Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Achyutashtakam Lyrics in Kannada || ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ

Achyutashtakam Lyrics in Kannada || ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ

1626 Views

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada:

॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ ।
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 1॥

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಮ್ ।
ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುನ್ದರಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ನನ್ದನಂ ಸಂದಧೇ ॥ 2॥

ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿನೀರಾಗಿಣೇ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ ।
ವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಾಯಾಽರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ॥ 3॥

ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿನ್ದ ಹೇ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೇ ।
ಅಚ್ಯುತಾನನ್ತ ಹೇ ಮಾಧವಾಧೋಕ್ಷಜ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕ ॥ 4॥

ರಾಕ್ಷಸಕ್ಷೋಭಿತಃ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತೋ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಭೂಪುಣ್ಯತಾಕಾರಣಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಾನ್ವಿತೋ ವಾನರೈಃ ಸೇವಿತೋಽಗಸ್ತ್ಯಸಮ್ಪೂಜಿತೋ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ಧೇನುಕಾರಿಷ್ಟಕೋಽನಿಷ್ಟಕೃದ್ದ್ವೇಷಿಣಾಂ ಕೇಶಿಹಾ ಕಂಸಹೃದ್ವಂಶಿಕಾವಾದಕಃ ।
ಪೂತನಾಕೋಪಕಃ ಸೂರಜಾಖೇಲನೋ ಬಾಲಗೋಪಾಲಕಃ ಪಾತು ಮಾಮ್ ಸರ್ವದಾ ॥ 6॥

ವಿದ್ಯುದುದ್ಧಯೋತವಾನಪ್ರಸ್ಫುರದ್ವಾಸಸಂ ಪ್ರಾವೃಡಮ್ಭೋದವತ್ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ವನ್ಯಯಾ ಮಾಲಯಾ ಶೋಭಿತೋರಃಸ್ಥಲಂ ಲೋಹಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಂ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಕುಂಚಿತೈಃ ಕುನ್ತಲೈರ್ಭ್ರಾಜಮಾನಾನನಂ ರತ್ನಮೌಲಿಂ ಲಸತ್ ಕುಂಡಲಂ ಗಂಡಯೋಃ ।
ಹಾರಕೇಯೂರಕಂ ಕಂಕಣಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಕಿಂಕಿಣೀಮಂಜುಲಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ತಂ ಭಜೇ ॥ 8॥

ಅಚ್ಯುತಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇದಿಷ್ಟದಂ ಪ್ರೇಮತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪೂರುಷಃ ಸಸ್ಪೃಹಮ್ ।
ವೃತ್ತತಃ ಸುಂದರಂ ಕರ್ತೃ ವಿಶ್ವಂಭರಂ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಹರಿರ್ಜಾಯತೇ ಸತ್ವರಮ್ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *