108 - Shatanamavali Dasa Mahavidya Durga Devi Stotram

108 Names of Matangi Lyrics in Hindi

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।
ओं सिद्धिरूपायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं भयप्रीतिदायै नमः ।
ओं भूतियुक्तायै नमः ।
ओं भवाराधितायै नमः । ९ ।

ओं भूतिसम्पत्कर्यै नमः ।
ओं जनाधीशमात्रे नमः ।
ओं धनागारदृष्ट्यै नमः ।
ओं धनेशार्चितायै नमः ।
ओं धीरवास्यै नमः ।
ओं वराङ्ग्यै नमः ।
ओं प्रकृष्टायै नमः ।
ओं प्रभारूपिण्यै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः । १८ ।

ओं प्रहृष्टायै नमः ।
ओं महाकीर्तिदायै नमः ।
ओं कर्णनाल्यै नमः ।
ओं काराल्यै नमः ।
ओं भगायै नमः ।
ओं घोररूपायै नमः ।
ओं भगाङ्ग्यै नमः ।
ओं भगाख्यायै नमः ।
ओं भगप्रीतिदायै नमः । २७ ।

ओं भीमरूपाभवान्यै नमः ।
ओं महाकौशिक्यै नमः ।
ओं कोशपूर्णायै नमः ।
ओं किशोर्यै नमः ।
ओं किशोरप्रियानन्दईहायै नमः ।
ओं महाकारणायै नमः ।
ओं अकारणायै नमः ।
ओं कर्मशीलायै नमः ।
ओं कपाल्यै नमः । ३६ ।

ओं प्रसिद्धायै नमः ।
ओं महासिद्धखण्डायै नमः ।
ओं मकारप्रियायै नमः ।
ओं मानरूपायै नमः ।
ओं महेश्यै नमः ।
ओं महोल्लासिन्यै नमः ।
ओं लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं क्षेमशीलायै नमः । ४५ ।

ओं क्षपाकारिण्यै नमः ।
ओं अक्षयप्रीतिदायै नमः ।
ओं भूतियुक्ताभवान्यै नमः ।
ओं भवाराधितायै नमः ।
ओं भूतिसत्यात्मिकायै नमः ।
ओं प्रभोद्भासितायै नमः ।
ओं भानुभास्वत्करायै नमः ।
ओं धराधीशमात्रे नमः ।
ओं धनागारदृष्ट्यै नमः । ५४ ।

ओं धनेशार्चितायै नमः ।
ओं धीवरायै नमः ।
ओं धीवराङ्ग्यै नमः ।
ओं प्रकृष्टायै नमः ।
ओं प्रभारूपिण्यै नमः ।
ओं प्राणरूप्यायै नमः ।
ओं प्रकृष्टस्वरूपाय नमः ।
ओं स्वरूपप्रियाय नमः ।
ओं चलत्कुण्डलायै नमः । ६३ ।

ओं कामिनीकान्तयुक्तायै नमः ।
ओं कपालायै नमः ।
ओं अचलायै नमः ।
ओं कालकोद्धारिण्यै नमः ।
ओं कदम्बप्रियायै नमः ।
ओं कोटर्यै नमः ।
ओं कोटदेहायै नमः ।
ओं क्रमायै नमः ।
ओं कीर्तिदायै नमः । ७२ ।

ओं कर्णरूपायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं क्षमाङ्ग्यै नमः ।
ओं क्षयप्रेमरूपायै नमः ।
ओं क्षपायै नमः ।
ओं क्षयाक्षायै नमः ।
ओं क्षयाख्यायै नमः ।
ओं क्षयप्रान्तरायै नमः ।
ओं क्षवत्कामिन्यै नमः । ८१ ।

ओं क्षारिण्यै नमः ।
ओं क्षीरपूषायै नमः ।
ओं शिवाङ्ग्यै नमः ।
ओं शाकम्भर्यै नमः ।
ओं शाकदेहायै नमः ।
ओं महाशाकयज्ञायै नमः ।
ओं फलप्राशकायै नमः ।
ओं शकाह्वायै नमः ।
ओं अशकाह्वायै नमः । ९० ।

ओं शकाख्यायै नमः ।
ओं शकायै नमः ।
ओं शकाक्षान्तरोषायै नमः ।
ओं सुरोषायै नमः ।
ओं सुरेखायै नमः ।
ओं महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः ।
ओं जयन्त्यै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं जाग्रत्यै नमः । ९९ ।

ओं योग्यरूपायै नमः ।
ओं जयाङ्गायै नमः ।
ओं जपध्यानसन्तुष्टसञ्ज्ञायै नमः ।
ओं जयप्राणरूपायै नमः ।
ओं जयस्वर्णदेहायै नमः ।
ओं जयज्वालिन्यै नमः ।
ओं यामिन्यै नमः ।
ओं याम्यरूपायै नमः ।
ओं जगन्मातृरूपायै नमः । १०८ ।

ओं जगद्रक्षणायै नमः ।
ओं स्वधावौषडन्तायै नमः ।
ओं विलम्बाविलम्बायै नमः ।
ओं षडङ्गायै नमः ।
ओं महालम्बरूपायै नमः ।
ओं असिहस्तायै नमः ।
ओं पदाहारिण्यै नमः ।
ओं हारिण्यै नमः ।
ओं महामङ्गलायै नमः । ११७ ।

ओं मङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः ।
ओं निशुम्भक्षिदायै नमः ।
ओं शुम्भदर्पापहायै नमः ।
ओं आनन्दबीजादिमुक्तिस्वरूपायै नमः ।
ओं चण्डमुण्डापदायै नमः ।
ओं मुख्यचण्डायै नमः ।
ओं प्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः ।
ओं महाचण्डवेगायै नमः ।
ओं चलच्चामरायै नमः ।
ओं चामराचन्द्रकीर्त्यै नमः ।
ओं सुचामीकरायै नमः ।
ओं चित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः ।
ओं सुसङ्गीतगीतायै नमः । १३० ।

Also Read:

Sri Matangi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil