Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Tamil And English With Meaning

Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Tamil And English With Meaning

4538 Views

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in Tamil:

ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா
ராவெ பரமானம்த ராம கோவிம்தா ||

அம்கஜுனி கன்ன மா யன்ன யிடு ராரா
பம்காரு கின்னெலோ பாலு போஸேரா |
தொம்க னீவனி ஸதுலு கொம்குசுன்னாரா
மும்கிட னாடரா மோஹனாகார ||

கோவர்தனம்பெல்ல கொடுகுகா பட்டி
காவரம்முன னுன்ன கம்ஸுபடகொட்டி |
னீவு மதுராபுரமு னேலசேபட்டி
டீவிதோ னேலின தேவகீபட்டி ||

Annamayya Sankeerthanalu

னம்து னிம்டனு ஜேரி னயமு மீறம்க
சம்த்ரவதனலு னீகு ஸேவ சேயம்க |
னம்தமுக வாரிம்ட்ல னாடுசும்டம்க
மம்தலகு தொம்க மா முத்துரம்க ||

பாலவாராஶிலோ பவளிம்சினாவு
பாலுகா முனுல கபயமிச்சினாவு |
மேலுகா வஸுதேவு குதயிம்சினாவு
பாலுடை யும்டி கோபாலுடைனாவு ||

அட்டுகட்டின மீக டட்டெ தின்னாடே
பட்டி கோடலு மூதிபை ராஸினாடே |
அட்டெ தினெனனி யத்த யடக வின்னாடே
கட்டிகா னிதி தொம்க கொட்டுமன்னாடே ||

கொல்லவாரிம்ட்லகு கொப்புனகுபோயி
கொல்லலுகா த்ராவி கும்டலனு னேயி |
செல்லுனா மகனாம்ட்ர ஜெலிகி யீஶாயீ
சில்லதனமுலு ஸேய ஜெல்லுனடவோயி ||

ரேபல்லெ ஸதுலெல்ல கோபம்புதோனு
கோபம்ம மீ கொடுகு மா யிம்ட்ல லோனு |
மாபுகானே வச்சி மா மானமுலனு
னீ பாபடே செறிசெ னேமம்துமம்ம ||

ஒகனி யாலினிதெச்சி னொகனி கடபெட்டி
ஜகடமுலு கலிபிம்சி ஸதிபதுலபட்டி |
பகலு னலுஜாமுலுனு பாலுடை னட்டி
மகனாம்ட்ர சேபட்டி மதனுடை னட்டி ||

அலிகி த்றுணாவர்து னவனி கூல்சிதிவி
பலிமிமை பூதன பட்டி பீல்சிதிவி |
செலகி ஶகடாஸுருனி ஜேரி டொல்சிதிவி
தலசி மத்துலு ரெம்டு தரணி வ்ரால்சிதிவி ||

ஹம்குகா தாள்ளபாகன்னய்ய சால
ஶ்றும்கார ரசனகா செப்பெ னீ ஜோல |
ஸம்கதிக ஸகல ஸம்பதல னீவேள
மம்களமு திருபட்ல மதனகோபால ||

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Meaning

Sleep (dear) Eternally blissful one!Sleep (dear) Vishnu!O, Supreme bliss come to pleasant Govinda!! Sleep ….

Having come to Nanda’s house, (you) even having surpassed the morality/dignity; as the moon-faced ones served you, beautifully played in their houses; the thief in the herd is our lovable Colored Krishna!

In the milk ocean (you) slept;
as a boy you gave protection from fear to sages;
for safety, you dawned to Vasudeva;
being a boy, you became the protector of cows.

He ate the cream tied to the roof loft just like that!
He held and rubbed (it)on the daughter-in-law’s mouth just like that!
When the mother-in-law asked, he just heard/listened;
The treasure thief asked her(mother-in-law) to hit (daughter-in-law) strongly.

He goes to the cow-herdsmen houses quickly and plunders the ghee/butter in the pots by drinking;
He prevails over the married women and makes them pleasant/agreeable(instead of angry)
He makes them do silly things; As if this will prevail/work!

All the village women, in a fit of anger (said) ” Cowherdswoman(Yashoda), your son comes to our houses in the evening itself . Your infant spoils our pride/respect. What do we say lady?”

“He brought someone’s wife and put in someone else’s place; started fights/quarells between the husbands of those wives. At bright noon in daylight, that little boy (of yours) held hands of a married woman as Cupid.”

Having held the whole of govardhana as umbrella; having defeated the arrogance filled Kamsa;
You took over the reigns of Madhura city into your hands and ruled it with grandeur, O Devaki’s child!

My elder brother who gave birth to Cupid come this way;
In golden bowl, (I) poured milk;
calling you as the thief, are the women boiling (with anger)?
Play in the front yard; O bewitching shaped one!

Beautifully has Tallapakka brother with lovely writing told your lullby;
As a matter, all the treasure you rule;
Good omen to the lovely cow-herdsman at the Thiru Hill.

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in English

jo acyutananda jojo mukunda
rave paramananda rama govinda ||

angajuni ganna ma yanna yitu rara
bangaru ginnelo palu posera |
donga nivani satulu gonkucunnara
mungita nadara mohanakara ||

govardhanambella goduguga patti
kavarammuna nunna kamsupadagotti |
nivu madhurapuramu nelacepatti
thivito nelina devakipatti ||

nandu nintanu jeri nayamu miṟanga
candravadanalu niku seva ceyanga |
nandamuga varindla naducundanga
mandalaku donga ma mudduranga ||

palavarasilo pavalincinavu
baluga munula kabhayamiccinavu |
meluga vasudevu kudayincinavu
baludai yundi gopaludainavu ||

attugattina miga datte tinnade
patti kodalu mūtipai rasinade |
atte tinenani yatta yadaga vinnade
gattiga nidi donga kottumannade ||

gollavarindlaku gobbunakuboyi
kollaluga travi kundalanu neyi |
celluna maganandra jeligi yisayi
cillatanamulu seya jellunatavoyi ||

repalle satulella gopambutonu
gopamma mi koduku ma yindla lonu |
mapugane vacci ma manamulanu
ni papade ceṟice nemandumamma ||

okani yalinidecci nokani kadabetti
jagadamulu kalipinci satipatulabatti |
pagalu nalujamulunu baludai natti
maganandra cepatti madanudai natti ||

aligi trnavartu navani gūlcitivi
balimimai būtana batti pilcitivi |
celagi sakatasuruni jeri dolcitivi
talaci maddulu rendu dharani vralcitivi ||

hanguga tallapakannayya cala
srngara racanaga ceppe ni jola |
sangatiga sakala sampadala nivela
mangalamu tirupatla madanagopala ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *