108 - Shatanamavali Navagraha Mantras

108 Names of Sri Chandra Lyrics in Kannada

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷಾಂಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಭೋಜನಾಯ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಾಯ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈವಾತೃಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ಸಪತ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಚ್ಛಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೭೨ |

ಓಂ ಸಿತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜಾಯ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಅತ್ಯಂತವಿನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸಸೇ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಲಕಾಯ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದುಂಬರನಗಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಹಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||
ಓಂ ಪಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

Also Read:

Sri Chandra Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet