1008 - Sahasranamavali Subramanya Stotram

1000 Names of Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Kannada

Sri Subramanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾಲಿಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಾರ್ಜುನತಂತ್ರಾಂತರ್ಗತಾ ॥ 

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾಲಿಃ
ಸಿದ್ಧನಾಗಾರ್ಜುನತಂತ್ರಾಂತರ್ಗತಾ.

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ

ಬಿಲ್ವೈರ್ವಾ ಚಂಪಕಾದ್ಯೌರ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಯೇದ್ಗುಹಮಾದರಾತ್
ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶಿವಯೋಗೀ ಭವೇದಯಂ
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಠಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಲಭತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ
ಯೋಽರ್ಚಯೇಚ್ಛತವರ್ಷಾಣಿ ಕೃತ್ತಿಕಾಸು ವಿಶೇಷತಃ.

ಸ ಇಂದ್ರಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮೃಚ್ಛತಿ

ಸಂಕಲ್ಪಃ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ,
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ೠಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ,
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ,
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಯರ್ಥೇ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನಾರಂಭಃ
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲಜೀವವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲವಸ್ತುವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲತೇಜಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲವೇದಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ 10

ಓಂ ಅಗಣಿತಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗಣಿತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಘೌಘಸನ್ನಿವರ್ತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜಾತಶತ್ರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜರಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಾನಾಂಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ 20

ಓಂ ಅಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತ್ಯುನ್ನತದ್ಧುನಿಜ್ವಾಲಾಮಾಯಾವಲಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತ್ಯುಲ್ಬಣಮಹಾಸರ್ಪತಪ್ತಭಕ್ತಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತಿಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನ್ನದಾನಸದಾನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯದೃಶ್ಯಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅದ್ವೈತವಸ್ತುಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ 30

ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನಂದವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನಂದಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧರ್ಮೋರುತರುಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧಿಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧಿಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧಿದೈವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ 40

ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಶ್ಚರ್ಯವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನವರತಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಥಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ 50

ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಮಯಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಹತದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಿಮೇಷರಕ್ಷಿತಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ 60

ಓಂ ಅನೇಕಜನ್ಮನಾಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಾಖಿಲಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತರ್ಹೃದಯಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತಕಾಲೇಽಭಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಿಗ್ರಹಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ 70

ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಾವೃತಕೃಪಾಗಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಾರಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಾರ್ಥಿವಾತ್ಮದೇಹಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಾಂಪುಷ್ಪನಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ 80

ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮೀತಿ ಸದಾ ವ್ರತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಿಮಾನಾತಿದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಿಷೇಕಚಮತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟವರವರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೇದಾನಂದಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅರವಿಂದದಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 90

ಓಂ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅರಿಷ್ಟವರ್ಗನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅರಿಷ್ಟಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅರ್ಹಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಲಭ್ಯಲಾಭಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಲ್ಪದಾನಸುತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವತಾರಿತಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಲಂಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಧೂತಾಖಿಲೋಪಾಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಲಂಬ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ 100

ಓಂ ಅವಿಶಿಷ್ಟವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದೋರುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಾಪ್ತಸರ್ವಕಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವೇಕ್ಷಿತದಿಗಂತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹೃತೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತೇಷ್ಟಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ 110

ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶಕ್ಯಶಕ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಘಪಾಶಾದಿಶುದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೇಷಭೂತಹೃತ್ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ
variation split
ಓಂ ಅಶೇಷಭೂತಹೃದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಶೋಕಮೋಹಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸಂಗಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸಂಗದೃಢಶಸ್ತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಂಭಾವತಮೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ 120

ಓಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿತತ್ತ್ವಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಚ ತ್ವಮೇವಾಹಮಿತಿ ತತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹೇತುಕಕೃಪಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾನಿರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷೀಣಸೌಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾದಿಕಕೂಟಸ್ಥೋತ್ತಮಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಖುವಾಹನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಗಮಾದ್ಯಂತಸಂನುತಾಯ ನಮಃ 130

ಓಂ ಆಗಮಾತೀತಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಪರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮಾನುಭವಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮಾನಂದಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮೈಕಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮೈಕಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ ನಮಃ 140

ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಪರಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದೈಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಾಕಮಾಹೃತಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನತಾವನನಿರ್ವೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಪದ್ಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ 150

ಓಂ ಆರೋಪಣಾಪವಾದೈಶ್ಚ ಮಾಯಾಯೋಗವಿಯೋಗಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆವಿಷ್ಕೃತತಿರೋಭೂತಬಹುರೂಪವಿಡಂಬನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇನ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದಾನುಗ್ರಹವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶಾಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶಾಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಧೀನಜಗತ್ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಧೀನವಪುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟೇಪ್ಸಿತದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಭೋಗನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಚ್ಛೋಕ್ತದುಃಖಸಂಛೇತ್ರೇ ನಮಃ 160

ಓಂ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾದಿದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದಿರಾರಮಣವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದೀವರದಲಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಚನಾಲಂಕೃತಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದುಶೀತಲಪಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದುವತ್ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಶತೈರ್ವೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟದೈವಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾಸಕ್ತಮನೋಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ 170

ಓಂ ಈಶಿತಾಖಿಲದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾರ್ಥಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥವಪುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈದೃಗಿತ್ಯವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಚ್ಚಾರಣಹೃದೇ ಭಕ್ತಹೃದಂತ ಉಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಮಪ್ರೇಮಮಾರ್ಗಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತರೋದ್ಧಾರಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದ್ಧರಾಮೀತ್ಯುದೀರಕಾಯ ನಮಃ 180

ಓಂ ಉಪದ್ರವನಿವಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉಪಾಂಶುಜಪಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮೇಶರಮೇಶಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಭಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಿತವಾಕ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋತಂಪಾಪ್ರಕೃತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ???
ಓಂ ಋಣಕ್ಲಿಷ್ಟಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 190

ಓಂ ಋಣಾನುಬದ್ಧಜಂತೂನಾಂ ಋಣಮುಕ್ತ್ಯೈ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವಾಕ್ಕಾಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಕಾರಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ 200

ಓಂ ಏಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾನಂದಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮಸರ್ವಲೋಕಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವಿದ್ಯಾಹೃದಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏನಃಕೂಟವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಭೋಗಾಯ ನಮಃ 210

ಓಂ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಪ್ರಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಐಕ್ಯಾನಂದಗತದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಕ್ಯಾನಂದವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಕ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಐಕ್ಯಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ 220

ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಓಂ ನಮಃ
ಓಂ ಔಷಧೀಕೃತಭಸ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ 230

ಓಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮನೀಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ತ್ರಕರ್ತ್ರಾನ್ಯಥಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಯುಕ್ತೋಽಪ್ಯಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 240

ಓಂ ಕ್ರಮಾಕ್ರಮವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಬೀಜಕ್ಷಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮವ್ಯಾಧಿವ್ಯಪೋಹಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಬಂಧವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲೌ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿಯುಗಾವತಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲೌ ಗಿರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯುದ್ಭವಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ 250

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾನಂತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಿತಾಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಷ್ಟನಾಶಕರೌಷಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾದೋಷನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀತನುಜಾಯ ನಮಃ 260

ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಶತ್ರುಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಸುಸಂನ್ಯಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರದರ್ಶಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ 270

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸದೃಶಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಶಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ಕಾಶಿವಾಸಿನೇ
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ 280

ಓಂ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾನಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾನಲೋಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾನಲಭಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಷ್ಠರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ 290

ಓಂ ಕೃಪಯಾ ಪಾಲಿತಾರ್ಭಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾವತಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇವಲಾತ್ಮಾನುಭೂತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಪಹಂತ್ರೇ ನಮಃ 300

ಓಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೋಧಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಲೇಶವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಗನಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಭೀರಮಧುರಸ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ 310

ಓಂ ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಭೀರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾನಕೇಳೀತರಂಗಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈಃಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವೇದಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಿವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಿಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ 320

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರೀಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರೀಂದ್ರತನಯಾಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ವಮಾತ್ಸರ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾನನೃತ್ಯವಿನೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾಣಾಪತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ಆತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ 330

ಓಂ ಗರ್ಗಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತನೃತ್ತವಿನೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತವಿದ್ಯಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ 340

ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೃಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೃಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗ್ರಹಾಸ್ತನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ 350

ಓಂ ಗುಪ್ತಸರ್ವನಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಸಂತೋಷವರ್ಧಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರೋಃಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೃಹಮೇಧಿಪರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀಂಸತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ 360
???
ಓಂ ಗೋಪಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತಕಷ್ಟಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌತಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ 370

ಓಂ ಚಂಡೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚರಾಚರಪಿತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರವಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಮತ್ಕಾರೈರಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚರಾಚರಪರಿವ್ಯಾಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ 380

ಓಂ ಚಿತ್ರಾತಿಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛಂದಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛಂದೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛಂದೋಮಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಸಾರಬಂಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ 390

ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೇಕದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ 400

ಓಂ ಜಗನ್ಮೋಹಚಮತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಟಕಸೂತ್ರಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾಯೇತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನ್ಮಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮಂತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನ್ಮನಾಶರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪ್ತೇನ ನಾಮ್ನಾ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ 410

ಓಂ ಜಪ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾತದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಂಬೂನದಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಕೋವಿದಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತದ್ವೈತಮಹಾಮೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕಂದರ್ಪದರ್ಪಾಯ ನಮಃ 420

ಓಂ ಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಷಡ್ರಿಪವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೇಕಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೇಕರಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ 430

ಓಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿವಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾತಸರ್ವರಹಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ 440

ಓಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪರಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹೀನದ್ಯುತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಃಸಂದೀಪ್ತತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ 450

ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂನಿಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನಂದದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಾರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತರ್ಜಿತಾಂತಕಧುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಸಃಪರಾಯ ನಮಃ 460

ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮೋರಜೋವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಮರಸದಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿಲಾನ್ನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿರ್ಯಗ್ಜಂತುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ 470

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಷ್ವುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ 480

ಓಂ ಧೃತಧನುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಮೋಕ್ಷಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಹಿತಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನಾನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕತಿಮಿರಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡಧೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡನಾಥಾಯ ನಮಃ 490

ಓಂ ದಂಡಿನೀಮುಖ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಭದರ್ಪಾದಿದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ 500

ಓಂ ದಹರಾಕಾಶಭಾನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನಶೌಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನಮಾರ್ಗಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀರ್ಘರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 510

ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರದೃಷ್ಟವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುಃಖಶೋಕಭವದ್ವೇಷಮೋಹಾದ್ಯಶುಭನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹರೂಪಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಟಜಂತುಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಹಾತೀತಾಯ ನಮಃ 520

ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವರಾಜಾದಿಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಹಮೋಹಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವಸಂಪತ್ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇಶೋದ್ಧಾರಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾಪರಾಂತ್ಯಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವೇಷದ್ರೋಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 530

ಓಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧಾತ್ರಚ್ಯುತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನದೇನ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧಾನ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಣೀಧರಸಂನಿಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ 540

ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಸಂಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಿರ್ಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮವತೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೂರ್ವಾಂಕುರಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂರ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ 550

ಓಂ ಧ್ಯಾನವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನತಜನಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರಲೋಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರಲೋಕಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ 560

ಓಂ ನರಲೋಕವಿಡಂಬನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗಸರ್ಪಮಯೂರೇಶಸಮಾರೂಢಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾನಾವೈಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಾನಾರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಾನಾವಿಧಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ 570

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಮರೂಪವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಸರ್ವಗತಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ 580

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಪ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮನಿಯೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಗುಣಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂತರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ 590

ಓಂ ನಿರಂಕುಶಗತಾಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಕಾಮನಾದೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಮಃ 600

ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಗುಣದೋಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಮ್ರಭಕ್ತಪಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಮ್ರದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ 610

ಓಂ ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಪರಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾದೋಪಾಸಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗಸ್ವರಸುಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಯನರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನೈಯಾಯಿಕರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಮೈಕಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಮಮಾತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ 620

ಓಂ ನಾಮಾವಲೀನಾಂ ಕೋಟೀಷು ವೀರ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ 630

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪತಿತಪಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪವಿತ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದಾಂಬುಜನತಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಕರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥನಿವೇದಕಾಯ ನಮಃ 640

ಓಂ ಪರಮಾನಂದನಿಷ್ಯಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ 650

ಓಂ ಪರಮಪಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಕರ್ಮನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಪ್ರತಾಪಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಪರಾನುಸಂಪ್ರಾಪ್ತಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾಂತಪರಿರಕ್ಷಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ 660

ಓಂ ಪೈಶಾಚಾದಿನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುತ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುನಃಪುನರ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣಮಧ್ಯಜೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ 670

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಜಾಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣವೈರಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ 680

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಚಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮಧ್ಯವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಣಮತ್ಪಾಲನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 690

ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನಾಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾತೀತಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಾದಭೀತಮೃತ್ಯುಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಲೀಲಾಯ ನಮಃ 700

ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಸೂತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಿಯಸತ್ಯಗುಣೋದಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೇಮವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೇಮವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೇಮಮಾರ್ಗೈಕಸಾಧನಾಯ ನಮಃ 710

ಓಂ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುರೂಪನಿಗೂಢಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲದೃಪ್ತಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭೀಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬುಧಸಂತೋಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬುಧಜನಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದ್ಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾರವಹಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ 720

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಲಸದ್ದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ 730

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛ್ರವಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದದಾತ್ರೇ ನಮಃ 740

ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛರೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹನ್ನಯನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹ್ಮಮುರಾರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭದ್ರಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತದಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತ್ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ 750

ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರೇಮವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾತ್ಯಂತಹಿತೈಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಶ್ರಿತದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಧೃತರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗಳಾಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ 760

ಓಂ ಭಕ್ತಾದಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ 770

ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾತ್ಯಂತಹಿತೌಷಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಇಷ್ಟಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಾನುಗ್ರಹದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಪೋಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತೀಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ 780

ಓಂ ಭಾರತೀನಾಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಶಯವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಸರ್ವಮಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಬೋಧೈಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗೀರಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ 790

ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಗ್ವಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಾರಬ್ಧಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರೋಪದೇಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ 800

ಓಂ ಭೈರವಕಿಂಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಶಾಸಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗ್ನಶತ್ರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಮಾನಸನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಹೀನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ 810

ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವವಾರಿಧಿಪೋತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಭೀತೋದ್ಧಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಂಬಾಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮಾಭೀಶಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಮರಕೀಟನ್ಯಾಯವೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ 820

ಓಂ ಭವವೈಷಮ್ಯನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮದಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಲೇಪನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಭಕ್ತಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಕೂಟಸಮುತ್ಪನ್ನಭಂಡಸೃಷ್ಟಿನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಜಾಬಾಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ 830

ಓಂ ಭಸ್ಮದಗ್ಧಾಖಿಲಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃಂಗೀಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕಾರಾತ್ಸರ್ವಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಾನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಚಿಕಿತ್ಸನಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷಾಖಿಲಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ 840

ಓಂ ಭಾರಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗವತಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗವತಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗವತಸ್ತೋಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಂಗೀಕೃತಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಂಗೀಕೃತತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾದಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ 850

ಓಂ ಭೀಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷಣಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀತಾಚಾರಿತಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಘವನ್ಮೃತ್ಯುಮಾರುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಗವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗವಕ್ರಾಯ ನಮಃ 860

ಓಂ ಭೂಭೃತ್ಸಮೋಪಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಂಗಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಪುಲಕಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶನೇತ್ರಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಾನುಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ 870

ಓಂ ಭೂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಶರಣ್ಯಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿವಿಮರ್ದನಸುಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಸಹಸ್ರಪರಿವೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಡಾಕಿನಿಯಾಕಿನ್ಯಾದ್ಯಾಸಮಾವೃತವೈಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತನಾಟಕಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ 880

ಓಂ ಭೃತ್ಯಭಾರವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಿಷಜಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮರ್ಕಟಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತರಾಮೇಣ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಚಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಸುರವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಸುರವೈರಿಸೂನವೇ ನಮಃ 890

ಓಂ ಭಗಳಾಸಂತುಷ್ಟವೈಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರೌಷಧಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟೇನ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಪಾನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಾಪೌಘಪಾಪಾನಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 900

ಓಂ ಮಹಾಭೀತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಾಸ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾವತರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತ್ಸೇನಾಜನಕಾಯ ನಮಃ 910

ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯಂತ್ರರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಕುಲದೈವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಹಂಕಾರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನೀಗಣಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ 920

ಓಂ ಮಹಾಪೂಜಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೂರಸಿಂಹಾಸ್ಯಗರ್ವಸಂಭಂಜನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಪದ್ಮವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಹಾಟಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ 930

ಓಂ ಮಹಾದೇವಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮೇರುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತಲೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುವೈರಿಮುಖ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಗಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 940

ಓಂ ಮಾರುತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರೀಕಾಲೀಸಮೂಹಾನಾಂ ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶರಭಕಿಂಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಿತಾರ್ಚಿಷ್ಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಜಾಲೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಸಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ 950

ಓಂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂಲಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತಸಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭೀತಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೇಘನಾಥಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಾಂಧಕಾರನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ 960

ಓಂ ಮೋಹಿನೀರೂಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಜಾಂಡಜಕೋಟಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞದಾನತಪಃಫಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯತೀನಾಂ ಪೂಜಿತಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ 970

ಓಂ ಯತೀನಾಂ ಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ತತೋಽನಂತಸುನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯತ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದುಗಿರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದುನಾಥಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದುರಾಜಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಥೇಚ್ಛಾಸೂಕ್ಷ್ಮಧರ್ಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಥೇಷ್ಠಂ ದಾನಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಾರೂಢಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ಭ್ರಾಮಯತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಕಿಂಕರಾಣಾಂ ಭಯದಾಯ ನಮಃ 980

ಓಂ ಯಾಕಿನೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಸಾಂನಿಧ್ಯಾದೇವ ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಗಾಂತರಕಲ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಶಕ್ತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಸಸಾರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 990

ಓಂ ರಾಕಾಚಂದ್ರಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರತುಲ್ಯಪ್ರಕೋಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಲಿತಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುಕಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾನುಗ್ರಹದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಸುನಿಶ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ 1000

ಓಂ ಶಶ್ವದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾನಂದಗುರವೇ ನಮಃ 1008

ಶುಭಮಸ್ತು
ಇತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ

ಯೋಽರ್ಚಯೇನ್ನಾಮಭಿಃಸ್ಕಂದಂ ಸಹಸ್ರೈರೇಭಿರನ್ವಹಂ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಶ್ಚಿರಂಜೀವೀ ಮಹೇಂದ್ರಸದೃಶಶ್ಚ ಸಃ.

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಷಡಾನನಾಯ

Also Read 1000 Names of Siddha Nagarjuna Sri Subrahmanya Tantra Stotram:

1000 Names of Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Hindi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment