Hanuman Stotras

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada and English

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:
॥ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಕಾಲಿಕಾರಹಸ್ಯತಃ ॥

ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ।
ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 1॥

ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ ।
ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ ॥ 2॥

ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ ।
ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ॥ 3॥

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram

ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತ್ ।
ಸರ್ವದುಃಖಹರಃ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರೀ ಮನೋಜವಃ ॥ 4॥

ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಃ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ ॥ 5॥

ಕಪೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸರ್ವರೋಗಹರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 6॥

ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ ।
ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ॥ 7॥

ಸಂಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 8॥

ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಃ ।
ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ರಾಮದೂತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 9॥

ವಾನರಃ ಕೇಸರಿಸುತಃ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಕಃ ।
ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಃ ॥ 10॥

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರೋ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ವಜ್ರಕಾಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 11॥

ಚಿರಂಜೀವೀ ರಾಮಭಕ್ತೋ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಃ ।
ಅಕ್ಷಹಂತಾ ಕಾಂಚನಾಭಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾತಪಾಃ ॥ 12॥

ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಃ ।
ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥೋ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ ॥ 13॥

ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಧೀರಃ ಶೂರೋ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಃ ।
ಸುರಾರ್ಚಿತೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಃ ॥ 14॥

ಕಾಮರೂಪೀ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೋ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಃ ।
ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 15॥

ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತಾ ಮಹಾರಾವಣಮರ್ದನಃ ।
ಸ್ಫಟಿಕಾಭೋ ವಾಗಧೀಶೋ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಃ ॥ 16॥

ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದೀನಬಂಧುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತಾ ಶುಚಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 17॥

ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನೋ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಃ ।
ದಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತ್ ॥ 18॥

ಯೋಗೀ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಃ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಃ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 19॥

ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಃ ।
ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸೀ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಃ ॥ 20॥

ದಶಬಾಹುಲೋರ್ಕಪೂಜ್ಯೋ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಧನಃ ।
ಸೀತಾಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಪೂಜಾಧುರಂಧರಃ ॥ 21॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಶ್ರೀಹನುಮತೋ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 22॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:
anjaneyo mahaviro hanuman marutatmajah|
tattvajnanapradah sitadevimudrapradayakah||1||

asokavanikacchetta sarvamayavibhanjanah|
sarvabandhavimokta ca raksovidhvamsakarakah||2||

paravidyapariharta parasauryavinasakah|
paramantranirakarta parayantraprabhedakah||3||

sarvagrahavinasi ca bhimasenasahayakrt|
sarvaduhkhaharah sarvalokacari manojavah||4||

parijatadrumulasthah sarvamantrasvarupavan|
sarvatantrasvarupi ca sarvayantratmikastatha||5||

kapisvaro mahakayah sarvarogaharah prabhuh|
balasiddhikarah sarvavidyasampatpradayakah||6||

kapisenanayakasca bhavisyaccaturananah|
kumarabrahmacari ca ratnakundaladiptiman||7||

cancaladvalasannaddho lambamanasikhojjvalah|
gandharvavidyatattvajno mahabalaparakramah||8||

karagrhavimokta ca srnkhalabandhamocakah|
sagarottarakah prajno ramadutah pratapavan||9||

vanarah kesarisunuh sitasokanivaranah|
anjanagarbhasambhuto balarkasadrsananah||10||

vibhisanapriyakaro dasagrivakulantakah|
laksmanapranadata ca vajrakayo mahadyutih||11||

ciranjivi ramabhakto daityakaryavighatakah|
aksahanta kancanabhah pancavaktro mahatapah||12||

lankinibhanjanah sriman simhikapranabhanjanah|
gandhamadanasailastho lankapuravidahakah||13||

sugrivasacivo dhirah suro daityakulantakah |
surarcito mahatejo ramacudamanipradah||14||

kamarupi pingalakso vardhimainakapujitah|
kabalikrtamartandamandalo vijitendriyah||15||

ramasugrivasandhata mahiravanamardanah|
sphaṭikabho vagadhiso navavyakrtipanditah||16||

caturbahurdinabandhurmahatma bhaktavatsalah|
sanjivananagaharta sucirvagmi dhrtavratah||17||

kalanemipramathano harimarkaṭamarkaṭah|
dantah santah prasannatma satakanṭhamadapahah||18||

yogi ramakathalolah sitanvesanapanditah|
vajradamsṭro vajranakho rudraviryasamudbhavah||19||

indrajitprahitamoghabrahmastravinivarakah|
parthadhvajagrasamvasi sarapanjarahelakah||20||

dasabahurlokapujyo jambavatpritivardhanah|
sitasametasriramapadasevadhurandharah||21||

||iti sri anjaneyasṭottarasatanamastotram sampurnam||