Shiva Stotram

All 1000 Names of Lord Shiva | Shiva Sahasranama

ॐ स्थिराय नमः ।
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ प्रवराय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वविख्याताय नमः ।
ॐ सर्वस्मै नमः । १०।

ॐ सर्वकराय नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ जटिने नमः ।
ॐ चर्मिणे नमः ।
ॐ शिखण्डिने नमः ।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ सर्वभावनाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ हरिणाक्षाय नमः ।
ॐ सर्वभूतहराय नमः । २०।

ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ प्रवृत्तये नमः ।
ॐ निवृत्तये नमः ।
ॐ नियताय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ श्मशानवासिने नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ खचराय नमः ।
ॐ गोचराय नमः । ३०।

ॐ अर्दनाय नमः ।
ॐ अभिवाद्याय नमः ।
ॐ महाकर्मणे नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
ॐ महारूपाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ वृषरूपाय नमः । ४०।

ॐ महायशसे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ महाहणवे नमः ।
ॐ लोकपालाय नमः ।
ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।
ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ हयगर्धभये नमः ।
ॐ पवित्राय नमः । ५०।

ॐ महते नमः ।
ॐनियमाय नमः ।
ॐ नियमाश्रिताय नमः ।
ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
ॐ स्वयंभूताय नमः ।
ॐ आदये नमः ।
ॐ आदिकराय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ विशालाक्षाय नमः । ६०।

ॐ सोमाय नमः ।
ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।
ॐ चन्द्राय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ शनये नमः ।
ॐ केतवे नमः ।
ॐ ग्रहाय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ अत्रये नमः । ७

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ घोरतपसे नमः ।
ॐ अदीनाय नमः ।
ॐ दीनसाधकाय नमः ।
ॐ संवत्सरकराय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ प्रमाणाय नमः । ८०।

ॐ परमायतपसे नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ योज्याय नमः ।
ॐ महाबीजाय नमः ।
ॐ महारेतसे नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सुबीजाय नमः ।
ॐ बीजवाहनाय नमः । ९०।

ॐ दशबाहवे नमः ।
ॐ अनिमिशाय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ उमापतये नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ बलवीराय नमः ।
ॐ अबलोगणाय नमः ।
ॐ गणकर्त्रे नमः ।
ॐ गणपतये नमः । १००।

ॐ दिग्वाससे नमः ।
ॐ कामाय नमः ।
ॐ मन्त्रविदे नमः ।
ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।
ॐ सर्वभावकराय नमः ।
ॐ हराय न |
ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ बाणहस्ताय नमः ।
ॐ कपालवते नमः । ११०।

ॐ अशनये नमः ।
ॐ शतघ्निने नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ पट्टिशिने नमः ।
ॐ आयुधिने नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।
ॐ सुरूपाय नमः ।
ॐ तेजसे नमः।
ॐ तेजस्कराय निधये नमः । १२०।

ॐ उष्णीषिणे नमः ।
ॐ सुवक्त्राय नमः ।
ॐ उदग्राय नमः ।
ॐ विनताय नमः ।
ॐ दीर्घाय नमः ।
ॐ हरिकेशाय नमः ।
ॐ सुतीर्थाय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ शृगालरूपाय नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः । १३०।

ॐ मुण्डाय नमः ।
ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ बहुरूपाय नमः ।
ॐ गन्धधारिणे नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।
ॐ नभस्थलाय नमः । १४०।
ॐ त्रिजटिने नमः ।
ॐ चीरवाससे नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ सेनापतये नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ अहश्चराय नमः ।
ॐ नक्तंचराय नमः ।
ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।
ॐ सुवर्चसाय नमः ।
ॐ गजघ्ने नमः । १५०।

ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ लोकधात्रे नमः ।
ॐ गुणाकराय नमः ।
ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
ॐ कालयोगिने नमः ।
ॐ महानादाय नमः ।
ॐ सर्वकामाय नमः ।
ॐ चतुष्पथाय नमः । १६०।

ॐ निशाचराय नमः ।
ॐ प्रेतचारिणे नमः ।
ॐ भूतचारिणे नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ बहुभूताय नमः ।
ॐ बहुधराय नमः ।
ॐ स्वर्भानवे नमः ।
ॐ अमिताय नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ नृत्यप्रियाय नमः । १७०।

ॐ नित्यनर्ताय नमः ।
ॐ नर्तकाय नमः ।
ॐ सर्वलालसाय नमः ।
ॐ घोराय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ पाशाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ गिरिरुहाय नमः ।
ॐ नभसे नमः ।
ॐ सहस्रहस्ताय नमः । १८०।

ॐ विजयाय नमः ।
ॐ व्यवसायाय नमः ।
ॐ अतन्द्रिताय नमः ।
ॐ अधर्षणाय नमः ।
ॐ धर्षणात्मने नमः ।
ॐ यज्ञघ्ने नमः ।
ॐ कामनाशकाय नमः ।
ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।
ॐ सुसहाय नमः ।
ॐ मध्यमाय नमः । १९०।

ॐ तेजोपहारिणे नमः ।
ॐ बलघ्ने नमः ।
ॐ मुदिताय नमः ।
ॐ अर्थाय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ अवराय नमः ।
ॐ गम्भीरघोषय नमः ।
ॐ गम्भीराय नमः ।
ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः । २००।

ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ महाननाय नमः ।
ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः । २१०।

ॐ तीक्षणातापाय नमः ।
ॐ हर्यश्वाय नमः ।
ॐ सहायाय नमः ।
ॐ कर्मकालविदे नमः ।
ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ समुद्राय नमः ।
ॐ बडवामुखाय नमः ।
ॐ हुताशनसहायाय नमः ।
ॐ प्रशान्तात्मने नमः । २२०।

ॐ हुताशनाय नमः ।
ॐ उग्रतेजसे नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ जन्याय नमः ।
ॐ विजयकालविदे नमः ।
ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।
ॐ शिखिने नमः ।
ॐ मुण्डिने नमः । २३०।

ॐ जटिने नमः ।
ॐ ज्वलिने नमः ।
ॐ मूर्तिजाय नमः
। ॐ मूर्धजाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ वैनविने नमः ।
ॐ पणविने नमः ।
ॐ तालिने नमः ।
ॐ खलिने नमः ।
ॐ कालकटङ्कटाय नमः । २४०।

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
ॐ गुणबुद्धये नमः ।
ॐ लयाय नमः ।
ॐ अगमाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ विश्वबाहवे नमः ।
ॐ विभागाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ अमुखाय नमः ।
ॐ विमोचनाय नमः । २। २ |

ॐ सुसरणाय नमः ।
ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
ॐ मेढ्रजाय नमः ।
ॐ बलचारिणे नमः ।
ॐ महीचारिणे नमः ।
ॐ स्रुताय नमः ।
ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।
ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।
ॐ व्यालरूपाय नमः ।
ॐ गुहावासिने नमः । २६०।

ॐ गुहाय नमः ।
ॐ मालिने नमः ।
ॐ तरङ्गविदे नमः ।
ॐ त्रिदशाय नमः ।
ॐ त्रिकालधृते नमः ।
ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।
ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।
ॐ दुर्वाससे नमः । २७०।

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।
ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
ॐ अतुल्याय नमः ।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
ॐ सर्ववासाय नमः ।
ॐ सर्वचारिणे नमः ।
ॐ दुर्वाससे नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ अमराय नमः । २८०।

ॐ हैमाय नमः ।
ॐ हेमकराय नमः ।
ॐ निष्कर्माय नमः ।
ॐ सर्वधारिणे नमः ।
ॐ धरोत्तमाय नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

ॐ माक्षाय नमः ।
ॐ विजयक्षाय नमः ।
ॐ विशारदाय नमः ।
ॐ संग्रहाय नमः । २९०।

ॐ निग्रहाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
ॐ मुख्याय नमः ।
ॐ अमुख्याय नमः ।
ॐ देहाय नमः ।
ॐ काहलये नमः ।
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।
ॐ सुबलाय नमः । ३००।

ॐ बलरूपधृते नमः ।
ॐ सर्वकामवराय नमः ।
ॐ सर्वदाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
ॐ निपातिने नमः ।
ॐ अवशाय नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ रौद्ररूपाय नमः ।
ॐ अंशवे नमः । ३१०।

ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ बहुरश्मये नमः ।
ॐ सुवर्चसिने नमः ।
ॐ वसुवेगाय नमः ।
ॐ महावेगाय नमः ।
ॐ मनोवेगाय नमः ।
ॐ निशाचराय नमः ।
ॐ सर्ववासिने नमः ।
ॐ श्रियावासिने नमः ।
ॐ उपदेशकराय नमः । ३२०।

ॐ अकराय नमः ।
ॐ मुनये नमः ।

ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।
ॐ सम्भग्नाय नमः ।
ॐ सहस्रदाय नमः ।
ॐ पक्षिणे नमः ।
ॐ पक्षरूपाय नमः ।
ॐ अतिदीप्ताय नमः ।
ॐ विशाम्पतये नमः ।
ॐ उन्मादाय नमः । ३३०।

ॐ मदनाय नमः ।
ॐ कामाय नमः ।
ॐ अश्वत्थाय नमः ।
ॐ अर्थकराय नमः ।
ॐ यशसे नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ वामाय नमः ।
ॐ प्राचे नमः ।
ॐ दक्षिणाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः । ३४०।

ॐ सिद्धयोगिने नमः ।
ॐ महर्शये नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।
ॐ भिक्षवे नमः ।
ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।
ॐ विपणाय नमः ।
ॐ मृदवे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः । ३५०।

ॐ विशाखाय नमः ।
ॐ षष्टिभागाय नमः ।
ॐ गवां पतये नमः ।
ॐ वज्रहस्ताय नमः ।
ॐ विष्कम्भिने नमः ।
ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।
ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।
ॐ तालाय नमः ।
ॐ मधवे नमः ।
ॐ मधुकलोचनाय नमः । ३६०।

ॐ वाचस्पत्याय नमः ।
ॐ वाजसेनाय नमः ।
ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ लोकचारिणे नमः ।
ॐ सर्वचारिणे नमः ।
ॐ विचारविदे नमः ।
ॐ ईशानाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ कालाय नमः । ३७०।

ॐ निशाचारिणे नमः ।
ॐ पिनाकभृते नमः ।
ॐ निमित्तस्थाय नमः ।
ॐ निमित्ताय नमः ।
ॐ नन्दये नमः ।
ॐ नन्दिकराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ नन्दीश्वराय नमः ।
ॐ नन्दिने नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः । ३८०।

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।
ॐ भगहारिणे नमः ।
ॐ निहन्त्रे नमः ।
ॐ कलाय नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ पितामहाय नमः ।
ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
ॐ महालिङ्गाय नमः ।
ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।
ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः । ३९०।

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।
ॐ युगावहाय नमः ।
ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।
ॐ बीजकर्त्रे नमः ।
ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।
ॐ बलाय नमः ।
ॐ इतिहासाय नमः ।
ॐ सकल्पाय नमः ।
ॐ गौतमाय नमः । ४००।

ॐ निशाकराय नमः ।
ॐ दम्भाय नमः ।
ॐ अदम्भाय नमः ।
ॐ वैदम्भाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ।
ॐ वशकराय नमः ।
ॐ कलये नमः ।
ॐ लोककर्त्रे नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ महाकर्त्रे नमः । ४१०।

ॐ अनौषधाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ शक्राय नमः ।
ॐ नित्यै नमः ।
ॐ अनित्यै नमः ।
ॐ शुद्धात्मने नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः । ४२०।

ॐ गतागताय नमः ।
ॐ बहुप्रसादाय नमः ।
ॐ सुस्वप्नाय नमः ।
ॐ दर्पणाय नमः ।
ॐ अमित्रजिते नमः ।
ॐ वेदकाराय नमः ।
ॐ मन्त्रकाराय नमः ।
ॐ विदुषे नमः ।
ॐ समरमर्दनाय नमः ।
ॐ महामेघनिवासिने नमः । ४१०।

ॐ महाघोराय नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ कराय नमः ।
ॐ अग्निज्वालाय नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ अतिधूम्राय नमः ।
ॐ हुताय नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ वृषणाय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः । ४४०।

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।
ॐ धूमकेतनाय नमः ।
ॐ नीलाय नमः ।
ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।
ॐ शोभनाय नमः ।
ॐ निरवग्रहाय नमः ।
ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।
ॐ भागिने नमः ।
ॐ भागकराय नमः । ४५०।

ॐ लघवे नमः ।
ॐ उत्सङ्गाय नमः ।
ॐ महाङ्गाय नमः ।
ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।
ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।
ॐ सुवर्णाय नमः ।
ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।
ॐ महापादाय नमः ।
ॐ महाहस्ताय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः । ४६०।

ॐ महायशसे नमः ।
ॐ महामूर्ध्ने नमः ।
ॐ महामात्राय नमः ।
ॐ महानेत्राय नमः ।
ॐ निशालयाय नमः ।
ॐ महान्तकाय नमः ।
ॐ महाकर्णाय नमः ।
ॐ महोष्ठाय नमः ।
ॐ महाहणवे नमः ।
ॐ महानासाय नमः । ४७०।

ॐ महाकम्बवे नमः ।
ॐ महाग्रीवाय नमः ।
ॐ श्मशानभाजे नमः ।
ॐ महावक्षसे नमः ।
ॐ महोरस्काय नमः ।
ॐ अन्तरात्मने नमः ।
ॐ मृगालयाय नमः ।
ॐ लम्बनाय नमः ।
ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः । ४८०।

ॐ पयोनिधये नमः ।
ॐ महादन्ताय नमः ।
ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
ॐ महजिह्वाय नमः ।
ॐ महामुखाय नमः ।
ॐ महानखाय नमः ।
ॐ महारोमाय नमः ।
ॐ महाकोशाय नमः ।
ॐ महाजटाय नमः ।
ॐ प्रसन्नाय नमः । ४९०।

ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ प्रत्ययाय नमः ।
ॐ गिरिसाधनाय नमः ।
ॐ स्नेहनाय नमः ।
ॐ अस्नेहनाय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ महामुनये नमः ।
ॐ वृक्षाकाराय नमः ।
ॐ वृक्षकेतवे नमः ।
ॐ अनलाय नमः । ५००।

ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ गण्डलिने नमः ।
ॐ मेरुधाम्ने नमः ।
ॐ देवाधिपतये नमः ।
ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।
ॐ सामास्याय नमः ।
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।
ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।
ॐ गुह्याय नमः ।
ॐ प्रकाशाय नमः । ५१०।

ॐ जङ्गमाय नमः ।
ॐ अमोघार्थाय नमः ।
ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ अभिगम्याय नमः ।
ॐ सुदर्शनाय नमः ।
ॐ उपकाराय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ कनकाय नमः ।
ॐ कञ्चनच्छवये नमः । ५२०।

ॐ नाभये नमः ।
ॐ नन्दिकराय नमः ।
ॐ भावाय नमः ।
ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।
ॐ स्थिराय नमः ।
ॐ द्वादशाय नमः ।
ॐ त्रासनाय नमः ।
ॐ आद्याय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः । ५३०।

ॐ नक्तं नमः ।
ॐ कलये नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ मकराय नमः ।
ॐ कालपूजिताय नमः ।
ॐ सगणाय नमः ।
ॐ गणकाराय नमः ।
ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।
ॐ भस्मशयाय नमः ।
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः । ५४०।

ॐ भस्मभूताय नमः ।
ॐ तरवे नमः ।
ॐ गणाय नमः ।
ॐ लोकपालाय नमः ।
ॐ अलोकाय नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
ॐ शुक्लाय नमः ।
ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।
ॐ सम्पन्नाय नमः । ५५०।

ॐ शुचये नमः ।
ॐ भूतनिषेविताय नमः ।
ॐ आश्रमस्थाय नमः ।
ॐ क्रियावस्थाय नमः ।
ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ विशालशाखाय नमः ।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।
ॐ अम्बुजालाय नमः ।
ॐ सुनिश्चलाय नमः । ५६०।

ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कपिशाय नमः ।
ॐ शुक्लाय नमः ।
ॐ अयुशे नमः ।
ॐ पराय नमः ।
ॐ अपराय नमः ।
ॐ गन्धर्वाय नमः ।
ॐ अदितये नमः ।
ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
ॐ सुविज्ञेयाय नमः । ५७०।

ॐ सुशारदाय नमः ।
ॐ परश्वधायुधाय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ अनुकारिणे नमः ।
ॐ सुबान्धवाय नमः ।
ॐ तुम्बवीणाय नमः ।
ॐ महाक्रोधाया नमः ।
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
ॐ जलेशयाय नमः ।
ॐ उग्राय नमः । ५८०।

ॐ वशङ्कराय नमः ।
ॐ वंशाय नमः ।
ॐ वंशनादाय नमः ।
ॐ अनिन्दिताय नमः ।
ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः ।
ॐ मायाविने नमः ।
ॐ सुहृदाय नमः ।
ॐ अनिलाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ बन्धनाय नमः । ५९०।

ॐ बन्धकर्त्रे नमः ।
ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः ।
ॐ सयज्ञारये नमः ।
ॐ सकामारये नमः ।
ॐ महादंश्ट्राय नमः ।
ॐ महायुधाय नमः ।
ॐ बहुधानिन्दिताय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः । ६००।

ॐ अधनाय नमः ।
ॐ अमरेशाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ विश्वदेवाय नमः ।
ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।
ॐ अनिलाभाय नमः ।
ॐ चेकितानाय नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ अजैकपाते नमः । ६१०।

ॐ कापालिने नमः ।
ॐ त्रिशङ्कवे नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ धन्वन्तरये नमः ।
ॐ धूमकेतवे नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ वैश्रवणाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ शक्राय नमः । ६२०।

ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ मित्राय नमः ।
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ धृवाय नमः ।
ॐ धराय नमः ।
ॐ प्रभावाय नमः ।
ॐ सर्वगाय वायवे नमः ।
ॐ अर्यम्ने नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ रवये नमः । ६३०।

ॐ उषङ्गवे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ मान्धात्रे नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ वर्णविभाविने नमः ।
ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ महागर्भाय नमः ।
ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः । ६४०।

ॐ अनिलाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ उपशान्ताय नमः ।
ॐ पुराणाय नमः ।
ॐ पुण्यचञ्चवे नमः ।
ॐ ये नमः ।
ॐ कुरुकर्त्रे नमः ।
ॐ कुरुवासिने नमः ।
ॐ कुरुभूताय नमः । ६५०।

ॐ गुणौषधाय नमः ।
ॐ सर्वाशयाय नमः ।
ॐ दर्भचारिणे नमः ।
ॐ सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ सुखासक्ताय नमः ।
ॐ सते नमः ।
ॐ असते नमः ।
ॐ सर्वरत्नविदे नमः ।
ॐ कैलासगिरिवासिने नमः । ६६०।

ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।
ॐ कूलहारिणे नमः ।
ॐ कुलकर्त्रे नमः ।
ॐ बहुविद्याय नमः ।
ॐ बहुप्रदाय नमः ।
ॐ वणिजाय नमः ।
ॐ वर्धकिने नमः ।
ॐ वृक्षाय नमः ।
ॐ वकिलाय नमः ।
ॐ चन्दनाय नमः । ६७०।

ॐ छदाय नमः ।
ॐ सारग्रीवाय नमः ।
ॐ महाजत्रवे नमः ।
ॐ अलोलाय नमः ।
ॐ महौषधाय नमः ।
ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ।
ॐ सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः ।
ॐ सिंहनादाय नमः ।
ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः ।
ॐ सिंहगाय नमः । ६८०।

ॐ सिंहवाहनाय नमः ।
ॐ प्रभावात्मने नमः ।
ॐ जगत्कालस्थालाय नमः ।
ॐ लोकहिताय नमः ।
ॐ तरवे नमः ।
ॐ सारङ्गाय नमः ।
ॐ नवचक्राङ्गाय नमः ।
ॐ केतुमालिने नमः ।
ॐ सभावनाय नमः ।
ॐ भूतालयाय नमः । ६९०।

ॐ भूतपतये नमः ।
ॐ अहोरात्राय नमः ।
ॐ अनिन्दिताय नमः ।
ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः ।
ॐ निलयाय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ अमोघाय नमः ।
ॐ संयताय नमः ।
ॐ अश्वाय नमः । ७००।

ॐ भोजनाय नमः ।
ॐ प्राणधारणाय नमः ।
ॐ धृतिमते नमः ।
ॐ मतिमते नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ सत्कृताय नमः ।
ॐ युगाधिपाय नमः ।
ॐ गोपालये नमः ।
ॐ गोपतये नमः ।
ॐ ग्रामाय नमः ।

ॐ गोचर्मवसनाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ हिरण्यबाहवे नमः ।
ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः ।
ॐ प्रकृष्टारये नमः ।
ॐ महाहर्शाय नमः ।
ॐ जितकामाय नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ गान्धाराय नमः ।
ॐ सुवासाय नमः । ७२०।

ॐ तपस्सक्ताय नमः ।
ॐ रतये नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ महागीताय नमः ।
ॐ महानृत्याय नमः ।
ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः ।
ॐ महाकेतवे नमः ।
ॐ महाधातवे नमः ।
ॐ नैकसानुचराय नमः ।
ॐ चलाय नमः । ७३०।

ॐ आवेदनीयाय नमः ।
ॐ आदेशाय नमः ।
ॐ सर्वगन्धसुखाहवाय नमः ।
ॐ तोरणाय नमः ।
ॐ तारणाय नमः ।
ॐ वाताय नमः ।
ॐ परिधीने नमः ।
ॐ पतिखेचराय नमः ।
ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः ।
ॐ वृद्धाय नमः । ७४०।

ॐ अतिवृद्धाय नमः ।
ॐ गुणाधिकाय नमः ।
ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः ।
ॐ देवासुरपतये नमः ।
ॐ पतये नमः ।
ॐ युक्ताय नमः ।
ॐ युक्तबाहवे नमः ।
ॐ दिविसुपर्णोदेवाय नमः ।
ॐ आषाढाय नमः ।
ॐ सुषाढाय नमः । ७५०।

ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ हरिणाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः ।
ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ महापथाय नमः ।
ॐ शिरोहारिणे नमः ।
ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः ।
ॐ सर्वयोगिने नमः । ७६०।

ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ समाम्नायाय नमः ।
ॐ अस्माम्नायाय नमः ।
ॐ तीर्थदेवाय नमः ।
ॐ महारथाय नमः ।
ॐ निर्जीवाय नमः ।
ॐ जीवनाय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ शुभाक्षाय नमः ।
ॐ बहुकर्कशाय नमः । ७७०।

ॐ रत्नप्रभूताय नमः ।
ॐ रत्नाङ्गाय नमः ।
ॐ महार्णवनिपानविदे नमः ।
ॐ मूलाय नमः ।
ॐ विशालाय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
ॐ तपोनिधये नमः ।
ॐ आरोहणाय नमः ।
ॐ अधिरोहाय नमः । ७८०।

ॐ शीलधारिणे नमः ।
ॐ महायशसे नमः ।
ॐ सेनाकल्पाय नमः ।
ॐ महाकल्पाय नमः ।
ॐ योगाय नमः ।
ॐ युगकराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ युगरूपाय नमः ।
ॐ महारूपाय नमः ।
ॐ महानागहनाय नमः ।

ॐ वधाय नमः ।
ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः ।
ॐ पादाय नमः ।
ॐ पण्डिताय नमः ।
ॐ अचलोपमाय नमः ।
ॐ बहुमालाय नमः ।
ॐ महामालाय नमः ।
ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः ।
ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः ।
ॐ त्रियुगाय नमः । ८००।

ॐ सफलोदयाय नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ विषण्णाङ्गाय नमः ।
ॐ मणिविद्धाय नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ बिन्दवे नमः ।
ॐ विसर्गाय नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ शराय नमः ।
ॐ सर्वायुधाय नमः । ८१०।

ॐ सहाय नमः ।
ॐ निवेदनाय नमः ।
ॐ सुखाजाताय नमः ।
ॐ सुगन्धाराय नमः ।
ॐ महाधनुषे नमः ।
ॐ गन्धपालिने भगवते नमः ।
ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः ।
ॐ मन्थानाय बहुलवायवे नमः ।
ॐ सकलाय नमः ।
ॐ सर्वलोचनाय नमः । ८२०।

ॐ तलस्तालाय नमः ।
ॐ करस्थालिने नमः ।
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ छत्राय नमः ।
ॐ सुछत्राय नमः ।
ॐ विरव्यातलोकाय नमः ।
ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः ।
ॐ मुण्डाय नमः ।
ॐ विरूपाय नमः । ८३०।

ॐ विकृताय नमः ।
ॐ दण्डिने नमः ।
ॐ कुण्डिने नमः ।
ॐ विकुर्वणाय नमः ।
ॐ हर्यक्षाय नमः ।
ॐ ककुभाय नमः ।
ॐ वज्रिणे नमः ।
ॐ शतजिह्वाय नमः ।
ॐ सहस्रपादे नमः ।
ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः । ८४०।

ॐ देवेन्द्राय सर्वदेवमयाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ सहस्रबाहवे नमः ।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ सर्वलोककृते नमः ।
ॐ पवित्राय नमः ।
ॐ त्रिककुडे मन्त्राय नमः ।
ॐ कनिष्ठाय नमः ।
ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः । ८५०।

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः ।
ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
ॐ महागर्भाय नमः ।
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
ॐ जलोद्भवाय नमः ।
ॐ गभस्तये नमः ।
ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
ॐ ब्रह्मिणे नमः ।
ॐ ब्रह्मविदे नमः । ८६०।

ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ नैकात्मने नमः ।
ॐ स्वयंभुव तिग्मतेजसे नमः ।
ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ वातरंहाय नमः ।
ॐ मनोजवाय नमः ।
ॐ चन्दनिने नमः । ८७०।

ॐ पद्मनालाग्राय नमः ।
ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः ।
ॐ नीलमौलये नमः ।
ॐ पिनाकधृते नमः ।
ॐ उमापतये नमः ।
ॐ उमाकान्ताय नमः ।
ॐ जाह्नवीभृते नमः ।
ॐ उमाधवाय नमः ।
ॐ वराय वराहाय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ सुमहास्वनाय नमः ।
ॐ महाप्रसादाय नमः ।
ॐ दमनाय नमः ।
ॐ शत्रुघ्ने नमः ।
ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः ।
ॐ प्रीतात्मने नमः ।
ॐ परमात्मने नमः । ८९०।

ॐ प्रयतात्माने नमः ।
ॐ प्रधानधृते नमः ।
ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
ॐ त्र्यक्षाय नमः ।
ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः ।
ॐ चराचरात्मने नमः ।
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः ।
ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः ।
ॐ साध्यर्षये नमः ।
ॐ वसुरादित्याय नमः । ९००।

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः ।
ॐ व्यासाय नमः ।
ॐ सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तराय नमः ।
ॐ पर्यायोनराय नमः ।
ॐ ऋतवे नमः ।
ॐ संवत्सराय नमः ।
ॐ मासाय नमः ।
ॐ पक्षाय नमः ।
ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः ।
ॐ कलाभ्यो नमः । ९१०।

ॐ काष्ठाभ्यो नमः ।
ॐ लवेभ्यो नमः ।
ॐ मात्राभ्यो नमः ।
ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः ।
ॐ क्षणेभ्यो नमः ।
ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
ॐ प्रजाबीजाय नमः ।
ॐ लिङ्गाय नमः ।
ॐ आद्याय निर्गमाय नमः ।
ॐ सते नमः । ९२०।

ॐ असते नमः ।
ॐ व्यक्ताय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ पित्रे नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ पितामहाय नमः ।
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
ॐ त्रिविष्टपाय नमः । ९३०।

ॐ निर्वाणाय नमः ।
ॐ ह्लादनाय नमः ।
ॐ ब्रह्मलोकाय नमः ।
ॐ परायै गत्यै नमः ।
ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः ।
ॐ देवासुरपरायणाय नमः ।
ॐ देवासुरगुरवे नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः ।
ॐ देवासुर महामात्राय नमः । ९४०।

ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः ।
ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः ।
ॐ देवातिदेवाय नमः ।
ॐ देवर्शये नमः ।
ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः ।
ॐ देवासुरेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वाय नमः ।
ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः ।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः । ९५०।

ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ देवतात्मने नमः ।
ॐ आत्मसंभवाय नमः ।
ॐ उद्भिदे नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ वैद्याय नमः ।
ॐ विरजाय नमः ।
ॐ नीरजाय नमः ।
ॐ अमराय नमः ।
ॐ ईड्याय नमः । ९६०।

ॐ हस्तीश्वराय नमः ।
ॐ व्यघ्राय नमः ।
ॐ देवसिंहाय नमः ।
ॐ नरऋषभाय नमः ।
ॐ विबुधाय नमः ।
ॐ अग्रवराय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ सर्वदेवाय नमः ।
ॐ तपोमयाय नमः ।
ॐ सुयुक्ताय नमः ।

ॐ शिभनाय नमः ।
ॐ वज्रिणे नमः ।
ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ निजाय सर्गाय नमः ।
ॐ पवित्राय नमः ।
ॐ सर्वपावनाय नमः ।
ॐ शृङ्गिणे नमः । ९८०।

ॐ शृङ्गप्रियाय नमः ।
ॐ बभ्रुवे नमः ।
ॐ राजराजाय नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ अभिरामाय नमः ।
ॐ सुरगणाय नमः ।
ॐ विरामाय नमः ।
ॐ सर्वसाधनाय नमः ।
ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
ॐ विश्वदेवाय नमः । ९९०।

ॐ हरिणाय नमः ।
ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः ।
ॐ स्थावराणां पतये नमः ।
ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ व्रताधिपाय नमः । १०००।

ॐ परस्मै नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः ।
ॐ विमुक्ताय नमः ।
ॐ मुक्ततेजसे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ श्रीवर्धनाय नमः ।
ॐ जगते नमः । १००८।

इति शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम् ॥शिवार्पणम्
॥ ॐ तत्सत् ॥