Shiva Stotram

Agasthyashtakam Lyrics in English

Agastya Ashtakam in English:

॥ agastyAshTakam ॥
adya me saphala.n janma chAdya me saphala.n tapaH |
adya me saphala.n j~nAna.n sha.nbho tvatpAdadarshanAt || 1 ||

kR^itArtho.aha.n kR^itArtho.aha.n kR^itArtho.aha.n maheshvara |
adya te pAdapadmasya darshanAtbhaktavatsala || 2 ||

shivashsha.nbhuH shivashsha.nbhuH shivashsha.nbhuH shivashshivaH |
iti vyAharato nitya.n dinAnyAyAntu yAntu me || 3 ||

shive bhaktishshive bhaktishshive bhaktirbhavebhave |
sadA bhUyAt sadA bhUyAtsadA bhUyAtsunishchalA || 4 ||

Ajanma maraNa.n yasya mahAdevAnyadaivatam |
mAjaniShyata madva.nshe jAto vA drAgvipadyatAm || 5 ||

jAtasya jAyamAnasya garbhasthasyA.api dehinaH |
mAbhUnmama kule janma yasya sha.nbhurna\-daivatam || 6 ||

vaya.n dhanyA vaya.n dhanyA vaya.n dhanyA jagattraye |
Adidevo mahAdevo yadasmatkuladaivatam || 7 ||

hara sha.nbho mahAdeva vishveshAmaravallabha |
shivasha~Nkara sarvAtmannIlakaNTha namo.astu te || 8 ||

agastyAShTakametattu yaH paThechChivasannidhau |
shivalokamavApnoti shivena saha modate || 9 ||

|| ityagastyAShTakam ||

Also Read:

Agasthyashtakam Lyrics in Malayalam | Bengali | English