Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Chyutapurisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Chyutapurisha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਚ੍ਯੁਤਪੁਰੀਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚ੍ਯੁਤਪੁਰੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਕਤਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤ੍ਤਿਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮਸ੍ਤਕਨਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਾਮ੍ਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਥੈਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਸਭਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਪਟ੍ਟਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮ
ॐ ਵਿਰਾਡੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਿਙ੍ਗਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਕਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਟ੍ਟਹਾਸਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਸਨ੍ਨੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਸ਼ੂਲਚਰ੍ਮਾਸਿਨਾਗਢਕ੍ਕਾਲਸਦ੍ਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰਿਚਰ੍ਮਾਵਤਿਰਤਕਰਦ੍ਵਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰ੍ਯਕ੍ਪ੍ਰਕੁਞ੍ਚਿਤਸਵ੍ਯਪਾਦਪਦ੍ਮਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਹਸ੍ਤਿਮਸ੍ਤਕਨਤ੍ਤੋਦ੍ਯਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਪਾਦਲਮ੍ਬਿਮਾਣਿਕ੍ਯਘਣ੍ਟਾਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਙ੍ਕੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾਲੋਕ ਲੋਲਲੋਚਨਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬਾਕਟਿਯਗਾਙ੍ਗੇਯਸੂਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਰਸ੍ਤੀਰਵਿਹਾਰਰਸਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਤਪਾਯਿਗਣੇਸ਼ੇਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਚਣ੍ਡਮੁਖਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਸੁਰਭਯਤ੍ਰਸ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਦਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਕ੍ਤਵਞ੍ਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਕਵਾਚਾਲਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਙ੍ਗੁਪਦਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਵੇਸ਼ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰੀਸੁਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਮੋਹਿਨੀਵੇਸ਼ਧਗ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮੋਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਦਾਰੁਵਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਵਿਪ੍ਰਮੋਹਨਰੂਪਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਫਲਦਕਰ੍ਮਵਾਦਨਿਬਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਕਰ੍ਮਠਵਿਪ੍ਰੌਘਮਤਿਭੇਦਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰੁਕਾਵਨਵਿਪ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰੀਮੋਹਨਾਯਤ੍ਤਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰੁਕਾਵਨਵਾਸੇਚ੍ਛਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗ੍ਨਵ੍ਰਤਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਕਲਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰੁਵਨਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਕਤਾਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਸੂਯਾਰੁਨ੍ਧਤੀਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰਿਕਤਾਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪ੍ਰਸਙ੍ਘਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਾਸ਼੍ਮਯਸ਼੍ਟਿਲੋਸ਼੍ਟਸੁਮਰ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰੇਰਿਤਵਹ੍ਨ੍ਯੇਣਡਮਰ੍ਵਹਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪ੍ਰਾਭਿਚਾਰਕਰ੍ਮੋਤ੍ਥਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਿਚਾਰੋਤ੍ਥਮਤ੍ਤੇਭਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਦਾਰਣਨਿਰ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਂਸ਼੍ਚਲੀਦੋਸ਼ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਵਿਪ੍ਰਾਙ੍ਗਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦਾਰਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਨੀਤਵਿਪ੍ਰਸਗੁਣਨਿਰ੍ਗੁਣਬ੍ਰਹ੍ਮਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਵੀਰ੍ਯਪ੍ਰਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਥਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਤ੍ਤਾਪਹਤ੍ਤੀਰ੍ਥਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰ੍ਵਤੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਰਿਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਮਤਰਸ੍ਤੀਰਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਲਵਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਭਿਧਹਰਿਪੁਰੋਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਕਤਾਨਰ੍ਘਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਪੀਠਗਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀਪਦ੍ਮਭਵਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵਤਾਰਾਯੋਗਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਵੈਦ੍ਯਕਤਾਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਤਾਪੀਲ੍ਵਲਹਤ੍ਯਾਘਦੂਨਾਗਸ੍ਤ੍ਯਪ੍ਰਮੋਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਬਦਰੀਦੇਵਦਾਰੁਵਹ੍ਨਿਵਨਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵੇਰੀਦਕ੍ਸ਼ਤੀਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਣ੍ਵਕਾਤ੍ਯਾਯਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਕਮੋਚਨਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਮਤਸਰੋऽਗ੍ਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੋਮਾਪਰਾਧਸਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੋਮੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨ੍ਦਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਰਨਾਯਕ੍ਯਾਃਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਮਦਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਵਾਲਾਸ਼੍ਰੇਣੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਸਭੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਤ੍ਤਚੋਲੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਚੋਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਵਿਕ੍ਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਙ੍ਕਾਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਙ੍ਗਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਤੁਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਲਾਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਾਰਣ੍ਯਾਦਿਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਘਪਞ੍ਚਾਬ੍ਦਦਲਗਯਨ੍ਤ੍ਰਗੋਮੇਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਙ੍ਕੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾਸਮੇਤਕਤ੍ਤਿਵਾਸੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।

Also Read 108 Names of Sri Chyutapurisha:

108 Names of Shri Chyutapurisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil