Home / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Shri Chyutapurisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

108 Names of Shri Chyutapurisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Chyutapurisha Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

Om sri ganesaya namah ।
Om namah sivaya ।

Om srimaccyutapuresanaya namah ।
Om candrardhakrtasekharaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om krttibhusaya namah ।
Om gajamastakanartakaya namah ।
Om haraya namah ।
Om nilambudasyamaya namah ।
Om gananathairabhistutaya namah ।
Om gurave namah ।
Om jnanasabhadhisaya namah ।
Om yogapattavirajitaya nama
Om viradisaya namah ।
Om lingavapuse namah ।
Om kalaraye namah ।
Om nilakandharaya namah ।
Om attahasamukhambhojaya namah ।
Om visnubrahmendrasannutaya namah ।
Om kapalasulacarmasinagadhakkalasadbhujaya namah ।
Om karicarmavrtiratakaradvayasamanvitaya namah ।
Om tiryakprakuncitasavyapadapadmamanoharaya namah । 20 ।

Om hastimastakanrttodyaddaksinanghrisaroruhaya namah ।
Om apadalambimanikyaghantamalavirajitaya namah ।
Om balankurambikaloka lolalocanapankajaya namah ।
Om ambakatiyagangeyasucitaya namah ।
Om karunanidhaye namah ।
Om pancabrahmasarastiravihararasikaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om raktapayiganesedyaya namah ।
Om nandicandamukhastutaya namah ।
Om gajasurabhayatrastaraksakaya namah ।
Om gajadaranaya namah ।
Om abhaktavancakaya namah ।
Om bhaktasvestadayine namah ।
Om siveksanaya namah ।
Om mukavacalakrte namah ।
Om pangupadadayine namah ।
Om manoharaya namah ।
Om asambaraya namah ।
Om bhiksuvesadharine namah ।
Om narisumohanaya namah । 40 ।

Om mohinivesadhrgvisnusahagaya namah ।
Om visnumohakaya namah ।
Om vyaghrajinambaraya namah ।
Om sastrjanakaya namah ।
Om sastrdesikaya namah ।
Om devadaruvanantahsthavipramohanarupadhrte namah ।
Om isanapeksaphaladakarmavadanibarhanaya namah ।
Om ksudrakarmathavipraughamatibhedanatatparaya namah ।
Om darukavanaviprastrimohanayattamadhavaya namah ।
Om darukavanavasecchave namah ।
Om nagnaya namah ।
Om nagnavratasthiraya namah ।
Om visnupranesvaraya namah ।
Om visnukalatraya namah ।
Om visnumohitaya namah ।
Om mahaniyaya namah ।
Om daruvanamunisresthakrtarhanaya namah ।
Om anasuyarundhatidyaya namah ।
Om vasisthatrikrtarhanaya namah ।
Om viprasanghapresitasmayastilostasumarditaya namah । 60 ।

Om dvijapreritavahnyenadamarvahidharaya namah ।
Om acalaya namah ।
Om viprabhicarakarmotthavyaghracarmambaraya namah ।
Om amalaya namah ।
Om abhicarotthamattebhaparsvadarananirgamaya namah ।
Om pumscalidosanirmuktavipranganaya namah ।
Om udaradhiye namah ।
Om vinitaviprasagunanirgunabrahmabodhakaya namah ।
Om viraya namah ।
Om astaviryaprathitaya namah ।
Om virasthanaprathakaraya namah ।
Om hrttapahrttirthagataya namah ।
Om parvatesaya namah ।
Om adrisannibhaya namah ।
Om jnanamrtarastiragataya namah ।
Om talavanesvaraya namah ।
Om sankhacakrabhidhaharipurogaya namah ।
Om skandasevitaya namah ।
Om visvakarmakrtanarghavyakhyapithagadesikaya namah ।
Om vanivarapradaya namah । 80 ।

Om vagmine namah ।
Om vanipadmabhavarcitaya namah ।
Om jivatarayogadayine namah ।
Om devavaidyakrtarhanaya namah ।
Om vatapilvalahatyaghadunagastyapramodanaya namah ।
Om asvatthabadaridevadaruvahnivanalayaya namah ।
Om kaveridaksatirasthaya namah ।
Om kanvakatyayanarcitaya namah ।
Om mukamocanatirthesaya namah ।
Om jnanamrtasaro'gragaya namah ।
Om somaparadhasahanaya namah ।
Om somesaya namah ।
Om sundaresvaraya namah ।
Om svantaranayakyahpataye namah ।
Om sanaiscaramadapahaya namah ।
Om jvalasrenisvaraya namah ।
Om jnanasabhesaya namah ।
Om viratandavaya namah ।
Om dattacolesvaraya namah ।
Om viracolesaya namah । 100 ।

Om vikramesvaraya namah ।
Om kankalesaya namah ।
Om mangalesaya namah ।
Om kautukesaya namah ।
Om agninayakaya namah ।
Om palasapusparanyadivasine namah ।
Om hemagirisvaraya namah ।
Om maghapancabdadalagayantragomesavigrahaya namah । 108 ।

sri balankurambikasametakrttivasesvaraya namah ।

Also Read 108 Names of Sri Chyutapurisha:

108 Names of Shri Chyutapurisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts