Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Nelamoodu Sobhanaalu Hindi And English

Annamayya Keerthana Nelamoodu Sobhanaalu Hindi And English

527 Views

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in Hindi:

नेलमूडु शोभनालु नीकु नतनिकिदगु ।
कलकालमुनु निच्चकल्याणमम्मा ॥

रामनाममतनिदि रामवु नीवैतेनु ।
चामन वर्णमतडु चामवु नीवु ।
वामनुडन्दुरतनि वामनयनवु नीवु ।
प्रेमपुमी यिद्दरिकि पेरुबलमोकटे ॥

हरि पेरातनिकि हरिणेक्षणवु नीवु ।
करिगाचेदानु नीवु करियानवु ।
सरि जलधिशायि जलधिकन्यवु नीवु ।
बेरसि मीयिद्दरिकि बेरुबलमोकटे ॥

जलज नाभुडतडु जलजमुखिवि नीवु ।
अलमेलुमङ्गवु निन्नेलमेदानु ।
इललो श्रीवेङ्कटेशुडिटु निन्नुरानमोचे ।
पिलिचि पेरुचेप्पेबेरुबलमोकटे ॥

Annamacharya Sankeerthana

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in English:

Nelamudu sobanalu neeku natanikidagunu
kalakalamunu nithya kalyanamamma
kalyanamamma..kalyanamamma ||

Ramanamamatanidi ramavu nivaitenu
chamana varnamatadu chamavu nivu
vamanudanduratani vamanayanavu nivu
premapu mee yiddariki perubalamokate ||

Hari perataniki harinekshanavu nivu
karigache thaanu nivu kariyanavu
sari jaladhi saayi jaladhikanyavu nivu
berasi mi yiddariki perubalamu okate ||

Jalaja nabhudatadu jalajamukhivi nivu
alamelumangavu ninnelame thaanu
ilalo sri vemkatesuditu ninnurana mose
pilichi perucheppe perubalamokate ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *