Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Chandrashekhar Indra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Parmacharya Sri Chandrashekharendrasarasvati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਮਹਾਸ੍ਵਾਮਿਪਾਦਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਕਾਮਕੋਟਿਪੀਠਾਧੀਸ਼੍ਵਰ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਕਾਮਕੋਟਿਪੀਠਾਧੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਨ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਰਮਸ਼ਿਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਸ਼ਾਯਦਣ੍ਡਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਪੀਡਾਪਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਮਿਨਾਥਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਕਰ੍ਸ਼ਣਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਰਾਚਰਹਦਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਪਰਿਪਾਲਕਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਧਰ੍ਮਪਰਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਞ੍ਚੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਲਾਸ਼ਸ਼ਿਖਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਪਰਿਪੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਪਿਤਧਨਸ੍ਵੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ਸਾਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪਿਤਾਮਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਪੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਨਾਨਵਿਧਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕਿਰੀਟਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਚਰਾਚਰਵ੍ਯਾਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੇਕਸ਼ਿਸ਼੍ਯਪਰਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸ਼੍ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਯਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਯਜ੍ਞਾਨੁਸ਼੍ਠਾਨਰੁਚਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਸਹਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪਮਾਨਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਫਟਿਕਤੁਲਸੀਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਹਾਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਸਮਦਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਗ੍ਯ़ਜੁਸ੍ਸਾਮਾਥਰ੍ਵਣਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਤੁਲ੍ਯਤੇਜੋਮਯਸ਼ਰੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਧੁਸਙ੍ਘਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਗਜਗੋਪੂਜਾਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪਾਦੁਕਾਪੂਜਾਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨਕਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਬਿਲ੍ਵਦਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜੀਵਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਕਵਾਗ੍ਦਾਨਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਦੀਕ੍ਸ਼ਾਦਾਨਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਥਾਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਕਲਾਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੇਕਭਾਸ਼ਾਸਮ੍ਭਾਸ਼ਣਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਮਠਸੁਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਾਨ੍ਨਦਾਨਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਮਾਤ੍ਰਸੁਲਭਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪਾਦਯਾਤ੍ਰਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਵਿਧਮਤਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਪੁਰਾਣਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਯਕ੍ਸ਼ਕਿਨ੍ਨਰਕਿਂਪੁਰੁਸ਼ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰਵਣਾਨਨ੍ਦਕਰਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਵੈਤਾਨਨ੍ਦਭਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੈਵਵੈਸ਼੍ਣਵਾਦਿਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਦਣ੍ਡਕਮਣ੍ਡਲੁਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਣਾਮਦਙ੍ਗਾਦਿਸਕਲਵਾਦ੍ਯਨਾਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਕਥਾਰਸਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਾਗਮਾਦਿ ਸਕਲਕਲਾਸਦਃਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਦਯਗੁਹਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰੀਯਵਰ੍ਣਿਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਿਦ੍ਯਾਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਕਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੁਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਟ੍ਯਾਂਸ਼ਙ੍ਕਰਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਨਿਰ੍ਮਾਣਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ਼ਿਖਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਡਮਰੁਕਨਾਦਵਿਨੋਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਮਤਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਭਿਚਾਰਿਕਦੋਸ਼ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਿਤਾਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਯੁਵਿਮੋਚਨਸ਼ਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਾਰ੍ਚਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਸਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੁਰਾਧਾਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਖ੍ਯਾਤਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਚਰਣਪਦ੍ਮਸ਼ਟ੍ਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮੇਤਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੀਸ਼੍ਵਰਪੂਜਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । 108 ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਕਾਮਕੋਟਿਪੀਠਾਧੀਸ਼੍ਵਰ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekharendra Sarasvati:

108 Names of Shri Chandrashekhar Indra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil