૨ ॥ var વિભાવતી
જ્યોતિષ્મતી મહામાતા સર્વમન્ત્રફલપ્રદા ।
દારિદ્ર્યધ્વંસિની દેવી હૃદયગ્રન્થિભેદિની ॥ ૧૩ ॥

સહસ્રાદિત્યસઙ્કાશા ચન્દ્રિકા ચન્દ્રરૂપિણી ।
ગાયત્રી સોમસમ્ભૂતિસ્સાવિત્રી પ્રણવાત્મિકા ॥ ૧૪ ॥

શાઙ્કરી વૈષ્ણવી બ્રાહ્મી સર્વદેવનમસ્કૃતા ।
સેવ્યદુર્ગા કુબેરાક્ષી કરવીરનિવાસિની ॥ ૧૫ ॥

જયા ચ વિજયા ચૈવ જયન્તી ચાઽપરાજિતા ।
કુબ્જિકા કાલિકા શાસ્ત્રી વીણાપુસ્તકધારિણી ॥ ૧૬ ॥

સર્વજ્ઞશક્તિશ્શ્રીશક્તિર્બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકા ।
ઇડાપિઙ્ગલિકામધ્યમૃણાલીતન્તુરૂપિણી ॥ ૧૭ ॥

યજ્ઞેશાની પ્રથા દીક્ષા દક્ષિણા સર્વમોહિની ।
અષ્ટાઙ્ગયોગિની દેવી નિર્બીજધ્યાનગોચરા ॥ ૧૮ ॥

સર્વતીર્થસ્થિતા શુદ્ધા સર્વપર્વતવાસિની ।
વેદશાસ્ત્રપ્રમા દેવી ષડઙ્ગાદિપદક્રમા ॥ ૧૯ ॥

શિવા ધાત્રી શુભાનન્દા યજ્ઞકર્મસ્વરૂપિણી ।
વ્રતિની મેનકા દેવી બ્રહ્માણી બ્રહ્મચારિણી ॥ ૨૦ ॥

એકાક્ષરપરા તારા ભવબન્ધવિનાશિની ।
વિશ્વમ્ભરા ધરાધારા નિરાધારાઽધિકસ્વરા ॥ ૨૧ ॥

રાકા કુહૂરમાવાસ્યા પૂર્ણિમાઽનુમતિર્દ્યુતિઃ ।
સિનીવાલી શિવાઽવશ્યા વૈશ્વદેવી પિશઙ્ગિલા ॥ ૨૨ ॥

પિપ્પલા ચ વિશાલાક્ષી રક્ષોઘ્ની વૃષ્ટિકારિણી ।
દુષ્ટવિદ્રાવિણી દેવી સર્વોપદ્રવનાશિની ॥ ૨૩ ॥

શારદા શરસન્ધાના સર્વશસ્ત્રસ્વરૂપિણી ।
યુદ્ધમધ્યસ્થિતા દેવી સર્વભૂતપ્રભઞ્જની ॥ ૨૪ ॥

અયુદ્ધા યુદ્ધરૂપા ચ શાન્તા શાન્તિસ્વરૂપિણી ।
ગઙ્ગા સરસ્વતીવેણીયમુનાનર્મદાપગા ॥ ૨૫ ॥

સમુદ્રવસનાવાસા બ્રહ્માણ્ડશ્રોણિમેખલા ।
પઞ્ચવક્ત્રા દશભુજા શુદ્ધસ્ફટિકસન્નિભા ॥ ૨૬ ॥

રક્તા કૃષ્ણા સિતા પીતા સર્વવર્ણા નિરીશ્વરી ।
કાલિકા ચક્રિકા દેવી સત્યા તુ વટુકાસ્થિતા ॥ ૨૭ ॥

તરુણી વારુણી નારી જ્યેષ્ઠાદેવી સુરેશ્વરી ।
વિશ્વમ્ભરાધરા કર્ત્રી ગલાર્ગલવિભઞ્જની ॥ ૨૮ ॥

સન્ધ્યારાત્રિર્દિવાજ્યોત્સ્ત્ના કલાકાષ્ઠા નિમેષિકા ।
ઉર્વી કાત્યાયની શુભ્રા સંસારાર્ણવતારિણી ॥ ૨૯ ॥

કપિલા કીલિકાઽશોકા મલ્લિકાનવમલ્લિકા । var કૌલિકા
દેવિકા નન્દિકા શાન્તા ભઞ્જિકા ભયભઞ્જિકા ॥ ૩૦ ॥

કૌશિકી વૈદિકી દેવી સૌરી રૂપાધિકાઽતિભા ।
દિગ્વસ્ત્રા નવવસ્ત્રા ચ કન્યકા કમલોદ્ભવા ॥ ૩૧ ॥

શ્રીસ્સૌમ્યલક્ષણાઽતીતદુર્ગા સૂત્રપ્રબોધિકા ।
શ્રદ્ધા મેધા કૃતિઃ પ્રજ્ઞા ધારણા કાન્તિરેવ ચ ॥ ૩૨ ॥

શ્રુતિઃ સ્મૃતિર્ધૃતિર્ધન્યા ભૂતિરિષ્ટિર્મનીષિણી ।
વિરક્તિર્વ્યાપિની માયા સર્વમાયાપ્રભઞ્જની ॥ ૩૩ ॥

માહેન્દ્રી મન્ત્રિણી સિંહી ચેન્દ્રજાલસ્વરૂપિણી ।
અવસ્થાત્રયનિર્મુક્તા ગુણત્રયવિવર્જિતા ॥ ૩૪ ॥

ઈષણાત્રયનિર્મુક્તા સર્વરોગવિવર્જિતા ।
યોગિધ્યાનાન્તગમ્યા ચ યોગધ્યાનપરાયણા ॥ ૩૫ ॥

ત્રયીશિખા વિશેષજ્ઞા વેદાન્તજ્ઞાનરૂપિણી ।
ભારતી કમલા ભાષા પદ્મા પદ્મવતી કૃતિઃ ॥ ૩૬ ॥

ગૌતમી ગોમતી ગૌરી ઈશાના હંસવાહની ।
નારાયણી પ્રભાધારા જાહ્નવી શઙ્કરાત્મજા ॥ ૩૭ ॥

ચિત્રઘણ્ટા સુનન્દા શ્રીર્માનવી મનુસમ્ભવા ।
સ્તમ્ભિની ક્ષોભિણી મારી ભ્રામિણી શત્રુમારિણી ॥ ૩૮ ॥

મોહિની દ્વેષિણી વીરા અઘોરા રુદ્રરૂપિણી ।
રુદ્રૈકાદશિની પુણ્યા કલ્યાણી લાભકારિણી ॥ ૩૯ ॥

દેવદુર્ગા મહાદુર્ગા સ્વપ્નદુર્ગાઽષ્ટભૈરવી ।
સૂર્યચન્દ્રાગ્નિરૂપા ચ ગ્રહનક્ષત્રરૂપિણી ॥ ૪૦ ॥

બિન્દુનાદકલાતીતા બિન્દુનાદકલાત્મિકા ।
દશવાયુજયાકારા કલાષોડશસંયુતા ॥ ૪૧ ॥

કાશ્યપી કમલાદેવી નાદચક્રનિવાસિની ।
મૃડાધારા સ્થિરા ગુહ્યા દેવિકા ચક્રરૂપિણી ॥ ૪૨ ॥

અવિદ્યા શાર્વરી ભુઞ્જા જમ્ભાસુરનિબર્હિણી ।
શ્રીકાયા શ્રીકલા શુભ્રા કર્મનિર્મૂલકારિણી ॥ ૪૩ ॥

આદિલક્ષ્મીર્ગુણાધારા પઞ્ચબ્રહ્માત્મિકા પરા ।
શ્રુતિર્બ્રહ્મમુખાવાસા સર્વસમ્પત્તિરૂપિણી ॥ ૪૪ ॥

મૃતસઞ્જીવિની મૈત્રી કામિની કામવર્જિતા ।
નિર્વાણમાર્ગદા દેવી હંસિની કાશિકા ક્ષમા ॥ ૪૫ ॥

સપર્યા ગુણિની ભિન્ના નિર્ગુણા ખણ્ડિતાશુભા ।
સ્વામિની વેદિની શક્યા શામ્બરી ચક્રધારિણી ॥ ૪૬ ॥

દણ્ડિની મુણ્ડિની વ્યાઘ્રી શિખિની સોમસંહતિઃ ।
ચિન્તામણિશ્ચિદાનન્દા પઞ્ચબાણાગ્રબોધિની ॥ ૪૭ ॥ var પઞ્ચબાણપ્રબોધિની
બાણશ્રેણિસ્સહસ્રાક્ષી સહસ્રભુજપાદુકા ।
સન્ધ્યાવલિસ્ત્રિસન્ધ્યાખ્યા બ્રહ્માણ્ડમણિભૂષણા ॥ ૪૮ ॥

વાસવી વારુણીસેના કુલિકા મન્ત્રરઞ્જની ।
જિતપ્રાણસ્વરૂપા ચ કાન્તા કામ્યવરપ્રદા ॥ ૪૯ ॥

મન્ત્રબ્રાહ્મણવિદ્યાર્થા નાદરૂપા હવિષ્મતી ।
આથર્વણી શ્રુતિશૂન્યા કલ્પનાવર્જિતા સતી ॥ ૫૦ ॥

સત્તાજાતિઃ પ્રમાઽમેયાઽપ્રમિતિઃ પ્રાણદા ગતિઃ ।
અવર્ણા પઞ્ચવર્ણા ચ સર્વદા ભુવનેશ્વરી ॥ ૫૧ ॥

ત્રૈલોક્યમોહિની વિદ્યા સર્વભર્ત્રી ક્ષરાઽક્ષરા ।
હિરણ્યવર્ણા હરિણી સર્વોપદ્રવનાશિની ॥ ૫૨ ॥

કૈવલ્યપદવીરેખા સૂર્યમણ્ડલસંસ્થિતા ।
સોમમણ્ડલમધ્યસ્થા વહ્નિમણ્ડલસંસ્થિતા ॥ ૫૩ ॥

વાયુમણ્ડલમધ્યસ્થા વ્યોમમણ્ડલસંસ્થિતા ।
ચક્રિકા ચક્રમધ્યસ્થા ચક્રમાર્ગપ્રવર્તિની ॥ ૫૪ ॥

કોકિલાકુલચક્રેશા પક્ષતિઃ પંક્તિપાવની ।
સર્વસિદ્ધાન્તમાર્ગસ્થા ષડ્વર્ણાવરવર્જિતા ॥ ૫૫ ॥

શરરુદ્રહરા હન્ત્રી સર્વસંહારકારિણી ।
પુરુષા પૌરુષી તુષ્ટિસ્સર્વતન્ત્રપ્રસૂતિકા ॥ ૫૬ ॥

અર્ધનારીશ્વરી દેવી સર્વવિદ્યાપ્રદાયિની ।
ભાર્ગવી યાજુષીવિદ્યા સર્વોપનિષદાસ્થિતા ॥ ૫૭ ॥

વ્યોમકેશાખિલપ્રાણા પઞ્ચકોશવિલક્ષણા ।
પઞ્ચકોશાત્મિકા પ્રત્યક્પઞ્ચબ્રહ્માત્મિકા શિવા ॥ ૫૮ ॥

જગજ્જરાજનિત્રી ચ પઞ્ચકર્મપ્રસૂતિકા ।
વાગ્દેવ્યાભરણાકારા સર્વકામ્યસ્થિતસ્થિતિઃ ॥ ૫૯ ॥

અષ્ટાદશચતુષ્ષષ્ઠિપીઠિકા વિદ્યયા યુતા ।
કાલિકાકર્ષણશ્યામા યક્ષિણી કિન્નરેશ્વરી ॥ ૬૦ ॥

કેતકી મલ્લિકાશોકા વારાહી ધરણી ધ્રુવા ।
નારસિંહી મહોગ્રાસ્યા ભક્તાનામાર્તિનાશિની ॥ ૬૧ ॥

અન્તર્બલા સ્થિરા લક્ષ્મીર્જરામરણનાશિની ।
શ્રીરઞ્જિતા મહાકાયા સોમસૂર્યાગ્નિલોચના ॥ ૬૨ ॥

અદિતિર્દેવમાતા ચ અષ્ટપુત્રાઽષ્ટયોગિની ।
અષ્ટપ્રકૃતિરષ્ટાષ્ટવિભ્રાજદ્વિકૃતાકૃતિઃ ॥ ૬૩ ॥

દુર્ભિક્ષધ્વંસિની દેવી સીતા સત્યા ચ રુક્મિણી ।
ખ્યાતિજા ભાર્ગવી દેવી દેવયોનિસ્તપસ્વિની ॥ ૬૪ ॥

શાકમ્ભરી મહાશોણા ગરુડોપરિસંસ્થિતા ।
સિંહગા વ્યાઘ્રગા દેવી વાયુગા ચ મહાદ્રિગા ॥ ૬૫ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તા સર્વવિદ્યાધિદેવતા ।
મન્ત્રવ્યાખ્યાનનિપુણા જ્યોતિશ્શાસ્ત્રૈકલોચના ॥ ૬૬ ॥

ઇડાપિઙ્ગલિકામધ્યાસુષુમ્ના ગ્રન્થિભેદિની ।
કાલચક્રાશ્રયોપેતા કાલચક્રસ્વરૂપિણી ॥ ૬૭ ॥

વૈશારદી મતિશ્શ્રેષ્ઠા વરિષ્ઠા સર્વદીપિકા ।
વૈનાયકી વરારોહા શ્રોણિવેલા બહિર્વલિઃ ॥ ૬૮ ॥

જમ્ભિની જૃમ્ભિણી જૃમ્ભકારિણી ગણકારિકા ।
શરણી ચક્રિકાઽનન્તા સર્વવ્યાધિચિકિત્સકી ॥ ૬૯ ॥

દેવકી દેવસઙ્કાશા વારિધિઃ કરુણાકરા ।
શર્વરી સર્વસમ્પન્ના સર્વપાપપ્રભઞ્જિની ॥ ૭૦ ॥

એકમાત્રા દ્વિમાત્રા ચ ત્રિમાત્રા ચ તથાપરા ।
અર્ધમાત્રા પરા સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્માર્થાઽર્થપરાઽપરા ॥ ૭૧ ॥

એકવીરા વિશેષાખ્યા ષષ્ઠીદેવી મનસ્વિની ।
નૈષ્કર્મ્યા નિષ્કલાલોકા જ્ઞાનકર્માધિકા ગુણા ॥ ૭૨ ॥

સબન્ધ્વાનન્દસન્દોહા વ્યોમાકારાઽનિરૂપિતા ।
ગદ્યપદ્યાત્મિકા વાણી સર્વાલઙ્કારસંયુતા ॥ ૭૩ ॥

સાધુબન્ધપદન્યાસા સર્વૌકો ઘટિકાવલિઃ ।
ષટ્કર્મા કર્કશાકારા સર્વકર્મવિવર્જિતા ॥ ૭૪ ॥

આદિત્યવર્ણા ચાપર્ણા કામિની વરરૂપિણી ।
બ્રહ્માણી બ્રહ્મસન્તાના વેદવાગીશ્વરી શિવા ॥ ૭૫ ॥

પુરાણન્યાયમીમાંસાધર્મશાસ્ત્રાગમશ્રુતા ।
સદ્યોવેદવતી સર્વા હંસી વિદ્યાધિદેવતા ॥ ૭૬ ॥

વિશ્વેશ્વરી જગદ્ધાત્રી વિશ્વનિર્માણકારિણી ।
વૈદિકી વેદરૂપા ચ કાલિકા કાલરૂપિણી ॥ ૭૭ ॥

નારાયણી મહાદેવી સર્વતત્ત્વપ્રવર્તિની ।
હિરણ્યવર્ણરૂપા ચ હિરણ્યપદસમ્ભવા ॥ ૭૮ ॥

કૈવલ્યપદવી પુણ્યા કૈવલ્યજ્ઞાનલક્ષિતા ।
બ્રહ્મસમ્પત્તિરૂપા ચ બ્રહ્મસમ્પત્તિકારિણી ॥ ૭૯ ॥

વારુણી વારુણારાધ્યા સર્વકર્મપ્રવર્તિની ।
એકાક્ષરપરાઽઽયુક્તા સર્વદારિદ્ર્યભઞ્જિની ॥ ૮૦ ॥

પાશાંકુશાન્વિતા દિવ્યા વીણાવ્યાખ્યાક્ષસૂત્રભૃત્ ।
એકમૂર્તિસ્ત્રયીમૂર્તિર્મધુકૈટભભઞ્જિની ॥ ૮૧ ॥

સાંખ્યા સાંખ્યવતી જ્વાલા જ્વલન્તી કામરૂપિણી ।
જાગ્રન્તી સર્વસમ્પત્તિસ્સુષુપ્તાન્વેષ્ટદાયિની ॥ ૮૨ ॥ var સ્વેષ્ટદાયિની
કપાલિની મહાદંષ્ટ્રા ભ્રુકુટી કુટિલાનના ।
સર્વાવાસા સુવાસા ચ બૃહત્યષ્ટિશ્ચ શક્વરી ॥ ૮૩ ॥

છન્દોગણપ્રતિષ્ઠા ચ કલ્માષી કરુણાત્મિકા ।
ચક્ષુષ્મતી મહાઘોષા ખડ્ગચર્મધરાઽશનિઃ ॥ ૮૪ ॥

શિલ્પવૈચિત્ર્યવિદ્યોતા સર્વતોભદ્રવાસિની ।
અચિન્ત્યલક્ષણાકારા સૂત્રભાષ્યનિબન્ધના ॥ ૮૫ ॥

સર્વવેદાર્થસમ્પત્તિસ્સર્વશાસ્ત્રાર્થમાતૃકા ।
અકારાદિક્ષકારાન્તસર્વવર્ણકૃતસ્થલા ॥ ૮૬ ॥

સર્વલક્ષ્મીસ્સદાનન્દા સારવિદ્યા સદાશિવા ।
સર્વજ્ઞા સર્વશક્તિશ્ચ ખેચરીરૂપગોચ્છ્રિતા ॥ ૮૭ ॥

અણિમાદિગુણોપેતા પરા કાષ્ઠા પરા ગતિઃ ।
હંસયુક્તવિમાનસ્થા હંસારૂઢા શશિપ્રભા ॥ ૮૮ ॥

ભવાની વાસનાશક્તિરાકૃતિસ્થાખિલાઽખિલા ।
તન્ત્રહેતુર્વિચિત્રાઙ્ગી વ્યોમગઙ્ગાવિનોદિની ॥ ૮૯ ॥

વર્ષા ચ વાર્ષિકા ચૈવ ઋગ્યજુસ્સામરૂપિણી ।
મહાનદીનદીપુણ્યાઽગણ્યપુણ્યગુણક્રિયા ॥ ૯૦ ॥

સમાધિગતલભ્યાર્થા શ્રોતવ્યા સ્વપ્રિયા ઘૃણા ।
નામાક્ષરપરા દેવી ઉપસર્ગનખાઞ્ચિતા ॥ ૯૧ ॥

નિપાતોરુદ્વયીજઙ્ઘા માતૃકા મન્ત્રરૂપિણી ।
આસીના ચ શયાના ચ તિષ્ઠન્તી ધાવનાધિકા ॥ ૯૨ ॥

લક્ષ્યલક્ષણયોગાઢ્યા તાદ્રૂપ્યગણનાકૃતિઃ ।
સૈકરૂપા નૈકરૂપા સેન્દુરૂપા તદાકૃતિઃ ॥ ૯૩ ॥

સમાસતદ્ધિતાકારા વિભક્તિવચનાત્મિકા ।
સ્વાહાકારા સ્વધાકારા શ્રીપત્યર્ધાઙ્ગનન્દિની ॥ ૯૪ ॥

ગમ્ભીરા ગહના ગુહ્યા યોનિલિઙ્ગાર્ધધારિણી ।
શેષવાસુકિસંસેવ્યા ચષાલા વરવર્ણિની ॥ ૯૫ ॥

કારુણ્યાકારસમ્પત્તિઃ કીલકૃન્મન્ત્રકીલિકા ।
શક્તિબીજાત્મિકા સર્વમન્ત્રેષ્ટાક્ષયકામના ॥ ૯૬ ॥

આગ્નેયી પાર્થિવા આપ્યા વાયવ્યા વ્યોમકેતના ।
સત્યજ્ઞાનાત્મિકાઽઽનન્દા બ્રાહ્મી બ્રહ્મ સનાતની ॥ ૯૭ ॥ var નન્દા
અવિદ્યાવાસના માયાપ્રકૃતિસ્સર્વમોહિની ।
શક્તિર્ધારણશક્તિશ્ચ ચિદચિચ્છક્તિયોગિની ॥ ૯૮ ॥

વક્ત્રારુણા મહામાયા મરીચિર્મદમર્દિની ।
વિરાડ્ સ્વાહા સ્વધા શુદ્ધા નીરૂપાસ્તિસ્સુભક્તિગા ॥ ૯૯ ॥ via વિરાટ્
નિરૂપિતાદ્વયીવિદ્યા નિત્યાનિત્યસ્વરૂપિણી ।
વૈરાજમાર્ગસઞ્ચારા સર્વસત્પથદર્શિની ॥ ૧૦૦ ॥

જાલન્ધરી મૃડાની ચ ભવાની ભવભઞ્જની ।
ત્રૈકાલિકજ્ઞાનતન્તુસ્ત્રિકાલજ્ઞાનદાયિની ॥ ૧૦૧ ॥

નાદાતીતા સ્મૃતિઃ પ્રજ્ઞા ધાત્રીરૂપા ત્રિપુષ્કરા ।
પરાજિતાવિધાનજ્ઞા વિશેષિતગુણાત્મિકા ॥ ૧૦૨ ॥

હિરણ્યકેશિની હેમબ્રહ્મસૂત્રવિચક્ષણા ।
અસંખ્યેયપરાર્ધાન્તસ્વરવ્યઞ્જનવૈખરી ॥ ૧૦૩ ॥

મધુજિહ્વા મધુમતી મધુમાસોદયા મધુઃ ।
માધવી ચ મહાભાગા મેઘગમ્ભીરનિસ્વના ॥ ૧૦૪ ॥

બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશાદિજ્ઞાતવ્યાર્થવિશેષગા ।
નાભૌ વહ્નિશિખાકારા લલાટે ચન્દ્રસન્નિભા ॥ ૧૦૫ ॥

ભ્રૂમધ્યે ભાસ્કરાકારા સર્વતારાકૃતિર્હૃદિ ।
કૃત્તિકાદિભરણ્યન્તનક્ષત્રેષ્ટ્યાર્ચિતોદયા ॥ ૧૦૬ ॥

ગ્રહવિદ્યાત્મિકા જ્યોતિર્જ્યોતિર્વિન્મતિજીવિકા ।
બ્રહ્માણ્ડગર્ભિણી બાલા સપ્તાવરણદેવતા ॥ ૧૦૭ ॥

વૈરાજોત્તમસામ્રાજ્યા કુમારકુશલોદયા ।
બગલા ભ્રમરામ્બા ચ શિવદૂતી શિવાત્મિકા ॥ ૧૦૮ ॥

મેરુવિન્ધ્યાદિસંસ્થાના કાશ્મીરપુરવાસિની ।
યોગનિદ્રા મહાનિદ્રા વિનિદ્રા રાક્ષસાશ્રિતા ॥ ૧૦૯ ॥

સુવર્ણદા મહાગઙ્ગા પઞ્ચાખ્યા પઞ્ચસંહતિઃ ।
સુપ્રજાતા સુવીરા ચ સુપોષા સુપતિશ્શિવા ॥ ૧૧૦ ॥

સુગૃહા રક્તબીજાન્તા હતકન્દર્પજીવિકા ।
સમુદ્રવ્યોમમધ્યસ્થા સમબિન્દુસમાશ્રયા ॥ ૧૧૧ ॥

સૌભાગ્યરસજીવાતુસ્સારાસારવિવેકદૃક્ ।
ત્રિવલ્યાદિસુપુષ્ટાઙ્ગા ભારતી ભરતાશ્રિતા ॥ ૧૧૨ ॥

નાદબ્રહ્મમયીવિદ્યા જ્ઞાનબ્રહ્મમયીપરા ।
બ્રહ્મનાડી નિરુક્તિશ્ચ બ્રહ્મકૈવલ્યસાધનમ્ ॥ ૧૧૩ ॥

કાલિકેયમહોદારવીર્યવિક્રમરૂપિણી ।
વડબાગ્નિશિખાવક્ત્રા મહાકબલતર્પણા ॥ ૧૧૪ ॥

મહાભૂતા મહાદર્પા મહાસારા મહાક્રતુઃ ।
પઞ્જભૂતમહાગ્રાસા પઞ્ચભૂતાધિદેવતા ॥ ૧૧૫ ॥

સર્વપ્રમાણા સમ્પત્તિસ્સર્વરોગપ્રતિક્રિયા ।
બ્રહ્માણ્ડાન્તર્બહિર્વ્યાપ્તા વિષ્ણુવક્ષોવિભૂષણી ॥ ૧૧૬ ॥

શાઙ્કરી વિધિવક્ત્રસ્થા પ્રવરા વરહેતુકી ।
હેમમાલા શિખામાલા ત્રિશિખા પઞ્ચમોચના ॥ ૧૧૭ ॥ var લોચના
સર્વાગમસદાચારમર્યાદા યાતુભઞ્જની । var સદાચાર મર્યાદાયાતુ
પુણ્યશ્લોકપ્રબન્ધાઢ્યા સર્વાન્તર્યામિરૂપિણી ॥ ૧૧૮ ॥

સામગાનસમારાધ્યા શ્રોત્રકર્ણરસાયનમ્ ।
જીવલોકૈકજીવાતુર્ભદ્રોદારવિલોકના ॥ ૧૧૯ ॥

તટિત્કોટિલસત્કાન્તિસ્તરુણી હરિસુન્દરી ।
મીનનેત્રા ચ સેન્દ્રાક્ષી વિશાલાક્ષી સુમઙ્ગલા ॥ ૧૨૦ ॥

સર્વમઙ્ગલસમ્પન્ના સાક્ષાન્મઙ્ગલદેવતા ।
દેહહૃદ્દીપિકા દીપ્તિર્જિહ્મપાપપ્રણાશિની ॥ ૧૨૧ ॥

અર્ધચન્દ્રોલ્લસદ્દંષ્ટ્રા યજ્ઞવાટીવિલાસિની ।
મહાદુર્ગા મહોત્સાહા મહાદેવબલોદયા ॥ ૧૨૨ ॥

ડાકિનીડ્યા શાકિનીડ્યા સાકિનીડ્યા સમસ્તજુટ્ ।
નિરઙ્કુશા નાકિવન્દ્યા ષડાધારાધિદેવતા ॥ ૧૨૩ ॥

ભુવનજ્ઞાનિનિશ્શ્રેણી ભુવનાકારવલ્લરી ।
શાશ્વતી શાશ્વતાકારા લોકાનુગ્રહકારિણી ॥ ૧૨૪ ॥

સારસી માનસી હંસી હંસલોકપ્રદાયિની ।
ચિન્મુદ્રાલઙ્કૃતકરા કોટિસૂર્યસમપ્રભા ॥ ૧૨૫ ॥

સુખપ્રાણિશિરોરેખા સદદૃષ્ટપ્રદાયિની । var નદ
સર્વસાઙ્કર્યદોષઘ્ની ગ્રહોપદ્રવનાશિની ॥ ૧૨૬ ॥

ક્ષુદ્રજન્તુભયઘ્ની ચ વિષરોગાદિભઞ્જની ।
સદાશાન્તા સદાશુદ્ધા ગૃહચ્છિદ્રનિવારિણી ॥ ૧૨૭ ॥

કલિદોષપ્રશમની કોલાહલપુરસ્સ્થિતા ।
ગૌરી લાક્ષણકી મુખ્યા જઘન્યાકૃતિવર્જિતા ॥ ૧૨૮ ॥ var લાક્ષણિકી
માયા વિદ્યા મૂલભૂતા વાસવી વિષ્ણુચેતના ।
વાદિની વસુરૂપા ચ વસુરત્નપરિચ્છદા ॥ ૧૨૯ ॥

છાન્દસી ચન્દ્રહૃદયા મન્ત્રસ્વચ્છન્દભૈરવી ।
વનમાલા વૈજયન્તી પઞ્ચદિવ્યાયુધાત્મિકા ॥ ૧૩૦ ॥

પીતામ્બરમયી ચઞ્ચત્કૌસ્તુભા હરિકામિની ।
નિત્યા તથ્યા રમા રામા રમણી મૃત્યુભઞ્જની ॥ ૧૩૧ ॥ var ભઞ્જિની
જ્યેષ્ઠા કાષ્ઠા ધનિષ્ઠાન્તા શરાઙ્ગી નિર્ગુણપ્રિયા ।
મૈત્રેયા મિત્રવિન્દા ચ શેષ્યશેષકલાશયા ॥ ૧૩૨ ॥

વારાણસીવાસરતા ચાર્યાવર્તજનસ્તુતા ।
જગદુત્પત્તિસંસ્થાનસંહારત્રયકારણમ્ ॥ ૧૩૩ ॥

ત્વમમ્બ વિષ્ણુસર્વસ્વં નમસ્તેઽસ્તુ મહેશ્વરિ ।
નમસ્તે સર્વલોકાનાં જનન્યૈ પુણ્યમૂર્તયે ॥ ૧૩૪ ॥

સિદ્ધલક્ષ્મીર્મહાકાલિ મહલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ।
સદ્યોજાતાદિપઞ્ચાગ્નિરૂપા પઞ્ચકપઞ્ચકમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

યન્ત્રલક્ષ્મીર્ભવત્યાદિરાદ્યાદ્યે તે નમો નમઃ ।
સૃષ્ટ્યાદિકારણાકારવિતતે દોષવર્જિતે ॥ ૧૩૬ ॥

જગલ્લક્ષ્મીર્જગન્માતર્વિષ્ણુપત્નિ નમોઽસ્તુ તે । var લક્ષ્મિ જગન્
નવકોટિમહાશક્તિસમુપાસ્યપદામ્બુજે ॥ ૧૩૭ ॥

કનત્સૌવર્ણરત્નાઢ્યે સર્વાભરણભૂષિતે ।
અનન્તાનિત્યમહિષીપ્રપઞ્ચેશ્વરનાયકિ ॥ ૧૩૮ ॥

અત્યુચ્છ્રિતપદાન્તસ્થે પરમવ્યોમનાયકિ ।
નાકપૃષ્ઠગતારાધ્યે વિષ્ણુલોકવિલાસિનિ ॥ ૧૩૯ ॥

વૈકુણ્ઠરાજમહિષિ શ્રીરઙ્ગનગરાશ્રિતે ।
રઙ્ગનાયકિ ભૂપુત્રિ કૃષ્ણે વરદવલ્લભે ॥ ૧૪૦ ॥

કોટિબ્રહ્માદિસંસેવ્યે કોટિરુદ્રાદિકીર્તિતે ।
માતુલુઙ્ગમયં ખેટં સૌવર્ણચષકં તથા ॥ ૧૪૧ ॥

પદ્મદ્વયં પૂર્ણકુમ્ભં કીરઞ્ચ વરદાભયે ।
પાશમઙ્કુશકં શઙ્ખં ચક્રં શૂલં કૃપાણિકામ્ ॥ ૧૪૨ ॥

ધનુર્બાણૌ ચાક્ષમાલાં ચિન્મુદ્રામપિ બિભ્રતી ।
અષ્ટાદશભુજે લક્ષ્મીર્મહાષ્ટાદશપીઠગે ॥ ૧૪૩ ॥

ભૂમિનીલાદિસંસેવ્યે સ્વામિચિત્તાનુવર્તિનિ।
પદ્મે પદ્માલયે પદ્મિ પૂર્ણકુમ્ભાભિષેચિતે ॥ ૧૪૪ ॥

ઇન્દિરેન્દિન્દિરાભાક્ષિ ક્ષીરસાગરકન્યકે । var ઇન્દિરેન્દીવરાભાક્ષિ
ભાર્ગવિ ત્વં સ્વતન્ત્રેચ્છા વશીકૃતજગત્પતિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

મઙ્ગલં મઙ્ગલાનાં ત્વં દેવતાનાં ચ દેવતા ।
ત્વમુત્તમોત્તમાનાઞ્ચ ત્વં શ્રેયઃ પરમામૃતમ્ ॥ ૧૪૬ ॥

ધનધાન્યાભિવૃદ્ધિશ્ચ સાર્વભૌમસુખોચ્છ્રયા ।
આન્દોલિકાદિસૌભાગ્યં મત્તેભાદિમહોદયઃ ॥ ૧૪૭ ॥

પુત્રપૌત્રાભિવૃદ્ધિશ્ચ વિદ્યાભોગબલાદિકમ્ ।
આયુરારોગ્યસમ્પત્તિરષ્ટૈશ્વર્યં ત્વમેવ હિ ॥ ૧૪૮ ॥

પદમેવ વિભૂતિશ્ચ સૂક્ષ્માસૂક્ષ્મતરાગતિઃ । var પરમેશવિભૂતિશ્ચ
સદયાપાઙ્ગસન્દત્તબ્રહ્મેન્દ્રાદિપદસ્થિતિઃ ॥ ૧૪૯ ॥

અવ્યાહતમહાભાગ્યં ત્વમેવાક્ષોભ્યવિક્રમઃ ।
સમન્વયશ્ચ વેદાનામવિરોધસ્ત્વમેવ હિ ॥ ૧૫૦ ॥

નિઃશ્રેયસપદપ્રાપ્તિસાધનં ફલમેવ ચ ।
શ્રીમન્ત્રરાજરાજ્ઞી ચ શ્રીવિદ્યા ક્ષેમકારિણી ॥ ૧૫૧ ॥

શ્રીબીજજપસન્તુષ્ટા ઐં હ્રીં શ્રીં બીજપાલિકા ।
પ્રપત્તિમાર્ગસુલભા વિષ્ણુપ્રથમકિઙ્કરી ॥ ૧૫૨ ॥

ક્લીઙ્કારાર્થસવિત્રી ચ સૌમઙ્ગલ્યાધિદેવતા ।
શ્રીષોડશાક્ષરીવિદ્યા શ્રીયન્ત્રપુરવાસિની ॥ ૧૫૩ ॥

સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે દેવિ નારાયણિ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૧૫૪ ॥

પુનઃ પુનર્નમસ્તેઽસ્તુ સાષ્ટાઙ્ગમયુતં પુનઃ ।

સનત્કુમાર ઉવાચ-
એવં સ્તુતા મહાલક્ષ્મીર્બ્રહ્મરુદ્રાદિભિસ્સુરૈઃ ।
નમદ્ભિરાર્તૈર્દીનૈશ્ચ નિસ્સ્વત્વૈર્ભોગવર્જિતૈઃ ॥ ૧ ॥ var નિસ્સત્ત્વૈ
જ્યેષ્ઠા જુષ્ટૈશ્ચ નિશ્શ્રીકૈસ્સંસારાત્સ્વપરાયણૈઃ ।
વિષ્ણુપત્ની દદૌ તેષાં દર્શનં દૃષ્ટિતર્પણમ્ ॥ ૨ ॥

શરત્પૂર્ણેન્દુકોટ્યાભધવલાપાઙ્ગવીક્ષણૈઃ ।
સર્વાત્સત્ત્વસમાવિષ્ટાંશ્ચક્રે હૃષ્ટા વરં દદૌ ॥ ૩ ॥

મહાલક્ષ્મીરુવાચ-
નામ્નાં સાષ્ટસહસ્રં મે પ્રમાદાદ્વાપિ યસ્સકૃત્ ।
કીર્તયેત્તત્કુલે સત્યં વસામ્યાચન્દ્રતારકમ્ ॥ ૪ ॥

કિં પુનર્નિયમાજ્જપ્તુર્મદેકશરણસ્ય ચ ।
માતૃવત્સાનુકમ્પાહં પોષકી સ્યામહર્નિશમ્ ॥ ૫ ॥

મન્નામ સ્તવતાં લોકે દુર્લભં નાસ્તિ ચિન્તિતમ્ । var સ્તુવ
મત્પ્રસાદેન સર્વેઽપિ સ્વસ્વેષ્ટાર્થમવાપ્સ્યથ ॥ ૬ ॥

લુપ્તવૈષ્ણવધર્મસ્ય મદ્વ્રતેષ્વવકીર્ણિનઃ । var કીર્તિનઃ
ભક્તિપ્રપત્તિહીનસ્ય વન્દ્યો નામ્નાં જરાપિ મે ॥ ૭ ॥

તસ્માદવશ્યં તૈર્દોષૈર્વિહીનઃ પાપવર્જિતઃ ।
જપેત્સાષ્ટસહસ્રં મે નામ્નાં પ્રત્યહમાદરાત્ ॥ ૮ ॥

સાક્ષાદલક્ષ્મીપુત્રોઽપિ દુર્ભાગ્યોઽપ્યલસોઽપિ વા ।
અપ્રયત્નોઽપિ મૂઢોઽપિ વિકલઃ પતિતોઽપિ ચ ॥ ૯ ॥

અવશાત્પ્રાપ્નુયાદ્ભાગ્યં મત્પ્રસાદેન કેવલમ્ ।
સ્પૃહેયમચિરાદ્દેવાઃ વરદાનાય જાપિનઃ ॥ ૧૦ ॥

દદામિ સર્વમિષ્ટાર્થં લક્ષ્મીતિ સ્મરતાં ધ્રુવમ્ ।

સનત્કુમાર ઉવાચ-
ઇત્યુક્ત્વાઽન્તર્દધે લક્ષ્મીર્વૈષ્ણવી ભગવત્કલા ॥ ૧૧ ॥

ઇષ્ટાપૂર્તં ચ સુકૃતં ભાગધેયં ચ ચિન્તિતમ્ ।
સ્વં સ્વં સ્થાનં ચ ભોગં ચ વિજયં લેભિરે સુરાઃ ॥ ૧૨ ॥

તદેતત્ પ્રવદામ્યદ્ય લક્ષ્મીનામસહસ્રકમ્ । var તદેતદ્વો દદામદ્ય
યોગિનઃ પઠત ક્ષિપ્રં ચિન્તિતાર્થાનવાપ્સ્યથ ॥ ૧૩ ॥

ગાર્ગ્ય ઉવાચ-
સનત્કુમારોયોગીન્દ્ર ઇત્યુક્ત્વા સ દયાનિધિઃ । var સનત્કુમાર
અનુગૃહ્ય યયૌ ક્ષિપ્રં તાંશ્ચ દ્વાદશયોગિનઃ ॥ ૧૪ ॥

તસ્માદેતદ્રહસ્યઞ્ચ ગોપ્યં જપ્યં પ્રયત્નતઃ ।
અષ્ટમ્યાં ચ ચતુર્દશ્યાં નવમ્યાં ભૃગુવાસરે ॥ ૧૫ ॥

પૌર્ણમાસ્યામમાયાં ચ પર્વકાલે વિશેષતઃ ।
જપેદ્વા નિત્યકાર્યેષુ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે સનત્કુમારસંહિતાયાં
લક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of from Skandapurana’s Sri Laxhmi :

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil