Hanuman Stotras

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi and English

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi:
॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् कालिकारहस्यतः ॥

आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः ।
तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ॥ १॥

अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः ।
सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ॥ २॥

परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः ।
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ॥ ३॥

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram

सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् ।
सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ॥ ४॥

पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् ।
सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ॥ ५॥

कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः ।
बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः ॥ ६॥

कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः ।
कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् ॥ ७॥

सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलः ।
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः ॥ ८॥

कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः ।
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् ॥ ९॥

वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः ।
अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः ॥ १०॥

विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः ॥ ११॥

चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः ।
अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः ॥ १२॥

लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः ।
गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः ॥ १३॥

सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः ।
सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः ॥ १४॥

कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः ।
कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः ॥ १५॥

रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः ।
स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः ॥ १६॥

चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः ।
सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः ॥ १७॥

कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः ।
दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् ॥ १८॥

योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः ।
वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः ॥ १९॥

इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः ।
पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः ॥ २०॥

दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीति वर्धनः ।
सीतासमेत श्रीरामभद्रपूजाधुरन्धरः ॥ २१॥

इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥

यः पठेच्छृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ २२॥

॥ इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:
anjaneyo mahaviro hanuman marutatmajah|
tattvajnanapradah sitadevimudrapradayakah||1||

asokavanikacchetta sarvamayavibhanjanah|
sarvabandhavimokta ca raksovidhvamsakarakah||2||

paravidyapariharta parasauryavinasakah|
paramantranirakarta parayantraprabhedakah||3||

sarvagrahavinasi ca bhimasenasahayakrt|
sarvaduhkhaharah sarvalokacari manojavah||4||

parijatadrumulasthah sarvamantrasvarupavan|
sarvatantrasvarupi ca sarvayantratmikastatha||5||

kapisvaro mahakayah sarvarogaharah prabhuh|
balasiddhikarah sarvavidyasampatpradayakah||6||

kapisenanayakasca bhavisyaccaturananah|
kumarabrahmacari ca ratnakundaladiptiman||7||

cancaladvalasannaddho lambamanasikhojjvalah|
gandharvavidyatattvajno mahabalaparakramah||8||

karagrhavimokta ca srnkhalabandhamocakah|
sagarottarakah prajno ramadutah pratapavan||9||

vanarah kesarisunuh sitasokanivaranah|
anjanagarbhasambhuto balarkasadrsananah||10||

vibhisanapriyakaro dasagrivakulantakah|
laksmanapranadata ca vajrakayo mahadyutih||11||

ciranjivi ramabhakto daityakaryavighatakah|
aksahanta kancanabhah pancavaktro mahatapah||12||

lankinibhanjanah sriman simhikapranabhanjanah|
gandhamadanasailastho lankapuravidahakah||13||

sugrivasacivo dhirah suro daityakulantakah |
surarcito mahatejo ramacudamanipradah||14||

kamarupi pingalakso vardhimainakapujitah|
kabalikrtamartandamandalo vijitendriyah||15||

ramasugrivasandhata mahiravanamardanah|
sphaṭikabho vagadhiso navavyakrtipanditah||16||

caturbahurdinabandhurmahatma bhaktavatsalah|
sanjivananagaharta sucirvagmi dhrtavratah||17||

kalanemipramathano harimarkaṭamarkaṭah|
dantah santah prasannatma satakanṭhamadapahah||18||

yogi ramakathalolah sitanvesanapanditah|
vajradamsṭro vajranakho rudraviryasamudbhavah||19||

indrajitprahitamoghabrahmastravinivarakah|
parthadhvajagrasamvasi sarapanjarahelakah||20||

dasabahurlokapujyo jambavatpritivardhanah|
sitasametasriramapadasevadhurandharah||21||

||iti sri anjaneyasṭottarasatanamastotram sampurnam||