Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Hanuman Stotras / Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu and English

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu and English

1713 Views

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:
॥ శ్రీమదాఞ్జనేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ కాలికారహస్యతః ॥

ఆఞ్జనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః ।
తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః ॥ 1 ॥

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభఞ్జనః ।
సర్వబన్ధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః ॥ 2 ॥

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః ।
పరమన్త్రనిరాకర్తా పరయన్త్రప్రభేదకః ॥ ౩॥

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ ।
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః ॥ 4 ॥

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమన్త్రస్వరూపవాన్ ।
సర్వతన్త్రస్వరూపీ చ సర్వయన్త్రాత్మకస్తథా ॥ 5 ॥

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః ।
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసమ్పత్ప్రదాయకః ॥ 6 ॥

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః ।
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుణ్డలదీప్తిమాన్ ॥ 7 ॥

సఞ్చలద్వాలసన్నద్ధలమ్బమానశిఖోజ్జ్వలః ।
గన్ధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః ॥ 8 ॥

కారాగృహవిమోక్తా చ శృఙ్ఖలాబన్ధమోచకః ।
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ ॥ 9 ॥

వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః ।
అఞ్జనాగర్భసమ్భూతో బాలార్కసదృశాననః ॥ 10 ॥

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాన్తకః ।
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః ॥ 11 ॥

చిరఞ్జీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః ।
అక్షహన్తా కాఞ్చనాభః పఞ్చవక్త్రో మహాతపాః ॥ 12 ॥

లఙ్కిణీభఞ్జనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభఞ్జనః ।
గన్ధమాదనశైలస్థో లఙ్కాపురవిదాహకః ॥ 13 ॥

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాన్తకః ।
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః ॥ 14 ॥

కామరూపీ పిఙ్గలాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః ।
కబలీకృతమార్తణ్డమణ్డలో విజితేన్ద్రియః ॥ 15 ॥

రామసుగ్రీవసన్ధాతా మహారావణమర్దనః ।
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపణ్డితః ॥ 16 ॥

చతుర్బాహుర్దీనబన్ధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః ।
సఞ్జీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః ॥ 17 ॥

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః ।
దాన్తః శాన్తః ప్రసన్నాత్మా శతకణ్ఠమదాపహృత్ ॥ 18 ॥

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపణ్డితః ।
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః ॥ 19 ॥

ఇన్ద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః ।
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపఞ్జరభేదకః ॥ 20 ॥

దశబాహులోర్కపూజ్యో జామ్బవత్ప్రీతి వర్ధనః ।
సీతాసమేత శ్రీరామభద్రపూజాధురన్ధరః ॥ 21 ॥

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ 22 ॥

॥ ఇతి శ్రీమదాఞ్జనేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:
anjaneyo mahaviro hanuman marutatmajah|
tattvajnanapradah sitadevimudrapradayakah||1||

asokavanikacchetta sarvamayavibhanjanah|
sarvabandhavimokta ca raksovidhvamsakarakah||2||

paravidyapariharta parasauryavinasakah|
paramantranirakarta parayantraprabhedakah||3||

sarvagrahavinasi ca bhimasenasahayakrt|
sarvaduhkhaharah sarvalokacari manojavah||4||

parijatadrumulasthah sarvamantrasvarupavan|
sarvatantrasvarupi ca sarvayantratmikastatha||5||

kapisvaro mahakayah sarvarogaharah prabhuh|
balasiddhikarah sarvavidyasampatpradayakah||6||

kapisenanayakasca bhavisyaccaturananah|
kumarabrahmacari ca ratnakundaladiptiman||7||

cancaladvalasannaddho lambamanasikhojjvalah|
gandharvavidyatattvajno mahabalaparakramah||8||

karagrhavimokta ca srnkhalabandhamocakah|
sagarottarakah prajno ramadutah pratapavan||9||

vanarah kesarisunuh sitasokanivaranah|
anjanagarbhasambhuto balarkasadrsananah||10||

vibhisanapriyakaro dasagrivakulantakah|
laksmanapranadata ca vajrakayo mahadyutih||11||

ciranjivi ramabhakto daityakaryavighatakah|
aksahanta kancanabhah pancavaktro mahatapah||12||

lankinibhanjanah sriman simhikapranabhanjanah|
gandhamadanasailastho lankapuravidahakah||13||

sugrivasacivo dhirah suro daityakulantakah |
surarcito mahatejo ramacudamanipradah||14||

kamarupi pingalakso vardhimainakapujitah|
kabalikrtamartandamandalo vijitendriyah||15||

ramasugrivasandhata mahiravanamardanah|
sphaṭikabho vagadhiso navavyakrtipanditah||16||

caturbahurdinabandhurmahatma bhaktavatsalah|
sanjivananagaharta sucirvagmi dhrtavratah||17||

kalanemipramathano harimarkaṭamarkaṭah|
dantah santah prasannatma satakanṭhamadapahah||18||

yogi ramakathalolah sitanvesanapanditah|
vajradamsṭro vajranakho rudraviryasamudbhavah||19||

indrajitprahitamoghabrahmastravinivarakah|
parthadhvajagrasamvasi sarapanjarahelakah||20||

dasabahurlokapujyo jambavatpritivardhanah|
sitasametasriramapadasevadhurandharah||21||

||iti sri anjaneyasṭottarasatanamastotram sampurnam||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *