Lakshmi Stotram Sahasranamavali

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Malayalam

Shri Lakshmisahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീലക്ഷ്മീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ സനത്കുമാരസംഹിതായാം ।

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ഹരിഃ ഓം ।
നാംനാം സാഷ്ടസഹസ്രഞ്ച ബ്രൂഹി ഗാര്‍ഗ്യ മഹാമതേ ।
മഹാലക്ഷ്ംയാ മഹാദേവ്യാ ഭുക്തിമുക്ത്യര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ 1 ॥

ഗാര്‍ഗ്യ ഉവാച-
സനത്കുമാരമാസീനം ദ്വാദശാദിത്യസന്നിഭം ।
അപൃച്ഛന്യോഗിനോ ഭക്ത്യാ യോഗിനാമര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ 2 ॥

സര്‍വലൌകികകര്‍മഭ്യോ വിമുക്താനാം ഹിതായ വൈ ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ജപ്യമനുബ്രൂഹീ ദയാനിധേ ॥ 3 ॥

സനത്കുമാര ഭഗവന്‍സര്‍വജ്ഞോഽസി വിശേഷതഃ ।
ആസ്തിക്യസിദ്ധയേ നൄണാം ക്ഷിപ്രധര്‍മാര്‍ഥസാധനം ॥ 4 ॥

ഖിദ്യന്തി മാനവാസ്സര്‍വേ ധനാഭാവേന കേവലം ।
സിദ്ധ്യന്തി ധനിനോഽന്യസ്യ നൈവ ധര്‍മാര്‍ഥകാമനാഃ ॥ 5 ॥

ദാരിദ്ര്യധ്വംസിനീ നാമ കേന വിദ്യാ പ്രകീര്‍തിതാ ।
കേന വാ ബ്രഹ്മവിദ്യാഽപി കേന മൃത്യുവിനാശിനീ ॥ 6 ॥

സര്‍വാസാം സാരഭൂതൈകാ വിദ്യാനാം കേന കീര്‍തിതാ ।
പ്രത്യക്ഷസിദ്ധിദാ ബ്രഹ്മന്‍ താമാചക്ഷ്വ ദയാനിധേ ॥ 7 ॥

സനത്കുമാര ഉവാച-
സാധു പൃഷ്ടം മഹാഭാഗാസ്സര്‍വലോകഹിതൈഷിണഃ ।
മഹതാമേഷ ധര്‍മശ്ച നാന്യേഷാമിതി മേ മതിഃ ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹാദേവമഹേന്ദ്രാദിമഹാത്മഭിഃ ।
സമ്പ്രോക്തം കഥയാംയദ്യ ലക്ഷ്മീനാമസഹസ്രകം ॥ 9 ॥

യസ്യോച്ചാരണമാത്രേണ ദാരിദ്ര്യാന്‍മുച്യതേ നരഃ ।
കിം പുനസ്തജ്ജപാജ്ജാപീ സര്‍വേഷ്ടാര്‍ഥാനവാപ്നുയാത് ॥ 10 ॥

അസ്യ ശ്രീലക്ഷ്മീദിവ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
ആനന്ദകര്‍ദമചിക്ലീതേന്ദിരാസുതാദയോ മഹാത്മാനോ മഹര്‍ഷയഃ അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ ।
വിഷ്ണുമായാ ശക്തിഃ മഹാലക്ഷ്മീഃ പരാദേവതാ ।
ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീപ്രസാദദ്വാരാ സര്‍വേഷ്ടാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ശ്രീമിത്യാദി ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ।

ധ്യാനം-
പദ്മനാഭപ്രിയാം ദേവീം പദ്മാക്ഷീം പദ്മവാസിനീം ।
പദ്മവക്ത്രാം പദ്മഹസ്താം വന്ദേ പദ്മാമഹര്‍നിശം ॥ 1 ॥

പൂര്‍ണേന്ദുവദനാം ദിവ്യരത്നാഭരണഭൂഷിതാം ।
വരദാഭയഹസ്താഢ്യാം ധ്യായേച്ചന്ദ്രസഹോദരീം ॥ 2 ॥

ഇച്ഛാരൂപാം ഭഗവതസ്സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീം ।
സര്‍വജ്ഞാം സര്‍വജനനീം വിഷ്ണുവക്ഷസ്സ്ഥലാലയാം ॥ 3 ॥

ദയാലുമനിശം ധ്യായേത്സുഖസിദ്ധിസ്വരൂപിണീം ।

യഥോപദേശം ജപിത്വാ, യഥാക്രമം ദേവ്യൈ സമര്‍പ്യ,
തതശ്ശാംഭവീമുദ്രയാ ലക്ഷ്മീമനുസന്ധായ, നാമസഹസ്രം ജപേത് ।
ഹരിഃ ഓം ॥

നിത്യാഗതാനന്തനിത്യാ നന്ദിനീ ജനരഞ്ജനീ ।
നിത്യപ്രകാശിനീ ചൈവ സ്വപ്രകാശസ്വരൂപിണീ ॥ 1 ॥

മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാകാലീ മഹാകന്യാ സരസ്വതീ ।
ഭോഗവൈഭവസന്ധാത്രീ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണീ ॥ 2 ॥

ഈശാവാസ്യാ മഹാമായാ മഹാദേവീ മഹേശ്വരീ ।
ഹൃല്ലേഖാ പരമാ ശക്തിര്‍മാതൃകാബീജരൂപിണീ ॥ 3 ॥

നിത്യാനന്ദാ നിത്യബോധാ നാദിനീ ജനമോദിനീ ।
സത്യപ്രത്യയനീ ചൈവ സ്വപ്രകാശാത്മരൂപിണീ ॥ 4 ॥

ത്രിപുരാ ഭൈരവീ വിദ്യാ ഹംസാ വാഗീശ്വരീ ശിവാ ।
വാഗ്ദേവീ ച മഹാരാത്രിഃ കാലരാത്രിസ്ത്രിലോചനാ ॥ 5 ॥

ഭദ്രകാലീ കരാലീ ച മഹാകാലീ തിലോത്തമാ ।
കാലീ കരാലവക്ത്രാന്താ കാമാക്ഷീ കാമദാ ശുഭാ ॥ 6 ॥

ചണ്ഡികാ ചണ്ഡരൂപേശാ ചാമുണ്ഡാ ചക്രധാരിണീ ।
ത്രൈലോക്യജയിനീ ദേവീ ത്രൈലോക്യവിജയോത്തമാ ॥ 7 ॥

സിദ്ധലക്ഷ്മീഃ ക്രിയാലക്ഷ്മീര്‍മോക്ഷലക്ഷ്മീഃ പ്രസാദിനീ ।
ഉമാ ഭഗവതീ ദുര്‍ഗാ ചാന്ദ്രീ ദാക്ഷായണീ ശിവാ ॥ 8 ॥

പ്രത്യങ്ഗിരാ ധരാവേലാ ലോകമാതാ ഹരിപ്രിയാ ।
പാര്‍വതീ പരമാ ദേവീ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിനീ ॥ 9 ॥

അരൂപാ ബഹുരൂപാ ച വിരൂപാ വിശ്വരൂപിണീ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മികാ വാണീ പഞ്ചഭൂതാത്മികാ പരാ ॥ 10 ॥

കാലീ മാ പഞ്ചികാ വാഗ്മീ ഹവിഃപ്രത്യധിദേവതാ ।
ദേവമാതാ സുരേശാനാ ദേവഗര്‍ഭാഽംബികാ ധൃതിഃ ॥ 11 ॥

സങ്ഖ്യാ ജാതിഃ ക്രിയാശക്തിഃ പ്രകൃതിര്‍മോഹിനീ മഹീ ।
യജ്ഞവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ഗുഹ്യവിദ്യാ വിഭാവരീ ॥ 12 ॥ var വിഭാവതീ
ജ്യോതിഷ്മതീ മഹാമാതാ സര്‍വമന്ത്രഫലപ്രദാ ।
ദാരിദ്ര്യധ്വംസിനീ ദേവീ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ॥ 13 ॥

സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശാ ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രരൂപിണീ ।
ഗായത്രീ സോമസംഭൂതിസ്സാവിത്രീ പ്രണവാത്മികാ ॥ 14 ॥

ശാങ്കരീ വൈഷ്ണവീ ബ്രാഹ്മീ സര്‍വദേവനമസ്കൃതാ ।
സേവ്യദുര്‍ഗാ കുബേരാക്ഷീ കരവീരനിവാസിനീ ॥ 15 ॥

ജയാ ച വിജയാ ചൈവ ജയന്തീ ചാഽപരാജിതാ ।
കുബ്ജികാ കാലികാ ശാസ്ത്രീ വീണാപുസ്തകധാരിണീ ॥ 16 ॥

സര്‍വജ്ഞശക്തിശ്ശ്രീശക്തിര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।
ഇഡാപിങ്ഗലികാമധ്യമൃണാലീതന്തുരൂപിണീ ॥ 17 ॥

യജ്ഞേശാനീ പ്രഥാ ദീക്ഷാ ദക്ഷിണാ സര്‍വമോഹിനീ ।
അഷ്ടാങ്ഗയോഗിനീ ദേവീ നിര്‍ബീജധ്യാനഗോചരാ ॥ 18 ॥

സര്‍വതീര്‍ഥസ്ഥിതാ ശുദ്ധാ സര്‍വപര്‍വതവാസിനീ ।
വേദശാസ്ത്രപ്രമാ ദേവീ ഷഡങ്ഗാദിപദക്രമാ ॥ 19 ॥

ശിവാ ധാത്രീ ശുഭാനന്ദാ യജ്ഞകര്‍മസ്വരൂപിണീ ।
വ്രതിനീ മേനകാ ദേവീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മചാരിണീ ॥ 20 ॥

ഏകാക്ഷരപരാ താരാ ഭവബന്ധവിനാശിനീ ।
വിശ്വംഭരാ ധരാധാരാ നിരാധാരാഽധികസ്വരാ ॥ 21 ॥

രാകാ കുഹൂരമാവാസ്യാ പൂര്‍ണിമാഽനുമതിര്‍ദ്യുതിഃ ।
സിനീവാലീ ശിവാഽവശ്യാ വൈശ്വദേവീ പിശങ്ഗിലാ ॥ 22 ॥

പിപ്പലാ ച വിശാലാക്ഷീ രക്ഷോഘ്നീ വൃഷ്ടികാരിണീ ।
ദുഷ്ടവിദ്രാവിണീ ദേവീ സര്‍വോപദ്രവനാശിനീ ॥ 23 ॥

ശാരദാ ശരസന്ധാനാ സര്‍വശസ്ത്രസ്വരൂപിണീ ।
യുദ്ധമധ്യസ്ഥിതാ ദേവീ സര്‍വഭൂതപ്രഭഞ്ജനീ ॥ 24 ॥

അയുദ്ധാ യുദ്ധരൂപാ ച ശാന്താ ശാന്തിസ്വരൂപിണീ ।
ഗങ്ഗാ സരസ്വതീവേണീയമുനാനര്‍മദാപഗാ ॥ 25 ॥

സമുദ്രവസനാവാസാ ബ്രഹ്മാണ്ഡശ്രോണിമേഖലാ ।
പഞ്ചവക്ത്രാ ദശഭുജാ ശുദ്ധസ്ഫടികസന്നിഭാ ॥ 26 ॥

രക്താ കൃഷ്ണാ സിതാ പീതാ സര്‍വവര്‍ണാ നിരീശ്വരീ ।
കാലികാ ചക്രികാ ദേവീ സത്യാ തു വടുകാസ്ഥിതാ ॥ 27 ॥

തരുണീ വാരുണീ നാരീ ജ്യേഷ്ഠാദേവീ സുരേശ്വരീ ।
വിശ്വംഭരാധരാ കര്‍ത്രീ ഗലാര്‍ഗലവിഭഞ്ജനീ ॥ 28 ॥

സന്ധ്യാരാത്രിര്‍ദിവാജ്യോത്സ്ത്നാ കലാകാഷ്ഠാ നിമേഷികാ ।
ഉര്‍വീ കാത്യായനീ ശുഭ്രാ സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ॥ 29 ॥

കപിലാ കീലികാഽശോകാ മല്ലികാനവമല്ലികാ । var കൌലികാ
ദേവികാ നന്ദികാ ശാന്താ ഭഞ്ജികാ ഭയഭഞ്ജികാ ॥ 30 ॥

കൌശികീ വൈദികീ ദേവീ സൌരീ രൂപാധികാഽതിഭാ ।
ദിഗ്വസ്ത്രാ നവവസ്ത്രാ ച കന്യകാ കമലോദ്ഭവാ ॥ 31 ॥

ശ്രീസ്സൌംയലക്ഷണാഽതീതദുര്‍ഗാ സൂത്രപ്രബോധികാ ।
ശ്രദ്ധാ മേധാ കൃതിഃ പ്രജ്ഞാ ധാരണാ കാന്തിരേവ ച ॥ 32 ॥

ശ്രുതിഃ സ്മൃതിര്‍ധൃതിര്‍ധന്യാ ഭൂതിരിഷ്ടിര്‍മനീഷിണീ ।
വിരക്തിര്‍വ്യാപിനീ മായാ സര്‍വമായാപ്രഭഞ്ജനീ ॥ 33 ॥

മാഹേന്ദ്രീ മന്ത്രിണീ സിംഹീ ചേന്ദ്രജാലസ്വരൂപിണീ ।
അവസ്ഥാത്രയനിര്‍മുക്താ ഗുണത്രയവിവര്‍ജിതാ ॥ 34 ॥

ഈഷണാത്രയനിര്‍മുക്താ സര്‍വരോഗവിവര്‍ജിതാ ।
യോഗിധ്യാനാന്തഗംയാ ച യോഗധ്യാനപരായണാ ॥ 35 ॥

ത്രയീശിഖാ വിശേഷജ്ഞാ വേദാന്തജ്ഞാനരൂപിണീ ।
ഭാരതീ കമലാ ഭാഷാ പദ്മാ പദ്മവതീ കൃതിഃ ॥ 36 ॥

ഗൌതമീ ഗോമതീ ഗൌരീ ഈശാനാ ഹംസവാഹനീ ।
നാരായണീ പ്രഭാധാരാ ജാഹ്നവീ ശങ്കരാത്മജാ ॥ 37 ॥

ചിത്രഘണ്ടാ സുനന്ദാ ശ്രീര്‍മാനവീ മനുസംഭവാ ।
സ്തംഭിനീ ക്ഷോഭിണീ മാരീ ഭ്രാമിണീ ശത്രുമാരിണീ ॥ 38 ॥

മോഹിനീ ദ്വേഷിണീ വീരാ അഘോരാ രുദ്രരൂപിണീ ।
രുദ്രൈകാദശിനീ പുണ്യാ കല്യാണീ ലാഭകാരിണീ ॥ 39 ॥

ദേവദുര്‍ഗാ മഹാദുര്‍ഗാ സ്വപ്നദുര്‍ഗാഽഷ്ടഭൈരവീ ।
സൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിരൂപാ ച ഗ്രഹനക്ഷത്രരൂപിണീ ॥ 40 ॥

ബിന്ദുനാദകലാതീതാ ബിന്ദുനാദകലാത്മികാ ।
ദശവായുജയാകാരാ കലാഷോഡശസംയുതാ ॥ 41 ॥

കാശ്യപീ കമലാദേവീ നാദചക്രനിവാസിനീ ।
മൃഡാധാരാ സ്ഥിരാ ഗുഹ്യാ ദേവികാ ചക്രരൂപിണീ ॥ 42 ॥

അവിദ്യാ ശാര്‍വരീ ഭുഞ്ജാ ജംഭാസുരനിബര്‍ഹിണീ ।
ശ്രീകായാ ശ്രീകലാ ശുഭ്രാ കര്‍മനിര്‍മൂലകാരിണീ ॥ 43 ॥

ആദിലക്ഷ്മീര്‍ഗുണാധാരാ പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികാ പരാ ।
ശ്രുതിര്‍ബ്രഹ്മമുഖാവാസാ സര്‍വസമ്പത്തിരൂപിണീ ॥ 44 ॥

മൃതസഞ്ജീവിനീ മൈത്രീ കാമിനീ കാമവര്‍ജിതാ ।
നിര്‍വാണമാര്‍ഗദാ ദേവീ ഹംസിനീ കാശികാ ക്ഷമാ ॥ 45 ॥

സപര്യാ ഗുണിനീ ഭിന്നാ നിര്‍ഗുണാ ഖണ്ഡിതാശുഭാ ।
സ്വാമിനീ വേദിനീ ശക്യാ ശാംബരീ ചക്രധാരിണീ ॥ 46 ॥

ദണ്ഡിനീ മുണ്ഡിനീ വ്യാഘ്രീ ശിഖിനീ സോമസംഹതിഃ ।
ചിന്താമണിശ്ചിദാനന്ദാ പഞ്ചബാണാഗ്രബോധിനീ ॥ 47 ॥ var പഞ്ചബാണപ്രബോധിനീ
ബാണശ്രേണിസ്സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രഭുജപാദുകാ ।
സന്ധ്യാവലിസ്ത്രിസന്ധ്യാഖ്യാ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണിഭൂഷണാ ॥ 48 ॥

വാസവീ വാരുണീസേനാ കുലികാ മന്ത്രരഞ്ജനീ ।
ജിതപ്രാണസ്വരൂപാ ച കാന്താ കാംയവരപ്രദാ ॥ 49 ॥

മന്ത്രബ്രാഹ്മണവിദ്യാര്‍ഥാ നാദരൂപാ ഹവിഷ്മതീ ।
ആഥര്‍വണീ ശ്രുതിശൂന്യാ കല്‍പനാവര്‍ജിതാ സതീ ॥ 50 ॥

സത്താജാതിഃ പ്രമാഽമേയാഽപ്രമിതിഃ പ്രാണദാ ഗതിഃ ।
അവര്‍ണാ പഞ്ചവര്‍ണാ ച സര്‍വദാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 51 ॥

ത്രൈലോക്യമോഹിനീ വിദ്യാ സര്‍വഭര്‍ത്രീ ക്ഷരാഽക്ഷരാ ।
ഹിരണ്യവര്‍ണാ ഹരിണീ സര്‍വോപദ്രവനാശിനീ ॥ 52 ॥

കൈവല്യപദവീരേഖാ സൂര്യമണ്ഡലസംസ്ഥിതാ ।
സോമമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ വഹ്നിമണ്ഡലസംസ്ഥിതാ ॥ 53 ॥

വായുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ വ്യോമമണ്ഡലസംസ്ഥിതാ ।
ചക്രികാ ചക്രമധ്യസ്ഥാ ചക്രമാര്‍ഗപ്രവര്‍തിനീ ॥ 54 ॥

കോകിലാകുലചക്രേശാ പക്ഷതിഃ പംക്തിപാവനീ ।
സര്‍വസിദ്ധാന്തമാര്‍ഗസ്ഥാ ഷഡ്വര്‍ണാവരവര്‍ജിതാ ॥ 55 ॥

ശരരുദ്രഹരാ ഹന്ത്രീ സര്‍വസംഹാരകാരിണീ ।
പുരുഷാ പൌരുഷീ തുഷ്ടിസ്സര്‍വതന്ത്രപ്രസൂതികാ ॥ 56 ॥

അര്‍ധനാരീശ്വരീ ദേവീ സര്‍വവിദ്യാപ്രദായിനീ ।
ഭാര്‍ഗവീ യാജുഷീവിദ്യാ സര്‍വോപനിഷദാസ്ഥിതാ ॥ 57 ॥

വ്യോമകേശാഖിലപ്രാണാ പഞ്ചകോശവിലക്ഷണാ ।
പഞ്ചകോശാത്മികാ പ്രത്യക്പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികാ ശിവാ ॥ 58 ॥

ജഗജ്ജരാജനിത്രീ ച പഞ്ചകര്‍മപ്രസൂതികാ ।
വാഗ്ദേവ്യാഭരണാകാരാ സര്‍വകാംയസ്ഥിതസ്ഥിതിഃ ॥ 59 ॥

അഷ്ടാദശചതുഷ്ഷഷ്ഠിപീഠികാ വിദ്യയാ യുതാ ।
കാലികാകര്‍ഷണശ്യാമാ യക്ഷിണീ കിന്നരേശ്വരീ ॥ 60 ॥

കേതകീ മല്ലികാശോകാ വാരാഹീ ധരണീ ധ്രുവാ ।
നാരസിംഹീ മഹോഗ്രാസ്യാ ഭക്താനാമാര്‍തിനാശിനീ ॥ 61 ॥

അന്തര്‍ബലാ സ്ഥിരാ ലക്ഷ്മീര്‍ജരാമരണനാശിനീ ।
ശ്രീരഞ്ജിതാ മഹാകായാ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനാ ॥ 62 ॥

അദിതിര്‍ദേവമാതാ ച അഷ്ടപുത്രാഽഷ്ടയോഗിനീ ।
അഷ്ടപ്രകൃതിരഷ്ടാഷ്ടവിഭ്രാജദ്വികൃതാകൃതിഃ ॥ 63 ॥

ദുര്‍ഭിക്ഷധ്വംസിനീ ദേവീ സീതാ സത്യാ ച രുക്മിണീ ।
ഖ്യാതിജാ ഭാര്‍ഗവീ ദേവീ ദേവയോനിസ്തപസ്വിനീ ॥ 64 ॥

ശാകംഭരീ മഹാശോണാ ഗരുഡോപരിസംസ്ഥിതാ ।
സിംഹഗാ വ്യാഘ്രഗാ ദേവീ വായുഗാ ച മഹാദ്രിഗാ ॥ 65 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്താ സര്‍വവിദ്യാധിദേവതാ ।
മന്ത്രവ്യാഖ്യാനനിപുണാ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രൈകലോചനാ ॥ 66 ॥

ഇഡാപിങ്ഗലികാമധ്യാസുഷുംനാ ഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ।
കാലചക്രാശ്രയോപേതാ കാലചക്രസ്വരൂപിണീ ॥ 67 ॥

വൈശാരദീ മതിശ്ശ്രേഷ്ഠാ വരിഷ്ഠാ സര്‍വദീപികാ ।
വൈനായകീ വരാരോഹാ ശ്രോണിവേലാ ബഹിര്‍വലിഃ ॥ 68 ॥

ജംഭിനീ ജൃംഭിണീ ജൃംഭകാരിണീ ഗണകാരികാ ।
ശരണീ ചക്രികാഽനന്താ സര്‍വവ്യാധിചികിത്സകീ ॥ 69 ॥

ദേവകീ ദേവസങ്കാശാ വാരിധിഃ കരുണാകരാ ।
ശര്‍വരീ സര്‍വസമ്പന്നാ സര്‍വപാപപ്രഭഞ്ജിനീ ॥ 70 ॥

ഏകമാത്രാ ദ്വിമാത്രാ ച ത്രിമാത്രാ ച തഥാപരാ ।
അര്‍ധമാത്രാ പരാ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മാര്‍ഥാഽര്‍ഥപരാഽപരാ ॥ 71 ॥

ഏകവീരാ വിശേഷാഖ്യാ ഷഷ്ഠീദേവീ മനസ്വിനീ ।
നൈഷ്കര്‍ംയാ നിഷ്കലാലോകാ ജ്ഞാനകര്‍മാധികാ ഗുണാ ॥ 72 ॥

സബന്ധ്വാനന്ദസന്ദോഹാ വ്യോമാകാരാഽനിരൂപിതാ ।
ഗദ്യപദ്യാത്മികാ വാണീ സര്‍വാലങ്കാരസംയുതാ ॥ 73 ॥

സാധുബന്ധപദന്യാസാ സര്‍വൌകോ ഘടികാവലിഃ ।
ഷട്കര്‍മാ കര്‍കശാകാരാ സര്‍വകര്‍മവിവര്‍ജിതാ ॥ 74 ॥

ആദിത്യവര്‍ണാ ചാപര്‍ണാ കാമിനീ വരരൂപിണീ ।
ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മസന്താനാ വേദവാഗീശ്വരീ ശിവാ ॥ 75 ॥

പുരാണന്യായമീമാംസാധര്‍മശാസ്ത്രാഗമശ്രുതാ ।
സദ്യോവേദവതീ സര്‍വാ ഹംസീ വിദ്യാധിദേവതാ ॥ 76 ॥

വിശ്വേശ്വരീ ജഗദ്ധാത്രീ വിശ്വനിര്‍മാണകാരിണീ ।
വൈദികീ വേദരൂപാ ച കാലികാ കാലരൂപിണീ ॥ 77 ॥

നാരായണീ മഹാദേവീ സര്‍വതത്ത്വപ്രവര്‍തിനീ ।
ഹിരണ്യവര്‍ണരൂപാ ച ഹിരണ്യപദസംഭവാ ॥ 78 ॥

കൈവല്യപദവീ പുണ്യാ കൈവല്യജ്ഞാനലക്ഷിതാ ।
ബ്രഹ്മസമ്പത്തിരൂപാ ച ബ്രഹ്മസമ്പത്തികാരിണീ ॥ 79 ॥

വാരുണീ വാരുണാരാധ്യാ സര്‍വകര്‍മപ്രവര്‍തിനീ ।
ഏകാക്ഷരപരാഽഽയുക്താ സര്‍വദാരിദ്ര്യഭഞ്ജിനീ ॥ 80 ॥

പാശാംകുശാന്വിതാ ദിവ്യാ വീണാവ്യാഖ്യാക്ഷസൂത്രഭൃത് ।
ഏകമൂര്‍തിസ്ത്രയീമൂര്‍തിര്‍മധുകൈടഭഭഞ്ജിനീ ॥ 81 ॥

സാംഖ്യാ സാംഖ്യവതീ ജ്വാലാ ജ്വലന്തീ കാമരൂപിണീ ।
ജാഗ്രന്തീ സര്‍വസമ്പത്തിസ്സുഷുപ്താന്വേഷ്ടദായിനീ ॥ 82 ॥ var സ്വേഷ്ടദായിനീ
കപാലിനീ മഹാദംഷ്ട്രാ ഭ്രുകുടീ കുടിലാനനാ ।
സര്‍വാവാസാ സുവാസാ ച ബൃഹത്യഷ്ടിശ്ച ശക്വരീ ॥ 83 ॥

ഛന്ദോഗണപ്രതിഷ്ഠാ ച കല്‍മാഷീ കരുണാത്മികാ ।
ചക്ഷുഷ്മതീ മഹാഘോഷാ ഖഡ്ഗചര്‍മധരാഽശനിഃ ॥ 84 ॥

ശില്‍പവൈചിത്ര്യവിദ്യോതാ സര്‍വതോഭദ്രവാസിനീ ।
അചിന്ത്യലക്ഷണാകാരാ സൂത്രഭാഷ്യനിബന്ധനാ ॥ 85 ॥

സര്‍വവേദാര്‍ഥസമ്പത്തിസ്സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥമാതൃകാ ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തസര്‍വവര്‍ണകൃതസ്ഥലാ ॥ 86 ॥

സര്‍വലക്ഷ്മീസ്സദാനന്ദാ സാരവിദ്യാ സദാശിവാ ।
സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വശക്തിശ്ച ഖേചരീരൂപഗോച്ഛ്രിതാ ॥ 87 ॥

അണിമാദിഗുണോപേതാ പരാ കാഷ്ഠാ പരാ ഗതിഃ ।
ഹംസയുക്തവിമാനസ്ഥാ ഹംസാരൂഢാ ശശിപ്രഭാ ॥ 88 ॥

ഭവാനീ വാസനാശക്തിരാകൃതിസ്ഥാഖിലാഽഖിലാ ।
തന്ത്രഹേതുര്‍വിചിത്രാങ്ഗീ വ്യോമഗങ്ഗാവിനോദിനീ ॥ 89 ॥

വര്‍ഷാ ച വാര്‍ഷികാ ചൈവ ഋഗ്യജുസ്സാമരൂപിണീ ।
മഹാനദീനദീപുണ്യാഽഗണ്യപുണ്യഗുണക്രിയാ ॥ 90 ॥

സമാധിഗതലഭ്യാര്‍ഥാ ശ്രോതവ്യാ സ്വപ്രിയാ ഘൃണാ ।
നാമാക്ഷരപരാ ദേവീ ഉപസര്‍ഗനഖാഞ്ചിതാ ॥ 91 ॥

നിപാതോരുദ്വയീജങ്ഘാ മാതൃകാ മന്ത്രരൂപിണീ ।
ആസീനാ ച ശയാനാ ച തിഷ്ഠന്തീ ധാവനാധികാ ॥ 92 ॥

ലക്ഷ്യലക്ഷണയോഗാഢ്യാ താദ്രൂപ്യഗണനാകൃതിഃ ।
സൈകരൂപാ നൈകരൂപാ സേന്ദുരൂപാ തദാകൃതിഃ ॥ 93 ॥

സമാസതദ്ധിതാകാരാ വിഭക്തിവചനാത്മികാ ।
സ്വാഹാകാരാ സ്വധാകാരാ ശ്രീപത്യര്‍ധാങ്ഗനന്ദിനീ ॥ 94 ॥

ഗംഭീരാ ഗഹനാ ഗുഹ്യാ യോനിലിങ്ഗാര്‍ധധാരിണീ ।
ശേഷവാസുകിസംസേവ്യാ ചഷാലാ വരവര്‍ണിനീ ॥ 95 ॥

കാരുണ്യാകാരസമ്പത്തിഃ കീലകൃന്‍മന്ത്രകീലികാ ।
ശക്തിബീജാത്മികാ സര്‍വമന്ത്രേഷ്ടാക്ഷയകാമനാ ॥ 96 ॥

ആഗ്നേയീ പാര്‍ഥിവാ ആപ്യാ വായവ്യാ വ്യോമകേതനാ ।
സത്യജ്ഞാനാത്മികാഽഽനന്ദാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മ സനാതനീ ॥ 97 ॥ var നന്ദാ
അവിദ്യാവാസനാ മായാപ്രകൃതിസ്സര്‍വമോഹിനീ ।
ശക്തിര്‍ധാരണശക്തിശ്ച ചിദചിച്ഛക്തിയോഗിനീ ॥ 98 ॥

വക്ത്രാരുണാ മഹാമായാ മരീചിര്‍മദമര്‍ദിനീ ।
വിരാഡ് സ്വാഹാ സ്വധാ ശുദ്ധാ നീരൂപാസ്തിസ്സുഭക്തിഗാ ॥ 99 ॥ via വിരാട്
നിരൂപിതാദ്വയീവിദ്യാ നിത്യാനിത്യസ്വരൂപിണീ ।
വൈരാജമാര്‍ഗസഞ്ചാരാ സര്‍വസത്പഥദര്‍ശിനീ ॥ 100 ॥

ജാലന്ധരീ മൃഡാനീ ച ഭവാനീ ഭവഭഞ്ജനീ ।
ത്രൈകാലികജ്ഞാനതന്തുസ്ത്രികാലജ്ഞാനദായിനീ ॥ 101 ॥

നാദാതീതാ സ്മൃതിഃ പ്രജ്ഞാ ധാത്രീരൂപാ ത്രിപുഷ്കരാ ।
പരാജിതാവിധാനജ്ഞാ വിശേഷിതഗുണാത്മികാ ॥ 102 ॥

ഹിരണ്യകേശിനീ ഹേമബ്രഹ്മസൂത്രവിചക്ഷണാ ।
അസംഖ്യേയപരാര്‍ധാന്തസ്വരവ്യഞ്ജനവൈഖരീ ॥ 103 ॥

മധുജിഹ്വാ മധുമതീ മധുമാസോദയാ മധുഃ ।
മാധവീ ച മഹാഭാഗാ മേഘഗംഭീരനിസ്വനാ ॥ 104 ॥

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശാദിജ്ഞാതവ്യാര്‍ഥവിശേഷഗാ ।
നാഭൌ വഹ്നിശിഖാകാരാ ലലാടേ ചന്ദ്രസന്നിഭാ ॥ 105 ॥

ഭ്രൂമധ്യേ ഭാസ്കരാകാരാ സര്‍വതാരാകൃതിര്‍ഹൃദി ।
കൃത്തികാദിഭരണ്യന്തനക്ഷത്രേഷ്ട്യാര്‍ചിതോദയാ ॥ 106 ॥

ഗ്രഹവിദ്യാത്മികാ ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിര്‍വിന്‍മതിജീവികാ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡഗര്‍ഭിണീ ബാലാ സപ്താവരണദേവതാ ॥ 107 ॥

വൈരാജോത്തമസാംരാജ്യാ കുമാരകുശലോദയാ ।
ബഗലാ ഭ്രമരാംബാ ച ശിവദൂതീ ശിവാത്മികാ ॥ 108 ॥

മേരുവിന്ധ്യാദിസംസ്ഥാനാ കാശ്മീരപുരവാസിനീ ।
യോഗനിദ്രാ മഹാനിദ്രാ വിനിദ്രാ രാക്ഷസാശ്രിതാ ॥ 109 ॥

സുവര്‍ണദാ മഹാഗങ്ഗാ പഞ്ചാഖ്യാ പഞ്ചസംഹതിഃ ।
സുപ്രജാതാ സുവീരാ ച സുപോഷാ സുപതിശ്ശിവാ ॥ 110 ॥

സുഗൃഹാ രക്തബീജാന്താ ഹതകന്ദര്‍പജീവികാ ।
സമുദ്രവ്യോമമധ്യസ്ഥാ സമബിന്ദുസമാശ്രയാ ॥ 111 ॥

സൌഭാഗ്യരസജീവാതുസ്സാരാസാരവിവേകദൃക് ।
ത്രിവല്യാദിസുപുഷ്ടാങ്ഗാ ഭാരതീ ഭരതാശ്രിതാ ॥ 112 ॥

നാദബ്രഹ്മമയീവിദ്യാ ജ്ഞാനബ്രഹ്മമയീപരാ ।
ബ്രഹ്മനാഡീ നിരുക്തിശ്ച ബ്രഹ്മകൈവല്യസാധനം ॥ 113 ॥

കാലികേയമഹോദാരവീര്യവിക്രമരൂപിണീ ।
വഡബാഗ്നിശിഖാവക്ത്രാ മഹാകബലതര്‍പണാ ॥ 114 ॥

മഹാഭൂതാ മഹാദര്‍പാ മഹാസാരാ മഹാക്രതുഃ ।
പഞ്ജഭൂതമഹാഗ്രാസാ പഞ്ചഭൂതാധിദേവതാ ॥ 115 ॥

സര്‍വപ്രമാണാ സമ്പത്തിസ്സര്‍വരോഗപ്രതിക്രിയാ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡാന്തര്‍ബഹിര്‍വ്യാപ്താ വിഷ്ണുവക്ഷോവിഭൂഷണീ ॥ 116 ॥

ശാങ്കരീ വിധിവക്ത്രസ്ഥാ പ്രവരാ വരഹേതുകീ ।
ഹേമമാലാ ശിഖാമാലാ ത്രിശിഖാ പഞ്ചമോചനാ ॥ 117 ॥ var ലോചനാ
സര്‍വാഗമസദാചാരമര്യാദാ യാതുഭഞ്ജനീ । var സദാചാര മര്യാദായാതു
പുണ്യശ്ലോകപ്രബന്ധാഢ്യാ സര്‍വാന്തര്യാമിരൂപിണീ ॥ 118 ॥

സാമഗാനസമാരാധ്യാ ശ്രോത്രകര്‍ണരസായനം ।
ജീവലോകൈകജീവാതുര്‍ഭദ്രോദാരവിലോകനാ ॥ 119 ॥

തടിത്കോടിലസത്കാന്തിസ്തരുണീ ഹരിസുന്ദരീ ।
മീനനേത്രാ ച സേന്ദ്രാക്ഷീ വിശാലാക്ഷീ സുമങ്ഗലാ ॥ 120 ॥

സര്‍വമങ്ഗലസമ്പന്നാ സാക്ഷാന്‍മങ്ഗലദേവതാ ।
ദേഹഹൃദ്ദീപികാ ദീപ്തിര്‍ജിഹ്മപാപപ്രണാശിനീ ॥ 121 ॥

അര്‍ധചന്ദ്രോല്ലസദ്ദംഷ്ട്രാ യജ്ഞവാടീവിലാസിനീ ।
മഹാദുര്‍ഗാ മഹോത്സാഹാ മഹാദേവബലോദയാ ॥ 122 ॥

ഡാകിനീഡ്യാ ശാകിനീഡ്യാ സാകിനീഡ്യാ സമസ്തജുട് ।
നിരങ്കുശാ നാകിവന്ദ്യാ ഷഡാധാരാധിദേവതാ ॥ 123 ॥

ഭുവനജ്ഞാനിനിശ്ശ്രേണീ ഭുവനാകാരവല്ലരീ ।
ശാശ്വതീ ശാശ്വതാകാരാ ലോകാനുഗ്രഹകാരിണീ ॥ 124 ॥

സാരസീ മാനസീ ഹംസീ ഹംസലോകപ്രദായിനീ ।
ചിന്‍മുദ്രാലങ്കൃതകരാ കോടിസൂര്യസമപ്രഭാ ॥ 125 ॥

സുഖപ്രാണിശിരോരേഖാ സദദൃഷ്ടപ്രദായിനീ । var നദ
സര്‍വസാങ്കര്യദോഷഘ്നീ ഗ്രഹോപദ്രവനാശിനീ ॥ 126 ॥

ക്ഷുദ്രജന്തുഭയഘ്നീ ച വിഷരോഗാദിഭഞ്ജനീ ।
സദാശാന്താ സദാശുദ്ധാ ഗൃഹച്ഛിദ്രനിവാരിണീ ॥ 127 ॥

കലിദോഷപ്രശമനീ കോലാഹലപുരസ്സ്ഥിതാ ।
ഗൌരീ ലാക്ഷണകീ മുഖ്യാ ജഘന്യാകൃതിവര്‍ജിതാ ॥ 128 ॥ var ലാക്ഷണികീ
മായാ വിദ്യാ മൂലഭൂതാ വാസവീ വിഷ്ണുചേതനാ ।
വാദിനീ വസുരൂപാ ച വസുരത്നപരിച്ഛദാ ॥ 129 ॥

ഛാന്ദസീ ചന്ദ്രഹൃദയാ മന്ത്രസ്വച്ഛന്ദഭൈരവീ ।
വനമാലാ വൈജയന്തീ പഞ്ചദിവ്യായുധാത്മികാ ॥ 130 ॥

പീതാംബരമയീ ചഞ്ചത്കൌസ്തുഭാ ഹരികാമിനീ ।
നിത്യാ തഥ്യാ രമാ രാമാ രമണീ മൃത്യുഭഞ്ജനീ ॥ 131 ॥ var ഭഞ്ജിനീ
ജ്യേഷ്ഠാ കാഷ്ഠാ ധനിഷ്ഠാന്താ ശരാങ്ഗീ നിര്‍ഗുണപ്രിയാ ।
മൈത്രേയാ മിത്രവിന്ദാ ച ശേഷ്യശേഷകലാശയാ ॥ 132 ॥

വാരാണസീവാസരതാ ചാര്യാവര്‍തജനസ്തുതാ ।
ജഗദുത്പത്തിസംസ്ഥാനസംഹാരത്രയകാരണം ॥ 133 ॥

ത്വമംബ വിഷ്ണുസര്‍വസ്വം നമസ്തേഽസ്തു മഹേശ്വരി ।
നമസ്തേ സര്‍വലോകാനാം ജനന്യൈ പുണ്യമൂര്‍തയേ ॥ 134 ॥

സിദ്ധലക്ഷ്മീര്‍മഹാകാലി മഹലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ।
സദ്യോജാതാദിപഞ്ചാഗ്നിരൂപാ പഞ്ചകപഞ്ചകം ॥ 135 ॥

യന്ത്രലക്ഷ്മീര്‍ഭവത്യാദിരാദ്യാദ്യേ തേ നമോ നമഃ ।
സൃഷ്ട്യാദികാരണാകാരവിതതേ ദോഷവര്‍ജിതേ ॥ 136 ॥

ജഗല്ലക്ഷ്മീര്‍ജഗന്‍മാതര്‍വിഷ്ണുപത്നി നമോഽസ്തു തേ । var ലക്ഷ്മി ജഗന്‍
നവകോടിമഹാശക്തിസമുപാസ്യപദാംബുജേ ॥ 137 ॥

കനത്സൌവര്‍ണരത്നാഢ്യേ സര്‍വാഭരണഭൂഷിതേ ।
അനന്താനിത്യമഹിഷീപ്രപഞ്ചേശ്വരനായകി ॥ 138 ॥

അത്യുച്ഛ്രിതപദാന്തസ്ഥേ പരമവ്യോമനായകി ।
നാകപൃഷ്ഠഗതാരാധ്യേ വിഷ്ണുലോകവിലാസിനി ॥ 139 ॥

വൈകുണ്ഠരാജമഹിഷി ശ്രീരങ്ഗനഗരാശ്രിതേ ।
രങ്ഗനായകി ഭൂപുത്രി കൃഷ്ണേ വരദവല്ലഭേ ॥ 140 ॥

കോടിബ്രഹ്മാദിസംസേവ്യേ കോടിരുദ്രാദികീര്‍തിതേ ।
മാതുലുങ്ഗമയം ഖേടം സൌവര്‍ണചഷകം തഥാ ॥ 141 ॥

പദ്മദ്വയം പൂര്‍ണകുംഭം കീരഞ്ച വരദാഭയേ ।
പാശമങ്കുശകം ശങ്ഖം ചക്രം ശൂലം കൃപാണികാം ॥ 142 ॥

ധനുര്‍ബാണൌ ചാക്ഷമാലാം ചിന്‍മുദ്രാമപി ബിഭ്രതീ ।
അഷ്ടാദശഭുജേ ലക്ഷ്മീര്‍മഹാഷ്ടാദശപീഠഗേ ॥ 143 ॥

ഭൂമിനീലാദിസംസേവ്യേ സ്വാമിചിത്താനുവര്‍തിനി।
പദ്മേ പദ്മാലയേ പദ്മി പൂര്‍ണകുംഭാഭിഷേചിതേ ॥ 144 ॥

ഇന്ദിരേന്ദിന്ദിരാഭാക്ഷി ക്ഷീരസാഗരകന്യകേ । var ഇന്ദിരേന്ദീവരാഭാക്ഷി
ഭാര്‍ഗവി ത്വം സ്വതന്ത്രേച്ഛാ വശീകൃതജഗത്പതിഃ ॥ 145 ॥

മങ്ഗലം മങ്ഗലാനാം ത്വം ദേവതാനാം ച ദേവതാ ।
ത്വമുത്തമോത്തമാനാഞ്ച ത്വം ശ്രേയഃ പരമാമൃതം ॥ 146 ॥

ധനധാന്യാഭിവൃദ്ധിശ്ച സാര്‍വഭൌമസുഖോച്ഛ്രയാ ।
ആന്ദോലികാദിസൌഭാഗ്യം മത്തേഭാദിമഹോദയഃ ॥ 147 ॥

പുത്രപൌത്രാഭിവൃദ്ധിശ്ച വിദ്യാഭോഗബലാദികം ।
ആയുരാരോഗ്യസമ്പത്തിരഷ്ടൈശ്വര്യം ത്വമേവ ഹി ॥ 148 ॥

പദമേവ വിഭൂതിശ്ച സൂക്ഷ്മാസൂക്ഷ്മതരാഗതിഃ । var പരമേശവിഭൂതിശ്ച
സദയാപാങ്ഗസന്ദത്തബ്രഹ്മേന്ദ്രാദിപദസ്ഥിതിഃ ॥ 149 ॥

അവ്യാഹതമഹാഭാഗ്യം ത്വമേവാക്ഷോഭ്യവിക്രമഃ ।
സമന്വയശ്ച വേദാനാമവിരോധസ്ത്വമേവ ഹി ॥ 150 ॥

നിഃശ്രേയസപദപ്രാപ്തിസാധനം ഫലമേവ ച ।
ശ്രീമന്ത്രരാജരാജ്ഞീ ച ശ്രീവിദ്യാ ക്ഷേമകാരിണീ ॥ 151 ॥

ശ്രീബീജജപസന്തുഷ്ടാ ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ബീജപാലികാ ।
പ്രപത്തിമാര്‍ഗസുലഭാ വിഷ്ണുപ്രഥമകിങ്കരീ ॥ 152 ॥

ക്ലീങ്കാരാര്‍ഥസവിത്രീ ച സൌമങ്ഗല്യാധിദേവതാ ।
ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ ശ്രീയന്ത്രപുരവാസിനീ ॥ 153 ॥

സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ഥസാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ ॥ 154 ॥

പുനഃ പുനര്‍നമസ്തേഽസ്തു സാഷ്ടാങ്ഗമയുതം പുനഃ ।

സനത്കുമാര ഉവാച-
ഏവം സ്തുതാ മഹാലക്ഷ്മീര്‍ബ്രഹ്മരുദ്രാദിഭിസ്സുരൈഃ ।
നമദ്ഭിരാര്‍തൈര്‍ദീനൈശ്ച നിസ്സ്വത്വൈര്‍ഭോഗവര്‍ജിതൈഃ ॥ 1 ॥ var നിസ്സത്ത്വൈ
ജ്യേഷ്ഠാ ജുഷ്ടൈശ്ച നിശ്ശ്രീകൈസ്സംസാരാത്സ്വപരായണൈഃ ।
വിഷ്ണുപത്നീ ദദൌ തേഷാം ദര്‍ശനം ദൃഷ്ടിതര്‍പണം ॥ 2 ॥

ശരത്പൂര്‍ണേന്ദുകോട്യാഭധവലാപാങ്ഗവീക്ഷണൈഃ ।
സര്‍വാത്സത്ത്വസമാവിഷ്ടാംശ്ചക്രേ ഹൃഷ്ടാ വരം ദദൌ ॥ 3 ॥

മഹാലക്ഷ്മീരുവാച-
നാംനാം സാഷ്ടസഹസ്രം മേ പ്രമാദാദ്വാപി യസ്സകൃത് ।
കീര്‍തയേത്തത്കുലേ സത്യം വസാംയാചന്ദ്രതാരകം ॥ 4 ॥

കിം പുനര്‍നിയമാജ്ജപ്തുര്‍മദേകശരണസ്യ ച ।
മാതൃവത്സാനുകമ്പാഹം പോഷകീ സ്യാമഹര്‍നിശം ॥ 5 ॥

മന്നാമ സ്തവതാം ലോകേ ദുര്ലഭം നാസ്തി ചിന്തിതം । var സ്തുവ
മത്പ്രസാദേന സര്‍വേഽപി സ്വസ്വേഷ്ടാര്‍ഥമവാപ്സ്യഥ ॥ 6 ॥

ലുപ്തവൈഷ്ണവധര്‍മസ്യ മദ്വ്രതേഷ്വവകീര്‍ണിനഃ । var കീര്‍തിനഃ
ഭക്തിപ്രപത്തിഹീനസ്യ വന്ദ്യോ നാംനാം ജരാപി മേ ॥ 7 ॥

തസ്മാദവശ്യം തൈര്‍ദോഷൈര്‍വിഹീനഃ പാപവര്‍ജിതഃ ।
ജപേത്സാഷ്ടസഹസ്രം മേ നാംനാം പ്രത്യഹമാദരാത് ॥ 8 ॥

സാക്ഷാദലക്ഷ്മീപുത്രോഽപി ദുര്‍ഭാഗ്യോഽപ്യലസോഽപി വാ ।
അപ്രയത്നോഽപി മൂഢോഽപി വികലഃ പതിതോഽപി ച ॥ 9 ॥

അവശാത്പ്രാപ്നുയാദ്ഭാഗ്യം മത്പ്രസാദേന കേവലം ।
സ്പൃഹേയമചിരാദ്ദേവാഃ വരദാനായ ജാപിനഃ ॥ 10 ॥

ദദാമി സര്‍വമിഷ്ടാര്‍ഥം ലക്ഷ്മീതി സ്മരതാം ധ്രുവം ।

സനത്കുമാര ഉവാച-
ഇത്യുക്ത്വാഽന്തര്‍ദധേ ലക്ഷ്മീര്‍വൈഷ്ണവീ ഭഗവത്കലാ ॥ 11 ॥

ഇഷ്ടാപൂര്‍തം ച സുകൃതം ഭാഗധേയം ച ചിന്തിതം ।
സ്വം സ്വം സ്ഥാനം ച ഭോഗം ച വിജയം ലേഭിരേ സുരാഃ ॥ 12 ॥

തദേതത് പ്രവദാംയദ്യ ലക്ഷ്മീനാമസഹസ്രകം । var തദേതദ്വോ ദദാമദ്യ
യോഗിനഃ പഠത ക്ഷിപ്രം ചിന്തിതാര്‍ഥാനവാപ്സ്യഥ ॥ 13 ॥

ഗാര്‍ഗ്യ ഉവാച-
സനത്കുമാരോയോഗീന്ദ്ര ഇത്യുക്ത്വാ സ ദയാനിധിഃ । var സനത്കുമാര
അനുഗൃഹ്യ യയൌ ക്ഷിപ്രം താംശ്ച ദ്വാദശയോഗിനഃ ॥ 14 ॥

തസ്മാദേതദ്രഹസ്യഞ്ച ഗോപ്യം ജപ്യം പ്രയത്നതഃ ।
അഷ്ടംയാം ച ചതുര്‍ദശ്യാം നവംയാം ഭൃഗുവാസരേ ॥ 15 ॥

പൌര്‍ണമാസ്യാമമായാം ച പര്‍വകാലേ വിശേഷതഃ ।
ജപേദ്വാ നിത്യകാര്യേഷു സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 16 ॥

॥ ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ സനത്കുമാരസംഹിതായാം
ലക്ഷ്മീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of from Skandapurana’s Sri Laxhmi :

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil