Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Achyutashtakam 4 Lyrics in Punjabi॥ ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪

Achyutashtakam 4 Lyrics in Punjabi॥ ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪

230 Views

ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪ Lyrics in Punjabi:

ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪

ਅਚ੍ਯੁਤਾਚ੍ਯੁਤ ਹਰੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨ੍ ਰਾਮ ਕਸ਼੍ਣ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ।
ਵਾਸੁਦੇਵ ਭਗਵਨ੍ਨਨਿਰੁਦ੍ਧ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲ ਵਿਭੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨ ਨਸਿਂਹ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ।
ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕ ਮੁਕੁਨ੍ਦ ਮੁਰਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੨॥

ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ ਰਘੁਨਾਯਕ ਦੇਵ ਦੀਨਨਾਥ ਦੁਰਿਤਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਿਨ੍ ।
ਯਾਦਵੇਦ੍ਰ ਯਦੁਭੂਸ਼ਣ ਯਜ੍ਞ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੩॥

ਦੇਵਕੀਤਨਯ ਦੁਃਖਦਵਾਗ੍ਨੇ ਰਾਧਿਕਾਰਮਣ ਰਮ੍ਯਸੁਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਦੁਃਖਮੋਚਨ ਦਯਾਰ੍ਣਵਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੪॥

ਗੋਪਿਕਾਵਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਚਕੋਰ ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਰ੍ਗੁਣ ਨਿਰਞ੍ਜਨ ਜਿਸ਼੍ਣੋ ।
ਪੂਰ੍ਣਰੂਪ ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸਰ੍ਵ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੫॥

ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ਗਿਰਿਧਾਰਣ ਧੀਰ ਯਾਮੁਨਾਚ੍ਛਤਟਖੇਲਨਵੀਰ ।
ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੬॥

ਦ੍ਵਾਰਕਾਧਿਪ ਦੁਰਨ੍ਤਗੁਣਾਬ੍ਧੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣ ਭਵਾਰੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯ ਗੁਣਸਾਗਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੭॥

ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਰ੍ਦਲਨ ਦੇਵ ਦਯਾਲੋ ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਧਰਣੀਧਰਧਾਰਿਨ੍ ।
ਰਾਵਣਾਨ੍ਤਕ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਰਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮਯ ਦੁਃਖਮਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੮॥

ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਰਮਣੀਯਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਭਵਭਯਂ ਵਿਨਿਹਨ੍ਤੁਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਵਿਸ਼ਯਵਤ੍ਤਿਨਿਵਤ੍ਤਿਰ੍ਜਨ੍ਮਦੁਃਖਮਖਿਲਂ ਸ ਜਹਾਤਿ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਭਗਵਤ੍ਪਾਦਕਤਮ੍ ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ੪ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *