Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Hanuman Stotras / Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil and English

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil and English

945 Views

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:
॥ ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் காலிகாரஹஸ்யத: ॥

ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: ।
தத்வஜ்ஞானப்ரத:³ ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யக: ॥ 1॥

அஶோகவனிகாச்சே²த்தா ஸர்வமாயாவிப⁴ஞ்ஜன: ।
ஸர்வப³ந்த⁴விமோக்தா ச ரக்ஷோவித்⁴வம்ஸகாரக: ॥ 2॥

பரவித்³யாபரீஹார: பரஶௌர்யவினாஶன: ।
பரமந்த்ரனிராகர்தா பரயந்த்ரப்ரபே⁴த³க: ॥ 3॥

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram

ஸர்வக்³ரஹவினாஶீ ச பீ⁴மஸேனஸஹாயக்ருʼத் ।
ஸர்வது:³க²ஹர: ஸர்வலோகசாரீ மனோஜவ: ॥ 4॥

பாரிஜாதத்³ருமூலஸ்த:² ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபவான் ।
ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபீ ச ஸர்வயந்த்ராத்மகஸ்ததா² ॥ 5॥

கபீஶ்வரோ மஹாகாய: ஸர்வரோக³ஹர: ப்ரபு:⁴ ।
ப³லஸித்³தி⁴கர: ஸர்வவித்³யாஸம்பத்ப்ரதா³யக: ॥ 6॥

கபிஸேனானாயகஶ்ச ப⁴விஷ்யச்சதுரானன: ।
குமாரப்³ரஹ்மசாரீ ச ரத்னகுண்ட³லதீ³ப்திமான் ॥ 7॥

ஸஞ்சலத்³வாலஸன்னத்³த⁴லம்ப³மானஶிகோ²ஜ்ஜ்வல: ।
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாதத்த்வஜ்ஞோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 8॥

காராக்³ருʼஹவிமோக்தா ச ஶ்ருʼங்க²லாப³ந்த⁴மோசக: ।
ஸாக³ரோத்தாரக: ப்ராஜ்ஞோ ராமதூ³த: ப்ரதாபவான் ॥ 9॥

வானர: கேஸரிஸுத: ஸீதாஶோகனிவாரக: ।
அஞ்ஜனாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ பா³லார்கஸத்³ருʼஶானன: ॥ 10॥

விபீ⁴ஷணப்ரியகரோ த³ஶக்³ரீவகுலாந்தக: ।
லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச வஜ்ரகாயோ மஹாத்³யுதி: ॥ 11॥

சிரஞ்ஜீவீ ராமப⁴க்தோ தை³த்யகார்யவிகா⁴தக: ।
அக்ஷஹந்தா காஞ்சனாப:⁴ பஞ்சவக்த்ரோ மஹாதபா: ॥ 12॥

லங்கிணீப⁴ஞ்ஜன: ஶ்ரீமான் ஸிம்ஹிகாப்ராணப⁴ஞ்ஜன: ।
க³ந்த⁴மாத³னஶைலஸ்தோ² லங்காபுரவிதா³ஹக: ॥ 13॥

ஸுக்³ரீவஸசிவோ தீ⁴ர: ஶூரோ தை³த்யகுலாந்தக: ।
ஸுரார்சிதோ மஹாதேஜா ராமசூடா³மணிப்ரத:³ ॥ 14॥

காமரூபீ பிங்க³லாக்ஷோ வார்தி⁴மைனாகபூஜித: ।
கப³லீக்ருʼதமார்தண்ட³மண்ட³லோ விஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 15॥

ராமஸுக்³ரீவஸந்தா⁴தா மஹாராவணமர்த³ன: ।
ஸ்ப²டிகாபோ⁴ வாக³தீ⁴ஶோ நவவ்யாக்ருʼதிபண்டி³த: ॥ 16॥

சதுர்பா³ஹுர்தீ³னப³ந்து⁴ர்மஹாத்மா ப⁴க்தவத்ஸல: ।
ஸஞ்ஜீவனனகா³ஹர்தா ஶுசிர்வாக்³மீ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 17॥

காலனேமிப்ரமத²னோ ஹரிமர்கடமர்கட: ।
தா³ந்த: ஶாந்த: ப்ரஸன்னாத்மா ஶதகண்ட²மதா³பஹ்ருʼத் ॥ 18॥

யோகீ³ ராமகதா²லோல: ஸீதான்வேஷணபண்டி³த: ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ வஜ்ரனகோ² ருத்³ரவீர்யஸமுத்³ப⁴வ: ॥ 19॥

இந்த்³ரஜித்ப்ரஹிதாமோக⁴ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவினிவாரக: ।
பார்த²த்⁴வஜாக்³ரஸம்வாஸீ ஶரபஞ்ஜரபே⁴த³க: ॥ 20॥

த³ஶபா³ஹுலோர்கபூஜ்யோ ஜாம்ப³வத்ப்ரீதி வர்த⁴ன: ।
ஸீதாஸமேத ஶ்ரீராமப⁴த்³ரபூஜாது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 21॥

இத்யேவம் ஶ்ரீஹனுமதோ நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயான்னித்யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ॥ 22॥

॥ இதி ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:
anjaneyo mahaviro hanuman marutatmajah|
tattvajnanapradah sitadevimudrapradayakah||1||

asokavanikacchetta sarvamayavibhanjanah|
sarvabandhavimokta ca raksovidhvamsakarakah||2||

paravidyapariharta parasauryavinasakah|
paramantranirakarta parayantraprabhedakah||3||

sarvagrahavinasi ca bhimasenasahayakrt|
sarvaduhkhaharah sarvalokacari manojavah||4||

parijatadrumulasthah sarvamantrasvarupavan|
sarvatantrasvarupi ca sarvayantratmikastatha||5||

kapisvaro mahakayah sarvarogaharah prabhuh|
balasiddhikarah sarvavidyasampatpradayakah||6||

kapisenanayakasca bhavisyaccaturananah|
kumarabrahmacari ca ratnakundaladiptiman||7||

cancaladvalasannaddho lambamanasikhojjvalah|
gandharvavidyatattvajno mahabalaparakramah||8||

karagrhavimokta ca srnkhalabandhamocakah|
sagarottarakah prajno ramadutah pratapavan||9||

vanarah kesarisunuh sitasokanivaranah|
anjanagarbhasambhuto balarkasadrsananah||10||

vibhisanapriyakaro dasagrivakulantakah|
laksmanapranadata ca vajrakayo mahadyutih||11||

ciranjivi ramabhakto daityakaryavighatakah|
aksahanta kancanabhah pancavaktro mahatapah||12||

lankinibhanjanah sriman simhikapranabhanjanah|
gandhamadanasailastho lankapuravidahakah||13||

sugrivasacivo dhirah suro daityakulantakah |
surarcito mahatejo ramacudamanipradah||14||

kamarupi pingalakso vardhimainakapujitah|
kabalikrtamartandamandalo vijitendriyah||15||

ramasugrivasandhata mahiravanamardanah|
sphaṭikabho vagadhiso navavyakrtipanditah||16||

caturbahurdinabandhurmahatma bhaktavatsalah|
sanjivananagaharta sucirvagmi dhrtavratah||17||

kalanemipramathano harimarkaṭamarkaṭah|
dantah santah prasannatma satakanṭhamadapahah||18||

yogi ramakathalolah sitanvesanapanditah|
vajradamsṭro vajranakho rudraviryasamudbhavah||19||

indrajitprahitamoghabrahmastravinivarakah|
parthadhvajagrasamvasi sarapanjarahelakah||20||

dasabahurlokapujyo jambavatpritivardhanah|
sitasametasriramapadasevadhurandharah||21||

||iti sri anjaneyasṭottarasatanamastotram sampurnam||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

1 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *