Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Radha Madhava Rati Charitamiti Tamil And English With Meaning

Annamayya Keerthana Radha Madhava Rati Charitamiti Tamil And English With Meaning

376 Views

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in Tamil:

ராதாமாதவரதிசரிதமிதி
போதாவஹம் ஶ்ருதிபூஷணம் ||

கஹனே த்வாவபி கத்வா கத்வா
ரஹஸி ரதிம் ப்ரேரயதி ஸதி |
விஹரதஸ்ததா விலஸம்தௌ
விஹதக்றுஹாஶௌ விவஶௌ தௌ ||

லஜ்ஜாஶபள விலாஸலீலயா
கஜ்ஜலனயன விகாரேண |
ஹ்றுஜ்ஜாவ்யவனஹித ஹ்றுதயா ரதி
ஸ்ஸஜ்ஜா ஸம்ப்ரமசபலா ஜாதா ||

புரதோ யாம்தம் புருஷம் வகுளைஃ
குரம்டகைர்வா குடஜைர்வா |
பரமம் ப்ரஹரதி பஶ்சால்லக்னா-
கிரம் வினாஸி விகிரதி முதம் ||

Annamacharya Sankeerthanalu

ஹரி ஸுரபூருஹ மாரோஹதீவ
சரணேன கடிம் ஸம்வேஷ்ட்ய |
பரிரம்சண ஸம்பாதிதபுலகை
ஸ்ஸுருசிர்ஜாதா ஸுமலதிகேவ ||

விதுமுகதர்ஶன விகளிதலஜ்ஜா-
த்வதரபிம்பபலமாஸ்வாத்ய |
மதுரோபாயனமார்கேண குசௌ
னிதிவத த்வா னித்யஸுகமிதா ||

ஸுருசிரகேதக ஸுமதள னகரை-
ர்வரசிபுகம் ஸா பரிவ்றுத்ய |
தருணிமஸிம்தௌ ததீயத்றுக்ஜல-
சரயுகளம் ஸம்ஸக்தம் சகார ||

வசன விலாஸைர்வஶீக்றுத தம்
னிசுலகும்ஜ மானிததேஶே |
ப்ரசுரஸைகதே பல்லவஶயனே-
ரசிதரதிகளா ராகேணாஸ ||

அபினவகல்யாணாம்சிதரூபா-
வபினிவேஶ ஸம்யதசித்தௌ |
பபூவது ஸ்தத்பரௌ வேம்கட
விபுனா ஸா தத்விதினா ஸதயா ||

ஸச லஜ்ஜாவீக்ஷணோ பவதி தம்
கசபராம் கம்தம் க்ராபயதி |
னசலதிசேன்மானவதீ ததாபி
குசஸம்காதனுகூலயதி ||

அவனதஶிரஸாப்யதி ஸுபகம்
விவிதாலாபைர்விவஶயதி |
ப்ரவிமல கரருஹரசன விலாஸை
ர்புவனபதி தம் பூஷயதி ||

லதாக்றுஹமேளனம் னவஸை
கதவைபவ ஸௌக்யம் த்றுஷ்ட்வா |
ததஸ்ததஶ்சரஸௌ கேலீ-
வ்ரதசர்யாம் தாம் வாம்சம்தௌ |

வனகுஸும விஶதவரவாஸனயா-
கனஸாரரஜோகம்தைஶ்ச |
ஜனயதி பவனே ஸபதி விகாரம்-
வனிதா புருஷௌ ஜனிதாஶௌ ||

ஏவம் விசரன் ஹேலா விமுக-
ஶ்ரீவேம்கடகிரி தேவோயம் |
பாவனராதாபரிரம்பஸுக-
ஶ்ரீ வைபவஸுஸ்திரோ பவதி ||

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in English:

radhamadhavaraticaritamiti
bodhavaham srutibhusanam ||

gahane dvavapi gatva gatva
rahasi ratim prerayati sati |
viharatastada vilasantau
vihatagrhasau vivasau tau ||

lajjasabhala vilasalilaya
kajjalanayana vikarena |
hrjjavyavanahita hrdaya rati
ssajja sambhramacapala jata ||

purato yantam purusam vakulaih
kurantakairva kutajairva |
paramam praharati pascallagna-
giram vinasi vikirati mudam ||

hari surabhuruha marohativa
caranena katim samvestya |
parirancana sampaditapulakai
ssurucirjata sumalatikeva ||

vidhumukhadarsana vikalitalajja-
tvadharabimbaphalamasvadya |
madhuropayanamargena kucau
nidhivada tva nityasukhamita ||

suruciraketaka sumadala nakharai-
rvaracibukam sa parivrtya |
tarunimasindhau tadiyadrgjala-
carayugalam samsaktam cakara ||

vacana vilasairvasikrta tam
niculakunja manitadese |
pracurasaikate pallavasayane-
racitaratikala ragenasa ||

abhinavakalyanancitarupa-
vabhinivesa samyatacittau |
babhuvatu statparau venkata
vibhuna sa tadvidhina sataya ||

saca lajjaviksano bhavati tam
kacabharam gandham ghrapayati |
nacalaticenmanavati tathapi
kucasangadanukulayati ||

avanatasirasapyati subhagam
vividhalapairvivasayati |
pravimala kararuharacana vilasai
rbhuvanapati tam bhusayati ||

latagrhamelanam navasai
katavaibhava saukhyam drstva |
tatastatascarasau keli-
vratacaryam tam vamchantau |

vanakusuma visadavaravasanaya-
ghanasararajogandhaisca |
janayati pavane sapadi vikaram-
vanita purusau janitasau ||

evam vicaran hela vimukha-
srivenkatagiri devoyam |
pavanaradhaparirambhasukha-
sri vaibhavasusthiro bhavati ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *