Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Malayalam And English With Meaning

Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Malayalam And English With Meaning

588 Views

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in Malayalam:

ജോ അച്യുതാനംദ ജോജോ മുകുംദാ
രാവെ പരമാനംദ രാമ ഗോവിംദാ ||

അംഗജുനി ഗന്ന മാ യന്ന യിടു രാരാ
ബംഗാരു ഗിന്നെലോ പാലു പോസേരാ |
ദൊംഗ നീവനി സതുലു ഗൊംകുചുന്നാരാ
മുംഗിട നാഡരാ മോഹനാകാര ||

ഗോവര്ധനംബെല്ല ഗൊഡുഗുഗാ പട്ടി
കാവരമ്മുന നുന്ന കംസുപഡഗൊട്ടി |
നീവു മധുരാപുരമു നേലചേപട്ടി
ഠീവിതോ നേലിന ദേവകീപട്ടി ||

Annamayya Sankeerthanalu

നംദു നിംടനു ജേരി നയമു മീറംഗ
ചംദ്രവദനലു നീകു സേവ ചേയംഗ |
നംദമുഗ വാരിംഡ്ല നാഡുചുംഡംഗ
മംദലകു ദൊംഗ മാ മുദ്ദുരംഗ ||

പാലവാരാശിലോ പവളിംചിനാവു
ബാലുഗാ മുനുല കഭയമിച്ചിനാവു |
മേലുഗാ വസുദേവു കുദയിംചിനാവു
ബാലുഡൈ യുംഡി ഗോപാലുഡൈനാവു ||

അട്ടുഗട്ടിന മീഗ ഡട്ടെ തിന്നാഡേ
പട്ടി കോഡലു മൂതിപൈ രാസിനാഡേ |
അട്ടെ തിനെനനി യത്ത യഡഗ വിന്നാഡേ
ഗട്ടിഗാ നിദി ദൊംഗ കൊട്ടുമന്നാഡേ ||

ഗൊല്ലവാരിംഡ്ലകു ഗൊബ്ബുനകുബോയി
കൊല്ലലുഗാ ത്രാവി കുംഡലനു നേയി |
ചെല്ലുനാ മഗനാംഡ്ര ജെലിഗി യീശായീ
ചില്ലതനമുലു സേയ ജെല്ലുനടവോയി ||

രേപല്ലെ സതുലെല്ല ഗോപംബുതോനു
ഗോപമ്മ മീ കൊഡുകു മാ യിംഡ്ല ലോനു |
മാപുഗാനേ വച്ചി മാ മാനമുലനു
നീ പാപഡേ ചെറിചെ നേമംദുമമ്മ ||

ഒകനി യാലിനിദെച്ചി നൊകനി കഡബെട്ടി
ജഗഡമുലു കലിപിംചി സതിപതുലബട്ടി |
പഗലു നലുജാമുലുനു ബാലുഡൈ നട്ടി
മഗനാംഡ്ര ചേപട്ടി മദനുഡൈ നട്ടി ||

അലിഗി തൃണാവര്തു നവനി ഗൂല്ചിതിവി
ബലിമിമൈ ബൂതന ബട്ടി പീല്ചിതിവി |
ചെലഗി ശകടാസുരുനി ജേരി ഡൊല്ചിതിവി
തലചി മദ്ദുലു രെംഡു ധരണി വ്രാല്ചിതിവി ||

ഹംഗുഗാ താള്ളപാകന്നയ്യ ചാല
ശൃംഗാര രചനഗാ ചെപ്പെ നീ ജോല |
സംഗതിഗ സകല സംപദല നീവേള
മംഗളമു തിരുപട്ല മദനഗോപാല ||

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Meaning

Sleep (dear) Eternally blissful one!Sleep (dear) Vishnu!O, Supreme bliss come to pleasant Govinda!! Sleep ….

Having come to Nanda’s house, (you) even having surpassed the morality/dignity; as the moon-faced ones served you, beautifully played in their houses; the thief in the herd is our lovable Colored Krishna!

In the milk ocean (you) slept;
as a boy you gave protection from fear to sages;
for safety, you dawned to Vasudeva;
being a boy, you became the protector of cows.

He ate the cream tied to the roof loft just like that!
He held and rubbed (it)on the daughter-in-law’s mouth just like that!
When the mother-in-law asked, he just heard/listened;
The treasure thief asked her(mother-in-law) to hit (daughter-in-law) strongly.

He goes to the cow-herdsmen houses quickly and plunders the ghee/butter in the pots by drinking;
He prevails over the married women and makes them pleasant/agreeable(instead of angry)
He makes them do silly things; As if this will prevail/work!

All the village women, in a fit of anger (said) ” Cowherdswoman(Yashoda), your son comes to our houses in the evening itself . Your infant spoils our pride/respect. What do we say lady?”

“He brought someone’s wife and put in someone else’s place; started fights/quarells between the husbands of those wives. At bright noon in daylight, that little boy (of yours) held hands of a married woman as Cupid.”

Having held the whole of govardhana as umbrella; having defeated the arrogance filled Kamsa;
You took over the reigns of Madhura city into your hands and ruled it with grandeur, O Devaki’s child!

My elder brother who gave birth to Cupid come this way;
In golden bowl, (I) poured milk;
calling you as the thief, are the women boiling (with anger)?
Play in the front yard; O bewitching shaped one!

Beautifully has Tallapakka brother with lovely writing told your lullby;
As a matter, all the treasure you rule;
Good omen to the lovely cow-herdsman at the Thiru Hill.

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in English

jo acyutananda jojo mukunda
rave paramananda rama govinda ||

angajuni ganna ma yanna yitu rara
bangaru ginnelo palu posera |
donga nivani satulu gonkucunnara
mungita nadara mohanakara ||

govardhanambella goduguga patti
kavarammuna nunna kamsupadagotti |
nivu madhurapuramu nelacepatti
thivito nelina devakipatti ||

nandu nintanu jeri nayamu miṟanga
candravadanalu niku seva ceyanga |
nandamuga varindla naducundanga
mandalaku donga ma mudduranga ||

palavarasilo pavalincinavu
baluga munula kabhayamiccinavu |
meluga vasudevu kudayincinavu
baludai yundi gopaludainavu ||

attugattina miga datte tinnade
patti kodalu mūtipai rasinade |
atte tinenani yatta yadaga vinnade
gattiga nidi donga kottumannade ||

gollavarindlaku gobbunakuboyi
kollaluga travi kundalanu neyi |
celluna maganandra jeligi yisayi
cillatanamulu seya jellunatavoyi ||

repalle satulella gopambutonu
gopamma mi koduku ma yindla lonu |
mapugane vacci ma manamulanu
ni papade ceṟice nemandumamma ||

okani yalinidecci nokani kadabetti
jagadamulu kalipinci satipatulabatti |
pagalu nalujamulunu baludai natti
maganandra cepatti madanudai natti ||

aligi trnavartu navani gūlcitivi
balimimai būtana batti pilcitivi |
celagi sakatasuruni jeri dolcitivi
talaci maddulu rendu dharani vralcitivi ||

hanguga tallapakannayya cala
srngara racanaga ceppe ni jola |
sangatiga sakala sampadala nivela
mangalamu tirupatla madanagopala ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *