108 - Shatanamavali Ganesh Stotram

108 Names of Sri Ganesha Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಙ್ಗಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೭೨ |

ಓಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲೋದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ಶುಭ್ರದನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾರಾಧ್ಯಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರವರಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗುರುವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ಕುಞ್ಜರಾಸುರಭಞ್ಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕರಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ |

Also Read:

Sri Ganesha Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet